Erasmus +

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2024/2025

UWAGA STUDENCI

W dniach 20.02.-04.03.2024 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów na następujących uczelniach:

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA) – 3 miejsca

WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA) – 3 miejsca

UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY) – 3 miejsca

UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY) – 3 miejsca (wymagana znajomość języka niemieckiego)

VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA) – 3 miejsca/ licencjat, 2 miejsca/ studia magisterskie

MASARYKOVA UNIVERSITA (BRNO, CZECHY), WYDZIAŁ EDUKACJI – 3 miejsca

MASARYKOVA UNIVERSITA (BRNO, CZECHY), WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY  – 2 miejsca

ANADOLU UNIVERSITY (ESKISEHIR, TURCJA) – 2 miejsca

UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO W SKOPJE (SKOPJE, MACEDONIA) – 2 miejsca

UNIWERSYTET KAROLA W PRADZE (PRAGA, CZECHY) – 2 miejsca

UNIWERSYTET W GRANADZIE (GRANADA, HISZPANIA) – 2 miejsca (wymagana znajomość języka hiszpańskiego)

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się 5.03.2024 r. (WTOREK), o g. 9.00 w pokoju 280.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny (uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania, uzasadnienie wyboru uczelni)

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego lub innego języka kierunkowego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty (dwustronnie wydrukowany) – proszę zabrać ze sobą na spotkanie rekrutacyjne w wersji papierowej z podpisami

5) dla studentów 3 roku I stopnia filologii rosyjskiej, 3 roku I stopnia rosjoznawstwa, 3 roku studiów wschodnich – dodatkowo – oświadczenie o przystąpieniu do rekrutacji na studia II stopnia na filologii rosyjskiej

6) zaświadczenie o stypendium socjalnym (jeśli przysługuje)

7) jeśli dotyczy – deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu stypendysty

 

Zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres: tatiana.kananowicz@ug.edu.pl do dnia 04.03.2024 r. do godziny 20.00.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

- znajomość języka rosyjskiego i (w przypadku studiów wschodnich) języka kierunkowego (azjatyckiego);

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie

https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0

2) O wyjazd nie mogą ubiegać się studenci 2 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej, 3 roku Sinologii.

Studenci Studiów Wschodnich i Sinologii będą mogli ubiegać się wyłącznie o wyjazdy do Wielkotyrnowskiego Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego (Bułgaria), gdyż tylko ta uczelnia zapewnia naukę języka wschodniego.

3) Pobyt na uczelni goszczącej nie może być krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni.

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR, studenci 2 roku Rosjoznawstwa, Studiów Wschodnich i Sinologii mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym.

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, studenci 3 roku Rosjoznawstwa i studenci 3 roku Studiów Wschodnich, którzy planują rozpoczęcie II stopnia studiów na Filologii Rosyjskiej, co powinno być zawarte w odpowiednim oświadczeniu. Jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich) pod warunkiem uruchomienia studiów II stopnia.

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Niemcy, Hiszpania, Czechy – 670 euro

- Bułgaria, Litwa, Macedonia, Turcja – 600 euro

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie (wsparcie włączenia) w wysokości 250 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki). Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w trakcie trwania rekrutacji student ma możliwość dołączenia do dokumentacji oświadczenia o złożeniu dokumentacji stypendialnej w Biurze Stypendialnym UG. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu stypendium student jest zobowiązany najpóźniej do dnia 31.03.2023 złożyć kopię decyzji w Biurze Erasmus+.

8) Student ma możliwość wyjazdu na każdym poziomie studiów na łączny okres 12 miesięcy.

9) Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 250 euro miesięcznie. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Deklaracja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Stypendysty.

10) Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement/ OLA) opiewający na min. 30 punktów ECTS/ semestr.

Liczba punktów może być pomniejszona o liczbę punktów zaplanowanych w toku studiów za seminarium licencjackie/ magisterskie, jednak pomniejszenie nie może przekroczyć 10 punktów ECTS.

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Dr hab. TATIANA KANANOWICZ

Załącznik Rozmiar
Formularz stypendysty 207.42 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. luty 2024 - 08:04; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 21. luty 2024 - 08:11; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz