Studia podyplomowe

Na Wydziale Filologicznym prowadzimy 15 kierunków studiów podyplomowych,
które można podzielić cztery główne rodzaje: kulturoznawczo-językowe, translatoryczne, lingwistyczno-dydaktyczne oraz logopedyczne.
Więcej informacji o studia podyplomowych na Wydziale Filologicznym UG i pod linkiem: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe/lista/wydzial_filologiczny
 
x
Kulturoznawczo-językowe:

To jedyna w Polsce oferta edukacyjna skierowana do absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich pragnących rozwijać zainteresowania italianistyczne z naciskiem na intensywną naukę języka włoskiego (przewidywany końcowy poziom językowy dla grupy początkującej B1, dla zaawansowanej B2/C1). Studia są zaoczne (zjazdy co 2 tygodnie). Trwają 3 semestry. Ilość godzin w ciągu całego cyklu studiów: 390. Program obejmuje praktyczną naukę języka włoskiego z podziałem na moduły: gramatyczny, leksykalny i konwersacyjny oraz język specjalistyczny, a także przedmioty stricte italianistyczne z zakresu kultury, historii i cywilizacji Italii.

Czterosemestralne studia, podczas których słuchacz zdobywa usystematyzowaną wiedzę o kulturze i społeczeństwach Skandynawii oraz umiejętność posługiwania się wybranym językiem skandynawskim (szwedzkim, norweskim lub duńskim) na poziomie B1. Wybrany język nauczany jest od podstaw.
Studia Podyplomowe Skandynawistyczne mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: ekonomistów, dziennikarzy, animatorów turystyki, wydawców, pilotów wycieczek, przewodników, nauczycieli, publicystów, ludzi kultury i biznesu, których ze Skandynawią łączą stosunki zawodowe lub osobista fascynacja. Interdyscyplinarna oferta – łącząca w sobie perspektywę filologiczną, kulturową i politologiczną – zawiera szeroką wiedzę o krajach skandynawskich dawniej i dziś, umożliwiającą tworzenie dobrych relacji Polski z krajami Północy: Danią, Norwegią i Szwecją.
Translatoryczne:
Dużym powodzeniem cieszą się na Wydziale Filologicznym studia podyplomowe translatoryczne w zakresie języka angielskiego.
Translatoryka pozwala wyspecjalizować się tłumaczom w różnych rodzajach przekładu: literackim, literatury popularnej, medycznym czy specjalistycznym (w zakresie terminologii technicznej, medycznej, prawniczej i ekonomicznej). Studia translatoryczne mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy literatury popularnej, redaktorów i wydawców, dzięki czemu praktykowane i udoskonalane w ich trakcie umiejętności mają przełożenie na oczekiwania odbiorców (czytelników, wydawnictw, redaktorów) wobec tłumaczy z wybranych dziedzin i zapotrzebowanie rynku pracy w kraju i za granicą.
 
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy uczestników z zakresu tłumaczeń ustnych w parze językowej EN-PL.
 
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, oraz współpracy z oficynami wydawniczymi. Słuchacze zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położono na: przekład współczesnej i dawnej literatury pięknej, przekład eseju oraz literatury faktu, a także przekład literatury dla dzieci, środowisko pracy tłumacza (zasady współpracy z wydawnictwem i redaktorem, nauka składu).
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w parze językowej EN-PL poprzez intensywny trening tłumaczenia typów tekstów odpowiadających wymogom rynku. Studia obejmują też doskonalenie warsztatu tłumacza oraz opanowanie specjalistycznej terminologii technicznej, medycznej, prawniczej i ekonomicznej.
Szczególny nacisk położono na opanowanie strategii pomocnych w pracy nad poszczególnymi rodzajami tekstów, ćwiczenia obejmą między innymi: tłumaczenie umów, tłumaczenie instrukcji obsługi, tłumaczenie referatów i artykułów naukowych, tłumaczenie ulotek produktów kosmetycznych i suplementów diety. W programie studiów uwzględniono także opanowanie obsługi programów wspomagających pracę tłumacza (CAT).
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy uczestnika z zakresu tłumaczenia tekstów medycznych w parze językowej EN-PL, doskonalenie warsztatu tłumacza, opanowanie specjalistycznego języka medycznego.
 
 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania języka polskiego w szkołach różnych typów i na różnych etapach edukacyjnych.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zależnie od posiadanego przygotowania pedagogicznego. Program studiów odpowiada grupie przedmiotów E z załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Celem studiów jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów).
Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego pogłębiają wiedzę i uzupełniają umiejętności nauczycieli (absolwentów studiów II stopnia posiadających uprawnienia do nauczania w szkole) i przygotowują merytorycznie i dydaktycznie do nauczania kolejnego przedmiotu – „język regionalny – język kaszubski".
Logopedyczne:
Zapraszamy na 6 kierunków podyplomowych studiów logopedycznych, które koncentrują się m.in. na problematyce komunikacji językowej – normie i patologii oraz diagnozie i terapii zaburzeń mowy, prawidłowościach i nieprawidłowościach rozwoju mowy. Przygotowują do pracy nad kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.
 
Przeznaczone dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii głosu. Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia zajęć z zakresu emisji głosu na studiach o kierunkach pedagogicznych, jak też do prowadzenia diagnozy i terapii głosu u różnych pacjentów (współdziałanie w zakresie rehabilitacji głosu z foniatrą lub laryngologiem).
 
Głównym celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy, terapii i/lub doskonalenia artykulacji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie. Absolwent zostanie specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z dziennikarzami, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie (rzecznicy prasowi, pracownicy PR, menedżerowie). Zdobywa pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą.
 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy terapeutycznej jako logopeda. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Na studia przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Preferowani są absolwenci kierunków humanistycznych i medycznych.
 
Absolwent studiów jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, a także innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętym różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu.
Celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami słuchu różnego stopnia i o różnej etiologii, bądź osób niesłyszących. Absolwent zdobywa pogłębioną wiedzę na temat fizjologii i patologii narządu słuchu, audiologii klinicznej, komunikacji pacjentów z uszkodzonym słuchem, audiogennych zaburzeń mowy, rehabilitacji pacjentów z implantem ślimakowym, audioprotetyki, zaburzeń głosu u pacjentów z wadą słuchu, fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej, wychowania słuchowego, surdopsychologii, terapii środowiskowej, logorytmiki w terapii dzieci z wadą słuchu.
Przeznaczone są dla osób, które kształciły się wcześniej w zakresie logopedii na studiach: stacjonarnych np. w zakresie specjalności dodatkowej lub podyplomowych, posiadają jednak niepełne kwalifikacje logopedyczne. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne m.in.: z zakresu neuro-, surdo- i oligofrenologopedii, co pozwala im na pracę z dziećmi i dorosłymi z różnymi formami zaburzeń mowy.

Czekamy na Was gotowi podzielić się z Wami naszą wiedzą i umiejętnościami.  Każdy student to dla nas nowe wyzwanie, którego podejmujemy się zawsze z pasją i energetycznym entuzjazmem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wybrane studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym UG.

Nabór odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Wrzesień 2020 - 13:50; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 23. Sierpień 2023 - 12:16; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka