Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

 

Umiędzynarodowienie jest ważnym elementem funkcjonowania uczelni oraz kluczowym elementem strategii rozwoju każdego z wydziałów i tworzących je instytutów. Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich od lat aktywnie realizuje tę strategię m.in. poprzez mobilność studentów i pracowników czy wspólne projekty, otwierając się zarówno na państwa Unii Europejskiej, jak i inne kraje.

Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi pracownicy mają możliwość poznania odmiennych technik nauczania, rozwinięcia umiejętności językowych i komunikacyjnych, zacieśnienia oraz nawiązania nowych relacji naukowych, które skutkują poszerzaniem sieci kontaktów i wspólnymi działaniami. Studenci IRSW wyjeżdżający na uczelnie zagraniczne mają możliwość nauki w innym otoczeniu kulturowym i dydaktycznym, przez co również nabywają umiejętności miękkie, co zwiększa atrakcyjność naszych absolwentów na rynku pracy. Uczelnie partnerskie zapewniają wiele akademickich możliwości interdyscyplinarnego rozwoju i transferu wiedzy. Studentom przyjeżdżającym oferujemy naukę języka rosyjskiego, chińskiego i japońskiego na różnych poziomach zaawansowania oraz szeroki wybór przedmiotów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze.

Ważnym elementem umiędzynarodowienia jest program Erasmus+, który działa w IRSW od 2009 r. Obecnie mamy podpisane umowy z 12 uczelniami z Czech, Litwy, Bułgarii, Macedonii Północnej, Niemiec, Hiszpanii oraz Turcji. W okresie 2018-2023, który nie sprzyjał wymianom akademickim ze względu na pandemię, zrealizowaliśmy 39 mobilności akademickich, 13 razy przyjmowaliśmy wykładowców z uczelni partnerskich; delegowaliśmy na uczelnie partnerskie 36 studentów i przyjęliśmy 13 studentów z Niemiec, Serbii, Turcji i Bułgarii. Ponadto od 2017 r. IRSW uczestniczy w programie KA 107 (obecnie KA 171) i otrzymuje dofinansowanie wyjazdów kadry akademickiej i studentów na uczelnie partnerskie spoza UE. Dotychczas w ramach tego programu nawiązaliśmy współpracę z uczelniami z Rosji, Białorusi i Kazachstanu (obecnie współpraca z uczelniami rosyjskimi i białoruskimi została zawieszona). Zrealizowaliśmy 15 mobilności nauczycieli akademickich oraz delegowaliśmy 15 studentów na uczelnie zagraniczne. Trwają intensywne prace w kierunku pozyskania partnerów z innych krajów (Gruzja, Kirgistan, Uzbekistan, Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia). Aktualne informacje na temat programu można znaleźć w zakładce Erasmus+.

Dzięki programowi jest realizowany jest również międzynarodowy projekt publikacyjny pt. „Oblicza lingwistyki XXI wieku: obiekty, metody, interpretacje”. Dotychczas ukazały się trzy tomy, które są owocem współpracy międzynarodowych zespołów badawczych: polsko-rosyjskich oraz polsko-bułgarskiego.

Współpracę międzynarodową w zakresie rusycystyki wytyczają zawarte umowy bilateralne z ośrodkami rosyjskimi (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie; Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie; Instytut Kultury Słowiańskiej w Moskwie; Tomski Uniwersytet Państwowy; Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie; Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny; Instytut Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk im. M. Gorkiego w Moskwie), białoruskimi (Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie) oraz ormiańskimi (Państwowy Uniwersytet Wanadzor w Armenii). Dotychczasowe wspólne działania owocowały projektami badawczymi, wydaniem publikacji naukowych, organizacją konferencji, seminariów, konkursów i wymian studenckich. Obecnie współpraca z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi została zawieszona.

Kierunek chiński wytyczają umowy dotyczące współpracy z uczelniami chińskimi (Jiangsu University) oraz tajwańskimi (Donghua University i Sun Yat-sen University), dzięki którym studenci sinologii oraz studiów wschodnich mogą aplikować o semestralny lub roczny wyjazd na uczelnię zagraniczną. Działania związane z pozyskaniem stypendium rządowego Chińskiej Republiki Ludowej wspiera funkcjonujący przy UG Instytut Konfucjusza. Dotychczas studenci przebywali na wymianach również w m.in. w następujących uczelniach: Yunnan University, Jilin Huaqiao University of Foreign Languages, China Youth University of Political Studies, Shanxi University, Shanghai University. Dzięki współpracy z Biurem Przedstawicielskim Taipei w Warszawie w Instytucie zatrudnione są dwie lektorki języka chińskiego z Tajwanu.

Kierunek japoński wytyczają umowy o współpracy z University of Ryukyu's na Okinawie oraz Tokiwa University w Mito w zakresie wymiany studenckiej, a w trakcie procedowania, w związku z otwarciem japonistyki, są kolejne umowy z: Aoyama Gakuin University w Tokio, Tokyo Metropolitan University oraz Kobe University. Pierwsi studenci wyjadą na wymianę do Japonii w semestrze zimowym 2023/2024.

Działalność międzynarodową prowadzą również pracownie badawcze. Umiędzynarodowieniu sprzyjają cykliczne konferencje naukowe organizowane w Instytucie, m.in. „Mowa – Człowiek – Świat. Perswazja językowa w różnych dyskursach”; „W poszukiwaniu tożsamości językowej”; „Wielkie religie świata w języku i kulturze”; „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce”; „Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza” oraz udział pracowników w krajowych i zagranicznych grantach, a także członkostwo w radach, komitetach i stowarzyszeniach międzynarodowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 11. Marzec 2017 - 15:51; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Wrzesień 2023 - 15:19; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz