Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG od lat aktywnie wspiera strategię umiędzynarodowienia uczelni i Wydziału, działając w różnych kierunkach: otwierając się zarówno na kraje Unii Europejskiej, jak i na priorytetowy dla naszego kierunku kraj - Rosję. Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne z siedmioma uniwersytetami w pięciu krajach UE, co roku przyjmuje zagranicznych nauczycieli akademickich i studentów w ramach programu Erasmus+, wysyła również swoją kadrę akademicką i studentów do krajów uczestniczących w programie. Kierunek rosyjski współpracy międzynarodowej wytyczają zawarte przez Wydział Filologiczny i Instytut umowy bilateralne z następującymi uczelniami:

 

 1. Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie (Immanuel Kant Baltic Federal University)
 2. Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego A. Puszkina w Moskwie (A.S. Pushkin Institute for the Russian Language)
 3. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie - RUDN (The Peoples' Friendship University of Russia).
 4. Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa (Lomonosov Moscow State University), Rosja
 5. Moskieski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny (Moscow City University), Rosja
 6. Instytut Kultury Słowiańskiej w Moskwie (National Academy of Slavonic Culture)
 7. Tomski Uniwersytet Państwowy (Tomsk State University), Rosja
 8. Tomski Uniwersytet Politechniczny (Tomsk Polytechnic University), Rosja
 9. Saratowski Uniwersytet Państwowy (Saratov State University), Rosja
 10. Biełgorodzki Uniwersytet Państwowy (Belgorod State University), Rosja
 11. Nowogrodzki Uniwersytet Państwowy im. Jarosława Mądrego, Rosja
 12. Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Novosibirsk State Pedagogical University), Rosja
 13. Ulianowski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Ulyanovsk State Technical University), Rosja
 14. Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Yanka Kupala State University of Grodno), Białoruś
 15. Witebski Uniwersytet Państwowy (Vitebsk State University), Białoruś

W ramach współpracy z uczelniami z Moskwy i Kaliningradu odbywają się wymiany studenckie, są organizowane wspólne konferencje, nauczyciele akademiccy uczestniczą w stażach naukowych i publikują swoje prace w rosyjskich / polskich monografiach zbiorowych i periodykach.

Współpraca z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały na Białorusi łączy aktywność naukową pracowników Gdańska i Grodna i zorientowana jest na studentów. Od czterech lat uniwersytety wspólnie przeprowadzają konkurs czytelniczy "Любовь спасет мир".

Dotychczasowa ponad dziesięcioletnia współpraca Instytutu Rusycystyki i Studiów WschodnichRosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie obejmuje takie przedsięwzięcia, jak publikacje pracowników Instytutu w Wiestniku RUDN, udział pracowników naukowych Instytutu w konferencjach naukowych, organizowanych przez RUDN (m.in. „IV Nowikowskije cztenija: Funkcional'naâ semantika i semiotika znakovyh system”), udział pracowników naukowych Instytutu w stażach naukowych (m.in. „Obszczaja i czastnaja metodologia filologiczeskoj nauki”, 4-9.04.2016 r.), udział pracowników naukowych z RUDN w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej 20-21.10.2016 r. przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG. W dniach 13-15.01.2017 r. w Instytucie odbyły się warsztaty „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego we współczesnym środowisku edukacyjnym”, prowadzone przez pracowników RUDN i MGU.

Aktywnie rozwija się również współpraca z najbliższym nam ośrodkiem w Kaliningradzie – Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. I. Kanta. Uczelnia co roku występuje jako współorganizator odbywających się w Instytucie następujących wydarzeń:

- Dyktanda z języka rosyjskiego dla uczniów i studentów. Natomiast mieszkańcy Kaliningradu uczestniczą w konkursowym Dyktandzie z języka polskiego;

- Międzynarodowej Olimpiady z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej dla studentów, I etap odbywa się w Polsce, na II etap najlepsi studenci są zapraszani do Kaliningradu (wyjazd na 3-4 dni);

- Konkursu Translatorycznego.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. grupa ok. 20 studentów filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa wyjechała na dwutygodniową praktykę językową do Kaliningradu. Wcześniej, w marcu 2016 r., Gdańsk odwiedziła grupa rosyjskich studentów polonistyki. W grudniu 2016 r. studenci II stopnia filologii rosyjskiej po raz pierwszy wzięli udział w nowym projekcie pt. „Rosyjskie sezony: dni rosyjskiej nauki i kultury”. Do udziału w nim zaprosił nas BFU im. Kanta w Kaliningradzie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 11. Marzec 2017 - 15:51; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Maj 2021 - 16:04; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Erasmus+ 2019/2020

W roku 2018 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich otrzymał dofinansowanie od Narodowej Agencji Erasmus+ na realizację mobilności kadry akademickiej i studentów w latach 2019-2020 w ramach programu KA 107 (Mobilność z krajami partnerskimi) na uczelniach Rosji i Białorusi. Nasi wykładowcy i studenci będą mogli zrealizować mobilności w Rosyjskim Uniwersytecie Drużby Narodów w Moskwie (RUDN), Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. I.Kanta (BFU), Saratowskim Uniwersytecie Państwowym (SGU), Biełgorodzkim Uniwersytecie Państwowym (BiełGU), Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. J. Kupały (GroGU), będziemy również gościć wykładowców stamtąd.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Styczeń 2019 - 10:53; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: niedziela, 22. Listopad 2020 - 23:41; osoba wprowadzająca: Marta Noińska