Zasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych 2023/24

 1. Student do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia (§ 35, ust. 2, pkt 2 Regulaminu Studiów UG), czyli do 30 czerwca 2024 roku, zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej właściwego dziekanatu (wykaz adresów e-mail – załącznik nr 1) oraz jednocześnie do wiadomości promotora folder (w nazwie: imię i nazwisko oraz nr albumu) zawierający poniższe pliki:
 • ostateczną i zatwierdzoną przez promotora wersję pracy dyplomowej, której integralną częścią jest znajdujące się na ostatniej stronie oświadczenie (załącznik nr 2), w wersji elektronicznej w formacie pdf (w nazwie pliku: imię, nazwisko, nr albumu studenta)
 • opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML (który należy wygenerować po zalogowaniu do Portalu Studenta ps.ug.edu.pl)
UWAGA!!! Jeśli praca dyplomowa powstała w języku innym niż polski, to pola opisowe (słowa kluczowe, tytuł, spis treści, streszczenie) należy wypełnić w tym właśnie języku obcym. Dodatkowo tytuł pracy i jej streszczenie należy także napisać w języku polskim (oznacza to, że w tych dwóch polach wymagane są dwie wersje językowe).
Strona tytułowa pracy dyplomowej (załącznik nr 3).
 
Praca dyplomowa, zgodnie z par. 6, ust. 2 Regulaminu Studiów UG, musi być wysłana z adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez UG. Wysłanie pracy dyplomowej z innego adresu niż uniwersytecki będzie traktowane jako niezłożenie pracy!!! 
 
 1. Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie student musi uzyskać w indeksie elektronicznym zaliczenie seminarium dyplomowego. Student ma obowiązek poinformowania właściwego dziekanatu oraz promotora o uzyskaniu wszystkich wpisów, gdyż, jeśli w indeksie elektronicznym będzie brakowało wpisów lub nie zostaną one opublikowane, nie będzie możliwe podejście do egzaminu dyplomowego!!!
 2. Promotor, po otrzymaniu pracy dyplomowej, sprawdza ją w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i akceptuje, a następnie przekazuje do odpowiedniego dziekanatu raport z systemu JSA w formie papierowej oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia pracy do obrony.
 3. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczonego spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 4. Prodziekan ds. Studenckich, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do trzech miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:
 •  długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 •  zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
Termin przyjmowania podań w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie (30 czerwca 2024 roku).
Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (załącznik nr 4).
 1. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie prodziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów (§ 40 ust. 2 Regulaminu Studiów UG).
 2. Odpis dyplomu w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta (załącznik nr 5).
 3. Wniosek o dyplom w języku obcym należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

Opłaty za legitymację i dyplom
Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studenci z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861 ze zm.) obowiązują następujące opłaty za wydanie dokumentów:

22 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta;

33 zł za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta;

Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Na podstawie umowy o świadczonych usługach edukacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

25,50 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.

 

 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. luty 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Maj 2024 - 08:11; osoba wprowadzająca: Joanna Jaszewska