Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ KA 131, KA 137

W dniach 21.02.-06.03.2022 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów na następujących uczelniach:

KA 131 (Europa):

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA) – 3 miejsca/ semestr

WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA) – 3 miejsca/ semestr

UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY) – 3 miejsca/ semestr

UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY) – 3 miejsca/ semestr

VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA) – 3 miejsca/ semestr

MASARYKOVA UNIVERSITA (BRNO, CZECHY) – 3 miejsca/ semestr

ANADOLU UNIVERSITY (ESKISEHIR, TURCJA) – 2 miejsca/ semestr

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE (BRATYSŁAWA, SŁOWACJA) – 2 miejsca/ semestr 

KA 137 (Białoruś i Rosja)

ROSYJSKI UNIWERSYTET PRZYJAŹNI NARODÓW (MOSKWA, ROSJA) – 1 miejsce, semestr zimowy

GRODZIEŃSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY IM. JANKI KUPAŁY (GRODNO, BIAŁORUŚ) – 1 miejsce, semestr zimowy

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się 7.03.2022 r. (PONIEDZIAŁEK), o g. 18.00 w aplikacji Teams, link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYxZTQwZTAtMjUwNy00ZDI3LTllMDAtMjBhOWFmNDAzODZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22ebe626a0-57b3-4b71-9f5d-d534aa9538ea%22%7d

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty (dwustronnie wydrukowany

5) dla studentów 3 roku I stopnia filologii rosyjskiej, 3 roku I stopnia rosjoznawstwa, 3 roku studiów wschodnich – dodatkowo – oświadczenie o przystąpieniu do rekrutacji na studia II stopnia na filologii rosyjskiej

6) zaświadczenie o stypendium socjalnym (jeśli przysługuje)

7) jeśli dotyczy – deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu stypendysty

Zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres: tatiana.kananowicz@ug.edu.pl do dnia 06.03.2022 r. do godziny 22.00. 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

- znajomość języka rosyjskiego;

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie https://ug.edu.pl/sites/ug.edu.pl/files/_nodes/strona/101486/files/lista%20um%C3%B3w%202022-2023%20dla%20koordynator%C3%B3w%2020%20stycznia%20update.pdf

2) O wyjazd nie mogą ubiegać się studenci 2 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej, 3 roku Sinologii. 

Studenci Studiów Wschodnich i Sinologii będą mogli ubiegać się wyłącznie o wyjazdy do Wielkotyrnowskiego Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego (Bułgaria), gdyż tylko ta uczelnia zapewnia naukę języka wschodniego. 

3) Pobyt na uczelni goszczącej nie może być krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni. 

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR, studenci 2 roku Rosjoznawstwa, Studiów Wschodnich i Sinologii mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym. 

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, studenci 3 roku Rosjoznawstwa i studenci 3 roku Studiów Wschodnich, którzy planują rozpoczęcie II stopnia studiów na Filologii Rosyjskiej, co powinno być zawarte w odpowiednim oświadczeniu. Jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich) pod warunkiem uruchomienia studiów II stopnia. 

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Niemcy – 500 euro

- Bułgaria, Litwa, Czechy, Słowacja, Turcja – 450 euro

- Rosja, Białoruś – 700 euro, ryczałt na podróż 275 euro

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 250 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki). Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

8) Student ma możliwość wyjazdu na każdym poziomie studiów na łączny okres 12 miesięcy.

9) Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 250 euro miesięcznie.

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

DR TATIANA KANANOWICZ

 

 

Załącznik Rozmiar
Formularz stypendysty 1.01 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Kwiecień 2021 - 20:06; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. luty 2022 - 20:05; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz