Jubileusz 50-lecia pracy dydaktycznej i 40-lecia pracy naukowej Profesor Marceliny Grabskiej

                W dniu 23 maja 2015 roku w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy dydaktycznej i 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor Marceliny Grabskiej, przygotowana przez pracowników Katedry Pragmatyki i Akwizycji Języka, którą Jubilatka kierowała przez dwie dekady. Profesor Marcelina Grabska była dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej (1999–2005), a następnie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (2008–2013). Funkcję tę pełniła przez niespełna 4 kadencje. Była Ona też pierwszym dyrektorem wybranym spośród absolwentów macierzystego Instytutu. Profesor Marcelina Grabska jest cenionym zarówno w Polsce, jak i za granicą specjalistą w dziedzinie akwizycji i dydaktyki języków obcych, pragmatyki komunikacyjnej, psycholingwistyki, językoznawstwa porównawczego.
            Ceremonii otwarcia Jubileuszu dokonał Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Józef Arno Włodarski. Uroczystość prowadziła obecna kierownik Katedry Pragmatyki i Akwizycji Języków w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej – dr hab. Żanna Sładkiewicz. W imieniu JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Bernarda Lammka Prorektor Włodarski uhonorował Dostojną Jubilatkę Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati, przyznawanym za osiągnięcia naukowe, mądrość i szlachetność, a także wręczył prezent jubileuszowy w postaci znakomitych grafik autorstwa znanego gdańskiego artysty – Andrzeja Taranka.
            Laudacji na cześć Dostojnej Jubilatki w języku łacińskim dokonał Dziekan Senior Wydziału Filologiczno-Historycznego UG – prof. dr hab. Marian Szczodrowski. Poprzedził ją długą prześwietną mową podkreślającą ważkie dokonania Profesor Grabskiej na polu nauki i dydaktyki, a także liczne zasługi organizacyjne nie tylko na rzecz własnej jednostki naukowej, ale też regionu i kraju.
            Na tę szczególną okoliczność z gratulacjami przybyli Goście z innych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich i instytucji kulturalnych i naukowych, m.in. prof. dr hab. Andrzej Sitarski – dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. em. UWM dr hab. Grzegorz Ojcewicz, doc. dr Natalia Lichina – dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Pani Mecenas Mirosława Brzezińska – Prezes Kościerskiej Fundacji Nauki i Kultury, Pani Anna Firlej – Prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód. Pani Prezes Firlej odznaczyła Jubilatkę Medalem Mickiewicz–Puszkin przyznawanym przez Stowarzyszenie za wieloletnią i owocną współpracę.
            Ponieważ Pani Profesor Marcelina Grabska cieszy się ogromnym szacunkiem w środowisku akademickim, od szerokiego grona naukowców z prestiżowych ośrodków naukowych napłynęły liczne słowa uznania. Nadesłane listy gratulacyjne odczytała dr Anna Hau – zastępca dyrektora ds. studenckich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.
            Atmosfera spotkania była i pełna majestatu, i ciepła. Uroczyste mowy wygłosili bliscy sercu Czcigodnej Jubilatki współpracownicy, a także przedstawiciele Jej najbliższej Rodziny. Córka, Pani Weronika Klawonn w sposób żartobliwy, a zarazem niezwykle refleksyjny opowiedziała o odczuciach i swoistym postrzeganiu dziecka swej Matki jako Naukowca.
            Dr Anna Hau w imieniu swoim oraz dr Katarzyny Wądołowskiej-Lesner dziękowała Pani Profesor Grabskiej za okazywane wsparcie i życiową mądrość.
            Głos zabrały m.in. prof. UG dr hab. Monika Rzeczycka – obecna dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, dr Urszula Patocka-Sigłowy – prodziekan ds. kształcenia. Obie Panie ciepło wspominały współpracę z Jubilatką i początki swej kariery u boku ówczesnej Pani Dyrektor Grabskiej.
            Przepełnione świetnym humorem wystąpienie naukowe miała prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz, która zaprezentowała zgromadzonym Ulubione barwy Profesor Marceliny Grabskiej. Zaś prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki syntetycznie zreferował nurtujące Go kwestie natury filozoficzno-językoznawczej – Wizję totalnej transparentności w relacjach z innymi ludźmi i w komunikacji międzykulturowej.
             Punktem kulminacyjnym obchodów było wręczenie Pani Profesor Marcelinie Grabskiej Księgi Jubileuszowej zatytułowanej Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów. Jest to wotum złożone Czcigodnej Jubilatce przez Katarzynę Wojan, Żannę Sładkiewicz, Annę Hau i Katarzynę Wądołowskiej-Lesner. Wśród zacnego grona Autorów, którzy postanowili uhonorować Jubilatkę, znaleźli się uznani filolodzy – angliści, fenniści, germaniści, japoniści, poloniści, rusycyści, skandynawiści, a także przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych i prawnych. Redaktorki Księgi swą wdzięczność do Pani Profesor wyraziły w przedmowie słowami:
 
"Księga Jubileuszowa jest swoistym podarunkiem dla Pani Profesor. Autorzy poszczególnych tekstów zawarli w swych pracach nie tylko niebagatelne wartości merytoryczne, ale – jakże ważny – przekaz emocjonalny, skierowany do Szacownej Jubilatki – uznanie, szacunek, podziękowanie, podziw dla Jej osobowości, dokonań, wiedzy i postaw. Są to wartości, których nie sposób przecenić. Cenimy Jubilatkę nie tylko na polu nauki, ale również za budowanie postaw i wartości etycznych, gwarantujących naukowy obiektywizm, niezależność i humanistyczną tolerancję. Pani Profesor Marcelina Grabska jawi się nam nie tylko jako Uczona i Dydaktyk, mogąca poszczycić się znaczącą spuścizną, ale przede wszystkim jako wielka Humanistka, prezentująca antropocentryczną postawę intelektualną i moralną, przejawiająca głęboką troskę o godność, potrzeby, szczęście i dbałość o niezależny rozwój drugiego człowieka, a jednocześnie nieignorująca wagi racji rozumu. Łącząc idee nowoczesnego humanizmu z filozofią teistyczną, poszukuje w bliźnim chrześcijańskich źródeł prawd etycznych i moralnych."
           
            Pani Profesor Marcelina Grabska otrzymała jeszcze jedną książką przygotowaną na okoliczność Jubileuszu – Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek? Zarys dziejów interlingwistyki autorstwa Katarzyny Wojan.
            Dr hab. Katarzyna Wojan gorąco podziękowała Współorganizatorom Jubileuszu za znakomitą i serdeczną współpracę oraz wyraziła ogromną wdzięczność Gronu Profesorskiemu za wsparcie okazywane w trakcie przygotowywania Księgi oraz uroczystości.
            Ceremonię uświetnił występ studenckiego chóru prowadzonego przez dr Tatianę Kopac przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, który wykonał kilka ulubionych piosenek Profesor Marceliny Grabskiej w języku rosyjskim.
            Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyła ciekawa wystawa prac naukowych Profesor Marceliny Grabskiej i Jej Uczennic E fructu arbor cognoscitur, prezentująca najważniejsze dokonania naukowe. Ekspozycja uzmysławia ogromną spuściznę naukową Dostojnej Jubilatki – nie tylko w postaci własnej twórczości naukowej, tj. 10 książek i kilku redakcji periodyków, ale też Jej Uczennic, które – jak dotąd – opublikowały 20 książekponad 200 artykułów naukowych.
                                                           Ad multos annos!
                                         

                                                                                                          Tekst: Katarzyna Wojan

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Listopad 2015 - 19:19; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: czwartek, 12. Listopad 2015 - 19:19; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe