VI Konkurs Translatoryczny

VI Konkurs Translatoryczny (2014-2015)

Od roku 2009 tradycją Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej stało się przeprowadzenie corocznych Konkursów Translatorycznych, organizowanych przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki (wcześniej Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej).
Pomysłodawcą Konkursu i zarazem Przewodniczącą jury jest prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa. W skład jury wchodzą również prof. UG, dr hab. A. Pstyga i dr T. Siniawska-Sujkowska. Zazwyczaj Konkurs wspierają Federalny Uniwersytet Państwowy im. E. Kanta i Rosyjskie Centrum Nauki i Kulturyw Gdańsku.

Co roku proponowaliśmy studentom do przetłumaczenia teksty trzech kategorii: tekst literacki, tekst publicystyczny i tekst naukowy. W tym roku nieco zmodyfikowaliśmy formułę: tekst naukowy został zastąpiony utworem poetyckim – wierszem B. Pasternaka. Tekst publicystyczny to wywiad z reżyserem Aleksiejem Fedorczenką na temat jego najnowszego filmu, prozatorski tekst literacki reprezentuje fragment powieści Aleksieja Iwanowa „Geograf globus przepił”.

Ogłoszenie wyników VI Konkursu Translatorycznego odbyło się 13 maja 2015 r. Z wykładem gościnnym „Semantyczna dewaluacja słów i wyrażeń we współczesnym języku rosyjskim” wystąpiła Pani Prof. Natalia Babienko z Federalnego Uniwersytetu Państwowego im. I. Kanta w Kaliningradzie. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Pani Jelena Wołgina, która wręczyła prezenty zwycięzcom.

 

VI Конкурс переводчиков (2014-2015)

С 2009 г. в Институте восточнославянской филологии на кафедре восточнославянского языкознания и переводоведения (ранее: кафедра переводоведения и межкультурной коммуникации) проводится ежегодный Конкурс переводчиков. Конкурс придумала и разработала профессор Гданьского университета З.Л. Новоженова. Она же и является председателем жюри. Тексты оцениваются также профессором А. Пстыгой и к.ф.н. Т.Синявской-Суйковской. Конкурс проводится при поддержке Российского федерального университета им. И.Канта в Калиниграде и Российского центра науки и культуры в Гданьске.

Ежегодно участникам Конкурса предлагаются для перевода тексты трех типов: художественный, публицистический и научный, объемом от 5 до 10 печатных страниц. Каждый участник может выбрать тип текста, который он желает переводить. Участники могут переводить все три текста, повышая тем самым свои шансы стать победителем.

В этом году – в связи с трудностями, возникающими при переводе научных текстов, – мы немного изменили формулу конкурса и предложили участникам перевести 2 художественных текста: поэтический и прозаический. Поэтический текст был представлен стихотворением Б.Пастернака «Зазимки», а прозаический – фрагментом романа А. Иванова «Географ глобус пропил». В качестве публицистического текста было предложено интервью с режиссером А. Федорченко.

Подведение итогов Конкурса состоялось 13 мая 2015 г. Лекцию о семантической девальвации слов и выражений в русском языке студентам Гданьского университета прочитала профессор Российского федерального университета им. И.Канта в Калиниграде Н.Г. Бабенко. Своим присутствием (и наградами для наших студентов!) порадовала нас и директор Российского центра науки и культуры в Гданьске Е.Г. Волгина.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Maj 2015 - 14:05; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Sierpień 2018 - 16:15; osoba wprowadzająca: Aleksandra Ciechanowicz