fbpx Wydarzenia, seminaria, konferencje | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wydarzenia, seminaria, konferencje

Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Wielkie religie świata w języku i kulturze"

Szanowni Państwo!

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa wraz z Zakładem Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję z cyklu Wielkie religie świata w języku i kulturze. Druga edycja pt. Chrześcijaństwo. Islam. Dialog  odbędzie się 26-27 listopada 2020 b.r.

Od wielu wieków tereny Europy zamieszkiwali przedstawiciele różnych nacji i religii. Rozpoczęty w roku 2018 cykl konferencyjny ma za zadanie przedstawić wpływ wielkich religii świata – chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu na języki, kulturę i kształtowanie się narodów europejskich, nie tylko słowiańskich. W roku stulecia urodzin wielkiego Polaka, filozofa i teologa, a przede wszystkim Papieża Jana Pawła II, orędownika dialogu między różnymi religiami, spotkanie konferencyjne zostanie/jest poświęcone oddziaływaniu chrześcijaństwa i islamu na język i kulturę poszczególnych państw i narodów.

Językami roboczymi Konferencji są: polski, rosyjski, angielski.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min – obrady plenarne, 15 min – wystąpienia w sekcjach.

Konferencja odbędzie się w trybie on-line.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 września 2020 roku na adres:

dr Magdalena Jaszczewska

dr Tatiana Kopac

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, p. 281

Gdańsk Oliwa

email: magdalena.jaszczewska@ug.edu.pl (dr M. Jaszczewska)

olena.yegorova@ug.edu.pl (mgr O. Yegorova)

Zapytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres email:

tatiana.kopac@ug.edu.pl (dr T. Kopac)

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 365 zł dokonują Państwo na ogólny nr konta Uniwersytetu Gdańskiego:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł konferencji:   512-i040-Ki0C-20

Opłata konferencyjna w wysokości 365 zł obejmuje druk artykułu (do 22 tys. zn.) w tomie pokonferencyjnym.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Naukowy:

Dr hab., prof. UG Zoja Nowożenowa

Dr hab., prof. UG Alicja Pstyga

Dr hab., prof. UG Żanna Sładkiewicz

Prof. zw. dr hab. Krystyna Szcześniak

Dr hab., prof. UG Regina Wyżkiewicz-Maksimow

Komitet Organizacyjny:

dr  Magdalena Jaszczewska

dr Tatiana Kopac

dr Tatiana Kananowicz

dr Ewa Konefał

dr Wanda Stec

dr Joanna Mampe

mgr Jelena Jegorowa

 

ZałącznikWielkość
Plik karta zgłoszenia na konferencję18.29 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 17.09.2020 r., 9:39
Data publikacji: wt., 14.07.2020 r., 18:58

Zmiana daty konferencji Mowa-Człowiek-Świat

Drodzy uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej
"Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach" (Gdańsk)!

 

Szanowni Państwo!

Drodzy uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” (Gdańsk).

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID–19 i niestabilną sytuacją związana z organizacją zimowego semestru 2020/2021 JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego podjął decyzję o przeniesieniu szeregu planowanych na dużą skalę imprez z jesieni 2020 roku na okres wiosenno-letni 2021 roku. Mając na względzie powyższe działania, Komitet organizacyjny konferencji informuje Państwa o przeniesieniu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” na 13-14 maja 2021 roku. Szanowni Państwo, niezmiernie ważną dla nas jest organizacja pełnowartościowej konferencji, ciepłe przyjęcie naszych Gości w cudownym Gdańsku, osobisty kontakt i rozmowa z każdym z Państwa. 

W związku z tym informujemy o wydłużeniu okresu składania tekstów do 31 lipca 2020 roku.   Dołożymy wszelkich starań, aby do czasu konferencji opublikować materiały.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności i mamy nadzieję na zrozumienie sytuacji. Wszystkim uczestnikom zostaną ponownie wysłane zaproszenia wizowe oraz inne niezbędne dokumenty.

Z wielką nadzieją na spotkanie w maju,

Organizatorzy

 

Уважаемые коллеги!
Дорогие участники III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» (Гданьск).

В связи с распространением коронавируса COVID–19 и нестабильной ситуацией в отношении зимнего семестра 2020/2021 года Ректором Гданьского университета было принято решение о переносе ряда масштабных мероприятий с осени 2020 года на весенне-летний период 2021 года. Учитывая обстановку, Организационный комитет конференции вынужден сообщить о переносе III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» на 13-14 мая 2021 года. Для нас очень важно провести полноценную конференцию, оказать теплый прием нашим дорогим участникам в гостеприимном Гданьске и лично пообщаться с каждым из Вас.

Прием текстов докладов продлен до 31 июля 2020 года. Мы приложим все усилия, чтобы издать сборники к моменту проведения конференции.

За все неудобства приносим извинения и надеемся на Ваше понимание. Всем участникам повторно будут высланы визовые приглашения, а также другие объяснительные документы, если таковые потребуются.

С большой надеждой на встречу в мае,

Организаторы

List od Organizatorów/ Письмо от Организаторов

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 18.08.2020 r., 18:51
Data publikacji: pt., 20.03.2020 r., 10:43

Kongres sinologiczny

CHINY. NOWE DZIEJE Między historią a przyszłością jest pierwszą zorganizowaną przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim konferencją sinologiczną, której celem jest zintegrowanie interdyscyplinarnego środowiska literaturoznawców, kulturoznawców oraz językoznawców zajmujących się zarówno tradycją kultury i języka chińskiego, jak i badających zmiany, które niesie ze sobą dynamika rozwoju społecznego w tej części świata. Szczególny nacisk kładziemy na nowoczesną perspektywę badań, w której jest miejsce na wielowymiarowe analizy dające szanse na odważne i wielopoziomowe prognozy wizerunku Chin i Chińczyków w kolejnych dekadach XXI wieku. Interesują nas studia nad sztuką, antropologią, filozofią, językiem, religią, socjologią, edukacją, kulturą i historią, przy czym wyjątkową wartość stanowią dla nas próby badawcze na styku dyscyplin i dziedzin naukowych. Ponieważ spotkaniu ma przyświecać idea debaty, każdy panel kończyć się będzie otwartą dyskusją prowadzoną przez wybitnych sinologów, którzy nie tylko będą pełnić rolę moderatorów poszczególnych sesji, ale wezmą również udział w panelu eksperckim.

Wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia zapraszamy serdecznie do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31 marca 2020. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza oraz wysłanie go na adres kongres.sinologiczny@ug.edu.pl 
Formularz: https://tiny.pl/tvrzp

Ważne informacje
Miejsce: Uniwersytet Gdański
Termin konferencji: 13 maja 2020
Języki konferencji: polski i angielski
Czas referatu: 20 minut
Termin nadsyłania abstraktów: 31 marca 2020 
Ogłoszenie przyjętych abstraktów: 6 kwietnia
Opublikowanie programu konferencji: 10 kwietnia 2020

Udział w wydarzeniu nie wymaga opłaty konferencyjnej. Uczestnicy we własnym zakresie organizują transport i zakwaterowanie.

-- Istnieje możliwość publikacji najlepszych referatów w czasopiśmie Gdańskie Studia Azji Wschodniej (punkty MNiSW: 20)
https://csaw.ug.edu.pl/gsaw/

Przykładowe tematy wystąpień
– tradycja i nowe trendy w badaniach nad przekładem
– wyzwania w nauczaniu języka chińskiego
– znajomość języka chińskiego w perspektywie rozwoju i dostępności nowych narzędzi translatorycznych
– tendencje wydawnicze w obszarze literatury chińskiej
– trendy kulturowe w Chinach XXI wieku
– kultura jako ważne narzędzie wdrażania systemów politycznych
– kultura i technologie – Chiny między tradycją a przyszłością
– w obliczu globalizacji – kulturowa walka sił między Wschodem i Zachodem świata
– wpływ social mediów na współczesną tożsamość Chińczyków
– Chińczycy wobec wyzwań dzisiejszego rynku pracy
– gender studies w perspektywie nowych problemów społecznych Chin
- organizacje kultury wobec wdrażania systemów politycznych

Konferencja sinologiczna jest częścią czterodniowego Ogólnopolskiego Kongresu Sinologicznego (11-14.05.2020), w którego organizacji wezmą udział Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filologiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego oraz Instytut Konfucjusza. W ramach majowego tygodnia zaplanowane są cztery konferencje: prawnicza, poświęcona aspektom współpracy polsko-chińskiej, sinologiczna, dotycząca nowych perspektyw naukowych związanych z kulturą Państwa Środka, ekonomiczna oraz popularnonaukowa, prezentująca dalekowschodnie sztuki walki.

______________________________________________________

CHINA. NEW HISTORY. Between yesterday and tomorrow is the first sinological conference organized by the Institute of Russian and Eastern Studies at the University of Gdansk and the Confucius Institute at the University of Gdansk to integrate an interdisciplinary environment of literary, cultural and linguistic experts dealing with both the tradition of Chinese culture and language, and studying the changes brought about by the dynamics of social development in this part of the world. The event will take place on 13 May 2020 at the University of Gdansk, Poland. We put particular emphasis on a modern research perspective, where there is room for multidimensional analyses that give a chance for bold and multi-level forecasts of the image of China and the Chinese in the next decades of the 21st century. We are interested in the study of art, anthropology, philosophy, language, religion, sociology, education, culture and history, with a unique value in research attempts at the borderline between disciplines and scientific fields. Since the meeting is to be guided by the idea of a debate, each panel will end with an open discussion led by outstanding sinologists, who will not only act as moderators of each session, but will also take part in an expertise panel.

We invite everyone interested in the theme of the event to send us abstracts of their papers. Applications are accepted by e-mail by filling in a special form and sending it to kongres.sinologiczny@ug.edu.pl 
APPLICATION FORM: https://tiny.pl/tvrzp
 
Important information
Place: University of Gdansk
Conference date: 13 May 2020
Conference languages: Polish and English
Time for the paper: 20 minutes
The deadline for sending in abstracts: 31 March 2020 
Announcement of accepted abstracts: 6 April 2020
Publication of the conference programme: 10 April 2020

There is no conference fee. The organizers do not provide transportation and accommodation.

The best papers will be published in a special issue of the Gdansk Journal of East Asian Studies (ranked scientific journal – 20 points according to the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland). 

Proposals for papers
– tradition and new trends in translation research
– challenges of teaching the Chinese language
– knowledge of the Chinese language in the perspective of the development and availability of new translation tools
– publishing trends in Chinese literature
– cultural trends in China in the 21st century
– culture as an important tool for implementing political systems
– culture and technology – China between tradition and the future
– China in the face of globalization – the cultural struggle of forces between East and West
– the influence of social media on contemporary Chinese identity
– China’s labor market challenges
– gender studies in view of new social problems in China
- cultural organizations towards the implementation of political systems

The Sinological Conference is a part of the four-day Polish Nationwide Sinological Congress (11-14.05.2020), which will be organized by the Faculty of Law and Administration, Faculty of Languages, Department of International Business of Faculty of Economics and the Confucius Institute. Four events are planned during the congress: law conference devoted to legal aspects of Polish-Chinese cooperation, sinological conference concerning new scientific perspectives on Chinese culture, economic conference and popular science event presenting martial arts from the Far East.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 25.02.2020 r., 21:49
Data publikacji: wt., 25.02.2020 r., 19:40

SEMINARIUM PRACOWNI BADAŃ NAD KOMUNIKOWANIEM MEDIALNYM WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W DYSKURSIE MEDIALNYM

SEMINARIUM PRACOWNI BADAŃ NAD KOMUNIKOWANIEM MEDIALNYM

WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W DYSKURSIE MEDIALNYM

PUBLIKACJE UKAZAŁY SIĘ W NAJNOWSZYM NUMERZE "PRZEGLĄDU RUSYCYSTYCZNEGO" (link do numeru na stronie czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/775).

Badania mediów w zakresie języka i dyskursów ujawniają zmediatyzowane interpretacje rzeczywistości, które wpływają na zachowania językowe poszczególnych społeczności językowych. Wartości i wartościowanie w dyskursie medialnym były głównym tematem, wokół którego koncentrowały się wystąpienia oraz dyskusje rusycystów z Gdańska, Bergamo, Biełgorodu i Moskwy podczas ostatniego seminarium zorganizowanego w ramach działalności afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego Pracowni Badań nad Komunikowaniem Medialnym (12 kwietnia 2019 r.). Wystąpienia te stały się podstawą publikacji prezentowanych w bloku tematycznym pod tym samym tytułem: Wartości i wartościowanie w dyskursie medialnym (zob. „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 1: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/775). Składa się nań 9 artykułów, z których każdy przedstawia osobliwości wybranego fragmentu współczesnej medialnej przestrzeni dyskursywnej i właściwego mu problemu szczegółowego – przede wszystkim Rosjan, aczkolwiek niektóre z mają wymiar bardziej ogólny, odnosząc się do zagadnień aktualnych dla każdej społeczności językowej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Przegląd rusycystyczny, spis treści261.99 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 17.02.2020 r., 19:54
Data publikacji: pon., 17.02.2020 r., 18:53

IV edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej

W dniu 14.01 odbyła się IV edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej organizowanego przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

♫♪♪♪♫

 

W tegorocznej edycji udział wzięło 8 wykonawców - 2 duety i 4 solistów.

W jury zasiedli:

przewodnicząca jury: doktor habilitowany sztuki wokalnej na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku Alicja Rumianowska
Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Andriej Potiomkin
Wykładowcy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich: dr Tatiana Kopac, pracownik Zakładu Pragmatyki, Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego oraz dr Svetlana Pavlenko, pracownik Zakładu Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

Tegoroczni zwycięzcy:
I - Jacek (II rok SW)
II - Katarzyna (absolwentka Rosjoznawstwa)
III - duet Malwina i Bogumił (I rok FR)

wyróżnienie - Paulina

wyróżnienie - duet Nadia i Adriana (III rok FR) 

Nagroda publiczności powędrowała do duetu Malwina i Bogumił.

 

Wydzarzenie odbyło się dzięki wsparciu Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Arnold Kłończyńskiego.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w roku następną na jubileuszową V edycję Konkursu!

♫♪♪♪♫

Organizatory Konkursu Piosenki Rosyjskiej 2020
 

dr Tatiana Kopac

dr Svetlana Pavlenko

mgr Małgorzata Marciszewska

 

ZałącznikWielkość
Plik karta_zgloszenia.docx16.31 KB
Plik regulamin_2020.docx14.63 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 19.01.2020 r., 23:09
Data publikacji: wt., 29.10.2019 r., 14:28

XI Konkurs Translatoryczny