Praktyki zawodowe / Tutoring

Praktyki zawodowe

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z regulaminem i programem praktyk, znajdą Państwo tam ważne, a przede wszystkim obowiązujące Państwa informacje dotyczące praktyk studenckich, które muszą Państwo odbyć w ramach studiów. Odbycie i zaliczenie praktyk jest obligatoryjne do końca (możliwe jest zaliczenie praktyk odbytych w toku studiów przed końcem) danego semestru - w przypadku studiów licencjackich jest to koniec semestru 5., w przypadku MSU - koniec semestru 4.

Pozostałe dokumenty mogą Państwo pobrać z poniższych linków, w razie, gdyby hyperzłącze nie działało, proszę o przekopiowanie adresu do przeglądarki

Wszystkie dokumenty MUSZĄ być wypełnione czytelnie, komputerowo i przede wszystkim KOMPLETNIE - w przypadku porozumienia oprócz podstawowych danych osoby podpisującej  ze strony praktykodawcy proszę o uzupełnienie stanowiska, jakie dana osoba sprawuje w przedsiębiorstwie.

Obowiązujący zestaw dokumentów w przypadku praktyk studenckich:

I. Praktyki:

Przed rozpoczęciem praktyk - dokumenty powinny zostać przedłożone do zatwierdzenia kierownikowi praktyk, a następnie złożone w Dziekanacie praktyk studenckich:

1. Wypełniony przez praktykodawcę program praktyk studenckich przedłożony kierownikowi praktyk  do oceny potencjalnej możliwości realizacji efektów uczenia się przewidzianych na kierunku

2. Skierowanie na praktyki

3. Formularz ubezpieczenia (także, jeżeli praktyka odbywa się online i praktykodawca tego nie wymaga - koszty ponoszone są JEDYNIE przez UG)

4. Porozumienie o prowadzenie praktyk studenckich (ten dokument podpisywany jest przez odpowiedniego Dziekana i NIE musi zostać przedłożony kierownikowi praktyk)

5. Dokument zawierający ocenę miejsca praktyki wybranego samodzielnie przez studenta do zatwierdzenia przez kierownika praktyk

6. Plan praktyk - własny opis obowiązków związanych z wykonywanymi w trakcie praktyk czynnościami

Po odbyciu praktyk studenckich - dokumenty powinny zostać przedłożone kierownikowi praktyk:

1. Dzienniczek praktyk z uzupełnionymi wpisami, z których wynika realizacja 40h przewidzianych w ramach praktyk - z zaznaczeniem wykonanych godzin w odniesieniu do danych dni!

2. Ocena przebiegu praktyki z efektami uczenia się podpisana przez praktykodawcę- patrz dół strony

3. Karta zaliczenia praktyk podpisywana przez kierownika praktyk ze strony UG

II. Praca zawodowa, wolontariat, praktyki odbywane za granicą nie będą zaliczane w związku z brakiem możliwości nadzoru nad przebiegiem praktyk:

Przed rozpoczęciem aktywności NIE składają Państwo żadnych dokumentów, jednak ze względu na konieczność oceny możliwości realizacji założonych efektów uczenia się zaleca się konsultację miejsca/przebiegu praktyki z kierownikiem praktyk, w przypadku braku realizacji zakładanych efektów uczenia się praktyki nie zostaną zaliczone.

Po zakończeniu praktyk ( w przypadku pracy zawodowej nie jest konieczne jej zakończenie, jedynie zrealizowanie zakładanej ilości godzin i oczywiście efektów uczenia się):

1. Dzienniczek praktyk uzupełniony przez praktykodawcę lub studenta, z wpisami, z których wynika realizacja 40h przewidzianych w ramach praktyk

2. Podanie o zaliczenie praktyk składane do Władz Dziekańskich opiniowane przez kierownika praktyk

3. Dokumenty potwierdzające odbycie i przebieg praktyk 

4. Dokument zawierający ocenę miejsca praktyki wybranego samodzielnie przez studenta do zatwierdzenia przez kierownika praktyk

5. Plan praktyk - własny opis obowiązków związanych z wykonywanymi w trakcie praktyk czynnościami

6. Ocena przebiegu praktyki z efektami uczenia się podpisana przez praktykodawcę- patrz dół strony

W razie wątpliwości proszę o kontakt:

dr Maciej Pławski - Kierownik praktyk studenckich

maciej.plawski@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. Wrzesień 2018 - 14:50; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Kwiecień 2024 - 13:19; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski

TUTORING

Tutoring jest wyjątkową formą edukacji, opierającej się na spotkaniu prowadzącego (tutora_ki) i studenta_tki (tutee), podczas którego zgłębiane są naukowe tematy interesujące obie strony. Praca jest w systemie 1-na-1, czyli student_ka pracuje indywidualnie z wykładowcą. Tutoring naukowy ma za zadanie poszerzyć horyzonty, rozwinąć podejmowanie refleksji nad różnymi zjawiskami i być formą intelektualnej podróży.

Więcej o tutoringu: https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

Na naszym Wydziale mamy wielu tutorów, z którymi tutee mogą pracować. Zarówno wybór tutora_ki, jak i tematu tutoringu zależy od studenta, więc możliwości jest bardzo dużo.

 

Procedura:

 - nabór na zajęcia w semestrze zimowym – do 31.10 każdego roku,

 - nabór na zajęcia w semestrze letnim – do 31.01 każdego roku,

 - osoba studencka zgłasza chęć uczestnictwa w tutoringu wydziałowej koordynatorce tutoringu (dr Aleksandra Wierucka, aleksandra.wierucka@ug.edu.pl), która wskazuje tutora_kę właściwą ze względu na proponowany temat lub wybranemu tutorowi_ce (jeśli już wie, z kim chciał(a)by pracować),

 - jeśli do danego tutora_ki zgłosi się więcej niż jedna osoba studencka, wszystkie one są zobowiązane do napisania litu motywacyjnego i cv, które będą podstawą dokonania wyboru przez tutora_kę,

- cykl tutorski trwa od 7 do 10 godzin zegarowych i może zostać przedłużony, jeśli tutor_ka i tutee wyrażą taką chęć; przedłużenie tutoringu może mieć miejsce tylko w przypadku wolnych godzin tutorskich w wydziałowej puli tutoringu; decyzję o przedłużeniu tutoringu podejmuje koordynatorka wydziałowa w porozumieniu z panią dziekan Wydziału,

 - temat i porządek spotkań jest wspólnie ustalany przez tutora_kę i tutee na pierwszym spotkaniu,

 - udział w tutoringu jest odnotowywany w suplemencie do dyplomu jako dodatkowe aktywności podjęte przez osobą studencką w procesie kształcenia.

 

Koordynator wydziałowy tutoringu: dr Aleksandra Wierucka (aleksandra.wierucka@ug.edu.pl)

Baza tutorów: https://cddit.ug.edu.pl/bazatutorow/ (tu: baza tutorów Wydziału Filologicznego)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 12:55; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 12:57; osoba wprowadzająca: Maciej Pławski