Komunikaty dla studentów

Zaliczenie zajęć z ochrony własności intelektualnej - dla studentów I roku

W tym roku obowiązkowe szkolenie z ochrony własności intelektualnej będzie składało się z dwóch etapów.

W dniach od 3 do 9 czerwca należało będzie wysłuchać wykładu oraz zapoznać się z prezentacją, które zostaną udostępnione w wymienionym okresie w materiałach we właściwym dla poszczególnych kierunków, stopni i form studiów zespole na platformie MS Teams. Zapoznawać się z treścią wykładu oraz prezentacji będzie można wielokrotnie.

Następnie, od godziny 7.00 w dniu 10 czerwca do godziny 21.00 w dniu 11 czerwca należało będzie wypełnić test, logując się ze swojego studenckiego konta uczelnianego do właściwego zespołu na platformie MS Teams. Test będzie można wypełnić tylko jednokrotnie! 

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowe i niezbędne do ukończenia studiów. W szkoleniu, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, muszą wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Brak zaliczenia szkolenia z ochrony własności intelektualnej jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia w danym semestrze. 

W sprawach zaliczeń, przepisywania zaliczeń oraz wszelkich innych proszę się kontaktować tylko i wyłącznie ze swoim dziekanatem a nie z wykładowcą! 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Maj 2024 - 13:59; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 14:11; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Konferencja Młodych Skandynawistów i Fennistów

Zapraszamy na KONFERENCJĘ MŁODYCH SKANDYNAWISTÓW I FENNISTÓW, która odbywa się w naszym instytucie w dniach 13-14 maja 2024. 

Studenci i studentki skandynawistyki biorą udział w konferencji:

  • w poniedziałek - w godzinach 8.45 - 14.45 i wówczas nie ma planowych zajęć. ( od godz. 15.00 zajęcia są prowadzone wg planu zajęć)
  • we wtorek - w godzinach 9.45 - 13.40 i wówczas nie ma planowych zajęć.  (w godz. 8.00 - 9.30 oraz od godz. 13.45. zajęcia są prowadzone wg planu zajęć)
Załącznik Rozmiar
program-konferencji-studenckiej-2024-final.pdf 913.54 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Maj 2024 - 14:50; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: piątek, 10. Maj 2024 - 14:49; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

NAWA PROM- nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w ramach Programu PROM KRÓTKOOKRESOWA WYMIANA AKADEMICKA. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze uprawnionymi uczestnikami projektu są studenci kształcący się na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej; (min. 70%), oraz osoby pracujące w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki (stanowiące nie więcej niż 30% uczestników całego projektu).

Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych naborów realizowanych ze środków PO WER. Nowością jest możliwość oferowania stypendiów również dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W PROM przewiduje się finansowanie krótkookresowych mobilności, służących podnoszeniu kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek, osób z kadry akademickiej, tj.:

  • aktywny udział w konferencji za granicą (wystąpienie, w tym udział w sesji posterowej),
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,
  • udział w szkole letniej, szkole zimowej,
  • wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej, unikalnego instrumentarium artystycznego,
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,
  • wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Wyjazdy i przyjazdy stypendialne będą trwały od 5 do 30 dni. Wszystkie aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej.

W Programie finansowane są:

1) Wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie (ewaluacja, rekrutacja, opiekun merytoryczny - umowa o pracę, dodatki zadaniowe, umowy cywilnoprawne);

2) Zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji działań w Projekcie (z wyłączeniem sprzętu, oprogramowania i wyposażenia zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), w tym zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji w Projekcie działań związanych z udziałem osób ze specjalnymi potrzebami;

3) Stypendia dla Uczestników/czek Projektu wypłacane zgodnie ze stawkami wskazanymi w ogłoszeniu i formularzu;

Stawki stypendiów (za dzień):

Student/ka

75 zł

Pracownik/czka/doktorant/ka

125 zł

osoba posiadająca co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą

250 zł

4) Podróże i utrzymanie poniesione w związku z realizacją działań w Projekcie:

a) rozliczane po na podstawie wydatków rzeczywistych: dotyczy delegacji krajowych i zagranicznych,

b) rozliczane na podstawie zryczałtowanych stawek określonych w Podręczniku Beneficjenta: dotyczy wyjazdów stypendialnych w celu nabycia kompetencji/kwalifikacji; ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania rozliczany jest na podstawie stawek dziennych.

5) W projektach można zaplanować zakup towarów i usług związanych z zapewnieniem udziału w wyjazdach osób ze specjalnymi potrzebami (związanych z zapewnieniem standardów dostępności, np. wynagrodzenie asystentów osób ze specjalnymi potrzebami, wynajem sprzętu lub zakup usług niezbędnych do zapewnienia udziału osób ze specjalnymi potrzebami).

Minimalna wartość wnioskowanych środków finansowych wynosi 200 000,00 złotych. Maksymalna wartość wnioskowanych środków finansowych wynosi 2 000 000,00 złotych.

Uczelnia może złożyć w konkursie wyłącznie 1 wniosek. Termin składania wniosków upływa 19 czerwca 2024 r. Projekt będzie realizowany w terminie od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie informacji na temat potencjalnych osób, które byłyby zainteresowane udziałem w programie, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 22 maja 2024 r. oraz o wskazanie osoby do kontaktu na adres: projektystrategiczne@ug.edu.pl.   Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

Marta Siara - Kierownik Biura Projektów Strategicznych i Inicjatyw Rektora

tel. 58 523 23 60

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Maj 2024 - 14:36; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: piątek, 10. Maj 2024 - 14:45; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Obrona pracy doktorskiej

W piątek 26. kwietnia mgr Paulina Przywuska, absolwentka skandynawistyki gdańskiej, obroniła swoją rozprawę doktorską pt. Den språklige kreasjonen av kroppen i poesi av Joanna Rzadkowska, Athena Farrokhzad og Eva Tind ("Językowa kreacja ciała w poezji Joanny Rzadkowskiej, Atheny Farrokhzad i Evy Tind"). Serdecznie gratulujemy!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 11:00; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 11:10; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Nabór do konferencji z cyklu "Genealogie Pamięci"

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność  zaprasza na  konferencję naukową „Genealogie Pamięci”, która w tym roku będzie organizowana już po raz czternasty i będzie dotyczyła tematu: „Ziemiaństwo, szlachta i arystokracji: perspektywy postfeudalne”.

Więcej informacji o tegorocznej edycji konferencji można znaleźć na stronie projektu: Genealogies of Memory 2024: Gentry, Nobility and Aristocracy: the Post-Feudal Perspectives | ENRS oraz pod linkiem: Ruszył nabór zgłoszeń do 14. edycji międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Genealogie Pamięci” | Portal historyczny Histmag.org - historia dla każdego!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 10:53; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 10:58; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Targi Pracy 14.05.2024

W załączeniu plakat informujący o mini targach pracy „Moja kariera”, które odbędą się 14 maja br. na Wydziale Ekonomicznym.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 27. Kwiecień 2024 - 10:34; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: sobota, 27. Kwiecień 2024 - 10:44; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Wybór specjalności przez studentów linii fińskiej

Wybór grupy specjalnościowej  przez studentów 1 roku linii fińskiej.

Od roku 2023/2024 program studiów licencjackich na Skandynawistyce przewiduje dwie specjalności,  między którymi mogą wybierać studenci linii fińskiej. Wybierają  między specjalnością  JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO FINLANDII  a specjalnością  KULTURA NORDYCKA. 

Wszyscy tegoroczni studenci I roku, którzy wypowiedzieli się w określonym terminie drogą mailową, zdecydowali się na specjalność: JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO FINLANDII.

Jednocześnie przypominamy, że w sprawie zapisu na specjalności  dla studentów studiów licencjackich  z pozostałych linii językowych, wybierających między  specjalnością KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA a specjalnością MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO W KRAJACH NORDYCKICH  postępujemy na dotychczasowych zasadach: zapisywać można się po uzyskaniu zaliczenia drugiego semestru studiów (daty zapisów podamy na początku sesji egzaminacyjnej).  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Kwiecień 2024 - 16:49; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Kwiecień 2024 - 16:52; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Wybór kursów z literatury

Uwaga studenci 1 roku studiów licencjackich!

W trakcie drugiego roku studiów w ramach przedmiotu Wybrane zagadnienia z literatury skandynawskiej I oraz Wybrane zagadnienia z literatury skandynawskiej II - studenci są zobowiązani do zdobycia 12 ECTS z następujących kursów do wyboru: "Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii" (30 godzin, 6 ECTS) / "Wybrane zagadnienia z literatury Szwecji" (30 godzin, 6 ECTS) / "Wybrane zagadnienia z literatury Islandii" (30 godzin, 6 ECTS).

W roku 2024/2025 w semestrze zimowym będzie zorganizowany kurs "Wybrane zagadnienia z literatury Norwegii", a w semestrze letnim "Wybrane zagadnienia z literatury Szwecji" oraz "Wybrane zagadnienia z literatury Islandii".

Każdy student wskazuje dwa kursy. Wybór dwóch kursów w tym samym semestrze jest oczywiście możliwy, ale zwracamy uwagę na kumulację godzin oraz lektur, która wiąże się z taką decyzją. 

O decyzji prosimy poinformować do dnia  20. maja br. (do godziny 10:00), przesyłając mail na adres: sylwia.stegemann@ug.edu.pl

W tytule maila prosimy podać: Wybór kursów z literatury.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Kwiecień 2024 - 11:14; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Kwiecień 2024 - 14:17; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Dni Rektorskie

Przypominamy, że dni 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja br. są dniami rektorskimi, wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Kwiecień 2024 - 10:43; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Kwiecień 2024 - 10:50; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Rekrutacja do bezpłatnej szkoły letniej dla studentów "In Between?" 2-13.09.2024

Oferta dla studentów (także uczestników wymian międzynarodowych), którzy chcieliby wziąć udział w bezpłatnej międzynarodowej szkole letniej "In Between?", która koncentruje się na badaniu terenów pogranicznych we współczesnej Europie oraz ich skomplikowanej historii i pamięci.

W tym roku projekt odbędzie się w dniach 2-13 września 2024 r. w Polsce, Estonii i Finlandii.

Studenci wezmą udział w warsztatach z historii mówionej, nagrywania dźwięku i tworzenia podcastów. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, z których każda uda się do jednego z regionów przygranicznych - estońsko-fińskiej granicy morskiej lub na Mazury. Podczas tygodniowych wyjazdów studyjnych poznają historię i wyjątkowość regionów poprzez wycieczki z przewodnikiem, spotkania z lokalnymi ekspertami i wywiady z mieszkańcami. Wyniki swoich badań studenci zaprezentują w formie krótkiego podcastu artystycznego. 
Zapraszamy do składania aplikacji studentów kierunków humanistycznych i artystycznych w wieku 18-26 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024 r.

Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć w załącznikach oraz na naszej stronie internetowej: https://enrs.eu/edition/inbetween2024.
 

Załącznik Rozmiar
between-online-1080x1080.png 528.86 KB
en-between-2024-cfa.pdf 308.86 KB
pl-between-2024-cfa.pdf 312.6 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. Kwiecień 2024 - 15:38; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: piątek, 12. Kwiecień 2024 - 15:45; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Organizacja zajęć po świętach

Decyzją Pani Dziekan Wydziału Filologicznego zajęcia w dniach 3.04. - 5.04.2024 odbywają się stacjonarnie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Marzec 2024 - 11:26; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: piątek, 22. Marzec 2024 - 11:33; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Dni kultury i języka Norwegii

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki organizuje w dniach 8.04 – 9.04.2024 Dni kultury i języka Norwegii, adresowane zarówno do studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, jak do skandynawistów z innych ośrodków – polskich i zagranicznych.  Celem wydarzenia jest  dyskusja wokół zacieśnienia współpracy dydaktycznej i naukowej z ośrodkami skandynawistycznymi w Europie.  Zasadniczą częścią wydarzenia  jest seminarium naukowe Norskstudier i Europa: Norges kultur, litteratur og språk ut fra et forsknings- og undervisningsperspektiv (Kultura, literatura i język Norwegii z perspektywy badawczej i dydaktycznej  jako obszar studiów w Europie).   Zaproszenie przyjęli  przedstawiciele skandynawistyk między innymi z Belgradu, Brna, Budapesztu,  Kluża, Pragi, Sofii, Krakowa, Poznania,  Wilna, Warszawy.

Partnerem Dni kultury i języka Norwegii jest Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem naukowym  Jego Magnificencji  Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, czł. koresp. PAN. oraz  Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG.

Obraz zawierający Czcionka, tekst, Grafika, projekt graficzny</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Załącznik Rozmiar
Program 296.52 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Marzec 2024 - 15:29; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: środa, 3. Kwiecień 2024 - 12:37; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Konkurs "Czerwona róża"

Z dumą informujemy, że Bartosz Wiśniewski, student II roku studiów magisterskich na Skandynawistyce, został nominowany przez Prodziekana ds. Studenckich na  kandydata  Wydziału Filologicznego UG  do tegorocznej edycji  konkursu "Czerwonej róży".

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Marzec 2024 - 10:36; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Marzec 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Sylwia Stegemann

Warsztat z przedsiębiorczości 14.03.

Biuro Karier UG zaprasza studentki na warsztat dotyczący zakładania własnej działalności  gospodarczej. Poniżej agenda, a w załączeniu plakat.

 

14.03.2024 r. |  11:00-14:00 |  Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a, pok.122

Kobiety w biznesieOd wizji do realizacji

1. Czy nadaję się na przedsiębiorcę.

2. Analiza pomysłu na biznes.

3. Pozyskiwanie funduszu na założenie działalności.

 

Zapisy: