Ankiety studenckie

Ankiety wydziałowe po zakończeniu roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Studenci Skandynawistyki!
 
Po zakończeniu roku akademickiego 2020/2021 władze wydziału przeprowadziły ankietę w systemie on-line, oceniającą wszystkie zajęcia prowadzone na wydziale w semestrze letnim. System generował wyniki ankiet dotyczących jedynie tych przedmiotów, które zostały ocenione przez przynajmniej trzy osoby.
 
Chcemy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom badania. Wasze odpowiedzi są dla nas istotnymi wskazówkami w pracy nad jakością dydaktyki na naszym kierunku.
 
Wyniki ankiet – omówienie zbiorcze
 
Ponieważ stopa zwrotu ankiet była stosunkowo niska (zarówno na naszym kierunku, jak i w skali wydziału), wyniki badania dotyczą tylko części zajęć. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych przypadkach oceny poszczególnych zajęć oparły się na minimalnej wymaganej liczbie respondentów lub nieznacznie tylko ją przekraczającej (innymi słowy niejednokrotnie ocena danego przedmiotu opierała się na wypowiedziach 3-4 osób).
 
W niniejszym omówieniu wykorzystaliśmy jedynie ocenę zajęć prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu, zawężając podsumowanie do pytań zamkniętych.
 
Większość biorących udział w badaniu studentów dobrze oceniła zajęcia. Sygnalizowane w pytaniach zamkniętych i uwagach otwartych nieprawidłowości zostały przedyskutowanie z prowadzącymi.  
 
Respondenci, mogąc wybrać ilość zajęć z danego przedmiotu, w których uczestniczyli, deklarowali, że byli na wszystkich bądź na większości zajęć.
 
Na ocenę ogólną złożyły się odpowiedzi na następujące pytania:
 
1.Na pytanie „Czy wykładowca omówił na zajęciach sylabus (m.in. założenia przedmiotu i warunki jego zaliczenia)” ponad 80 % odpowiedziała twierdząco, a około 10 % wskazała odpowiedź „Nie było takiej potrzeby – zrobił to inny prowadzący te zajęcia (dotyczy zajęć prowadzonych przez więcej niż jednego wykładowcę)”. Pozostali odpowiadali przecząco, lub zaznaczali opcję „Nie wiem”.
 
2.Na pytanie „Czy wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z planem?” ponad 75 % respondentów odpowiedziała „tak”.
 
Pytanie to umożliwiało umieszczenie otwartej odpowiedzi i wśród przyczyn odwoływania zajęć jako najczęstszy powód studenci podawali chorobę wykładowcy, a ponadto problemy techniczne związane ze zdalnym nauczaniem. W pojedynczych przypadkach jako powód podawano uczestniczenie wykładowcy w szkoleniu/konferencji/webinarium.
 
 
3. Na pytanie „Czy wszystkie zajęcia, które nie odbyły się zgodnie z planem, zostały odrobione w innym terminie?” podano ponad 80 % odpowiedzi twierdzących.
 
4. Oceniając przepływ informacji w przypadku ewentualnego odwoływania zajęć 60 % respondentów uważało, że byli zawiadamiani odpowiednio wcześnie, odpowiedzi pozostałych wskazywały na to, że informacji nie przekazywano, bądź pojawiała się zbyt późno.
 
 
 
Ocena zajęć - w tej części respondenci mieli się odnieść to następujących stwierdzeń:
 
1. Prowadzący punktualnie zaczynał i kończył zajęcia85% respondentów zaznaczyło „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”.
 
2. Prowadzący efektywnie wykorzystywał czas przeznaczony na zajęcia: 70% respondentów zaznaczyło „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”.
 
3. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały75 % zaznaczyło „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam", 10% „trudno” powiedzieć, a pozostali wybrali opcję „Raczej się nie zgadzam” bądź „Zdecydowanie się nie zgadzam”.
 
4. Zajęcia prowadzone były w sposób urozmaicony [np. z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak: praca metodą projektu, analiza przypadków (case study), gamifikacja itp.]: około 65 % zaznaczało opcję „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”, ponad 25 % wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć”, pozostali negatywnie odnieśli się do tego twierdzenia
 
 
5.Przy Stwierdzeniu „Zajęcia dostarczyły nowej wiedzy lub pozwoliły ugruntować wiedzę już nabytą” odpowiedź „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam” zaznaczyło ponad 80% respondentów. Około 10 % wybrało wariant „Trudno powiedzieć”, a pozostali nie zgodzili się, bądź raczej nie zgodzili się z powyższą opinią.
 
6.Treść zajęć była zgodna z sylabusem: w tym przypadku ponad 75 % osób dawało odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”. Pozostali wybierali wariant „Trudno powiedzieć”
 
 
7. Prowadzący jasno określił wymagania związane z zaliczeniem przedmiotu: przy tym stwierdzeniu odnotowano jedynie pojedyncze głosy negatywne, około 20% respondentów wybrało opcję „Trudno powiedzieć”, pozostali zaznaczyli „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”.
 
8. Forma zaliczenia odpowiadała wymaganiom przedstawionym przez prowadzącego: przy tym twierdzeniu nie było reakcji negatywnych. Wyraźna większość odpowiadała „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”. Około 15% osób wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć”.
 
 
9. Przy stwierdzeniu „Zakres materiału do zaliczenia odpowiadał wymaganiom przedstawionym przez prowadzącego” ponad 75 % „zaznaczyło opcję „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”. Pozostali wybrali „Trudno powiedzieć”.
 
10. Problematycznym okazało się twierdzenie „Prowadzący był dostępny w wyznaczonych godzinach konsultacji”. „Zdecydowanie się nie zgadzam” było odpowiedzią udzieloną jedynie przez kilka osób. Natomiast ponad połowa respondentów zaznaczyła opcję „trudno powiedzieć”, co prawdopodobnie wynikało z faktu, że nie mieli potrzeby kontaktu z prowadzącym w ramach godzin konsultacyjnych, więc trudno im ocenić, czy był podczas nich dostępny. Należy jednak postarać się o bardziej precyzyjne sformułowanie opcji do wyboru, bo na podstawie obecnych odpowiedzi nie ma jednoznacznego obrazu dostępności wykładowców w ramach konsultacji.
 
11. Na dwa ostanie twierdzenia „Prowadzący zachęcał do wyrażania własnych opinii, zadawania pytań lub zgłaszania wątpliwości” oraz „Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem” wyraźnie dominowały opcje „Zdecydowanie się zgadzam” bądź „Raczej się zgadzam”. W pojedynczych przypadkach pojawiły się jednak odpowiedzi sygnalizujące problem w relacjach student-nauczyciel.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 7. Listopad 2021 - 19:52; osoba wprowadzająca: Dominika Bartnik-Światek Ostatnia zmiana: niedziela, 7. Listopad 2021 - 20:27; osoba wprowadzająca: Dominika Bartnik-Światek