dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG

Milewski Stanisław, dr hab., prof. UG

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 62

 

Dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG jest pracownikiem Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się: komunikowanie się osób dorosłych z małymi dziećmi, fonostatystyka i fonotaktyka tekstów mówionych dzieci przedszkolnych, rozwój mowy dziecka w normie i patologii, gerontologopedia. Doktorat obronił w  1992 roku na podstawie rozprawy „Analiza fonemowa wyrazów przez dzieci w wieku przedszkolnym”, a habilitację na podstawie książki „Mowa dorosłych kierowana do niemowląt (studium fonostatystyczno-fonotaktyczne)” w 2004 r.  W roku 2007 został mianowany na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1994 roku pełni funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Logopedycznych UG, a od 2017 roku jest także kierownikiem Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych. W 2016 roku został powołany do pełnienia funkcji kierownika Katedry Logopedii UG. W związku z jej likwidacją (zgodnie z § 181 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) od 1 października 2019 roku Rektor powołał go do pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Logopedii.

Stanisław Milewski jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach międzynarodowych (29) i ogólnopolskich (65). Brał udział w pracach Polskiego Kolegium Logopedycznego (od 1991 roku) oraz Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk (1994-2010 r.). Od roku 2015 jest członkiem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2019 także członkiem Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy. Od kilku kadencji (od 1999 r.) jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od 2005 roku pełni funkcję jego wiceprzewodniczącego. Od kilkunastu lat (od 1997 r.) pełni także funkcję przewodniczącego Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jest członkiem komitetów naukowych, redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych w kraju i za granicą. Jego szczególnym osiągnięciem jest współredagowanie serii wydawniczej „Logopedia XXI Wieku” poświęconej najistotniejszym problemom współczesnej polskiej logopedii. Dotychczas ukazało się szesnaście tomów z tego cyklu  (zob. https://harmonia.edu.pl/pl/c/%E2%80%A2-seria-Logopedia-XXI-wieku/186).

Publikacje:

Książki

 • Milewski S. (1999), Lingwistyczne i dydaktyczne aspekty analizy fonemowej, Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 233
 • Milewski S. (2004). Mowa dorosłych kierowana do niemowląt (studium fonostatystyczno-fonotaktyczne):  Gdańsk: Wydawnictwo UG, s. 342.[wyd. II zmienione i rozszerzone, Gdańsk 2011, Harmonia Universalis]
 • Kaczorowska-Bray K., Milewski S., Michalik M. (2020), Starość – jak ją widzi logopedia, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 191

Redakcje książek:

 • Czaplewska E., Milewski S. (red.). (2012). Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 528.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.). (2012). Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 477.
 • Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray K. (red.). (2014). Biomedyczne podstawy logopedii.  Gdańsk: Harmonia Universalis,  s. 512.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K.(red.). (2015). Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 456.
 • Kamińska B., Milewski S. (red.). (2016). Logopedia artystyczna. Gdańsk: Harmonia Univeralis, s. 660.
 • Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (red.). (2016). Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Harmonia Univeralis, s. 918.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Kamińska B. (red.). (2017). Studia logopedyczno-lingwistyczne, Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 500.
 • Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.). ( 2018). Gerontologopedia. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 768
 • Kielar-Turska M., Milewski S. (red.). (2019). Język w biegu życia. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 665
 • Wysocka M., Kamińska B., Milewski S. (red.). (2020). Prozodia – przyswajanie, badanie, terapia. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 706.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Kamińska B. (red.) (2020). Starość – język – komunikacja. Nowe obszary logopedii. Gdańsk: Wydawnictwo UG, s. 393.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Michalik M., Kaczorowska-Bray K., Milewski S., Solak A. (2020). W: M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski (red.), Tempo mówienia i tempo artykulacji w dyskursie zaburzonym (s. 395-429). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis. 
 • Kluj-Kozłowska K., Domagała A., Sitek E. J., Milewski S., Brockhuis B., Wieczorek D., Lass P., Sławek J., (2020). Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera, Logopedia Silesiana, t. 9, 1-34. 
 • Talaśka K., Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2020). Pacjent w wieku podeszłym i jego potrzeby komunikacyjne w ocenie lekarzy. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.), Starość – język – komunikacja. Nowe obszary logopedii (s. 33 – 64). Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Michalik M., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Solak A. (2020), Tempo wypowiedzi osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym (w odniesieniu do normy i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim), Prace Językoznawcze XXII/2, 143-157.
 • Michalik M., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Solak A., Krajewska M. (2019). Szybkość tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej – na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica 14, 128-141.
 • Michalik M., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Solak A., Krajewska M. (2019). Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim. Logopedia 48-1, 231-250.
 • Milewski S., 2019, Wyrazy dziecięce w mowie kierowanej do małych dzieci (na materiale języka polskiego). W: M. Kielar-Turska, S. Milewski (red. nauk.), Język w biegu życia (s. 400 – 424). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Michalik M., Milewski S., K. Kaczorowska-Bray, Solak A., 2019, The pace of speech of people with moderate intellectual disability (as compared to the norm and to mild intellectual disability), W: Специальное образование и социокультурная интеграция - 2019: Сб. науч. статей по материалам Международной научно-практической конференции «Специальное образование и социокультурная интегра-ция - 2019: формирование коммуникативно-речевой компетенции в условиях инклюзии» (г. Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 11-12 октября 2019) / Науч. ред. В.П. Крючков; ред.-сост. О.В. Кощеева и Т.А. Бочкарева. − Саратов: Изд-во «Саратовский источник», s. 279-287 [wersja rosyjskojęzyczna tekstu: Михалик М., Милевски С., Качоровска-Брей К., Солак А., Темп речи у лиц с умеренной умственной отсталостью (по сравнению с интеллектуальным развитием в пределах нормы и легкой умственной отсталостью)   – s. 442-453]
 • Michalik M., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Solak A., 2019, Tempo wypowiedzi osób starzejących się fizjologicznie  na tle tempa wypowiedzi dziecięcych – analiza porównawcza, Poradnik Językowy nr 2, s. 7-23.
 • Michalik M., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Solak A.,  (2018). Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza w normie i zaburzeniach, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, XIII.
 • Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (2018). Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną – budowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i poznawczej. Logopedia, 47.
 • Sulkowska A., Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2018). Komunikacja lekarz – pacjent w opinii pacjentów. Logopedia Silesiana, 7.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2018). Starość – jak ją widzi logopedia. W: W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 139-163.
 • Kluj-Kozłowska K., Sitek E. J., Milewski S. (2018). Analiza porównawcza profilu zaburzeń językowych u pacjentów polskojęzycznych z wariantem logopenicznym i niepłynnym afazji pierwotnej postępującej,   Forum Logopedyczne, 26, s. 63-72.
 • Michalik M., Kaczorowska-Bray K., Milewski S., Solak A. (2018). The speech rate of people at an advanced old age, Acta Neuropsychologica, Vol. 16, No. 2, s.167-175.
 • Michalik M., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Solak A. (2018). Jak szybko mówią dzieci niepełnosprawne intelektualnie, Szkoła Specjalna, LXXIX (2), s.102-113.
 • Качоровска-Брай К., Милевский С., Михалик М. (2018), О профиле сформированности языковых умений у детей с умственной отсталостью легкой, умеренной и тяжелой степени [On the profile of the level of formation of linguistic skills in children with mild, moderate and severe intellectual disability], Специальное образование, 1,   s. 91-104
 • Kluj-Kozłowska K., Sitek E., Milewski S. (2017). Analiza jakościowa błędów nazywania oraz reakcji na podpowiedzi fonemiczne w różnicowaniu wariantów logopenicznego i niepłynnego afazji pierwotnej postępującej. Logopedia, 46, s. 219-238.
 • Kaczorowska-Bray K., Michalik M., Milewski S. (2017).  Logopedyczne aspekty starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia, 46, s. 285-302.
 • Milewski S. (2017). Mowa kierowana do małych dzieci – charakterystyka leksykalna. W: M. Kurowska, J. Zawadka (red.), Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, Warszawa: Elipsa, s. 45-63.
 • Качоровска-Браы К., Милевски С. (2017).  Социолингвистические аспекты общения
 • с пожилыми людьми [Socio-linguistic aspects of communication with elderly people], Системная психология и социология [Systems Psychology and Sociology], nr 4 (24), s. 65-75.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2017). Komunikowanie się z osobą w wieku senioralnym. W: M. Rutkiewicz-Hanczewska, J. Sławek, E. Kaptur (red.), Mózg – język – komunikacja.Poznań. Wydawnictwo Rys, s. 139-168.
 • Милевски С., Качоровска-Браы К. (2017). Усвоение языка незрячими детьми –
 • обзор научных исследований [Language Acquisition by Blind Children: Scientifi Research Review],  Дефектология,  s. 3 – 11.
 • Milewski S. (2017). Grupy spółgłoskowe jako problem logopedyczny, W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska B. (red.), Studia logopedyczno-lingwistyczne, Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 269-294.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Kamińska B. (2016). Późna dorosłość z perspektywy logopedycznej, Pogranicze. Studia Społeczne, t. XXVIII, s. 165-182.
 • Milewski S. (2016). Logopedyczne aspekty językowego kontaktowania się dorosłych z małymi dziećmi, W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 141-161.
 • Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (2016). Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu wzroku. W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 260-283.
 • Milewski S., Kamińska B. (2016), Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny w aspekcie normatywnym. W:  B. Kamińska, S. Milewski  (red.),  Logopedia artystyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 194-212.
 • Милевски С. (2015). Логопедические„следы” профессора Галины Васильевны Чиркиной в Польше (к 80-летию со дня рождения) [Logopedic „traces” of profesor Galina Vasilyevna Chirkina in Poland (to the 80 anniversary since birth of)], Логопедия. Научно-методический журнал 2(8), с. 44-49.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2015). Logopedyczne aspekty przyswajania języka przez dzieci niewidome, Poradnik Językowy 5, s. 31-44.
 • Milewski S. Kaczorowska-Bray K. (2015). Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania współczesnej logopedii – perspektywy badawcze. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki.  Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 153-170.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2014). The communication problems of people in late adulthood, Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина. Международный научный журнал [Journal of Education & Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], Выпуск 3 (13) [vol. 3 (13)], p. 55-66.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2014), Czy jest potrzebna gerontologopedia? Późna dorosłość z perspektywy logopedycznej. W:  M. Michalik (red.), Nowa Logopedia (t. 5: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych). Kraków: Collegium Columbinum,  s. 13-26.
 • Milewski S. (2013). Zaburzenia struktury sylabowej wyrazów jako problem logopedyczny. W:  J. Panasiuk T. Woźniak (red.), Język – człowiek – społeczeństwo. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 635-657.
 • Milewski S. (2013). Wybrane osobliwości językowego kontaktowania się dorosłych z małymi dziećmi. W:  G. Krasowicz-Kupis, M. Lipowska (red.), Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 149-167.
 • Milewski S. (2013), Kto tak ładnie płakusia? O czasownikach deminutywnych w polszczyźnie. W:  M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 106-110.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2012). O „normatywności” głosek nienormatywnych, Conversatoria Linguistica VI. Międzynarowowy rocznik naukowy, s. 73-85.
 • Гермаковска A., Милевски С. (2012). Научное участие Раисы Ивановны Лалаевой в польской логопедии и коррекционной педагогике. W: В. Н. Скворцов (ред.), Совершенствование методов диагностики и коррекции нарушений речи у детей с различными вариантами дизонтогенеза. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, с.79-83.
 • Milewski S. (2012). Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 30-38.
 • Milewski S. (2012). Wyrazy dziecięce i ich rola w przyswajaniu języka przez dzieci. W: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyraz w języku i tekście. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 293-304.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Sulkowska A. (2012). Doctor-Patient Communication – A Patients’ Perspective. Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], Выпуск 1 (3) [vol. 2 (4)], p. 76-82.
 • Kaczorowska K., Milewski S. (2012). Case – study of a patient with mixed aphasia with dominant disorders of naming after a double stroke. Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], Выпуск 1 (3) [vol. 1 (3)], p. 59-66.
 • Milewski S., Kaczorowska- Bray K. (2012). On the “normativeness” of non-normative speech sounds in Polish. Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], Выпуск 4 (6) [vol. 4 (6)], p. 82-85.
 • Милевски С., Ка­ча­ров­ска-Брай К., Ча­плев­ска Э.  (2011). Недоношенность как фактор риска в процессе развития речи у детей [Preterm birth as a risk factor in speech development of children]. W: С. М. Валявко (ред.), Современные проблемы речевого дизонтогенеза: психолого-педагогические аспекты. Международный сборник научных трудов [Modern problems of speech dysontogenesis: psychological and pedagogical aspects. International compilation of scientific works]. Москва: Спутник -плюс, с. 13-25.
 • Milewski S. (2011). Czasowniki deminutywne w mowie adresowanej do małych dzieci. W: L. Bednarczuk, S. Koziara, H. Pawłowska-Jaroń, E. Stachurski (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 96. Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 351-362.
 • Милевски С., Каминьска Б. (2011). Предмет и задачи артистической логопедии в Польше. Логопедия сегодня, № 1, c. 22-25.
 • Милевски С., Качоровска-Брай К., Чаплевска Э. (2011). Трудности в чтении и специфические расстройства развития речи (SLI). W: Г. В. Чиркина,  М. Н. Русецкая, Е. Н. Российская (ред.), Когнитивное и коммуникативное развитие школьников с дислексией: интегративный подход. Москва: Национальный книжный центр, c. 179-187.
 • Milewski S. (2010). Specyficzne potrzeby edukacyjne niemowlęcia (na przykładzie akwizycji języka). W:  B. Witkowska, K. Będziński, P. Kurtka  (red.), Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego, s. 43-52.
 • Milewski S. (2009). Wyrazy n-fonemowe i n-sylabowe w mowie dorosłych adresowanej do niemowląt. Psychologia Rozwojowa, z. 2., t. 14, s. 43-56.
 • Милевски С., Чаплевска Э. (2009). Специфика работы логопеда с детьми, имеющими синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).  Дефектология, 2, c.19-26.
 • Milewski S. (2008). Czasowniki oznaczające mówienie (verba dicendi) w mowie opiekunów adresowanej do niemowląt, WL J. Żerko (red.), Dzieci, młodzież, dorośli w systemie edukacji, ser.  Studia i Badania Naukowe nr 2. Gdańsk: „Ateneum – Szkoła Wyższa”, s. 119-134.
 • Milewski S. (2007). Wybrane aspekty kształcenia i badania analizy fonemowej u dzieci w wieku przedszkolnym. W:  A. Maciejewska  (red.), Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 193-204.
 • Milewski S. (2007). Wygłosowe grupy spółgłoskowe w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym. W: E. Breza, A. Lica, Z. Lica  (red.), Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 332 – 340.
 • Milewski S. (2007). Czy mowa dorosłych w kontaktach z małymi dziećmi jest „miękka”? W:  M. Młynarska, T. Smereka  (red.), Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia,. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 319-327.
 • Milewski S. (2007).  Teoretyczne i praktyczne aspekty mowy dorosłych kierowanej do małych dzieci, Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 12, s. 15-20.
 • Милевски С. (2007). Фонетико-фонологические знания в логопедической практике (избранные вопросы) [Phonetic and Phonological Knowledge in Sepeech Therapy Practice (Selected Questions)]. Дефектология, 1, c. 67-72.
 • Milewski S. (2006). Dzieje gdańskiej logopedii. W: J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, J. Treder (red.), Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947 - 2005).  Gdańsk: Wydawnictwo UG, s. 43-46.
 • Milewski S. (2006). Pedagogiczne i logopedyczne aspekty mowy dorosłych adresowanej do małych dzieci. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja – między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych.  Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 242-250.
 • Milewski S. (2005). Dwadzieścia pięć lat gdańskiej logopedii. Biuletyn Logopedyczny, 2, s. 17-20.
 • Milewski S. (2005). Grupy spółgłoskowe w języku mówionym dzieci przedszkolnych, Logopedia, 34,  s. 11-36.
 • Milewski S. (2005). Logopedyczne aspekty mowy dorosłych skierowanej do małych dzieci. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Logopedia. Teoria i praktyka. Wrocław: Agencja Wydawnicza a linea, s. 242 – 253.
 • Milewski S. (2004). Osobliwość frekwencji fonemów w mowie dorosłych skierowanej do małych dzieci. Psychologia Rozwojowa, t. 9, nr 5, s. 23-34.
 • Milewski S. (2004), Wpływ mowy kierowanej do małych dzieci na proces przyswajania języka. Biuletyn Logopedyczny, nr 3, s. 31 – 33.
 • Милевски С. (2004). Формирование и иследование фонемного анализа у 6-летних детей.  W: Л. А. Карпова (ред.), Человек пишущий и читающий: проблемы и наблюдения. Санкт-Петербург:  Издательство С.-Петерб.ун-та, c. 104-111.
 • Милевски С. (2004). Речь, обращенная к ребенку: теориа и практика [Speech Addressed To A Child – The Theory And Practice]. Дефектология, 5, c. 61 – 65.
 • Milewski S. (2004). Фонологическое сознание ребёнка и трудности в чтении и письме. W: Г. В. Чиркина, Е. В. Оганесян, М. Н. Русецкая (ред.),  Изучение нарушений письма и чтения – итоги и перспективы, Mосква, Издательство МС-ГИ, c. 174 – 179.
 • Milewski S. (2002). Wyrazy dziecięce – problemy terminologiczne, metodologia badań, kulturowe uwarunkowania. W: J. Ożdżyński, T. Rittel (red.), Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, s. 129 – 157.
 • Milewski S. (2001). Wyrazy dziecięce – problemy terminologiczne, metodologia badań. Psychologia Rozwojowa, t. 6, nr 1-2, s. 81-106.
 • Milewski S. (2001). Śródgłosowe grupy spółgłoskowe w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym. W: S. Grabias (red.),  Zaburzenia mowy, ser. Mowa. Teoria-Praktyka. T. 1. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 216-253.
 • Milewski S. (2000). Zagadnienia fonostatystyczne i fonotaktyczne w kształceniu fonetyczno-fonologicznym logopedów. W: E. Łuczyński (red.) Kształcenie logopedyczne. Cele i formy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 49 – 61.
 • Milewski S., Czaplewska E. (1999). Człowiek niepełnosprawny w świadomości współczesnych Polaków. W. B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny. Zagrożenia i szanse rozwoju.  Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 117-125.
 • Milewski S. (1998). Nagłosowe grupy spółgłoskowe w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym. W: I. Nowakowska-Kempna (red.), Logopedia jako nauka interdyscyplinarna - teoretyczna i stosowana. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 175-211.
 • Milewski S. (1997). Frekwencja fonemów w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym. Logopedia,  24, s. 67-83.
 • Milewski S., Kamińska B. (1997). Kształcenie sprawności ortofonicznej dzieci w wieku przedszkolnym. W:  J. Ożdżyński, T. Rittel (red.), Sprawności językowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, s.  143-153.
 • Milewski S. (1996). Spoistość struktur CV (spółgłoska+samogłoska) w świetle analizy fonemowej dokonanej przez 6-letnie dzieci. W: T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny.  Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 139-154.
 • Milewski S. (1996). „Język nianiek” jako specyficzny rodzaj dyskursu edukacyjnego. W: T. Rittel (red.),  Dyskurs edukacyjny. Kraków:  Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 321 – 338.
 • Milewski S. (1995). Przyswajanie normy językowej przez dzieci (na przykładzie zjawisk fonetyczno-fonologicznych). W: M. Bugajski (red.),  Norma językowa w polszczyźnie. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego, s. 59- 65.
 • Milewski S., Kamińska B. (1995). Samogłoski nosowe w świadomości językowej dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Ożdżyński (red.). Językowy obraz świata i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 360-369.
 • Milewski S. (1993). Postawy metafonologiczne dzieci w wieku przedszkolnym a profilaktyka logopedyczna. Scholasticus, 1, s. 69-75.
 • Milewski S. (1992). Postawa metafonologiczna dziecka w wieku przedszkolnym w nauczaniu języka ojczystego i obcego. W: I. Nowakowska-Kempna (red.), Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Wrocław: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, s. 130-135.
 • Milewski S. (1992). Analiza fonemowa wyrazów a błędne zapisy dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej. Scholasticus, 1, s. 15-21.
 • Milewski S. (1992). Analiza fonemowa polskich wyrazów przez dzieci w wieku przedszkolnym. W: S. Grabias (red.),  Język polski jako język obcy. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, s. 175-180.
 • Milewski S. (1988). Trudności z analizą fonemową wyrazów zawierających grupy fonemowe  / œu/, /uœ/ i / œo/ . Życie Szkoły, 1, s. 16-22.
 • Rocławski B., Kuchta E., Milewski S. (1981). Norma ortograficzna i propozycja jej zmiany w świetle opinii społecznej. Studia Polonistyczne,  9, s. 111-117.

Publikacje pokonferencyjne

 • Czaplewska E., Milewski S. (2018). Обзор исследования речевых и языковых нарушений в Польше [A review of SLI research in Poland], W: Специфические языковые расстройства у детей: вопросы диагностики и коррекционно - развивающего воздействия [Specific Language Impairment in Children: Assessment & Intervention Outcomes]: Методический сборник по материалам Международного симпозиума, 23 - 26 августа 2018 г. / Под общ. ред. А.А. Алмазовой, А.В. Лагутиной, Л. А Набоковой, Е.Л. Черкасовой, Москва, Издательство «ЛОГОМАГ», s. 322-326
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2016), The Use of Secondary Baby Talk in Communication with Elderly People. Т.  А.  Круглякова,  М.  А.  Еливанова (редкол.), Проблемы  онтолингвистики —  2016:  Материалы  ежегодной международной научной конференции. 23–26 марта 2016, Санкт-Петербург/ РГПУ им. А. И. Герцена, Кафедра языкового и литературного образования ребенка, Лаборатория детской речи. Иваново: ЛИСТОС, c. 335 – 341.
 • Милевски С. (2015). Palatalisation as a characteristic feature of the speech of adults addressed to children. W: Т. А. Круглякова, К. А. Иванова, С. В. Краснощекова (pед.), Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции  18–20 мая 2015.  Санкт –Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, c. 306-310.
 • Милевски С. (2013). Своеобразие частотности фонем в польском регистре общения с детьми. W: Т.  А. Круглякова (отв. ред.). Проблемы онтолингвистики - 2013: Материалы международной научной конференции 26-29 июня. Санкт-Петербург:  Издательство РГПУ им. Герцена, c. 33-38.
 • Милевски С. (2012), Частотность фонем в устных текcтах детей дошкольного возраста, W:  Т. А. Круглякова (отв. ред.), Проблемы онтолингвистики - 2012: материалы международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения К. И. Чуковского и 120-летию со дня рождения А. Н. Гвоздева. Санкт-Петербург: Издательство: Златоуст, с. 86-90.
 • Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (2012). Disorders of speech and language development in children with Agenesis of the Corpus callosum (ACC). W:  Г. В. Чиркина, Е. Н. Российская (ред.), Особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (Курск, 21-22 февраля 2012 г.). Встреча поколений... Vфевральские чтения, посвященная памяти профессора Р. Е. Левиной.  Курск: Министерство образования и науки Российской Федерации, c. 32-37.
 • Милевски С. (2011). Глаголы говорения (verba dicendi) в речи опекунов, обращенной к младенецам. W: Т.А. Кругляковa (ред.),  Онтолингвистика — наука XXI века. Материалы международной конференции, посвященной 20-летию кафедры детской речи РГПУ им. А.И. Герцена (4-6 мая 2011 г. , Санкт-Петербург). Санкт-Петербург: Златоуст,  c. 390-395.
 • Милевски С., Качоровска-Брай K., Чаплевска Э. (2011). Предложные обороты, выражающие пространственные отношения, в речи умственно отсталых детей с легкой и средней степенью отсталости – анализ семантических функций. W:  Т.А. Кругляковa (ред.),  Онтолингвистика — наука XXI века. Материалы международной конференции, посвященной 20-летию кафедры детской речи РГПУ им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург:  Златоуст,  c. 489-493.
 • Милевски С., Качоровска-Брай К., Чаплевска Э. (2011), Недоношенные дети как группа повышенного риска неправильного развития речи и языка. W: В. Н. Скворцов (ред.), Специальное образование. Материалы VII Международной научной конференции 21-22 апреля 2011 г.,  т. I. Санкт-Петербург:  Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, c. 189-194.
 • Милевски С., Качоровска-Брай К., Чаплевска Э. (2010). Сотрудничество терапевтов и родителей в процессе стимулирования речевого развития у детей со специфическими расстройствами развития речи и языка (SLI), W: В. Н. Скворцов (ред.),  Специальное образование. Материалы VI Международной научной конференции. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, c. 140-145.
 • Милевски С. (2009). Лингвистические аспекты коррекции дисорфографии . W:  Г. В. Чиркина и др. (ред.),  Вариативные  стратегии сопровождения учащихся с нарушениями письма и чтения. Материалы Четвертой международной конференции Российской ассоциации дислексии 26-27 мая 2009 года. Москва: Московский городской педагогический университет, c. 101-105.
 • Милевски С., Качоровска-Брай К., Чаплевска Э. (2009), Нарушения прагматической компетентности у детей с дисфункциами развития. W:  В. Н. Скворцов (ред.), Актуальные вопросы коррекционной педагогики, специальной психологии и детской психиатрии. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, c. 368-372.
 • Милевски С. (2008). Подготовка логопедов в Польше по Болонской системе. W: В. Н. Скворцов (ред.), Актуальные вопросы коррекционной педагогики,  специальной психологии и детской психиатрии. Санкт-Петербург:  Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, c. 399-402.
 • Милевски С. (2008). К столетию со дня рождения Розы Евгеньевны Левиной (1908– 2008 гг.), W: Г. В. Чиркинa, Е. Н. Российскaя (ред.),  Встреча поколений... (февральские чтения). Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Р. Е. Левиной (Курск, 26-27 февраля 2008 г.). Курск: Курский государственный университет, c. 13-17.
 • Милевски С. (2007). Лингвистические аспекты фонемного анализа слов, имеющих в своем составе группы согласных. В. Н. Скворцов (ред.), Актуальные проблемы профилактики и коррекции нарушений письменной речи. Международная научно-практическая конференция  11 декабря 2007 г. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, c. 72-77.
 • Милевски С., Каминьска Б. (2007). Предмет и задачи артистической логопедии в Польше. W:  В. Н. Скворцов (ред.). Современное общество и специальное образование. Международная научная конференция  25-26 апреля 2007 г. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, c. 252-256.
 • Milewski S. (2004).  Влияние речи, обращенной к маленьким детям, на процесс усвоения ими языка. W: Детская речь как предмет лингвистического исследования. Материалы Международной научной конференции [Санкт-Петербург 31мая - 2 июня 2004 г.], Санкт-Петербург: „Наука”, c. 177-181
 • Milewski S. (2004). Консонантные группы в языке детей дошкольного возроста
 • (на материале польскoго языка). W: Детская речь как предмет лингвистического исследования. Материалы Международной научной конференции [Санкт-Петербург 31мая - 2 июня 2004 г.], Санкт-Петербург: „Наука” c. 181-182.
 • Милевски С.  (2002). Система профессиональной подготовки логопедов в Польше. W: O. С. Орлова и др. (ред.), Современная логопедия: теория, практика, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции (12 –14 сентября 2002 года). Москва: МГОПУ им. М. А. Шолохова, c. 13-14.
 • Милевски С. (2002), Степень слияния зуков в структуре „согласный – гласный” как один из факторов, влияющих на овладение фонематическим анализом. W: В. Н. Скворцов (ред.), VI Царскосельские чтения. Международная научно-практическая конференция, 23-24 апреля 2002 г., т. VII, Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, c. 149-151.
 • Милевски С. (2001).  Группы согласных в языке детей - дошколников (количественный аспект). W: В. Н. Скворцов (ред.), V Царскосельские чтения: Актуальные проблемы современной дефектологии. Научно-теоретическая межвузовская конференциа с международном участем, 24-25.04. 2001 г., Т. V. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, c. 119-122.
 • Łuczyński E. Milewski S. (1998). Morphological aspects of child-directed speech in Polish. W: Ph. Dejonckere, H. F. M. Peters (ed.). Comunication and its disorders: a science in progress. Proceedings 24th Congress International Association of Logopedics and Phoniatrics. Amsterdam, August 23-27, Amsterdam: Nijmegen University Press, p. 420-421.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Marzec 2021 - 14:37; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz