dr Ewa Binkuńska

Binkuńska Ewa, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 70

e-mail: ewa.binkunska@ug.edu.pl

 

Studia:

2010-11: Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej UG.

2006-07: Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu UG.

2007: Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność semantyka. 

1998-07: Filologiczne Studia Doktoranckie UG.

1996-98: Podyplomowe Studium Logopedyczne UG.

1993-97: filologia polska, specjalność zawodowa logopedia UG.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1996-2005 praca na stanowisku logopedy, 2009-2015 adiunkt - Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW, od 2014 adiunkt - Katedra Logopedii UG.

Kierownik praktyk logopedycznych na kierunku logopedia II st.

Prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz z dorosłymi  z zaburzeniami głosu.

Udział w pracach organizacji i towarzystw naukowych:

 • Od 2011: przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;
 • Od 2010: członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;
 • W latach 2002-2006:  członek zarządu Wojewódzkiej Organizacji Związkowej – Pomorze Polskiego Związku Logopedów.

Zainteresowania naukowe: zaburzenia rozwoju mowy u dzieci, zaburzenia głosu u osób dorosłych, fonetyka i fonologia, semantyka, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne.

Publikacje:

Książki:

 • Binkuńska E. (2012). Higiena i emisja głosu mówionego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Binkuńska E. (2012). Językowy obraz świata w tekstach religijnych grupy wyznaniowej "Rodzina" oraz Kościoła Zjednoczeniowego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Artykuły w czasopismach:

 • Binkuńska E. (2018). Analiza ilościowa grup spółgłoskowych w logopedycznych narzędziach do badania zaburzeń artykulacji. Logopedia Silesiana. Tom 7, 2018.
 • Szmalec J., Binkuńska E., Paczkowska A., Kaciska M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 71-88.
 • Binkuńska E. (2018). Obraz zaburzeń komunikacji oraz rozwoju motoryki u osób z Zespołem Dravet. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 99-112.
 • Binkuńska E. (2018). Uproszczenia grup spółgłoskowych w nagłosie wyrazów. Tendencje realizacyjne w rozwoju mowy dziecka. Studia Pragmalingwistyczne.
 • Binkuńska E. (2018). Dysfonia w zaburzeniach neurologicznych. Forum Logopedy. Nr 27, wrzesień/październik, s. 13-16.
 • Binkuńska E. (2018). Dysfonia spastyczna. Jak pracować z pacjentem anglojęzycznym. Forum Logopedy. Nr 27, wrzesień/październik, s. 23-29.
 • Binkuńska E. (2017). Нарушения речи у детей, связанные
с поражением экстрапирамидной системы [w:] "Дефектология" №5-2017, s. 3-11.
 • Binkuńska E. (2017). Artykulacja oraz cechy anatomiczne i fizjologiczne narządów mowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich. Biuletyn Logopedyczny. NR 1-2 (30-31) 2016/2017, Zarząd Główny PTL, s. 55-73.
 • Binkuńska E. (2017). Zaburzenia fonacji w mowie rozszczepowej. Forum Logopedy. Nr 18, marzec/kwiecień, s. 16-19.
 • Binkuńska E. (2017). Ćwiczenia fonacyjne. Forum Logopedy. Nr 18, marzec/kwiecień, s. 26-29.
 • Binkuńska E. (2016). Sygmatyzm właściwy i parasygmatyzm a budowa i funkcjonowanie narządów mowy u dzieci. Forum Logopedyczne, 24, s. 87-100.
 • Binkuńska E. (2016). Zaburzenia głosu i artykulacji w drżeniu samoistnym. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica”, t. V, Kraków, s. 108-119.
 • Szmalec J., Binkuńska E. (2014). Multidirection improvement of a child with Down's syndrome using a few methods: sensory integration, occupational therapy, speech therapy - case study. Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Volume 2, Issue 1, s. 44-49.
 • Binkuńska E. (2014). Rotacyzm właściwy oraz pararotacyzm a cechy anatomiczne i fizjologiczne narządów mowy. Wyniki badań dzieci w wieku pięciu i sześciu lat. Forum Logopedyczne, 22, s. 89-96.
 • Binkuńska E. (2014). Wykorzystanie rezonatorów w emisji głosu mówionego. Forum Logopedy, lipiec (nr 2), s. 50-53.
 • Binkuńska E. (2013). Jak zwracamy się do małych dzieci. Język Polski, XCIII 5, s. 377-386.
 • Binkuńska E. (2013). Communicative abilities of people with the chromosome 13q deletion syndrome. "Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина". s. 61-71.
 • Binkuńska E. (2011). Poziom wiedzy nauczycieli z zakresu higieny i emisji głosu. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, nr 2(114) 2011, s. 60-66.
 • Binkuńska E. (2008). Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody stymulowania rozwoju mowy na przykładzie dziecka z delecją chromosomową. Nauki o edukacji, nr 3, Rocznik Naukowy KPSW, s. 123-136.
 • Binkuńska E. (2005). Recenzja książki P. Nowaka „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata”. Język Polski, LXXXV, s. 308-309.
 • Binkuńska E. (2003). Kołysanka jako wypowiedź kierowana do dziecka. Zeszyty Folklorystyczne, Katowice, s. 87-102.

Rozdziały w książkach:

 • Binkuńska E. (2018). Zaburzenia mowy w przypadku delecji chromosomowej 13. pary (13q). W: Cieszyńska-Rożek J., Sobolewski P., Grzesiak-Witek D. (red.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Lublin: Wydawnictwo Czelej, s. 52-63.
 • Szmalec J., Binkuńska E., Kozakiewicz K. (2018). Support psychomotor development through stimulation through SI therapy in a 15-year-old girl with Asperger syndrome - case analysis. W: Badura S. (red.), SCIECONF 2018: proceedings in scientific conference: 25-29 June, Zilina: Publishing Institution of the University of Zilina, 2018, s. 230-235.
 • Binkuńska E. (2017). Grupy spółgłoskowe w logopedycznych próbach diagnostycznych. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.), Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 295-311.
 • Binkuńska E. (2016). Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem. W: B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 297-322.
 • Binkuńska E. (2016). Głos w kreowaniu wizerunku osób posługujących się nim zawodowo. W: B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 347-361.
 • Szmalec J., Binkuńska E. (2016). Improvement of a Child with Down's Syndrome - Case Study. (The Approach of the Occupational and Speech Therapists.). W: M. Mokrys, S. Badura (red.), Scieconf 2016. Proceedings in Scientific Conference. Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina,  s. 138 – 141.
 • Binkuńska E. (2015). Opieka logopedyczna jako aspekt wspomagania rozwoju dziecka we wczesnej interwencji. W: B. Antoszewska, M. Wójcik (red.), Diagnoza i metody wspomagania rozwoju. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 197-213.
 • Binkuńska E. (2014). Deformacje dźwięków mowy a nieprawidłowości w zakresie anatomii i fizjologii narządów mowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich. W: A. Hamerlińska-Latecka, M. Karwowska (red.), Interdyscyplinarność w logopedii. Gliwice: Wydawnictwo Komlogo Piotr Gruba, s. 187-205.
 • Binkuńska E., Szmalec J. (2014). Multidirection improvement of a child with Down's syndrome using a few methods: sensory integration, occupational therapy, speech therapy - case study. W: GV-CONF 2014,  Global Virtual Conference. 7-11 April 2014. s. 350-354.
 • Szmalec J., Binkuńska E. (2014). Multidirection Therapy of a Child with Asperger Sydrome – Case Study. W: Scieconf 2014. Zilina, s. 260-264.
 • Binkuńska E., Szmalec J. (2013). The Multiple Improvement of a Child with the Birth Defects Syndrome – Sensory Integration, Speech Therapy – Study of the Case. W: Scieconf 2013. Zilina, s. 263-267.
 • Binkuńska E. (2012). Procesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich. W:  S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 164-171.
 • Binkuńska E. (2011). "Swoi i Obcy" w kulturze oraz w tekstach pisanych. W: A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera (red.), Polaków portret własny. Studia z zakresu historii, prawa, politologii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 553-561.
 • Binkuńska E. (2010). Zaburzenia mowy i jakość życia na przykładzie osób z delecją chromosomową. W: K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne. Łódź: Wyd: Pracownia Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, s. 123-128.
 • Binkuńska E. (2009). Językowy obraz przyrody w tekstach kołysanek. W: D. Czubala, M. Miczka-Pajestka (red.), "Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura", Oświata i kultura na Podbeskidziu. Tom V. Bielsko Biała: Wydawnictwo ATH, s. 285-294.
 • Binkuńska E. (2007). "Jedna wielka rodzina" – kreowanie relacji rodzinnych w tekstach grup religijnych. W: D. Czubala, M. Miczka-Pajestka (red.), "Rodzina - Tradycja - Regionalizm". Oświata i kultura na Podbeskidziu. Tom IV. Bielsko Biała: Wydawnictwo ATH, s. 73-83.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Listopad 2014 - 07:40; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: piątek, 22. luty 2019 - 20:03; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska