dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG

Kaczorowska-Bray Katarzyna, dr hab., prof. UG

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 63

 

Studia: filologia polska, UG (1987); Podyplomowe Studium Logopedyczne UG (1989); Podyplomowe Studium Neurologopedyczne UG (2000).

Zainteresowania naukowe: specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka; zaburzenia nadawania i rozumienia mowy występujące u osób upośledzonych umysłowo; neurologopedia (szczególnie zagadnienia diagnozy i terapii afazji); komunikacja alternatywna; zastosowanie programów komputerowych w terapii logopedycznej.

Udział w pracach organizacji i towarzystw naukowych

 • 2002-2006 członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów;
 • 2002-2006 członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów;
 • 2002-2005 – przewodnicząca Wojewódzkiej Organizacji Związkowej – Pomorze Polskiego Związku Logopedów;
 • 2005-2006 – wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Organizacji Związkowej – Pomorze Polskiego Związku Logopedów;
 • 2011 do chwili obecnej – wiceprzewodnicząca Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • czerwiec 2014 do chwili obecnej członek Zarządu Głównego PTL

Inne:

 • grudzień 2009 - czerwiec 2010 - członek Rady Programowej opracowującej projekt „Uwaga! Sposób na sukces” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2011 r. – udział w pracach grupy badawczej przygotowującej projekt „Fonem.eu”, nagrodzony w XII edycji konkursu ELL (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych).
 • 2011–2013 r. – udział jako sekretarz w pracach grupy badawczej opracowującej Encyklopedię logopedii. Narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych.

Publikacje:

Książki, podręczniki
 1. Błeszyński, J. J., Kaczorowska-Bray, K. (red)  (2012).  Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN  978-83-7744-018-6
 2. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (red.) (2012). Logopedia – wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN 978-83-7744-0170-9
 3. Kaczorowska-Bray, K. (2013). Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN 978-83-7744-041-4
 4. Milewski, S., Kuczkowski, J., Kaczorowska-Bray, K. (red.) (2014). Biomedyczne uwarunkowania rozwoju oraz zaburzeń języka. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN: 978-83-7744-046-9
 5. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (red.) (2015). Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN: 978-83-7744-074-2
 6. Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S. (red.) (2016). Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN 978-83-7744-106-0
 7. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K., Kamińska, B. (red.; w  druku). Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego. Gdańsk: Harmonia Universalis

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach

 1. Kaczorowska-Bray, K. (2012). Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej. W: E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna, red. E. Czaplewska, S. Milewski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 223-262. ISBN 978-83-7489-206-3
 2. Kaczorowska-Bray, K., Czaplewska, E. (2012). Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia – wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 283-298. ISBN 978-83-7744-0170-9
 3. Czaplewska, E., Kaczorowska-Bray, K. (2012).  SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów   mowy – implikacje dla praktyki logopedycznej. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia – wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk:  Harmonia Universalis, s.137-146. ISBN 978-83-7744-0170-9
 4. Kaczorowska-Bray, K., (2012). Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray (red.),  Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 36-64. ISBN  978-83-7744-018-Kaczorowska-Bray, K., Brzozowska-Misiewicz, I. (2012). Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie mogące współwystępować z innymi zespołami. W: J. J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu, red. J. J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 132-154. ISBN  978-83-7744-018-6
 5. Kaczorowska-Bray, K., Zielińska-Burek, M. (2012). Zaburzenia rozwoju psychoruchowego wpływające na rozwój mowy i języka dzieci przedwcześnie urodzonych. W: I. Nowakowska-Kempna (red.), Studia z logopedii i neurologopedii. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 55-94. ISBN 978-83-7614-114-5
 6. Kaczorowska-Bray, K. (2014). Biologiczne podłoże zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne uwarunkowania rozwoju oraz zaburzeń języka. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 263-285. ISBN: 978-83-7744-046-9
 7. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2012). O „normatywności” głosek nienormatywnych w polszczyźnie. Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy, rocznik VI/2012, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, 73-86. PL ISSN: 1897-1415.
 8. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2014). Czy jest potrzebna gerontologopedia? Późna dorosłość z perspektywy logopedycznej. W: M. Michalik (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, Nowa Logopedia, tom 5. Kraków: Collegium Columbinum, s. 13-27,  ISBN 978-83-7624-124-1
 9. Kamińska, B., Kaczorowska-Bray, K., Siebert, B. (2015). Uwagi o logopedycznym badaniu budowy i funkcjonowania układu stomatognatycznego. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 381-395.  ISBN 978-83-7744-074-2
 10. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2015). Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania  współczesnej logopedii – perspektywy badawcze. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 153-171. ISBN: 978-83-7744-074-2
 11. Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S. (2016). Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu wzroku. W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 260- 285. ISBN 978-83-7744-106-0
 12. Kaczorowska-Bray, K., Walencik-Topiłko, A. 2003.  Stan opieki logopedycznej w leczeniu chorych z afazją. Rzeczywistość i perspektywy. W: A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, B. D. MacQueen (red.), Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów,  Lublin: Wydawnictwo UMCS, , s. 98-112. ISBN: 83-227-2168-4
 13. Czaplewska, E.,  Kaczorowska-Bray, K. (2002). Potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnej u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka. Logopedia tom 30, 61-67. ISSN 0459-6935
 14. Czaplewska, E., Kaczorowska-Bray, K. (2001), Mówienie wychowujące. Bardziej kochani, 3 (19), 14-16. ISSN: 1428-7439
 15. Czaplewska, E. Kaczorowska-Bray, K. (2007). Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci z zespołem Downa. Biuletyn logopedyczny, 1-2, 35-41
 16. Czaplewska, E., K. Kaczorowska-Bray, K. (2002). Na drodze do mówienia. Bardziej Kochani, nr 1/2002, 13-17. ISSN: 1428-7439
 17. Czaplewska, E., K. Kaczorowska-Bray, K. (2002).  Współpraca terapeutów i rodziców w procesie stymulowania rozwoju mowy u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka. W:  M. Przybysz- Piwkowa (red.), Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, s.  49-54. Warszawa: Wydawnictwo DiG. ISBN: 83-7181-247
 18. Kaczorowska-Bray, K., Miklaszewska, A. (2002). Zastosowanie programu PowerPoint w tworzeniu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i lekkim. W: M. Przybysz- Piwkowa (red.), Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, s. 199-204. Warszawa: Wydawnictwo DiG.  ISBN: 83-7181-247-7
 19. Czaplewska, E., Kaczorowska-Bray, K. (2005). Kompetencja komunikacyjna i jej zaburzenia u dzieci. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Logopedia. Teoria i praktyka. Wrocław: Agencja Wydawnicza Alina, (s. 448-454). ISBN: 83-922-781-0-0 
 20. Czaplewska, E., Kaczorowska-Bray, K. (2005). Zaburzenia mowy u dzieci z ADD i ADHD. W: W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtek, (red.), Dziecko ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, s. 211-217, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. ISBN: 83-7133-264-5. 
 21. Kaczorowska-Bray K. (2007). Rodzaje błędnych wyrażeń przyimkowych w mowie dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim. Logopeda 1(4)/2007, 101-116. ISBN: 1895-9858
 22. Kaczorowska-Bray K. (2007). Rodzaje błędnych wyrażeń przyimkowych w mowie dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim.  Biuletyn logopedyczny 1-2/2007, 25-34. ISSN: 1640-4491
 23. Kaczorowska-Bray K. (2007).  Analiza składniowa samodzielnych wypowiedzi dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. W: A. Maciejewska (red.), Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 73-86. ISBN: 978-83-7051-457-0
 24. Czaplewska, E., Kaczorowska-Bray, K. (2008). Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z różnymi dysfunkcjami. W: J. Porayski-Pomsta (red.),  Diagnoza i terapia w logopedii. Warszawa: Dom Wydaniczy Elipsa, s. 315-321.  ISBN: 978-83-7151-821-8
 25. Czaplewska E., Bogdanowicz K., Kaczorowska-Bray K. (2009). An Evaluation of Visual   Spatial Orientation in Preschool  Children. Acta Neuropsychologica, 7(1), 21-32. ISSN: 1730-7503730
 26. Kaczorowska-Bray, K. (2009). Rodzaje błędnych wyrażeń przyimkowych w mowie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i lekkim. W: J. Gruba (red.), Logopedia. Wybór tekstów 2005-2008. Warszawa: Polski Związek Logopedów, s. 28-45. ISBN: 978-83-929869-0-4
 27. Kaczorowska-Bray, K., Czaplewska, E. (2010). Wyrazy tekstowe i wypowiedzenia w mowie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. W:  B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtek (red.),  Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych. Kielce: Wydawnictwo Gens, s. 102-109. ISBN: 978-83-89005-96-0.
 28. Kaczorowska-Bray, K., Milewski S. Case – study of a patient with mixed aphasia with dominant disorders of naming after a double stroke. Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], Выпуск 1 (3) [vol. 1 (3)], 59-66. ISSN 2223-960X
 29. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2012).  On the “Normativeness” of Non-normative Speech Sounds in Polish. Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], Выпуск 4 (6) [vol. 4 (6)], 82-86. ISSN 2223-960X
 30. Kaczorowska-Bray, K., Milewski, S. (2012). Disorders of speech and language development in children with Agenesis of the Corpus callosum (ACC). W: Особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча поколений... Vфевральские чтения, посвященная памяти профессора Р. Е. Левиной. Курск, Министерство образования и науки Российской Федерации, s. 32-37
 31. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K., Sulkowska, A.  Doctor-Patient Communication – A Patients’ Perspective. Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], Выпуск 1 (3) [vol. 2 (4)], 76-82. ISSN 2223-960X.
 32.  Kaczorowska-Bray, K., Czaplewska, E. (2012). Lista rangowa przyimków notowanych w wypowiedziach dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim. W: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyrazy w języku i tekście, s.113-120. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. ISBN 978-83-7051-662-8.
 33. Kaczorowska-Bray, K., Czaplewska, E. (2012). Wyrażenia przyimkowe w relacjach przestrzennych w mowie dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim – analiza funkcji semantycznych. W: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyrazy w języku i tekście, s. 179-188. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. ISBN 978-83-7051-662-8.
 34. Kaczorowska-Bray, K. (2013). Miejsce diagnozy logopedycznej we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju małego dziecka. W: T. Woźniak, J. Panasiuk (red.), Język. Człowiek. Społeczeństwo, red. T. Woźniak, J. Panasiuk. Lublin: Wydawnictwo UMCS,  s. 408-422. ISBN 978-83-7784-415-1
 35. Kaczorowska-Bray, K. (2014). Specyfika rozwoju mowy i języka dzieci niewidomych. W: A. Hamerlińska-Latecka, M. Karwowska (red.), Interdyscyplinarność w logopedii. Gliwice: Komlogo Piotr Gruba, s. 57-84. ISBN: 978-83-61339-80-9
 36. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2014). The communication problems of people in late adulthood. Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine] Выпуск 3 (13) [vol. 3 (13)], 55-65. ISSN 2223-960X
 37. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2015). Logopedyczne aspekty przyswajania języka przez dzieci niewidome. Poradnik Językowy 5, Towarzystwo Kultury Języka, Dom Wydawniczy LIPSA, Warszawa, 31-44. ISSN 0551-5343
 38. Kaczorowska, K., Talaśka, K. (2015). Niedyrektywne metody wspomagania rozwoju mowy i terapii jego zaburzeń. W: J. J. Błeszyński, D. Baczała (red.), Wczesna interwencja w logopedii. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 57-68. ISBN 978-83-7744-079-7

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych i inne

 1. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K., Czaplewska, E. (2009). Нарушения прагматической компетентности у детей с дисфункциами развития. W: В. Н. Скворцов, Санкт-Петербург (red.), Актуальные вопросы коррекционной педагогики, специальной  психологии и детской психиатрии. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, s. 368-372. ISBN: 978-5-8290-0797-3.
 2. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K., Czaplewska, E. (2010).  Сотрудничество терапевтов и родителей в процессе стимулирования речевого развития у детей со специфическими расстройствами развития речи и языка (SLI). W:  В. Н. Скворцов (red.), Специальное образование. Материалы VI Международной научной конференции. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, s. 140-145. ISBN: 978-5-8290-0912-0.
 3. Milewski, S.,  Kaczorowska-Bray, K.  Czaplewska, E., (2011). Недоношенность как фактор риска в процессе развития речи у детей. W: С. М. Валявко - Москва (red.),Современные проблемы речевого дизонтогенеза: психолого-педагогические аспекты. Международный сборник научных трудов (s.13025). Спутник –плюс.
 4. Milewski, S.,  Kaczorowska-Bray, K.  Czaplewska, E. (2011), Недоношенные дети как группа повышенного риска неправильного развития речи и языка, Специальное образование. W: В. Н. Скворцов (red.), Материалы VII Международной научной конференции 21-22 апреля 2011 (s. 189-194). Санкт-Петербург, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.
 5. Milewski, S.,  Kaczorowska-Bray, K.  Czaplewska, E., (2011). Predložnye oboroty, vyražaûŝie prostranstvennye otnošeniâ, v reči umstvenno otstalyh detej s legkoj i srednej stepen'û otstalosti: analiz semantičeskih funkcij. W: T. A. Kruglâkova et al. (red.), Ontolingvistika - nauka XXI veka : materialy meždunarodnoj konferencii, posvâŝennoj 20-letiû kafedry detskoj reči RGPU im. A. I. Gercena, 4-6 maâ 2011 g., Sankt-Peterburg Zlatoust,. S. 489-494. ISBN: 978-5-86547-641-2
 6. Milewski, S.,  Czaplewska, E., Kaczorowska-Bray, K. (2011). Trudnosti v čtenii i specifičeskie rasstrojstva razvitiâ reči (SLI). W: G. V. Čirkina, M. N. Rusecka, E. N. Rossijska (red.), Kognitivnoe i kommunikativnoe razvitie škol'nikov s disleksiej: integrativnyj podhod: materialy V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Rossijskoj associacii disleksii 25-26 maâ 2011 goda. Moskva: Nacional'nyj knižnyj centr, S. 179-187 ISBN: 978-5-904827-60-1
 7. Kaczorowska, K., 2015, A Syntactic analysis of the independent utterances of children with slight to moderate mental retardation. W: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции. Тезисы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-­‐Петербург).  Редакционная коллегия: Т.А.Круглякова, К.А.Иванова, С.В. Краснощекова Верстка: К.А. Иванова, Санкт-­Петербург, ISBN 978-5-600‐01033-8, s. 303-306

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 20. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: sobota, 30. Wrzesień 2023 - 08:13; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska