dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

Rocławska-Daniluk Małgorzata, dr hab., prof. UG

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 62

 

Studia 5- letnie magisterskie na UG, kierunek: filologia polska; 2 - letnie podyplomowe studia logopedyczne w Katedrze Logopedii UG;
praca magisterska pt. " Lingwistyczne aspekty matematycznych zadań tekstowych", promotor: prof. J. Maćkiewicz (1993); rozprawa doktorska pt. "Syntetyzowanie wyrazów z fonemów przez dzieci sześcioletnie", promotor: prof. J. Maćkiewicz (2002); rozprawa habilitacyjna „Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii” (2012) w latach 2007-2009 członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Jęz. PAN; od 2012 r. kieruje Pracownią Interdyscyplinarnych Badań Językowych UG; od 2014 r. członek Advisory Board "Gdańsk Studies in Language" ed. D. Stanulewicz; od 2015 r. członek rady recenzenckiej lubelskiego czasopisma "Logopedia".

Działalność dydaktyczna: w Katedrze Logopedii UG;  Klinice Zaburzeń Mowy, Czytania, Pisania i Liczenia; Ośrodku Doskonalenia Edukacyjnego Nauczycieli "Moden" w Gdańsku.

Zainteresowania naukowe: stymulacja rozwoju mowy, profilaktyka wad wymowy oraz  zaburzeń czytania i pisania, dwujęzyczność i wielokulturowość.

Publikacje:

Książki:

 • Rocławska-Daniluk M. (2004). Zabawy usprawniające buzię i język dziecka. Gdańsk: Glottispol.
 • Rocławska-Daniluk M. (2007). Rozwój sprawności syntetyzowania wyrazów z fonemów w grupie dzieci 6- letnich. Studium językoznawcze. Gdańsk: Glottispol.
 • Rocławska-Daniluk M. (2008). Czytanie i pisanie. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rocławska-Daniluk M. (2011). Dwujęzyczność  i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki redagowane:

 • Stanulewicz D., Janczukowicz K., Rocławska-Daniluk M. (ed.), Language Education:. Controversies, Observations and Proposals. Frankfurt am Mein: Peter Lang.  ( w druku)

Rozdziały w książkach:

Publikacje polskie

 • Rocławska-Daniluk M. (1998). Zaburzenia czytania i pisania. Doniesienie z praktyki i z kongresu. W: I. Nowakowska-Kempna(red.), Effata-otwarcie. Logopedia jako nauka interdyscyplinarna-teoretyczna i stosowana.  Katowice: Uniwersytet Śląski, s. 234-237.
 • Rocławska-Daniluk M. (2007). „Sound Linkage” – program pomocy dzieciom dyslektycznym posługującym się językiem angielskim. W: M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja – problem znany czy nieznany. Lublin: Wydawnictwo  UMCS, s. 309-315.
 • Rocławska-Daniluk M. (2007). Edukacja bilingwalna w świetle badań pilotażowych w polskich przedszkolach. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s.343-350.
 • Rocławska-Daniluk M. , Jatkowska J. (2009). Diagnozowanie stanu słuchu fonemowego.  W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 266-285.
 • Rocławska-Daniluk M. (2011). Dwujęzyczność a rozwój leksykalny dzieci. W: M. Grabska (red.), Słowa, słowa, słowa …w komunikacji językowej III. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 265-271.
 • Rocławska-Daniluk M. (2012). Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s.202-208.
 • Rocławska-Daniluk M. (2013). Nauka języka obcego a wady wymowy w języku ojczystym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: M. Pawlak (red.), Mówienie w języku obcym – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie, Poznań-Kalisz-Konin: UAM, s. 229-251.
 • Rocławska-Daniluk M. (2013). Jak należy prawidłowo odczytywać wyrazy: e-learning i e-zasoby? W: M.Milewska-Stawiany, E.Rogowska-Cybulska (red.) Mówię,  więc jestem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 35-37. 
 • Rocławska-Daniluk M. (2013). Rozważania językoznawcy na temat rozwoju dziecka w rodzinie. W: J.Panasiuk, T.Woźniak (red.), Język, człowiek, społeczeństwo, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. S.Grabiasowi, Lublin: Wyd. UMCS, s. 209-217.
 • Rocławska-Daniluk M. (2014).  Badania języka młodych Polaków w dwujęzycznej formule nauczania. W: P. Żmigrodzki, S.Przęczek-Kisielak (red.), Bogactwo współczesnej polszczyzny. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, s. 135-143. 
 • Rocławska-Daniluk M. (2016).  Konteksty dwujęzyczności w polskiej literaturze przedmiotowej. W: J.Mampe i in. (red.) Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne, tom 4. Gdańsk: Wydawnictwo UG, s. 51-62.

Publikacje obcojęzyczne

 • Rocławska-Daniluk M. (2006). Bilingualism at the early stages of education in Poland. – publikacja w materiałach pokongresowych na CD, Berlin.
 • Rocławska-Daniluk M., Rataj M. (2016). Polish and English in Contemporary Poland. A Cross -Educational Study. W: J.Leśniewska, M.Urban (red.), Beyond Words. Crossing Borders in English Studies.Vol.2 : Language, Culture and Translation, Kraków: Wydawnictwo Tertium, s. 113-130.

Artykuły w czasopismach:

 • Rocławska-Daniluk M. (2000).  Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja językowa i matematyczna dzieci”.  Wychowanie w Przedszkolu, 10, s. 624-626.
 • Rocławska-Daniluk M. (2002). Jakie aspekty języka polskiego wpływają na syntetyzowanie wyrazów z fonemów przez dzieci sześcioletnie? Logopedia, 30, s. 51-59.
 • Rocławska-Daniluk M. (2005). Bilingwizm a zaburzenia mowy. Wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach. Logopedia, 34, s. 77-83.
 • Rocławska-Daniluk M. (2006).  Sprawozdanie z VI Europejskiego Kongresu Logopedycznego w Berlinie. Logopedia, 35, s.273-276.
 • Rocławska-Daniluk M. (2007). Wielojęzyczna i wielokulturowa Europa – wyzwaniem dla logopedów i terapeutów mowy. Języki Obce w Szkole, 1, s. 175-177.
 • Rocławska-Daniluk M. (2008). Karta do diagnozy logopedycznej (umowa, karta wywiadu i karta badania mowy). Logopeda, 6, s. 44-50.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 20. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: sobota, 30. Wrzesień 2023 - 08:13; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska