dr Barbara Kamińska

Kamińska Barbara, dr, starszy wykładowca

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 70

Studia: filologia polska - UG (1989); Podyplomowe Studium Logopedyczne UG (1990); doktorat pod kierunkiem prof. dr. hab. E. Łuczyńskiego (1998).

Zainteresowania naukowe: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, ortofonia.

Udział w pracach organizacji i towarzystw naukowych: Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Publikacje:

Książki:

 • Kamińska B. (2004). Samogłoski nosowe w wymowie dzieci w wieku przedszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Książki redagowane:

 • Kamińska B., Milewski S. (red.) (2016). Logopedia artystyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Rozdziały w książkach:

 • Kamińska B. (1992). Foniczna realizacja wygłosowych grup spółgłoskowych. W: S. Grabias (red.), Język polski jako język obcy. Lublin: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, s. 167-174.
 • Milewski S., Kamińska B. (1995). Samogłoski nosowe ę, ą w świadomości dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Ożdżyński (red.), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Milewski S., Kamińska B. (1997). Kształcenie sprawności ortofonicznej dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Ożdżyński, T. Rittel (red.), Sprawności językowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza “EDUKACJA”.
 • Kamińska B. (1998). Samogłoski nosowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W: I. Nowakowska – Kempna (red.), Effata – Otwarcie. Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana.  Katowice: Uniwersytet Śląski, s. 146-154.
 • Kamińska B. (2006). Badania w zakresie fonetyki i fonologii. W: Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947 – 2005). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 41-43.
 • Kamińska B. (2007). Jak uczyć dykcji przyszłych logopedów. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 329-334.
 • Kamińska B. (2007). Kilka uwag o wymowie dziennikarzy radiowych. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Kamińska B. (2007). Świadomość językowa nauczycieli. W: A. Maciejewska (red.), Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 287 - 295.
 • Kamińska B. (2012). Specyfika diagnozy w logopedii artystycznej. W: E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 481-508.
 • Kamińska B. (2012). Logopedia artystyczna i jej miejsce w kształceniu logopedów W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 117-125.
 • Kamińska B. (2013). Problem akcentu proparoksytonicznego i oksytonicznego w języku młodzieży – z perspektywy logopedii artystycznej. W: T. Woźniak, J. Panasiuk (red.), Język. Człowiek. Społeczeństwo. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 423-439.
 • Kamińska B., Siebert B. (2014). Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu stomatognatycznego. Układ stomatognatyczny a artykulacja W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne uwarunkowania rozwoju oraz zaburzeń mowy i języka. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 141- 166.
 • Kamińska B., Kaczorowska-Bray K., Siebert B. (2015).  Uwagi o logopedycznym badaniu budowy i funkcjonowania układu stomatognatycznego. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 381-395.
 • Kamińska B. (2015). Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej. W: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postepowania logopedycznego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 1145-1156.
 • Siebert B., Kamińska B. (2016). Wczesne uwarunkowania rozwoju twarzoczaszki i narządu żucia W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 118-140.
 • Kamińska B. (2016). Od retoryki do logopedii artystycznej. W: B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 53-68.
 • Kamińska B. (2016). O polskiej normie ortofonicznej. W: B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 98-105.
 • Milewski S., Kamińska B. (2016). Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny w aspekcie normatywnym. W: B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 194-212.

Publikacja obcojęzyczna

 • Milewski S., Kamińska B. (2007). Predmiet i zadaczi artisticzeskoj logopedii w Polsze. W: W. N. Skworcow (red.), Sowremiennoje obszczestwo i specjalnoje obrazowanie. Meżdunarodnaja naucznaja konferencija 25-26 aprelja 2007. Sankt- Petersburg: Leningradskij Gosudarstwiennyj Uniwersytet, s. 252-256.

Artykuły w czasopismach

 • Kamińska B. (2011). Specyfika pracy nad głosem w logopedii artystycznej. Biuletyn WSEIiI w Poznaniu, 4, s.10-11.
 • Kamińska B., B. Siebert (2012). Podstawy rozwoju mowy u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej, 5, s. 287 – 294.

Publikacje w wydawnictwach internetowych

 • Kamińska B. (2013). Artykuły hasłowe z zakresu kultury żywego słowa, logopedii artystycznej, samogłoskowych fonemów nosowych, W: Encyklopedia logopedii, E. Łuczyński i in. (red.). www.encyklopedialogopedii.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 3. Lipiec 2019 - 11:34; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz