dr Anna Walencik-Topiłko

Walencik-Topiłko Anna, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 73

Studia: filologia polska - UG (promotor pracy magisterskiej: prof. J. Maćkiewicz; promotor pracy doktorskiej: prof. E. Łuczyński); Podyplomowe Studium Logopedyczne UG; Podyplomowe Studium Logorytmiczne Akademii Muzycznej w Gdańsku; Podyplomowe Studium Neurologopedyczne UG; Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu UG.

Rozprawa doktorska z zakresu językoznawstwa po tytułem: Mowa a śpiew w ontogenezie. Rola śpiewu w rozwoju narządów mowy dzieci (2003)

Przebieg kariery zawodowej: pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Gdańskim od 1993 r. Obecnie adiunkt.

Prowadzi również diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych oraz warsztaty i szkolenia doskonalące z zakresu komunikacji językowej, emisji głosu i logorytmiki.

Zainteresowania naukowe: logorytmika; emisja głosu; wykorzystanie meloterapii w terapii logopedycznej; zastosowanie instrumentów muzycznych w profilaktyce i terapii logopedycznej; neurologopedia; diagnostyka logopedyczna; terapia jąkania; profilaktyka logopedyczna; terapia zaburzeń czytania i pisania; zastosowanie komputera w gabinecie logopedycznym.
 

Pełnione funkcje: kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG; opiekun praktyk logopedycznych na studiach I stopnia; opiekun praktyk logopedycznych na Pedagogice Wczesnej Edukacji z Logopedią.

Hobby: tworzenie opowiadań, wierszy oraz  piosenek dla dzieci i nie tylko (o charakterze logopedyczno-logorytmicznym).

Publikacje (wybrane):

Książki

 • Walencik-Topiłko A. (2009). Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem. Gdańsk: Harmonia.

Rozdziały w książkach

 • Walencik-Topiłko A. (2005). Komunikacja językowa - norma, patologia, stymulacja. W: M. Plopa (red.), Człowiek u progu III tysiąclecia. Kraków-Elbląg:  Oficyna Wydawnicza ,,Impuls".
 • Walencik-Topiłko A., Adamiszyn Z. (2003, 2014). Logopedia artystyczna. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), LOGOPEDIA - Pytania i odpowiedzi. PODRĘCZNIK AKADEMICKI. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.S. 807-824.
 • Walencik-Topiłko A. (2004). Meloterapia w logopedii - możliwości zastosowania. W: K. Krasoń i B. Mazepa-Domagała (red.), Ekspresja twórcza dziecka. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Librus.
 • Walencik-Topiłko A. (2004). Śpiew w profilaktyce logopedycznej. W: M. Knapik, W. A. Sacher (red.),  Sztuka w edukacji i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls".
 • Kaczorowska-Bray K.,Walencik-Topiłko A. (2003). Stan opieki logopedycznej w leczeniu chorych z afazją - rzeczywistość i perspektywy. W: A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, B. D. MacQueen (red.), Neuropsychologiczne Konsekwencje Urazów Głowy. Jakość Życia Pacjentów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Walencik-Topiłko A. (2005). Gabinet logopedyczny - warsztat pracy terapeuty. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Opole: Uniwersytet Opolski.
 •  Walencik-Topiłko A. (2005). Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Walencik-Topiłko A. (2005).  Wykorzystanie programów komputerowych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Walencik-Topiłko A. (2005). Piosenka - forma pracy w logopedii i logorytmice. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Logopedia. Teoria i praktyka. Wrocław:  Agencja Wydawnicza a linea.
 • Walencik-Topiłko A. (2006). Głos jako nośnik wiedzy o człowieku i świecie. W: K. Rogoziński (red.),  Marketing usług profesjonalnych. T. 6. Poznań: Infomila.
 • Walencik-Topiłko A.(2007). Zastosowanie logorytmiki w terapii zaburzeń czytania i pisania. W: A. Maciejewska (red.), Zaburzenia komunikacji językowej w czytanu i pisaniu. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Walencik-Topiłko A. (2009). Wskazania do modyfikacji systemu opieki logopedycznej w Polsce. W: I. Kijowska, I. Sorokosz (red.), Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły. Elbląg: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu.
 • Walencik-Topiłko A. (2010). Elementy logorytmiki w terapii neurologopedycznej. W: I. Nowakowska-Kempna, D. Pluta-Wojciechowska (red.), Studia z neurologopedii. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM.
 • Walencik-Topiłko A. (2011).  Stymulacja sprawności językowej dziecka w młodszym wieku szkolnym.  W: W. Brejnak, E. Wolnicz-Pawłowska (red.),  Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej.  Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Walencik-Topiłko A. (2012). Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej. Wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów.  W: S. Milewski, K.Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki.  Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 416-459.
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2014). Model współpracy logopedy z otoczeniem pacjenta - założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne. W: D. Baczała, J. J. Błeszyński (red.), Terapia logopedyczna. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  S. 85-96.
 • Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A. (2014). Rola wyrazów dźwiękonaśladowczych w rozwoju mowy dziecka - teoria i praktyka. W: Studia i Badania Naukowe 2013 [wyd. 2014], R. 7, nr 1, Gdańsk, Ateneum Szkoła Wyższa, s. 43-53.
 • Walencik-Topiłko A. (2014). Śpiew w logopedii i logorytmice : możliwości zastosowania, wskazówki metodyczne.  W: Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński.  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 129-139.
 • Kowalewska E., Walencik-Topiłko A. (2014). Zaburzenia głosu u osób z wadą słuchu : diagnoza i terapia.  W: Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 165-175.
 • Walencik-Topiłko A. (2015). Ćwiczenia emisji głosu dla osób z zaburzeniami słuchu. W: Surdologopedia : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak.  Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 354-370.
 • Walencik-Topiłko A. (2015). Lingwistyczne i społeczne znaczenie głosu.  W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, t. 2 / pod red. Joanny Mampe i Łady Owczinnikowej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 174-183.
 • Walencik-Topiłko, Wysocka M. (2015). Logorytmika w terapii surdologopedycznej.  W: Surdologopedia : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak. Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 343-353.
 • Kowalewska E., Walencik-Topiłko A. (2015). Metodyka diagnozy i terapii głosu. W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 270-285.
 • Walencik-Topiłko A. (2016). Emisja głosu mówionego i śpiewanego. Oddech w mowie i śpiewie.  W: Logopedia artystyczna / red. nauk. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 276-287.
 • Walencik-Topiłko A. (2016). Glottodydaktyka i logopedia na wyższych uczelniach. Ćwiczenia poprawnej artykulacji.  W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, t. 3 / pod red. Joanny Mampe, Hanny Makurat, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 112-123.
 • Walencik-Topiłko A. (2016). Ćwiczenia słuchowe i ruchowe w terapii małego dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy.  W: Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk.: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 571-581.
 •  Walencik-Topiłko A. (2016). Dobór materiału lingwistycznego oraz zasady prowadzenia ćwiczeń w terapii głosu. W: Kształcenie wokalne / pod red. nauk. Bogumiły Tarasiewicz.  Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. s. 367-377.
 • Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A. (2016).  Profilaktyka logopedyczna. W: Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk.: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, s.  712-727.
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2016). Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej. W: Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk.: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 728-741.
 • Walencik-Topiłko A. (2017). Stymulacja słuchu i motoryki w terapii logopedycznej - przegląd wybranych metod.  W: Studia logopedyczno-lingwistyczne : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.). Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 349-363.
 • Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A., Kołodziej G. P. (2018). Profilaktyka oddechowa dla osób w wieku senioralnym - omówienie, sondaż diagnostyczny, zalecenia praktyczne, [w:] Gerontologopedia, (red.) W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 307-334.
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2018). Logorytmika w terapii dyslalii rozszczepowej. Opis przypadku. W: Metody terapii logopedycznej, A. Domagała, U. Mirecka (red.), Lublin UMCS, s. 827-844.
 • Walencik-Topiłko A.(2018). Rehabilitacja logopedyczna w otolaryngologii. W: J. Kuczkowski (red.), Metody badań i rehabilitacji w otorynolaryngologii. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 321-330.

Czasopisma redagowane

 • Walencik-Topiłko A. (2014). Forum Logopedy. Nr 2. Poznań: Forum Media Polska (redakcja merytoryczna).
 • Walencik-Topiłko A. (2018). Forum Logopedy. Nr 27. Poznań: Forum Media Polska (redakcja merytoryczna)

Artykuły w czasopismach

 • Walencik-Topiłko A. (2004). Emisja głosu - jak pomóc sobie i innym? Nowe wyzwanie dla poradnictwa w Polsce, [w:] Kajet. Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy, 5/2004 (57), Olsztyn.
 • Walencik-Topiłko A. (2005-2006).  Zaburzenia czytania i pisania, [w:] Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, p.red. K. Kmiecik-Baran. Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
 • Walencik-Topiłko A. (2004). Przygotowanie kadry do przedmiotu ,,Emisja i higiena głosu", [w:] Wielkopolski Przegląd Logopedyczny. Poznań: Polski Związek Logopedów.
 • Walencik-Topiłko A. (2007). Głos – narzędzie w komunikacji językowej, [w:] Bliżej przedszkola, Kraków 2007, Nr 2.65.
 • Walencik-Topiłko A. (2007). Elementy logorytmiki w kształceniu emisji głosu. W: Biuletyn logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,  Lublin 2007, Nr 1-2.
 • Walencik-Topiłko A. (2008). Muzyka i dźwięk w rozwoju mowy dziecka, [w:] Bliżej Przedszkola, Kraków, Nr 1186.
 • Walencik-Topiłko A. (2014). Dlaczego logopedzi boją się jąkania?W: Forum Logopedy.Nr 1, Poznań: Forum Media Polska,  s. 22-24.
 • Walencik-Topiłko A. (2014). Emisja głosu. Kwalifikacje i zajęcia... : o problemach słów kilka. W: Forum Logopedy. Nr 2. Poznań: Forum Media Polska,  s. 22-24.
 • Walencik-Topiłko A. (2014). Problem z głosem. W: Forum Logopedy. Nr 2. Poznań: Forum Media Polska,  s. 11.
 • Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A. (2014). Rola wyrazów dźwiękonaśladowczych w rozwoju mowy dziecka. W: Forum Logopedy. Nr 3, s. 55-59 (przedruk).
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2014). Zasady doboru materiału lingwistycznego do terapii zaburzeń artykulacji : teoria i praktyka. W: Forum Logopedyczne. Nr 22, s. 61-69.
 • Walencik-Topiłko A. (2017). Zastosowanie logorytmiki w terapii dzieci z rozszczepem podniebienia. W: Forum Logopedy. Poznań: Forum Media Polska, nr 18, s. 47-49.
 • Walencik-Topiłko A. (2017). Ćwiczenia słuchu i motoryki w postępowaniu logopedycznym. W: Forum Logopedy. Poznań: Forum Media Polska, nr 22, s. 28-30.
 • Walencik-Topiłko A. (2018). Profilaktyka, diagnoza i terapia głosu : zadanie i wyzwanie dla logopedy. W: Forum Logopedy. - 2018, nr 27, s. 4-9.
 • Lica A., Walencik-Topiłko A., Lica Z. (2018). Nazwy wykonawców czynności – teoria a umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym. W: Prace Językoznawcze, Nr 4.

Webinaria

 • Walencik-Topiłko, Metody terapii logopedycznej – od teorii do praktyki, Nowa Era, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=GZvu3L_hy9k
 • Walencik-Topiłko, Logorytmika w praktyce logopedycznej, Forum Logopedy, 2018.
 • Walencik-Topiłko, Emisja głosu. Kompendium dla logopedy, Forum Logopedy, 2018.

Publikacje o charakterze praktycznym

 • Walencik-Topiłko A. (2007). Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki. Gdańsk: Harmonia.
 • Walencik-Topiłko A. (2005), Czytam i piszę, Gdańsk: Young Digital Poland  (multimedialny program komputerowy).
 •  Walencik-Topiłko A.(2008). Słowa, dźwięki i piosenki. Multimedialna logorytmika. Gdańsk: Young Digital Planet (komputerowy program multimedialny).
 • Autor tekstów: Piosenki logorytmiczne Patata.(2007). Kraków: Bliżej Przedszkola.
 • Redaktor „Stron logopedyczno-logorytmicznych” na łamach czasopisma edukacyjnego dla dzieci i nauczycieli Kapitan Muzyczka, Rzeszów 2005-2007 (wiersze, opowiadania i piosenki logopedyczne).
 • Autor tekstów piosenek na płytach z serii Kapitan Muzyczka dzieciom (2002-2008).
 • Opiekun merytoryczny serii multimedialnych programów komputerowych Multimedialna logopedia, Gdańsk, Young Digital Planet 2004-2016).
 • Walencik-Topiłko, Scenariusze logopedyczne na Portalu Logopedy. Forum Logopedy 2018.

Recenzje wydawnicze

 • Waszczuk H. (2005). Rodzinna terapia jąkania – poradnik. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Hurło L., Zaorska M. (red.) (2005). Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy. Olsztyn: Wydawnictwo EDYCJA.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wybrane aspekty metodyczne (2014), I. M. Kijowska i I. Sorokosz (red.), , Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.
 • Profilaktyczno-terapetyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Perspektywa adeptów terapii pedagogicznej (2015), I. M. Kijowska i I. Sorokosz (red.), , Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.
 • Szłapa K., Tomasik I. (2013). Myślę, mówię, opowiadam. Materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólej terapii i profilaktyki logopedycznej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Znowu poznaję świat. Materiały do terapii afazji.(2013). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia (seria pomocy dydaktycznych).
 • Szwajkowscy E. i W. (2015). Sto wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 • Zielińska-Miętkiewicz M. (2015). Logo-Rymy czyli zabawne wierszyki z odrobiną muzyki. Gdynia: Young Digital Planet.

Hasła w encyklopedii

Encyklopedia Logopedii: http://encyklopedialogopedii.pl/

(kilkadziesiąt haseł, m.in. afonia, amuzja, rytmika, logorytmika, echo korektor mowy, podparcie oddechowe, gabinet logopedyczny, rytm mowy, jąkanie nerwicowe, jąkanie rozwojowe, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia wstępne, atak dźwięku, barwa głosu, terapia głosu, zaburzenia emisji głosu)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Lipiec 2019 - 13:31; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz