dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG

Czaplewska Ewa, dr hab., prof. UG

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 71

e-mail: ewa.czaplewska@ug.edu.pl

 

Studia

Kierunek psychologia UG (1987), specjalizacja wychowawcza i kliniczna. Podyplomowe Studium Logopedyczne (1992);

Rozprawa habilitacyjna (2012) pod tytułem: Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedziprzez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)

Rozprawa doktorska (1998) pod tytułem: Rozwój kompetencji związanych z orientacją przestrzenną u dzieci od 3 do 8 roku życia. Zakres różnic indywidualnych.

Prowadzi terapię logopedyczną i psychologiczną z dziećmi i młodzieżą.

Przebieg pracy zawodowej: od 1990 asystent - Katedra Logopedii UG, od 1998 adiunkt - Katedra Logopedii UG, dr hab. (2013), prof. UG (2014), od 2001 - kierownik Podyplomowych Uzupełniających Studiów Terapii Logopedycznej UG, od 2004 - członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN, od 1994 - członek Zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 

Zainteresowania naukowe: pragmatyczne aspekty ontogenezy mowy, zaburzenia rozwoju mowy (ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego zaburzenia rozwoju językowego), problemy diagnozy i terapii logopedycznej i psychologicznej, zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży.

Publikacje:

Książki, podręczniki

 1. Smoczyńska, M.; Haman, E.; Czaplewska, E.; Maryniak, A.: Krajewski, G.; Banasik, N.; Kochańska, M.; Łuniewska, M.; Morstin,M. (2015). Test Rozwoju Językowego TRJ. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 2. Czaplewska, E. (2012). Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego (SLI). Gdańsk: Harmonia-Uniwersalis.
 3. Czaplewska, E., Milewski S., (red.) (2012.) Diagnoza logopedyczna. Gdańsk: GWP.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach

 1. Czaplewska, E. (2015). Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) a dyslalia wieloraka i złożona- problem diagnozy różnicowej. W: D. Pluta-Wojciechowska, Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, s. 97-106. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Czaplewska, E., Sterczyński, R. (2015). The recognition of non-verbal messages expressing emotion by children with sli aged 4 to 7. Acta Neuropsychologica 13 (1),  1-10.
 3. Czaplewska, E. (2015). Badanie kompetencji pragmatycznej dzieci – problemy metodologiczne. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, s. 86-94. Gdańsk: Harmonia-Universalis..
 4. Czaplewska, E. (2013). SLI czy dziecko później mówiące? – różne formy strategii terapeutycznych. W: J. Panansiuk, T. Woźniak, Język. Człowiek. Społeczeństwo, s. 325-336.  Wydawnictwo UMCS: Lublin
 5. Czaplewska, E. (2013). Trudności artykulacyjne o charakterze syntagmatycznym i paradygmatycznym  a zburzenia kompetencji fonologicznej. W: G. Krasowicz-Kupis, M. Lipowska (red.), Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne, s. 117-125. Gdańsk: Harmonia-Universalis.
 6. Czaplewska, E. Kaczorowska- Bray, K. (2012). SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy-implikacje dla praktyki logopedycznej. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii, praktyki, s. 137-146. Gdańsk: Harmonia-Universalis.
 7. Kaczorowska- Bray, K., Czaplewska, E.  (2012). Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii, praktyki, s. 283-298. Gdańsk: Harmonia-Universalis.
 8. Czaplewska, E. Sterczyński, R. (2012). The comprehension of indirect directives by children with SLI, Acta Neuropsychologica, 10 (2), 231-244.
 9. Czaplewska, E., Kaczorowska-Bray, K. (2012). Lista rangowa przyimków notowanych w wypowiedziach dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim. W: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyrazy w języku i tekście (s.113-120). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 10. Kaczorowska-Bray, K., Czaplewska, E. (2012). Wyrażenia przyimkowe w relacjach przestrzennych w mowie dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim – analiza funkcji semantycznych. W: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyrazy w języku i tekście (s. 179-188). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 11. Czaplewska, E. (2012). Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji. W: E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna (s. 65-120). Gdańsk: GWP.
 12. Czaplewska, E., Milewski, S. (2012). Wprowadzenie. W: E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna (s. 7-13). Gdańsk: GWP.
 13. Lipowska M., Czaplewska E., Wysocka, A. (2011). Visuospatial deficits of dyslexic children, Medical Science Monitor, 17 (4), 216-221.
 14. Czaplewska E. (2010). Trudności w czytaniu a zaburzenia rozwoju mowy. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 2 (7), 7-11.
 15. Kaczorowska-Bray K., Czaplewska E. (2010). ). Wyrazy tekstowe i wypowiedzenia w mowie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i lekkim. W: B.  Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtka (red.), Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych (102-109). Kielce: Wydawnictwo Gens.
 16. Czaplewska E. (2009). Rozpoznawanie niewerbalnych komunikatów wyrażających emocje przez dzieci od 4 do 7 lat. Psychologia Rozwojowa, 14( 2), 73-82.
 17. Milewski S. Czaplewska E. (2009). Специфика работы логопеда с детьми, имеющими синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) [ Specificity of Speech and Language Pathologist’s  Work with Children Having Attention Deficyt-Hyperactivity  Disorder (ADHD)], Дефектология 2, 19-26.
 18. Czaplewska E., Bogdanowicz K., Kaczorowska-Bray K. (2009). An Evaluation  of Visual   Spatial Orientation in Preschool  Children . Acta Neuropsychologica, 7(1), 21-32.
 19. Czaplewska, E., Lipowska, M. (2008). Perception of facially and vocally expressed emotions in children with ADHD. Acta Neuropsychologica, 6(4), 331-340.
 20. Miklaszewska A. Czaplewska E. (2008). Komputerowa wersja karty diagnostycznej. W: J. Porayski-Pomsta (red.), Diagnoza i terapia w logopedii. Z prac Towarzystwa Kultury Języka, t. VII (s. 389-392). Warszawa:  Towarzystwo Kultury Języka, Sekcja Logopedyczna, Dom Wydawniczy Elipsa.
 21. Czaplewska E. Kaczorowska-Bray K.(2008). Kształtowanie kompetencji pragmatycznej u dzieci z różnymi dysfunkcjami. W: J. Porayski-Pomsta (red.), Diagnoza i terapia w logopedii. Z prac Towarzystwa Kultury Języka, t. VII (s. 315-321). Warszawa:  Towarzystwo Kultury Języka, Sekcja Logopedyczna, Dom Wydawniczy Elipsa.
 22. Czaplewska E. (2007). Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy. Klinika Pediatryczna. 15 (4), 487-490. Warszawa.
 23. Czaplewska E. (2007). Zaburzenia rozwoju językowego a trudności w czytaniu. Biuletyn logopedyczny, 1-2, 61-64.
 24. Czaplewska E. Kaczorowska-Bray K (2007). Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci z zespołem Downa. Biuletyn logopedyczny, 1-2, 35-41.
 25. Czaplewska E. (2005). Rozumienie dyrektyw przez dzieci przedszkolne. Psychologia rozwojowa, 10, (3), 101-110.
 26. Czaplewska E. Kaczorowska-Bray K. (2005). Kompetencja komunikacyjna i jej zaburzenia u dzieci. W: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Logopedia: teoria i praktyka (s. 448-454). Agencja Wydawnicza Alina.
 27. Czaplewska E. Kaczorowska-Bray K. (2005). Zaburzenia mowy u dzieci z ADD i ADHD. W: W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtka (red.),  Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, (s.211-117). Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 28. Czaplewska E. (2002). Rozwój kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej u dzieci od 3 do 8 roku życia. Psychologia Rozwojowa, 4 (7), 109-117.
 29. Czaplewska E., Kaczorowska-Bray K. (2002). Potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnej u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka. Logopedia, 30, 61-66.
 30. Czaplewska E. (2002). Dziecko jąkające się w szkole. Pro Paedagogia,  2, 19-22.
 31. Miklaszewska A., Czaplewska E. (2002). Komputerowe pomoce logopedyczne jako narzędzie wspomagające rozwój mowy w aspekcie fonetycznym.  W: M. Przybysz-Piwkowa (red), Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach (196-198). Warszawa:  Wydawnictwo DiG.
 32. Czaplewska E., Kaczorowska-Bray K. (2002). Współpraca terapeutów i rodziców w procesie stymulowania rozwoju mowy u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka. W: M. Przybysz-Piwkowa (red), Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach (49-54). Warszawa:  Wydawnictwo DiG.
 33. Czaplewska E., Kaczorowska-Bray K. (2002). Na drodze do mówienia. Bardziej kochani,  1 (21), 13-17.
 34. Sobierajska A., Czaplewska E. (2001), Programy prezentacyjne w diagnozie i terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym. W:  M.M. Sysło (red.), Informatyka w szkole, (s. 502-504). Mielec: ARR MARR S.A.
 35. Rolińska-Bijak A., Czaplewska E. (2001), Oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej w sieci Internet jako serwis on-line. W:  M.M. Sysło (red.), Informatyka w szkole, (s. 498-501). Mielec: ARR MARR S.A.
 36. Czaplewska E., Miklaszewska A. (2001), Pomoc do pracy z dziećmi sepleniącymi stworzona w  programie PowerPoint. W:  M.M. Sysło (red.), Informatyka w szkole, (s. 479-482). Mielec: ARR MARR S.A.
 37. Czaplewska E., Kaczorowska-Bray K. (2001), Mówienie wychowujące. Bardziej kochani, 3 (19), 14-16.
 38. Milewski S., Czaplewska E. ( 1999), Człowiek niepełnosprawny w świadomości współczesnych Polaków. W: B. Aouila (red.),  Człowiek niepełnosprawny. Zagrożenia i szanse rozwoju (s. 117-125) Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 39. Gruszczyk-Kolczyńska E., Czaplewska E. (1996), Orientacja przestrzenna: kompetencje dzieci, koncepcja kształtowania orientacji przestrzennej, w: Orientacja przestrzenna niewidomych i słabowidzących, red. Kuczyńska-Kwapisz J., Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 40. Czaplewska E. (1995), Rola aspektu językowego w powstawaniu i kształtowaniu orientacji przestrzennej u dzieci, w: Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, red. J Ożdżyński, Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP
 41. Czaplewska E. (1995), Orientacja przestrzenna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Scholasticus 1, 53-61
 42. Czaplewska E. (1995), Rola aspektu językowego w powstawaniu i kształtowaniu orientacji przestrzennej u dzieci, w: Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, red. J Ożdżyński, Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP
 43. Czaplewska E. (1995), Orientacja przestrzenna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Scholasticus 1, 53-61
 44. Gruszczyk-Kolczyńska E., Czaplewska E. (1996), Orientacja przestrzenna: kompetencje dzieci, koncepcja kształtowania orientacji przestrzennej, w: Orientacja przestrzenna niewidomych i słabowidzących, red. Kuczyńska-Kwapisz J., Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych i inne

 1. Smoczyńska, M.; Haman, E.; Czaplewska, E.; Maryniak, A.: Krajewski, G.; Banasik, N.; Kochańska, M.; Łuniewska, M. (2015). Test Rozwoju Językowego TRJ. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych
 2. Czaplewska, E., Kochańska, M., Maryniak, A., Haman, E., Smoczyńska,. M. (2014). SLI- specyficzne zaburzenie językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.
 3. Milewski, S.,  Kaczorowska-Bray, K.  Czaplewska, E., (2011), Недоношенность как фактор риска в процессе развития речи у детей. W: С. М. Валявко - Москва (red.),Современные проблемы речевого дизонтогенеза: психолого-педагогические аспекты. Международный сборник научных трудов (s.13025). Спутник –плюс.
 4. Milewski, S.,  Kaczorowska-Bray, K.  Czaplewska, E. (2011), Недоношенные дети как группа повышенного риска неправильного развития речи и языка, Специальное образование. W: В. Н. Скворцов (red.), Материалы VII Международной научной конференции 21-22 апреля 2011 (s. 189-194). Санкт-Петербург, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.
 5. Lipowska, M., Czaplewska, E., Dykalska-Biecka, D. (2010). Visuospatial deficits of dyslectic children. Journal of the International Neuropsychological Society, Volume 16, Suplement S2,  pp. 51.
 6. Milewski S., Kaczorowska-Bray K. Czaplewska E. (2010), Сотрудничество терапевтов и родителей в процессе стимулирования речевого развития у детей со специфическими расстройствами развития речи и языка (SLI), Специальное образование. W: В. Н. Скворцов (red.), Материалы VI Международной научной конференции, (s.140-145). Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.
 7. Milewski S., Kaczorowska-Bray K. Czaplewska E. (2009). Нарушения прагматической компетентности у детей с дисфункциами развития. W: В. Н. Скворцов (red.), Актуальные вопросы коррекционной педагогики, специальной психологии и детской психиатрии. Материалы международной научной конференции (s.368-372). Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.
 8. Czaplewska, E., Lipowska, M., Herman-Sucharska, I. (2008). Cognitive decline In children with moyamoya: a case study. International Journal of Stroke 3, supl. 1, 282.
 9. Czaplewska, E. (2007). Recenzja książki: „Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy”, pod. red. Barbary Bokus i Grace Wales Shugar.GWP, Sopot, 2007, Logopeda 2(5), 21-24.
 10. Czaplewska E. (2004). Sprawozdanie z XI Europejskiej Konferencji Psychologii rozwojowej, Mediolan 27-31 sierpnia 2003,  Psychologia Rozwojowa, 9 (4), 167-170.
 11. Milewski S. Czaplewska E. (2003). Спесиальное образование в Польше на пороге XXI века. W: В. Н. Скворцов (red.), VII Царскосельские чтения. Международная научно-практическая конференция (s. 93-95). Санкт-Петербург, ЛГОУ им. А. С. Пушкина.
 12. Gruszczyk-Kolczyńska E., Czaplewska E. (1998). Orientacja przestrzenna. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Dziecięca matematyka. Diagnozowanie dziecięcych kompetencji. Film edukacyjny. Warszawa, WSiP SA.

Redakcja tomów czasopism:

 1. Czaplewska, E., Milewski, S. (2015).  Acta Neuropsychologica 13 (1), 

Redakcja naukowa  serii wydawniczych

Milewski, S., Czaplewska, E. (od 2012 - ). Redakcja serii podręczników akademickich: Logopedia XXI wieku. Gdańsk: Harmonia-Universalis:

 1. Łuczyński, E. (2015). Wiedza o języku polskim dla logopedów.
 2. Michalik, M. (2015). Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej.
 3. Muzyka-Furtak, E. (2015). Surdologopedia.
 4. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K., (2015) Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia-Universalis..
 5. Milewski, S., Kuczkowski, J. Kaczorowska-Bray, K. (2015). Biomedyczne podstawy logopedii.
 6. Błeszyński, J., Kaczorowska-Bray, K. (red.) (2012). Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 7. Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K.(red.) (2012). Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii, praktyki.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: piątek, 18. Październik 2019 - 08:23; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz