Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania na kierunku: Filologia klasyczna - z dn. 13.10.2022

                                                                                                                      Przygotowany przez Radę Programową ISKiS

zgodnie z protokołem z dn. 13.10.2022

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Zasady dyplomowania na kierunku: Filologia klasyczna

1. Wybór opiekuna naukowego

2. Wybór tematu pracy dyplomowej

3. Podstawowe informacje o pracy dyplomowej

            3.1. Wybór języka pracy dyplomowej

            3.2. Wymogi formalne

            3.3. Zawartość pracy dyplomowej

            3.4. Układ pracy        

4. Redakcja i formatowanie pracy dyplomowej

            4.1. Tekst znormalizowany

            4.2. Fotografie, tabele, schematy, wykresy w pracy

            4.3. Przypisy

            4.4. Bibliografia

            4.5. Załączniki

5. Złożenie i archiwizacja pracy dyplomowej

6. Egzamin dyplomowy – warunki dopuszczenia, przebieg, ocena

 

1.         Wybór opiekuna naukowego

            - zgodnie z Regulaminem Studiów UG praca dyplomowa (ilekroć mowa jest o pracy dyplomowej, należy to rozumieć zarówno jako pracę licencjacką, jak i magisterską) powstaje pod opieką naukową nauczyciela akademickiego (zgodnie z Regulaminem Studiów UG ‒ Rozdział 5 § 36);

            - nad studentem i jego pracą dyplomową stałą opiekę naukową sprawuje prowadzący seminarium nauczyciel akademicki;

         - nazwisko prowadzącego seminarium licencjackie, a tym samym promotora licencjatu, zostaje podane studentom przez kierownika Zakładu Filologii Klasycznej/opiekuna studentów do końca kwietnia w semestrze czwartym;

            - w przypadku magisterium – seminarium odbywa się w formie tutoringu, a Student podaje kierownikowi ZFK nazwisko promotora do końca marca semestru drugiego;

            - temat pracy dyplomowej, motywy jego podjęcia, cel pracy i tezy pracy, opis metody badawczej, przedmiot pracy, plan, źródła oraz zakres czasowy powinny być ustalone w pierwszym semestrze seminarium dyplomowego

 

2. Wybór tematu pracy dyplomowej

            - przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej uwzględnia się zainteresowania naukowe studenta, jego przygotowanie metodologiczne oraz możliwości prowadzenia badań naukowych;

            - ustalone tematy prac dyplomowych promotor przekazuje do zatwierdzenia Radzie Programowej kierunku Filologia klasyczna, która ocenia ich związek z kierunkiem studiów, wnosi uwagi dotyczące ich sformułowania, jak również odnosi się do tematów prac dyplomowych bardzo zbliżonych teoretycznie lub badawczo (termin zgłoszenia tematów prac licencjackich upływa pod koniec listopada semestru piątego, natomiast co do prac magisterskich termin upływa z końcem października semestru trzeciego);

            - w przypadku negatywnej opinii Rady programowej, student dokonuje zmian w brzmieniu tematu i ponownie składa wniosek o jego zatwierdzenie;

            - w przypadku studentów wznawiających studia od semestru 6 (lub 4 w przypadku prac magisterskich) konieczne jest ustalenie z promotorem tematu pracy w semestrze 5 (lub 3 w przypadku MSU);

            - do końca semestru zimowego (piątego/pierwszego) powinno dojść do ustalenia pomiędzy promotorem a studentem  ostatecznego brzmienia planu (konspektu) pracy dyplomowej, motywów podjęcia tematu pracy, jej celu i tez, opisu metody badawczej i przedmiotu pracy, źródeł oraz zakresu.

           

3. Podstawowe informacje o pracy dyplomowej

            - student Filologii klasycznej przygotowuje pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) samodzielnie pod kierunkiem promotora;

            - temat pracy powinien wiązać się z kierunkiem kształcenia studenta i specjalnością promotora;

            - podlega recenzji i stanowi przedmiot oceny oraz dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego;

- przygotowanie pracy licencjackiej powinno dowodzić przygotowania do prowadzenia badań naukowych przez studenta i sprawdzać efekty uczenia się w zakresie:

 

 • samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych; samodzielnego selekcjonowania i analizowania zebranego materiału; rozpoznawania stanu badań nad podjętym zagadnieniem;
 • wyciągania właściwych wniosków, prowadzenia logicznego toku wywodu;
 • oceny problematyki, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie analizowanych zjawisk;
 • czynnego posługiwania się nabytą w trakcie studiów wiedzą;
 • poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla wybranego obszaru badań;
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem naukowym; • formułowania rozwiniętej, spójnej, logicznej, poprawnej językowo wypowiedzi pisemnej;
 • przygotowania prac pisemnych w zakresie wybranej specjalności i z wykorzystaniem podstawowych narzędzi badawczych;
 • sporządzania przypisów i bibliografii;

 

- przygotowanie pracy magisterskiej sprawdzać efekty uczenia się w zakresie:         

 • pogłębionej i uszczegółowionej znajomości dziedziny, której dotyczy praca;
 • poprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem i terminologią właściwymi dla wybranego obszaru badań;
 • świadomego posługiwania się uzasadnioną metodologią badawczą;
 • samodzielnego zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu badań nad podjętym zagadnieniem, hierarchizowania uzyskanej wiedzy;
 • samodzielnego formułowania hipotez i sądów badawczych, polemiki z innymi stanowiskami;
 • samodzielnego formułowania uzasadnionych wniosków badawczych;
 • sporządzania przypisów i bibliografii.

 

- w przypadku prac licencjackich obowiązują następujące kryteria wyboru tematu:

 • praca dotyczy wybranego dzieła lub jednego motywu literackiego;
 • w trakcie powstawania pracy student może w większej ilości wykorzystywać dostępne przekłady literatury antycznej na język polski;
 • bibliografia powinna liczyć co najmniej 20 pozycji (w tym przynajmniej 5 zagranicznych);

- w przypadku prac magisterskich natomiast dobór tematu powinien dokonywać się w oparciu o następujące kryteria:

 • praca ta nie może stanowić kontynuacji oraz rozbudowania licencjatu;
 • ma mieć charakter literaturoznawczy, kulturowo-literacki, interdyscyplinarny;
 • praca może mieć charakter translatoryczny, jednak przekład nie może stanowić pracy;
 • przekład dokonywany przez studenta samodzielnie może był dołączony do pracy (liczącej co najmniej 50 stron) w formie aneksu, powinien być on wyposażony w komentarz;
 • praca opiera się w większości na oryginalnych tekstach greckich lub łacińskich;
 • bibliografia powinna liczyć co najmniej 40 pozycji (w tym przynajmniej 10 zagranicznych);

 

- promotorzy i recenzenci zobowiązani są do uwzględnienia powyższych kryteriów przy ocenie pracy dyplomowej;

- recenzja pracy musi zostać napisana w ogólnouniwersyteckim formularzu recenzji (do pobrania w sekretariacie ZFK);

- recenzenci i promotorzy zobowiązani są umieścić recenzje pracy dyplomowej w stosownym dziekanacie;

- recenzje są dostępne do wglądu najpóźniej na 2 dni robocze przed egzaminem dyplomowym

 

3.1. Wybór języka pracy dyplomowej

            - studenci filologii klasycznej piszą prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) w języku polskim;

            - w pracach magisterskich streszczenia pisane są wyłącznie w języku łacińskim;

            - cytowane fragmenty autorów klasycznych w pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej/ muszą być podawane w języku oryginału;

            - w szczególnym przypadku istnieje możliwość pisania pracy dyplomowej w języku angielskim, po uzyskaniu zgody promotora i dziekana;

            - student wyrażający chęć pisania pracy dyplomowej w języku angielskim jest zobowiązany złożyć w sekretariacie Zakładu Filologii klasycznej  podanie skierowane do promotora i dziekana do końca września - w przypadku licencjatu poprzedzającego piąty semestr, z kolei w przypadku magisterium - poprzedzającego semestr trzeci;

            - podczas powstawania prac dyplomowych studentów obowiązują przepisy prawa autorskiego:

 • niedopuszczalne jest przepisywanie całości lub fragmentów tekstu;
 • wszystkie wykorzystane materiały (cytowania, fotografie, tabele, wykresy itp.) muszą zawierać odsyłacze od źródła informacji;

            - prace dyplomowe sprawdzane są przez promotora programem antyplagiatowym pod kątem respektowania prawa autorskiego.

 

3.2. Wymogi formalne

            - format arkusza papieru: A4 (orientacja pionowa, druk jednostronny – w egzemplarzu recenzenta i promotora, druk dwustronny – w kopii do archiwum);

            - zalecana objętość pracy dyplomowej:

 • dla prac licencjackich - od 20 do 40 stron (maksymalna objętość może zostać zwiększona za zgodą promotora do 70 stron) znormalizowanego wydruku komputerowego (1800 znaków ze spacjami na stronę);
 • dla prac magisterskich – minimum 50 stron (maksymalna objętość może zostać zwiększona za zgodą promotora do 100 stron) znormalizowanego wydruku komputerowego (1800 znaków ze spacjami na stronę);

            - egzemplarz pracy dyplomowej zawierać musi podpisane przez studenta oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu złożonej pracy, przestrzeganiu wszelkich praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób;

- w terminie 14 dni przed obroną, najpóźniej do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia (§ 35, ust. 2, pkt 2 Regulaminu Studiów UG; za zgodą prodziekana ds. studenckich termin ten może być przedłużony) student przesyła na adres poczty elektronicznej promotora oraz stosownego dziekanatu folder (w nazwie: imię i nazwisko oraz nr albumu) zawierający poniższe pliki: ostateczną i zatwierdzoną wersję pracy dyplomowej w formacie pdf (w nazwie pliku: imię, nazwisko, nr albumu studenta) z zamieszczonym na ostatniej stronie oświadczeniem oraz opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML; praca dyplomowa, zgodnie z par. 6, ust. 2 Regulaminu Studiów UG, musi być wysłana z adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez UG, wysłanie pracy dyplomowej z innego adresu niż uniwersytecki będzie traktowane jako niezłożenie pracy.

 

3.3. Zawartość pracy dyplomowej

            - praca dyplomowa (licencjacka/magisterska) powinna zawierać następujące elementy, ułożone w podanej kolejności:

 • strona tytułowa;
 • spis treści;
 • wstęp;
 • tekst główny podzielony na rozdziały;
 • zakończenie;
 • bibliografia;

            - praca magisterska na kierunku Filologia klasyczna powinna zawierać także streszczenie w języku łacińskim (Argumentum);

            - zgodnie z Zasadami składami prac dyplomowych (3.1.) student powinien dołączyć do pracy dyplomowej  także wymagane oświadczenie (zob. 3.2. Wymogi formalne);

 

3.4. Układ pracy

            - strona tytułowa – jej wygląd określa dokładnie załącznik nr 2 do Zasad składania prac dyplomowych;

            - spis treści;

            - wstęp – powinien zawierać następujące informacje:

 • tytuł, cel oraz przedmiot pracy;
 • problematykę oraz wynikającą z niej konstrukcję pracy;
 • status quaestionis;

            - rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy; liczba rozdziałów w pracy zależy od tematu:

 • praca licencjacka – co najmniej dwa rozdziały;
 • praca magisterska – co najmniej trzy rozdziały;

            - zakończenie – powinno zbierać główne wątki pracy oraz syntetycznie wskazywać wnioski wynikające z pracy, student powinien się tu ustosunkować do postawionego problemu badawczego oraz postawionych tez badawczych;

            - w przypadku prac magisterskich po zakończeniu należy zamieścić Argumentum (streszczenie w języku łacińskim);

            - bibliografia - wykaz wszystkich cytowanych prac w kolejności alfabetycznej zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego), w tym netografia (wykaz przywoływanych w pracy źródeł internetowych z datą ostatniego dostępu),

- spis fotografii, tabel, rysunków, wykresów, schematów, map,

- oświadczenia w następującej kolejności:

 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dostępne jako załącznik do Zasad składania prac dyplomowych oraz o udostępnianiu pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych:

https://fil.ug.edu.pl/studenci_8/zasady_skladania_prac_dyplomowych (załącznik nr 2)

 

4. Redakcja i formatowanie pracy dyplomowej

            4.1. Tekst znormalizowany

            - praca drukowana jednostronnie (dwustronnie jedynie w przypadku egzemplarza składanego w archiwum);

            - czcionka: Times New Roman;

            - rozmiar czcionki tekstu głównego: 12pkt, rozmiar czcionki przypisów: 10 pkt;

            - odstęp między wierszami tekstu głównego (interlinia): 1,5; odstęp między wierszami przypisów: 1;

            - tytuły rozdziałów – 14 pkt i pogrubiona; tytuły podrozdziałów – czcionka 12 pkt i pogrubiona;

            - marginesy: górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm;

            - tekst obustronnie wyjustowany;

            - każdy akapit rozpoczynany wcięciem (nie dopuszcza się stosowania w tym celu spacji);

            - wszystkie strony pracy (poza stroną tytułową) opatrzone numerację, umieszczoną u dołu strony;

            - każdy kolejny element pracy (rozdział i inna równa mu część pracy, np. wstęp, zakończenie, bibliografia) – początek od nowej strony;

            - bez kropki na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;

            - odstępy między wyrazami - zawsze 1 spacja (należy włączyć funkcję „Pokaż wszystko (Ctrl+*)” lub symbol „¶”);

            - bez spacji przed znakami interpunkcyjnymi: kropka, przecinek, dwukropek, średnik, nawias zamykający, cudzysłów zamykający, odsyłacz do przypisu, znak procentu;

            - bez spacji po znakach nawiasu otwierającego i cudzysłowu otwierającego;

            - bez spacji między inicjałami imion (np.: L.H. Morstin);

            - nie dopuszcza się stosowania ukośników w funkcji nawiasów;

            - możliwe wyróżnienie tekstu poprzez podkreślenie, pogrubienie lub pochylenie (kursywa); wybrany typ wyróżnienia musi być konsekwentnie stosowany w obrębie całej pracy;

- w zapisie dat stosowane są następujące zapisy: III w. przed Chr. lub III w.p.n.e. (wybór musi być konsekwentny); w przypadku dat dziennych – stosuje się zapis pełny – np. 21 kwietnia 753 r.p.n.e.;

 

              4.2. Fotografie, tabele, schematy, wykresy w pracy

            - tabele, fotografie, schematy, wykresy, rysunki - rozmieszczone zawsze centralnie w stosunku do lewego i prawego marginesu; każda z wymienionych wizualizacji musi być opatrzona opisem umieszczanym poniżej obiektu, napisanym czcionką Times New Roman (wys. 10 pkt);

            - w przypadku samodzielnie wykonanej wizualizacji stosowany zapis: opracowanie własne (czcionka Times New Roman, wys. 10 pkt).

 

            4.3. Przypisy

- przypisy muszą zawierać informacje dotyczące literatury źródłowej oraz objaśnienia lub uwagi do tekstu głównego;

- w pracach dyplomowych (licencjackich i magisterskich) stosowane są przypisy harwardzkie lub klasyczne (czcionka Times New Roman, 10 pkt.);

-  przypisy w pracy - numeracja ciągła w obrębie rozdziału;

 

Przykłady:

Książki:

L. Impelluso, Natura i jej symbole: rośliny i zwierzęta, tłum. z wł. H. Cieśla, Warszawa 2006, s. 307. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, s. 57-59.

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1987, s. 111.

M. Cytowska, Od Aleksandra do Alwara: gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w., Wrocław 1968, s. 88-95.

 

Artykuły w czasopiśmie:

A. Narecka, Tradycja i nowatorstwo w hymnach Kallimacha, „Roczniki Humanistyczne” 1992, t. 36 z. 3, s. 105-117.

E. Kaczyńska, Kallimach, Epimenides i kreteńska Arkadia, „Studia nad Kulturą Antyczną” 1997, [t. 1], s. 31-40.

R.R. Chodkowski, Widownia antycznego teatru greckiego, „Roczniki Humanistyczne” 2001, t. 49, z. 3, s. 61-93.

 

Dokument elektroniczny:

- link nie powinien być aktywny; nie można skracać linku ani go dzielić; każdemu linkowi powinien towarzyszyć opis:

Greckich bogów mity i legendy: An Introduction,https://www.greelane.com/pl/humanistyka/historia-i-kultura/greek-gods-my... (dostęp: 29.09.2020)

 

Przypisy w systemie harwardzkim:

- w tekście głównym podaje się w nawiasie okrągłym nazwisko autora (w przypadku prac zbiorowych skrót tytułu), datę wydania oraz numery stron: (K. Kumaniecki, 1989, s. 111) (M. Cytowska, 1968, s. 254)

 

4.4. Bibliografia

- umieszczana na końcu pracy;

- powinna zawierać wszystkie wykorzystane w pracy dyplomowej pozycje ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów;

 

Przykłady:

Arnott P., Greek Scenic Conventions in the Fifth Century B.C., Oxford 1962.

Bieber M., The History of the Greek and Roman Theatre, Princeton 1961.

Blume H.D., Einführung in das antike Theaterwesen, Darmstadt 19842, s. 59-111.

Bernhardt M.L., Sztuka grecka IV wieku p.n.e., Warszawa 1974, s. 128.

Chodkowski R.R., Życie Ajschylosa. Wstęp – Przekład – Komentarz, „Roczniki Humanistyczne” 1993, t. 41, z. 3, s. 57-67.

Łanowski J., Pięć Eurypidejskich „końcówek”, „Eos” 1996, t. 84, s. 237-241.

 

4.5. Załączniki

- należy tu zamieścić wszystkie materiały ilustracyjne, fotografie, tabele i wykresy, schematy; - każdy z załączników powinien zostać opatrzony numerem oraz tytułem (czcionka Times New Roman, rozmiar: 12 pkt);

 

Przykład:

Załącznik 1. Obecny wygląd Forum Romanum (fot. ze zbiorów autora).

 

5. Złożenie i archiwizacja pracy dyplomowej

Zasady składania prac oraz ich archiwizacji, wzory niezbędnych oświadczeń, strony tytułowej oraz innych potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG pod linkiem:

https://fil.ug.edu.pl/studenci/zasady_skladnia_prac_dyplomowych

 

6. Egzamin dyplomowy – warunki dopuszczenia, przebieg, ocena;

- studenci składają prace dyplomowe do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w dedykowanym im dziekanacie (zob. p. 1 §28 Regulaminu Studiów UG) według zasad określonych na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG:

https://fil.ug.edu.pl/studenci/zasady_skladnia_prac_dyplomowych

 

Termin egzaminu:

– termin planowanego egzaminu dyplomowego promotor pracy zgłasza w sekretariacie Zakładu Filologii Klasycznej; w dziekanacie termin egzaminu dyplomowego uzgadnia pracownik sekretariatu ZFK z zastrzeżeniem, że egzamin odbędzie się najszybciej w terminie 14 dni od daty złożenia pracy; - dziekan wydziału podejmuje ostateczną decyzję odnośnie terminu egzaminu dyplomowego;

- o terminie egzaminu dyplomowego studenta informuje promotor pracy;

 

Wyznaczenie recenzenta i ocena pracy dyplomowej:

- promotor wskazuje dziekanowi nazwisko proponowanego recenzenta pracy dyplomowej;

- dziekan wskazuje komisję do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (przewodniczący komisji – dziekan lub wskazany przez niego pracownik, promotor oraz recenzent w stopniu co najmniej doktora; w przypadku, gdy promotor posiada stopień naukowy doktora recenzentem musi być pracownik samodzielny);

- promotor i recenzent składają w dziekanacie pisemne recenzje pracy dyplomowej, najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczoną datą egzaminu recenzje są dostępne dla studenta;

- recenzji podlegają następujące płaszczyzny złożonej pracy dyplomowej: zgodność treści z tematem zawężonym w tytule, układ pracy, struktura podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletności tez; - promotor i recenzent zajmują się zarówno merytoryczną oceną pracy (nowatorstwo, prawidłowość doboru i wykorzystania źródeł, jak i oceną formalnej strony pracy (poprawność językowa, stopień opanowania techniki pisania pracy, spisu rzeczy i odsyłaczy);

 

Przebieg egzaminu:

- przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej otrzymuje z dziekanatu lub sekretariatu zakładu wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu, tj. potwierdzenie rozliczenia wraz ze średnią ocen za studia oraz dwie recenzje pracy dyplomowej, formularz protokołu z egzaminu, a także opinię promotora sporządzoną na podstawie raportu antyplagiatowego;

- przewodniczący komisji zaprasza studenta do pokoju egzaminacyjnego i potwierdza jego tożsamość; - egzamin odbywa się w języku polskim (w przypadku pracy w języku angielskim egzamin odbywa się w tym języku, a w komisji zasiada specjalista z CJO);

- student przedstawia tezy i wnioski pracy dyplomowej, problematykę pracy (do 10 min.);

- następnie student odpowiada na trzy pytania zadawane (po jednym) przez członków komisji egzaminacyjnej; w uzasadnionych przypadkach członkowie komisji mogą zadać studentowi pytania dodatkowe; pytania powinny być związane z dyscypliną filologiczną, w ramach której powstała praca, nie powinny znacząco odbiegać od obszaru badań prowadzonych przez studenta w czasie przygotowywania pracy dyplomowej;

- w przypadku prac magisterskich oraz egzaminu dyplomowego magisterskiego pytania powinny być związane z dyscypliną filologiczną, wykaz tych pytań stanowi załącznik nr 1 do dokumentu Zasady dyplomowania na kierunku: Filologia klasyczna;

- po udzieleniu przez studenta odpowiedzi przewodniczący komisji stwierdza zakończenie egzaminu i prosi studenta o opuszczenie pokoju egzaminacyjnego;

- komisja ustala ocenę z egzaminu;

- po ustaleniu oceny z egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji przystępuje do obliczenia oceny, która będzie widniała w dyplomie studenta. Zasady obliczania oceny końcowej znajdują się w Regulaminie Studiów UG;

- po zakończeniu egzaminu komisja ponownie zaprasza studenta do pokoju egzaminacyjnego, gdzie przewodniczący komisji ogłasza wynik egzaminu i ocenę końcową.

 

 

Załącznik Rozmiar
zagadnienia-egzaminmagisterski.pdf 130.24 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Styczeń 2023 - 20:56; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Styczeń 2023 - 21:55; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Zasady dyplomowania na kierunku: Filologia klasyczna

                                                                                                                      Przyjęty przez Radę Programową ZFK

zgodnie z protokołem z dn. 30.09.2020

 

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Zasady dyplomowania na kierunku: Filologia klasyczna

 

 

1. Wybór opiekuna naukowego

2. Wybór tematu pracy dyplomowej

3. Podstawowe informacje o pracy dyplomowej

            3.1. Wybór języka pracy dyplomowej

            3.2. Wymogi formalne

            3.3. Zawartość pracy dyplomowej

            3.4. Układ pracy        

4. Redakcja i formatowanie pracy dyplomowej

            4.1. Tekst znormalizowany

            4.2. Fotografie, tabele, schematy, wykresy w pracy

            4.3. Przypisy

            4.4. Bibliografia

            4.5. Załączniki

5. Złożenie i archiwizacja pracy dyplomowej

6. Egzamin dyplomowy – warunki dopuszczenia, przebieg, ocena

 

1.         Wybór opiekuna naukowego

            - zgodnie z Regulaminem Studiów UG (§ 5 i 11) praca dyplomowa (licencjacka/magisterska) powstaje pod opieką naukową nauczyciela akademickiego;

            - nad studentem i jego pracą dyplomową stałą opiekę naukową sprawuje prowadzący seminarium nauczyciel akademicki;

            - nazwisko promotora licencjatu podaje się do wiadomości zainteresowanych do końca wrześniowej sesji poprawkowej;

            - w przypadku magisterium nazwisko promotora podaje się do końca września.

 

2. Wybór tematu pracy dyplomowej

            - przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej uwzględnia się zainteresowania naukowe studenta, jego przygotowanie metodologiczne oraz możliwości prowadzenia badań naukowych;

            - ustalone tematy prac dyplomowych promotor przekazuje do zatwierdzenia Radzie Programowej kierunku Filologia klasyczna  (termin zgłoszenia tematów prac dyplomowych upływa pod koniec listopada semestru piątego/pierwszego);

            - do końca semestru zimowego (piątego/pierwszego) powinno dojść do ustalenia pomiędzy promotorem a studentem  ostatecznego brzmienia planu (konspektu) pracy dyplomowej, motywów podjęcia tematu pracy, jej celu i tez, opisu metody badawczej i przedmiotu pracy, źródeł oraz zakresu.

           

3. Podstawowe informacje o pracy dyplomowej

            - student Filologii klasycznej przygotowuje pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) samodzielnie pod kierunkiem promotora;

            - temat pracy powinien wiązać się z kierunkiem kształcenia studenta i specjalnością promotora;

            - podlega recenzji i stanowi przedmiot oceny oraz dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego;

- przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) powinno rozwijać umiejętności:

 • samodzielnego studiowania literatury przedmiotu;
 • samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych;
 • wyciągania właściwych wniosków, prowadzenia logicznego toku wywodu;
 • oceny problematyki, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie analizowanych zjawisk;
 • czynnego posługiwania się nabytą w trakcie studiów wiedzą;
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem naukowym;
 • przygotowania prac pisemnych w zakresie wybranej specjalności i z wykorzystaniem podstawowych narzędzi badawczych.

 

3.1. Wybór języka pracy dyplomowej

            - studenci filologii klasycznej piszą prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) w języku polskim;

            - w pracach magisterskich streszczenia pisane są wyłącznie w języku łacińskim;

            - cytowane fragmenty autorów klasycznych w pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej/ muszą być podawane w języku oryginału;

            - w szczególnym przypadku istnieje możliwość pisania pracy dyplomowej w języku angielskim, po uzyskaniu zgody promotora i dziekana;

            - student wyrażający chęć pisania pracy dyplomowej w języku angielskim jest zobowiązany złożyć w sekretariacie Zakładu Filologii klasycznej  podanie skierowane do promotora i dziekana do końca września;

            - podczas powstawania prac dyplomowych studentów obowiązują przepisy prawa autorskiego:

 • niedopuszczalne jest przepisywanie całości lub fragmentów tekstu;
 • wszystkie wykorzystane materiały (cytowania, fotografie, tabele, wykresy itp.) muszą zawierać odsyłacze od źródła informacji;

            - prace dyplomowe sprawdzane są programem antyplagiatowym pod kątem respektowania prawa autorskiego.

 

3.2. Wymogi formalne

            - format arkusza papieru: A4 (orientacja pionowa, druk jednostronny – w egzemplarzu recenzenta i promotora, druk dwustronny – w kopii do archiwum);

            - zalecana objętość pracy dyplomowej:

 • dla prac licencjackich - od 20 do 40 stron (maksymalna objętość może zostać zwiększona za zgodą promotora) znormalizowanego wydruku komputerowego (1800 znaków ze spacjami na stronę);
 • dla prac magisterskich – minimum 50 stron ((maksymalna objętość może zostać zwiększona za zgodą promotora) znormalizowanego wydruku komputerowego (1800 znaków ze spacjami na stronę);

            - egzemplarz pracy dyplomowej dla recenzenta i promotora (wydrukowany jednostronnie) powinien zostać złożony w twardej oprawie (kolor dowolny), zawierać musi również podpisane przez studenta oświadczenia;

 

Uwaga!

            - w czasie trwania pandemii student może w porozumieniu z kierującym pracą i recenzentem przedstawić egzemplarze pracy dla kierującego pracą i recenzenta w formie elektronicznej

 • w terminie 14 dni przed obroną, najpóźniej do końca sesji podstawowej (za zgodą prodziekana ds. studenckich termin ten może być przedłużony) student przesyła na adres poczty elektronicznej promotora folder (w nazwie: imię i nazwisko oraz nr albumu) zawierający poniższe pliki: pracę dyplomową (w nazwie pliku: imię, nazwisko, nr albumu studenta) wraz z oświadczeniami dołączonymi do pracy w formacie PDF oraz  opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML;
 • zasady dotyczące prac i egzaminów dyplomowych reguluje Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2);

            - egzemplarz przeznaczony do akt (wydruk obustronny) powinien być również kompletny, w oprawie miękkiej (uniemożliwiającej wyjęcie stron) i zawierać podpisane oświadczenia.

 

3.3. Zawartość pracy dyplomowej

            - praca dyplomowa (licencjacka/magisterska) powinna zawierać następujące elementy, ułożone w podanej kolejności:

 • strona tytułowa;
 • spis treści;
 • wstęp;
 • tekst główny podzielony na rozdziały;
 • zakończenie;
 • bibliografia;

            - praca dyplomowa magisterska na kierunku Filologia klasyczna powinna zawierać także streszczenie w języku łacińskim (Argumentum);

            - do pracy dyplomowej  student powinien dołączyć także wymagane oświadczenia (zgodnie z Zasadami składami prac dyplomowych 3.1.).

 

3.4. Układ pracy

            - strona tytułowa – jej wygląd określa dokładnie załącznik nr 2 do Zasad składania prac dyplomowych;

            - spis treści;

            - wstęp – powinien zawierać następujące informacje:

 • tytuł, cel oraz przedmiot pracy;
 • problematykę oraz wynikającą z niej konstrukcję pracy;
 • status quaestionis;

            - rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy; liczba rozdziałów w pracy zależy od tematu:

 • praca licencjacka – co najmniej dwa rozdziały;
 • praca magisterska – co najmniej trzy rozdziały;

            - zakończenie – powinno zbierać główne wątki pracy oraz syntetycznie wskazywać wnioski wynikające z pracy, student powinien się tu ustosunkować do postawionego problemu badawczego oraz postawionych tez badawczych;

            - w przypadku prac magisterskich po zakończeniu należy zamieścić Argumentum (streszczenie w języku łacińskim);

            - bibliografia - wykaz wszystkich cytowanych prac w kolejności alfabetycznej zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego), w tym netografia (wykaz przywoływanych w pracy źródeł internetowych z datą ostatniego dostępu),

- spis fotografii, tabel, rysunków, wykresów, schematów, map,

- oświadczenia w następującej kolejności:

 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dostępne jako załącznik do Zasad składania prac dyplomowych:

(http://fil.ug.edu.pl/sites/fil.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/12864/files/wzor_1_1.doc);

            - oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (w przypadku samodzielnego składania prac w dziekanacie, poza okresem pandemii):

(http://fil.ug.edu.pl/sites/fil.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/12864/files/wzor_2_1.doc)

- oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych:

(https://fil.ug.edu.pl/sites/fil.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/12864/files/wzor_8.docx).

 

4. Redakcja i formatowanie pracy dyplomowej

            4.1. Tekst znormalizowany

            - praca drukowana jednostronnie (dwustronnie jedynie w przypadku egzemplarza składanego w archiwum);

            - czcionka: Times New Roman;

            - rozmiar czcionki tekstu głównego: 12pkt, rozmiar czcionki przypisów: 10 pkt;

            - odstęp między wierszami tekstu głównego (interlinia): 1,5; odstęp między wierszami przypisów: 1;

            - tytuły rozdziałów – 14 pkt i pogrubiona; tytuły podrozdziałów – czcionka 12 pkt i pogrubiona;

            - marginesy: górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm;

            - tekst obustronnie wyjustowany;

            - każdy akapit rozpoczynany wcięciem (nie dopuszcza się stosowania w tym celu spacji);

            - wszystkie strony pracy (poza stroną tytułową) opatrzone numerację, umieszczoną u dołu strony;

            - każdy kolejny element pracy (rozdział i inna równa mu część pracy, np. wstęp, zakończenie, bibliografia) – początek od nowej strony;

            - bez kropki na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;

            - odstępy między wyrazami - zawsze 1 spacja (należy włączyć funkcję „Pokaż wszystko (Ctrl+*)” lub symbol „¶”);

            - bez spacji przed znakami interpunkcyjnymi: kropka, przecinek, dwukropek, średnik, nawias zamykający, cudzysłów zamykający, odsyłacz do przypisu, znak procentu;

            - bez spacji po znakach nawiasu otwierającego i cudzysłowu otwierającego;

            - bez spacji między inicjałami imion (np.: L.H. Morstin);

            - nie dopuszcza się stosowania ukośników w funkcji nawiasów;

            - możliwe wyróżnienie tekstu poprzez podkreślenie, pogrubienie lub pochylenie (kursywa); wybrany typ wyróżnienia musi być konsekwentnie stosowany w obrębie całej pracy;

- w zapisie dat stosowane są następujące zapisy: III w. przed Chr. lub III w.p.n.e. (wybór musi być konsekwentny); w przypadku dat dziennych – stosuje się zapis pełny – np. 21 kwietnia 753 r.p.n.e.;

 

4.2. Fotografie, tabele, schematy, wykresy w pracy

            - tabele, fotografie, schematy, wykresy, rysunki - rozmieszczone zawsze centralnie w

stosunku do lewego i prawego marginesu; każda z wymienionych wizualizacji musi być opatrzona

opisem umieszczanym poniżej obiektu, napisanym czcionką Times New Roman (wys. 10 pkt);

            - w przypadku samodzielnie wykonanej wizualizacji stosowany zapis: opracowanie własne (czcionka Times New Roman, wys. 10 pkt).

 

            4.3. Przypisy

- przypisy muszą zawierać informacje dotyczące literatury źródłowej oraz objaśnienia lub uwagi do tekstu głównego;

- w pracach dyplomowych (licencjackich i magisterskich) stosowane są przypisy harwardzkie lub klasyczne (czcionka Times New Roman, 10 pkt.);

-  przypisy w pracy - numeracja ciągła;

 

Przykłady:

Książki:

L. Impelluso, Natura i jej symbole: rośliny i zwierzęta, tłum. z wł. H. Cieśla, Warszawa 2006, s. 307.

E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, s. 57-59.

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1987, s. 111.

M. Cytowska, Od Aleksandra do Alwara: gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w., Wrocław 1968, s. 88-95.

 

Artykuły w czasopiśmie:

A. Narecka, Tradycja i nowatorstwo w hymnach Kallimacha, „Roczniki Humanistyczne” 1992, t. 36 z. 3, s. 105-117.

E. Kaczyńska, Kallimach, Epimenides i kreteńska Arkadia, „Studia nad Kulturą Antyczną” 1997, [t. 1], s. 31-40.

R.R. Chodkowski, Widownia antycznego teatru greckiego, „Roczniki Humanistyczne” 2001, t. 49, z. 3, s. 61-93.

 

Dokument elektroniczny:

- link nie powinien być aktywny; nie można skracać linku ani go dzielić; każdemu linkowi powinien towarzyszyć opis:

 

Greckich bogów mity i legendy: An Introduction, https://www.greelane.com/pl/humanistyka/historia-i-kultura/greek-gods-myths-and-legends-119894/ (dostęp: 29.09.2020)

 

Przypisy w systemie harwardzkim:

- w tekście głównym podaje się w nawiasie okrągłym nazwisko autora (w przypadku prac zbiorowych skrót tytułu), datę wydania oraz numery stron:

(K. Kumaniecki, 1989, s. 111)

(M. Cytowska, 1968, s. 254)

 

4.4. Bibliografia

- umieszczana na końcu pracy;

            - powinna zawierać wszystkie wykorzystane w pracy dyplomowej pozycje ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów

Przykłady:

Arnott P., Greek Scenic Conventions in the Fifth Century B.C., Oxford 1962.

Bieber M., The History of the Greek and Roman Theatre, Princeton 1961.

Blume H.D., Einführung in das antike Theaterwesen, Darmstadt 19842, s. 59-111.

Bernhardt M.L., Sztuka grecka IV wieku p.n.e., Warszawa 1974, s. 128.

Chodkowski R.R., Życie Ajschylosa. Wstęp – Przekład – Komentarz, „Roczniki Humanistyczne”   1993, t. 41, z. 3, s. 57-67.

Łanowski J., Pięć Eurypidejskich „końcówek”, „Eos” 1996, t. 84, s. 237-241.

 

4.5. Załączniki

- należy tu zamieścić wszystkie materiały ilustracyjne, fotografie, tabele i wykresy, schematy;

- każdy z załączników powinien zostać opatrzony numerem oraz tytułem (czcionka Times New Roman, rozmiar: 12 pkt);

 

Przykład:

Załącznik 1. Obecny wygląd Forum Romanum (fot. ze zbiorów autora).

 

5. Złożenie i archiwizacja pracy dyplomowej

Zasady składania prac oraz ich archiwizacji, wzory niezbędnych oświadczeń, strony tytułowej oraz innych potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG pod linkiem:

https://fil.ug.edu.pl/studenci/zasady_skladnia_prac_dyplomowych

 

Uwaga!

W trakcie pandemii (w chwili sporządzania dokumentu) obowiązują reguły zawarte w Zarządzeniu nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2:

- § 4.

1. W terminie określonym przez dziekana student składa:

1) pracę dyplomową wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, dołączonymi do pracy,

2) opisem pracy, o którym mowa w § 5

– przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej jeden egzemplarz pracy z oświadczeniami w formacie pliku PDF oraz opis pracy na adres poczty elektronicznej promotora. Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonymi oświadczeniami w postaci elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnych oświadczeń dołączanych do pracy.

2. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

1) nazwa uczelni;

2) wydział;

3) kierunek, specjalność, specjalizacja;

4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);

5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6) nazwisko i imię promotora;

7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;

8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;

9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);

10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);

11) data złożenia pracy dyplomowej;

12) streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów);

13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów);

14) spis treści pracy dyplomowej.

 

§ 6.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez dziekana, promotor przesyła:

1) plik zawierający pracę dyplomową z oświadczeniami, o którym mowa w § 4 ust. 1;

2) plik zawierający opis pracy dyplomowej, o którym mowa w § 5;

3) plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego przez promotora raportu z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Przesłanie pliku, o którym mowa w pkt 1, jest równoznaczne z zatwierdzeniem pracy dyplomowej przez promotora.

 

Całość dokumentu dostępna pod adresem:

https://ug.edu.pl/akty_normatywne/95904/zarzadzenie_nr_35r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_31_marca_2020_roku_w_sprawie_szczegolnego_trybu_skladania_prac_dyplomowych_i

 

6. Egzamin dyplomowy – warunki dopuszczenia, przebieg, ocena

- studenci składają prace dyplomowe do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia w dedykowanym im dziekanacie (zob. p. 1 §28 Regulaminu Studiów UG) według zasad określonych na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG:

 https://fil.ug.edu.pl/studenci/zasady_skladnia_prac_dyplomowych

 

Termin egzaminu:

– termin planowanego egzaminu dyplomowego promotor pracy zgłasza
w sekretariacie Zakładu Filologii Klasycznej; w dziekanacie termin egzaminu dyplomowego uzgadnia pracownik sekretariatu ZFK z zastrzeżeniem, że egzamin odbędzie się najszybciej w terminie 14 dni od daty złożenia pracy;

- dziekan wydziały podejmuje ostateczną decyzję odnośnie terminu egzaminu dyplomowego;

- o terminie egzaminu dyplomowego studenta informuje promotor pracy;

 

Wyznaczenie recenzenta i ocena pracy dyplomowej:

- promotor wskazuje dziekanowi nazwisko proponowanego recenzenta pracy dyplomowej;

- dziekan wskazuje komisję do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (przewodniczący komisji – dziekan lub wskazany przez niego pracownik, promotor oraz recenzent w stopniu co najmniej doktora; w przypadku, gdy promotor posiada stopień naukowy doktora recenzentem musi być pracownik samodzielny);

- promotor i recenzent składają w dziekanacie pisemne oceny pracy dyplomowej (zob. p. 3 § 28 Regulaminu Studiów UG);

- recenzji podlegają następujące płaszczyzny złożonej pracy dyplomowej: zgodność treści z tematem zawężonym w tytule, układ pracy, struktura podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletności tez;

- promotor i recenzent zajmują się zarówno merytoryczną oceną pracy (nowatorstwo, prawidłowość doboru i wykorzystania źródeł, jak i oceną formalnej strony pracy (poprawność językowa, stopień opanowania techniki pisania pracy, spisu rzeczy i odsyłaczy);

- student ma prawo zapoznać się z tymi ocenami najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin dyplomowy;

 

Przebieg egzaminu:

- przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej otrzymuje
z dziekanatu lub sekretariatu zakładu wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu, tj. potwierdzenie rozliczenia wraz ze średnią ocen za studia oraz dwie recenzje pracy dyplomowej, formularz protokołu z egzaminu, a także opinię promotora sporządzoną na podstawie raportu antyplagiatowego;

- przewodniczący komisji zaprasza studenta do pokoju egzaminacyjnego i potwierdza jego tożsamość;

- egzamin odbywa się w języku polskim (w przypadku pracy w języku angielskim egzamin odbywa się w tym języku, a w komisji zasiada specjalista z CJO);

- student przedstawia tezy i wnioski pracy dyplomowej, problematykę pracy (do 10 min.);

- następnie student odpowiada na trzy pytania zadawane (po jednym) przez członków komisji egzaminacyjnej; w uzasadnionych przypadkach członkowie komisji mogą zadać studentowi pytania dodatkowe; pytania powinny być związane dyscypliną filologiczną, w ramach której powstała praca, nie powinny znacząco odbiegać od obszaru badań prowadzonych przez studenta w czasie przygotowywania pracy dyplomowej;

- w przypadku prac magisterskich oraz egzaminu dyplomowego magisterskiego pytania powinny być związane dyscypliną filologiczną, wykaz tych pytań stanowi załącznik nr 1 do dokumentu Zasady dyplomowania na kierunku: Filologia klasyczna

- po udzieleniu przez studenta odpowiedzi przewodniczący komisji stwierdza zakończenie egzaminu i prosi studenta o opuszczenie pokoju egzaminacyjnego;

- komisja ustala ocenę z egzaminu;

- po ustaleniu oceny z egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji przystępuje do obliczenia oceny, która będzie widniała w dyplomie studenta. Zasady obliczania oceny końcowej znajdują się w Regulaminie Studiów UG;

-  po zakończeniu egzaminu komisja ponownie zaprasza studenta do pokoju egzaminacyjnego, gdzie przewodniczący komisji ogłasza wynik egzaminu i ocenę końcową.

 

Uwaga!

W czasie pandemii obowiązują zapisy Zarządzenia nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, a egzaminy dyplomowe odbywają się na platformie MS Teams:

 

§ 10.

1. Egzamin dyplomowy jest składany przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący – dziekan albo prodziekan bądź inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana oraz co najmniej dwóch członków.

2. Przynajmniej jeden z członków komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego posiada tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

§ 11.

1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan.

2. Z uwzględnieniem ust. 3, egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym przeprowadzanym zdalnie, w formie wideokonferencji. Egzamin może być przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams albo za pośrednictwem innej aplikacji, jeżeli dziekan wyrazi na to zgodę, umożliwiającej rejestrację przebiegu egzaminu.

3. Student ma obowiązek samodzielnego udzielania odpowiedzi na pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego.

4. W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia nie przeprowadza się otwartych egzaminów dyplomowych.

 

§ 12.

1. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę uzyskaną z egzaminu, według skali ocen określonej w § 32 ust. 1 Regulaminu Studiów.

2. Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego, którego formularz przygotowuje z wykorzystaniem systemu FAST pracownik wydziału wskazany przez dziekana, sporządza przewodniczący komisji. Protokół podpisuje przewodniczący komisji po uzgodnieniu jego treści z pozostałymi członkami komisji.

3. Wzór formularza protokołu, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 13.

W przypadku gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania ze świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Marzec 2021 - 12:37; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Marzec 2021 - 17:55; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka