Tematy prac magisterskich

Filologia klasyczna MSU-2 DZIENNE  - prace dyplomowe

LP Promotor Tytuł data
1 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Poezja rzymska epoki pryncypatu Augusta a twórczość Jana Andrzeja Morsztyna 1977
2 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Epigramy obyczajowe Jana Andrzeja Morsztyna na tle poezji barokowej 1977
3 doc. dr hab. Stefan Zabłocki "Foricoenia" i "Fraszki" Jana Kochanowskiego jako humanistyczne cykle epigramatów (różnice i podobieństwa) 1977
4 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Twórczość polityczno-historyczna Andrzeja Krzyckiego  1977
5 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Wpływ Katullusa na fraszkę staropolską ze szczególnym uwzględnienien fraszki miłosnej i satyrycznej 1977
6 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Epigramy miłosne Jana Andrzeja Morsztyna 1977
7 prof. Stefan Zabłocki Stereotyp kobiety w liryce staropolskiej 1978
8 prof. dr hab. Stefan Zabłocki Motyw Prozopoei Rzeczpospolitej w literaturze polskie pierwszej połowy XVI wieku na przykładzie wybranych utworów 1978
9 prof. dr hab. Stefan Zabłocki Motywy autobiograficzne i miłosne w twórczości epigramatycznej naśladowców poezji Jana Kochanowskiego 1978
10 prof. dr hab. Stefan Zabłocki Problemy polityczne w anonimowych komediach sowizdrzalskich 1978
11 prof. dr hab. Stefan Zabłocki BUKOLICZNY SEREOTY NATURY W SIELANCE STAROPOLSKIEJ NA TLE TRADYCJI ANTYCZNEJ /determinanty i wzorce/ 1978
12 prof. dr hab. Stefan Zabłocki Światopogląd Jana Andrzeja Morsztyna 1978
13 prof. dr hab. Stefan Zabłocki Fraszki obyczajowe Wacława Potockiego 1978
14 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Motywy antyczne we "Fraszkach" Jana Kochanowskiego 1980
15 prof. dr hab. Stanisław Mrozek Chronologia władców starożytnej Grecji i Rzymu 1984
16 doc. dr hab. Stefan Zabłocki "Pamiętnik o dziejach w Polsce" Albrychta Stanisława Radziwiłła na tle "Pamiętników" Paska 1985
17 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Sejm czteroletni w świetle pamfletów Franciszka Zabłockiego Zawatrych w Corpus Pism 1986
18 doc. dr hab. Stefan Zabłocki Barbara Radziwiłłówna jako postać tragedii oświeceniowych 1986
19 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Kult Afrodyty na Cyprze 1988
20 doc. dr hab. Krzysztof Głombiowski Broń defensywna w świetle archeologii 1988
21 doc. Dr hab. Krzysztof Głombiowski Mesjanizm w religii rzymskiej u schyłku republiki 1989
22 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Dzialalność militarna rzymian w Brytanii 1989
23 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Próba adaptacji podstawowych zasad monastycyzmu egipskiego dla potrzeb Galii podjęta przez Jana Kasjana w "Conlationes"  1989
24 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Ryby i "owoce morza" w wyżywieniu i sztuce kulinarnej starożytnych rzymian 1990
25 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Życie codzienne starożytnych Greków w V/IV w. p.n.e. na podstawie wyobraźeń malarstwa wazowego 1990
26 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Produkcja i handel winem w okresie hellenistycznym ze szczególnym uwzględnieniem miast czarnomorskich  1990
27 prof. Zofia Głombiowska "HISTORIA DE REGE VLADISLAO" F. KALLIMACHA jako utwór literacki 1992
28 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Greckie źródła chrześcijaństwa. Rozważania nad teorią religioznawczą Tadeusza Zieińskiego 1992
29 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Religia Sokratesa w świetle przekazów Platona i Ksenofonta 1993
30 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Archaiczne końcówki przypadków rzeczowników i przymiotników o tematach samogłoskowych i spółgłoskowych w księgach VII-XII Odysei 1993
31 prof. Zofia Głombiowska Kształtowanie autoportretu - "Res gestae divi Augusti" 1994
32 prof. Zofia Głombiowska "Carmina Minora" Andrzeja Trzecieskiego jako obraz życia literackiego w Polsce XVI W. 1994
33 prof. Zofia Głombiowska KLEMENS JANICKI JAKO POETA POLITYCZNY 1994
34 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Enkomion jako gatunek literacki na przykładzie "Agesilaosa" Ksenofonta 1994
35 prof. Zofia Głombiowska Miejsca kultu w "Fasti" Owidiusza  1995
36 prof. Zofia Głombiowska Antyczna topika miłosna w poezji polsko-łacińskiej do roku 1543 1995
37 prof. Zofia Głombiowska "De imperio Cn. Pompei" - próba monografii 1995
38 prof. Zofia Głombiowska "Oratio funebris" Stanisława Orzechowskiego - próba monografii 1995
39 prof. Zofia Głombiowska "Epigrammatum Liber Klemensa Janickiego 1995
40 prof. Zofia Głombiowska Świat Katullusa 1995
41 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Sytuacja i rola kobiet w świecie antycznym. Wschód a Grecja 1995
42 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Mylasa. Hellenistyczne miasto w Karii 1995
43 prof. Zofia Głombiowska Antyczzna i biblijna Topika Miłosna w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 1996
44 prof. Zofia Głombiowska Postać Oktawiana Augusta w "Pieśniach" Horacego 1996
45 prof. Zofia Głombiowska PANEGIRYKI W "LYRICORUM LIBRI TRES" MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO 1996
46 prof. Zofia Głombiowska "Flagelum livoris contineus usus omnia fere metrorum genera, guibus usus est Horatius" Szymona Szymonowica - rys historyczno-literacki 1996
47 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Rządy pizystrtydów w Atenach - studium tyranii 1996
48 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Postać Aleksandra Wielkiego w historiografii i filozofii /arrian-stoicy/ 1996
49 prof. Zofia Głombiowska Tragedia pt. "Octavia" 1997
50 prof. Zofia Głombiowska "DE RAPTU PROSEPINAE" KLAUDIANA - próba monografii 1997
51 prof. Zofia Głombiowska WERGILIUSZOWA "ENEIDA"O FORMACH KULTU I SPOSOBACH INGERENCJI BOGÓW W ŚWIAT CZŁOWIEKA 1997
52 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Pochodzenie i treść greckiej doktryny transmigracji duszy 1997
53 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Artemida - Bogini o wielu osobowościach  1997
54 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Korynna. Praca monograficzna 1997
55 prof. Zofia Głombiowska Roma i Venus. Obraz rzymu w miłosnych elegiach Owidiusza 1998
56 prof. Zofia Głombiowska Sielanki Kalipurniusza - próba monografii 1998
57 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Homer a malarstwo wazowe. Wybrane sceny z Iliady i Odysei w malarstwie wazowym - konfrontacja z Homerem 1998
58 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Wymiar sprawiedliwości i służby porządkowe w starożytnej Grecji 1998
59 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Kalendarze starożytnego Iranu 1998
60 prof. Zofia Głombiowska Epitafia w polskich i łacińskich fraskach Jana Kochanowskiego 1999
61 prof. Zofia Głombiowska Obraz kultury rzymskiej w "Wyznaniach" św. Augustyna 1999
62 prof. Zofia Głombiowska Mozela Auzoniusza w świetle tradycji literackiej 1999
63 prof. Zofia Głombiowska DECIMUS MAGNUS AUSONIUS  - poeta i jego świat 1999
64 prof. Zofia Głombiowska "Peristephanon - Aureli Prudentii Clementis. Wstęp i komentarz do wybranych hymnów" 1999
65 prof. Zofia Głombiowska Bogowie pogańscy - w poemacie prudencjusza 1999
66 prof. Zofia Głombiowska Monografia II księgi "Tristia" Publiusza Owidiusza Nazona 1999
67 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Wyprawa M. Licyniusza Krassusa przeciwko Partom (54-53. p.n.e.) 1999
68 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Antyczna magia i wróżbiarstwo 1999
69 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Reminiscencje starożytne w sztuce ikonograficznej prawosławia 1999
70 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Dionizos - Olimpijski bóg czy ponadczasowe zjawisko? 1999
71 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Perykles i jego polityka w ocenie wybranych autorów greckich 1999
72 prof. Zofia Głombiowska Epitafia oliwskie w monumentach sarmatarum Szymona Starowolskiego 2000
73 prof. Zofia Głombiowska III księga Tristiów jako listy poetyckie 2000
74 prof. Zofia Głombiowska Elementy epiki epickiej w poemacie "De consulatu Stilichonis" Klaudiusza Klaudiana 2000
75 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Tabu w kulturze starożytnej Grecji 2000
76 dr Ewelina Marciniak Wpływ fontann starożytych na rzymskie fontanny renesansowe i barokowe 2001
77 dr Ewelina Marciniak PANTRON HADRIANA JAKO SYMBO IDEI MONOTEISTYCZNE W RELIGII CESARSTWA RZYMSKIEGO 2001
78 dr Ewelina Marciniak DOBRY PASTERZ W SZTUCE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ I JEGO ANTYCZNY RODOWÓD 2001
79 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Starożytna Iliria 2001
80 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Nierządnice starożytnej Grecji 2001
81 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Aleksander w oczach Arrianusa Flaviusa 2001
82 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Pindar z Teb - natchniony kapłan muz czy skrzętny budowniczy epinikionu? 2001
83 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Podróż szlakiem siedmiu cudów świata starożytnego 2001
84 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Misteria eleuzyńskie - Nieodkryta tajemnica? 2001
85 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Galacja - Celtyckie państwo w Azji Mniejszej 2001
86 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Rola książki jako nośnika kultury w starożytnej Grecji 2001
87 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Igrzyska olimpijskie w kulturze starożytnej Grecji 2001
88 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Rola wyroczni delfickiej w kulturze grecko-rzymskiej w dobie antyku 2001
89 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Starożytna Sycylia w micie i historii 2001
90 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Pismo i biblioteki w starożytności 2001
91 prof. Zofia Głombiowska Inskrypcje lwowskie w monumenta sarmataum Szymona Starowolskiego  2002
92 prof. Zofia Głombiowska Samuela Wolfa Exeditio Stephani i problem gatunku 2002
93 dr Ewelina Marciniak Fora rzymskiej Tarraco jako ośrodki romanizacji i administracji cesarskiej na pozoiomie koonii i prowincji 2002
94 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Sen w literaturze starożytnej Grecji 2002
95 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Obyczaje kulinarne, produkcja żywności i handel artykułami spożywczymi w starożytnej Grecji 2002
96 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Poeci syryjscy w antologii palatyńskiej 2002
97 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Greckie mity kosmogoniczne a opis stworzeni świata w ks.rdz. 1,1-2,25 2002
98 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Postać Elektry w mitologii i literaturze 2002
99 prof. Zofia Głombiowska "Epithalamion" Daniela Hermanna i "Chorus Musarum" Zachariasza Martinusa Silesiusa - analiza porównawcza 2003
100 prof. Zofia Głombiowska Epitalamium Jerzego Sabinusa na zaślubiny Zygmunta Augusta i Elżbiety, córki Cesarza Ferdynanda 2003
101 prof. Zofia Głombiowska Trzecia księga "De re nautica" Erazma Michaeliusa Latusa, jako przykład renesansowego światopoglądu 2003
102 prof. Zofia Głombiowska Trzecia księga "Tristiów". Publiusz Owidiusz Nazon jako człowiek i poeta 2003
103 dr Ewelina Marciniak Kultura kulinarna w starożytnym Rzymie 2003
104 dr Ewelina Marciniak Konflikty polityczne w reckiej polis 2003
105 dr Ewelina Marciniak Kobieta rzyska na przełomie republiki cesarstwa 2003
106 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Warstwa fachowa i moralizatorska w "Kynegetyku" Ksenofonta 2003
107 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Instytucja małżenstwa i życie rodzinne Greków od praindoeuropejskich początków do ery chrześcijańskiej 2003
108 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Aleksjada Anny Komneny w tradycji historyczno-literackiej 2003
109 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Nowy testament a świat grecki 2003
110 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Astianaks jako bohater romantyczny 2003
111 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Sylwetka Eudoksosa z Knidos w świetle zachowanych przekazów i fragmentów 2003
112 prof. Zofia Głombiowska Analiz utworu Franciszka Gradowskiego Hodoeporicon moschicum illustrissimi principis ac domni Christophori Radivilonis 2004
113 prof. Zofia Głombiowska "ProSexto Roscio Amerino". Młodzieńcza mowa Marka Tulliusz Cycerona 2004
114 prof. Zofia Głombiowska Śmierć, zaświaty i dusza w ujęciu Publusza Wergiliusza Maro i autora Epylionu Culex 2004
115 dr Ewelina Marciniak HENRYK SCHLIEMANN - POSTAĆ KONTROWERSYJNA 2004
116 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Poglądy greckich myślicieli epoki klasycznej na edukację i wychowanie  2004
117 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Dyskurs wiedzy i władzy w literaturze greckiej epoki klasycznej. Πολιτεία Platona w świetle metodologii Michela Foucault 2004
118 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Kult boga Asklepiosa i jego wpływ na grecko-rzymską sztukę medyczną 2004
119 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Uczta grecka. Od Homera po chrześciańską Agapę 2004
120 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Tykides wobec przemian w etyce wojennej Greków podczas wojny peloponeskiej 2004
121 dr Ewelina Marciniak Bogowie, podania, obrzędy. Etruskie wierzenia jako fundamentalny wzór religii rzymskiej 2004
122 dr Ewelina Marciniak Program polityczny Augusta i jego wpływ na sztukę 2004
123 prof. Zofia Głombiowska Kontakt z publicznością i przełamywanie iluzji w komediach Plauta 2005
124 prof. Zofia Głombiowska "Świat na opak" w komediach Plauta 2005
125 dr Ewelina Marciniak MEDYCYNA W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE 2005
126 dr Ewelina Marciniak Wokół artystów Dionizosa 2005
127 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Rozwój i znaczenie ateńskiej floty wojennej od wojen perskich do końca wojny peloponeskiej - na podstawie wybranych źródeł literackich 2005
128 prof. Zofia Głombiowska Wizerunek Heter  komediach Pluta 2006
129 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Demostenesa i Cycerona w "Żywotach równoległych" Plutarcha 2006
130 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portrety Diona i Brutusa w "Żywotach równoległych" Plutarcha jako przykład biografii moralizującej 2006
131 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Plutarch jako biograf na podstawie portretów Arystydesa i Katona Starszego w "Żywotach równoległych" 2006
132 dr Ewelina Marciniak Bóstwa celtyckiej Galicji w świetle źródeł epigraficznych i archeologicznych 2006
133 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Perykles i Fabiusz - bohaterowie "Żywotów równoległych" Plutarcha z Cheronei 2006
134 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Literacki wizerunek Lizandra i Lucjusza Korneliusza Sulli na podstawie "Żywotów równoległych" Plutarcha 2006
135 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Tezeusz i Romulus - bohaterowie "Żywotów równoległych" Plutarcha z Cheronei 2006
136 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara w "Żywotach równoległych" Plutarch z Cheronei 2006
137 dr Ewelina Marciniak Polemika pomiędzy pisarzami pogańskimi a chrześcijańskimi na temat nowej religii we wczesnym cesarstwie (I-III w. n.e.) 2006
138 dr Ewelina Marciniak Hodowla zwierząt w starożytnej Italii 2006
139 prof. Zofia Głombiowska "Trojanki" Lucjusza Anneusza Seneki - w antycznym i współczesnym teatrze 2007
140 dr Ewelina Marciniak Poglądy polityczne Marka Tulliusza Cycerona wyrażone w mowach oraz wpływ na życie polityczne w Rzymie w latach 63-52 p.n.e. 2007
141 dr Ewelina Marciniak Sparta i Ateny - dwie potęgi świata antycznego w okresie wojny peloponeskiej (431-404 p.n.e.) 2007
142 dr Ewelina Marciniak Obraz cesarzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej w świetle przekazu historiografii starożytnej - do jakiego stopnia wiarygodny? 2007
143 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Demetriosa Poliorketesa i Marka Antoniusza w "Żywotach równoległych" Plutarcha 2007
144 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Numy i Likurga w "Żywotach równoległych" Plutarcha z Cheronei wraz z elementami krytyki tekstu 2007
145 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Kimona i Lukullusa na podstawie "Żywotów równoległych" Plutarcha 2007
146 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Agesilaosa i Pompejusza w "Żywotach równoległych" Plutarcha 2007
147 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Wpływy greckie i rzymskie na terytorium byłej Jugosławii (w aspekcie archeologicznym) 2007
148 dr Ewelina Marciniak Życie patrycjatu gdańskiego w XVI wieku w świetle Epitafiu rodziny Brandes z kościoła mariackiego 2008
149 prof. Zofia Głombiowska Krytyka ubóstwień w Apocolocyntosies Seneki 2008
150 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Postacie kobiece u Eurypidesa 2008
151 dr Ewelina Marciniak Rzymskie fundacje łaźni w Lacjum i Kampanii w świetle inskrypcji 2008
152 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Pyrrusa i Mariusza w "Żywotach równoległych" Plutarcha 2008
153 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Alkibiadesa i Koriolana w "Żywotach równoległych" Plutarcha 2008
154 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Plutarcha z Cheronei "O spożywaniu mięsa". Przekład wraz ze wstępem, objaśnieniami i przypisami. 2008
155 dr Ewelina Marciniak Rachuba czasu według starożytnych Rzymian 2008
156 prof. Zofia Głombiowska Prodigia  w czasie drugiej wojny punickiej (na podstawie AB urbe codita Tytusa Liwiusza ) 2009
157 prof. Zofia Głombiowska Ironia w monografich historycznych Salustiusza  2009
158 dr Ewelina Marciniak Kobiety z dynastii julijsko-klaudyjskie w cieniu sławy mężów 2009
159 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Temistoklesa i Kamillusa w "Żywotach równoległych" Plutarcha 2009
160 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Solon i Publikola w świetle "Żywotów równoległych" Plutarcha 2009
161 dr Ewelina Marciniak Ubi tu Caius, ibi eho Caia. Małżeństwo w tradycji rzymskiej 2009
162 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Geneza świąt rzymskich na podstawie "Fasti" Owidiusza  2010
163 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Miłość w poezji Owidiusza 2010
164 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Kobiety u Herodota 2010
165 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Rola przeznaczenia i bóstwa w życiu człowieka w "Dziejach" Herodota 2010
166 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Miłość w poezji Owidiusza 2010
167 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Geneza świąt rzymskich na podstawie Fasti Owidiusza 2010
168 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Postacie kobiece u Eurypidesa 2010
169 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Rola przeznaczenia i bóstwa w życiu człowieka w "Dziejach" Herodota 2010
170 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Poezja Katullusa- styl, język i główne motywy gatunkowe i tematyczne. 2010
171 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Element mityczny w historiografii greckiej 2011
172 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Magia i tradycja w dobie antyku. Studium rytuałów magicznych w cywilizacjach starożytnego Wschodu i Grecji 2011
173 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Hipokratesa z Kos traktakt Περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων - tłumaczenie i komentarz 2011
174 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Hippokratesa z Kos traktat "Peri aeron hydaton topon" - tłumaczenie i komentarz. 2011
175 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Różne oblicza tyranii w "Dziejach" Herodota 2011
176 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Agesilaos Ksenofonta - wybrane zagadnienia 2011
177 prof. Zofia Głombiowska Fides w małżeństwie i przyjaźni na przykładzie wybranych utworów z literatury rzymskiej 2013
178 prof. Zofia Głombiowska Wizerunek barbarzyńcy w Vita Agricolae i De situ et orgine Germanorum Tacyta 2013
179 prof. Zofia Głombiowska Poezja panegiryczna w rzymie epoki augustowskiej i wczesnego cesarstwa 2013
180 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Piękno i brzydota w kulturze antyku 2013
181 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Sny prorocze w "Dziejach" Herodota i ich charakter na tle homeryckich przepowiedni sennych 2013
182 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Poezja Palladasa na tle twóczości Lukiana z Samosat 2013
183 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski "Tablica" Kebesa jako źródło dla "Pasterza" Hermasa 2013
184 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski "Itinerarium Egeriae" jako źródło do poznania Ziemi Świętej i liturgii Kościoła w Jerozolimie u schyłku IV w. po Chr. 2013
185 prof. Zofia Głombiowska "Fides" w małżeństwie i przyjaźni na przykładzie wybranych utworów z literatury rzymskiej 2013
186 prof. Zofia Głombiowska Wizerunek barbarzyńcy "Vita Agricolae" i "De situ et origine Germanorum" Tacyta. 2013
187 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski "Pomnik Nereid" w Ksantos 2013
188 dr hab. Anna Marchewka, prof. UG Psychologia strachu w dramatach Eurypidesa 2014
189 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Obraz i słowo. Łacińskie inskrypcje w pocysterskiej bazylice w Koronowie. 2014
190 dr hab. Anna Marchewka, prof. UG   Znaczenie pojęcia arete u Platona i jego recepcja w Rozmowach Tuskulańskich Cycerona 2014
191 dr hab. Anna Marchewka, prof. UG   Twórczość Hezjoda i jej źródła 2014
192 dr hab. Anna Marchewka, prof. UG   Pojęcie ἀρετή w greckiej literaturze i malarstwie wazowym od czasów mykeńskich do końca epoki klasycznej. 2014
193 dr hab. Anna Marchewka Twórczość Hezjoda i jej źródła 2015
194 prof. Zofia Głombiowska Kochanowski jako tłumacz i naśladowca Katullusa  
195 prof. Zofia Głombiowska Poeza w świetle teoretycznoliterackim wypowiedzi Pawła z Krosna   
196 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Polemika z Atenami w platońskim "Goriaszu" - interpretacja dialogu  
197 dr hab. Anna Marchewka Kto zabił Mnemozynę? Rzecz o początkach, rozwoju i zaniku technik pamięciowych w Europie  
198 dr hab. Anna Marchewka Prostytucja w starożytnej Grecji Vi IV wieku p.n.e.  
199 dr hab. Anna Marchewka Obraz Germanów w literaturze rzymskiej na przykładzie "Commentari de bello" Gajusza Juliusza Cezara i "Res Gesae" Ammianusa Marcellinusa - topos literacki czy prawda historyczna?  
200 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portret literacki Nikiasza i Krassusa w "Żywotach równoległych" Plutarcha z Cheronei  

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Październik 2022 - 14:02; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2022 - 08:57; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka