fbpx Zasady składania prac dyplomowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych 2021/22

 1.  „Student zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia (§ 35, ust. 2, pkt 2  Regulaminu Studiów UG), czyli do 3 lipca 2022 roku.  

 2. Praca dyplomowa podlega ocenie promotora oraz przynajmniej jednego recenzenta, wyznaczonego spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
  W przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 3.  Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie student musi uzyskać w indeksie elektronicznym KOMPLET WPISÓW, w tym zaliczenie seminarium dyplomowego. Jeśli w indeksie elektronicznym będzie brakowało wpisów lub nie zostaną one opublikowane, złożenie pracy w dziekanacie nie będzie możliwe!

 4. W terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej student składa w dziekanacie:

 •  pracę dyplomową w formie papierowej (wydruk dwustronny w miękkiej oprawie) oraz w formie elektronicznej – CD / DVD   

W pracy dyplomowej należy umieścić 3 oświadczenia:

 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór 1)
 • oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (wzór 2).
 • oświadczenie o udostępnieniu pracy dla celów naukowo-badawczych (wzór 3)
 1.  Kartę obiegową (wzór 4)

 2. Na płycie CD powinien znajdować się: 

Plik tekstowy opisu pracy (plik xml z opisem pracy należy generować po zalogowaniu do Portalu Studenta ps.ug.edu.pl).

 UWAGA!  Jeśli praca dyplomowa powstała w języku innym niż polski, to pola opisowe (słowa kluczowe, tytuł, spis treści, streszczenie) należy wypełnić w tym właśnie języku.

Dodatkowo tytuł pracy i jej streszczenie należy także napisać w języku polskim.

Praca dyplomowa w formacie PDF (strona tytułowa wzór 5).

 • Praca dyplomowa w formacie Word.
 • Nazwa plików powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta oraz nr albumu.
 1. Przed złożeniem przez studenta pracy dyplomowej w dziekanacie promotor jest zobowiązany do sprawdzenia treści pracy przez porównanie losowo wybranych stron pracy dyplomowej w obydwu formach.

 • W przypadku zgodności obydwu form pracy dyplomowej, promotor składa własnoręczny podpis na płycie, na której jest zapisana praca dyplomowa w formie elektronicznej.
 • W przypadku niezgodności obydwu form pracy dyplomowej, promotor zwraca autorowi obie formy pracy dyplomowej w celu ich poprawienia.
 • Brak podpisu promotora na płycie spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w dziekanacie.
 • Na kopercie zawierającej płytę oraz na samej płycie z elektroniczną wersją pracy dyplomowej powinno się znajdować imię i nazwisko studenta oraz numer albumu.
 1. Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy  termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

 •  długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 •  zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w dziekanacie (3 lipca 2022 roku). Podanie winno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej (wzór 6).

 1. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów (§ 40 ust. 2 Regulaminu Studiów UG)

 2. Odpis dyplomu w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta (wzór 7).

 3. Wniosek o dyplom w j. obcym należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.


Opłaty za legitymację i dyplom

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studenci z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861 ze zm.) obowiązują następujące opłaty za wydanie dokumentów:

1. 22 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta;

2. 33 zł za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta;

Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Na podstawie umowy o świadczonych usługach edukacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

25,50 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 20.12.2021 r., 11:29
Data publikacji: pon., 15.02.2010 r., 0:00