O kierunku

Filologia klasyczna - o kierunku

Studia na kierunku: Filologia klasyczna prowadzone są na Uniwersytecie Gdańskim od roku 1984. Początkowo oferowane jako jednolite, pięcioletnie studia magisterskie, po przyjęciu systemy bolońskiego od r. 2006 w ofercie edukacyjnej znalazły się studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia - magisterskie studia uzupełniające.

 

Filologia klasyczna - studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Studia na kierunku Filologia klasyczna obejmują 6 semestrów (3 lata). Wśród przedmiotów wskazanych jako obowiązkowe znajdują się zajęcia gwarantujące znajomość języka łacińskiego oraz greckiego, literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W poznaniu antyku grecko-rzymskiego pomocne są również proponowane wykłady z filozofii oraz konwersatorium poświęcone mitologii i religii świata starożytnego. Program studiów, stworzony w oparciu o konsultacje z zewnętrznymi interesariuszami, zapewnia również Studentom kontakt z zabytkami paleograficznymi i epigraficznymi. Nacisk kładzie się na zaznajomienie Studentów z dostępnymi w regionie, głównie XVI-XVII wiecznymi, odniesieniami do antyku grecko-rzymskiego.

 

Atuty kierunku

Filologia klasyczna poza bogatym programem dotyczącym starożytności proponuje lektorat języka nowożytnego (do wyboru przez Studentów, 120 godz.). Studenci tego kierunku mają również możliwość poznania dalszego rozwoju języka i kultury Italii, dzięki zajęciom Język i kultura Włoch (180 godz.).

Studia na kierunku Filologia klasyczne poprzez swoją wszechstronność przygotowują Studentów do rozumienia i objaśniania zjawisk zakorzenionych w tradycji grecko-rzymskiej. Wiedzę zdobytą w czasie studiów Studenci mają okazję wykorzystać w trakcie praktyk odbywanych w wybranych instytucjach kultury oraz w bibliotekach naukowych, np. w Gdańskiej Bibliotece Polskiej Akademii Nauk. Studia uczą samodzielnej, systematycznej pracy, samodzielnych poszukiwań i porządkowania informacji naukowych. Rozwijają zdolności językowe, stanowią doskonałą bazę dla dalszych studiów lingwistycznych.

 

Specjalności w ramach kierunku

Na studiach I stopnia proponujemy dwie specjalności: Wiedza o literaturze, książce i teatrze oraz Cywilizacja śródziemnomorska.

Pierwsza ze specjalności kieruje uwagę Studentów na literaturę i związane z nią zjawiska i procesy (Teatr i dramat grecki lub rzymski, Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych). Studenci mają okazję wyjść poza ramy starożytności. Zapoznają się ze zdobyczami epok późniejszych, zwłaszcza renesansu w dziedzinie literatury, kultury i sztuki (Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce nowożytnej, Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu, Tradycja klasyczna w muzyce Zachodu).

Specjalność Cywilizacja śródziemnomorska z kolei większy nacisk kładzie na osiągnięcia starożytnych w dziedzinie sztuki (Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu). Także w tej specjalności oferowane przedmioty wychodzą poza ramy starożytności (Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu, Średniowieczna i nowożytna historia wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, Historia kultury zachodnich Bałkanów).

 

Praca po studiach

Wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.Filologia klasyczna - studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

 

Studia na kierunku Filologia klasyczna zapewniają dostęp do najważniejszych tekstów źródłowych. Na studiach II stopnia kładzie się nacisk na samodzielne tłumaczenie najważniejszych, zaawansowanych tekstów starożytności grecko-rzymskiej. Studenci mają również okazję zapoznać się z obecnością najważniejszych tekstów, idei i osiągnięć literacko-kulturowych w piśmiennictwie epok późniejszych.

 

 

Atuty kierunku

Filologia klasyczna zapewnia znajomość grecki i łaciny pozwalającą na prowadzenie samodzielnej działalności translatorskiej i edytorskiej, przygotowuje do podjęcia pracy naukowej. Poza zdolnościami translatorycznymi, wyposaża w wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach kultury, archiwach, wydawnictwach naukowych, a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość świata antycznego oraz biegłość językowa, samodzielność i szybkość uczenia się. Studia filologii klasycznej powinny też być uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

Specjalności w ramach kierunku

Na studiach II stopnia proponujemy specjalność translatoryczną. W ramach tej specjalności można wybierać spośród dwóch specjalizacji – klasycznej oraz neolatynistycznej.

Specjalizacja klasyczna nastawiona jest na pogłębianie wiedzy w obszarze antyku. Pogłębia wiedzę z zakresu późnej starożytności (Grecja jako kolebka kultury europejskiej oraz Topika antyczna), wskazując na dziedzictwo późnego antyku, antyku chrześcijańskiego w kulturze Europy (Chrześcijaństwo w kulturze europejskiej). Specjalizacja przygotowuje również do prowadzenia własnych badań oraz dyskusji nad ich wynikami (Dyskurs publiczny).

Specjalizacja neolatynistyczna natomiast służy przede wszystkim pogłębieniu wiedzy z zakresu łacińskiej literatury w Europie XV-XVIII wieku. Studenci mają okazję zapoznać się w szerokim zakresie z zagadnienia dotyczącymi zarówno regionu , w tym wiodącego miasta - Gdańska (Gdańsk jako ośrodek typograficzny i jego znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej oraz Łacińska kultura dawnego Gdańsk), całego regionu nadbałtyckiego (Sławne księgozbiory w regionie nadbałtyckim oraz Pomorze i Bałtyk w literaturze XVI i XVII wieku), jak również poznają szczegółowo zagadnienie kształcenia europejskiego w czasach nowożytnych (Szkolnictwo europejskie w czasach nowożytnych Gdańsk).

 

 

Praca po studiach

Licea, wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. Czerwiec 2021 - 11:43; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki Ostatnia zmiana: środa, 4. Maj 2022 - 11:45; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki