Fil.Ros.I st. Nauczanie języka rosyjskiego na kursach

Praktyki spec. Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

Regulamin studenckich praktyk zawodowych dla kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA I STOPNIA

Specjalność: Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych

 

Studenckie praktyki zawodowe są integralną i obligatoryjną częścią procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych I stopnia, na kierunku filologia rosyjska Uniwersytetu Gdańskiego.

Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 80 godzin. Student odbywa praktykę nie wcześniej niż przed rozpoczęciem 4 semestru studiów i musi ją zakończyć do 31 maja w semestrze 6. Praktyka odbywa się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Cele praktyk:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania;
 • skonfrontowanie nabytej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością;
 • zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji, w tym szkół językowych i placówek szkoleniowych a także poznanie ich struktury i mechanizmów
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole;
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
 • stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy;
 • zapoznanie z techniką prowadzenia dokumentacji.

Organizacja praktyk:

 • Student wybiera miejsce odbywanie praktyki zgodnie z własnymi preferencjami. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach, przedsiębiorstwach, szkołach językowych, firmach szkoleniowych, wydawnictwach, redakcjach, organizacjach pozarządowych oraz innych placówkach. Zaleca się, aby praktykant miał  w ramach powierzonych obowiązków kontakt z językiem rosyjskim;
 • Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje opiekun praktyk ze strony placówki;
 • Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student informuje kierownika praktyk o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji. W tym celu należy wypełnić  załącznik nr  1 – Informacja o planowanej praktyce;
 • Co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student składa kierownikowi praktyk: Porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji). Porozumienie może zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony; Skierowanie na praktykę oraz Formularz ubezpieczenia (załącznik 4) – student odbywający praktyki na terenie RP podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego, zakładka Studenci/Praktyki/Dokumenty;
 • Po podpisaniu dokumentów przez Dziekana oba egzemplarze porozumienia przekazywane są przez studenta do zakładu pracy, a po podpisaniu ich przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz porozumienia wraca do kierownika praktyk;
 • Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie złożonej przez studenta u kierownika praktyk Oceny przebiegu praktyki studenckiej oraz Dzienniczka praktyki studenckiej. Formularze do wypełnienia znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego, zakładka Studenci/Praktyki/Dokumenty;
 • Student powinien złożyć te dokumenty kierownikowi praktyk w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki, a jeżeli praktyka odbywała się w czasie wakacji to w terminie wrześniowej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia dokonuje kierownik praktyk potwierdzając ten fakt wpisem w indeksie elektronicznym.

Zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki:

Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie:

 • prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • uczestnictwa w stażach,
 • wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej.

W tym celu student składa u kierownika praktyk Prośbę o zaliczenie pracy zawodowej (załącznik nr 2).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 14:48; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 7. Kwiecień 2021 - 00:09; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz