Fil.Ros.I st. Translatoryka i język biznesu

Praktyki spec. Translatoryka i język biznesu

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH dla kierunku Filologia rosyjska na studiach stacjonarnych I stopnia

Specjalność: Translatoryka i język biznesu

 

I. Informacje ogólne

Praktyki studenckie są integralną i obligatoryjną częścią procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych I stopnia, na kierunku Filologia rosyjska Uniwersytetu Gdańskiego. 

Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w minimalnym wymiarze 80 godzin. Praktyka może odbywać się od momentu wyboru specjalności (semestr 3) do końca semestru 6, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

II. Cele praktyk

 • Pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności praktycznych uzyskanych na zajęciach prowadzonych w ramach specjalności Translatoryka i język biznesu.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Konfrontacja zdobtej wiedzy z wymogami rynku pracy.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, 
 • Przygotowanie studenta do samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania.
 • Zapoznanie się z czynnościami, związanymi z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych.

III. Organizacja praktyk

Praktyki mogą być realizowane w różnego rodzaju instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach i firmach prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową (np. w biurach tłumaczeń), które umożliwiają studentowi w ramach powierzonych obowiązków kontakt z językiem rosyjskim.

Praca wykonywana podczas praktyki może obywać się stacjonarnie lub zdalnie na terenie RP lub poza granicami kraju.

W czasie odbywania praktyki na terytorium RP student musi być ubezpieczony. Koszt ubezpieczenia pokrywa uczelnia. W przypadku praktyk stacjonarnych odbywanych poza granicami student powinien ubezpieczyć się samodzielnie. Wymóg ubezpieczenia nie dotyczy pracy zdalnej.

Praca wykonywana w ramach praktyki ma charakter nieodpłatny, chyba że organizator praktyki zdecyduje o przyznaniu studentowi wynagrodzenia.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje kierownik/opiekun praktyk.

Student odbywa praktyki we wskazanej przez siebie placówce spełniającej wymogi opisane w punkcie 1.

Nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki Student powinien złożyć kierownikowi/opiekunowi pisemną informację o wybranej placówce oraz samodzielnie wypełniony komplet dokumentów:

 • Porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy (w dwóch egzemplarzach); 
 • Skierowanie na praktykę wraz z Programem praktyk (w jednym egzemplarzu). 
 • Wypełniony Formularz ubezpieczenia.
 • Co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student składa w dziekanacie ww. komplet dokumentów.

Po podpisaniu dokumentów przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia oba egzemplarze Porozumienia przekazywane są przez studenta do zakładu pracy, a po ich podpisaniu przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz Porozumienia należy zwrócić do dziekanatu. Skierowanie na praktykę (wraz z Programem Praktyk) pozostaje w zakładzie pracy.

Student może wystąpić do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia z wnioskiem o zaliczenie praktyki zawodowej (zob. Wniosek o zaliczenie studenckiej pracy zawodowej) na podstawie: 

 • wykonywania przez studenta działalności zawodowej lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • odbytego stażu lub wolontariatu, 
 • innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Warunkiem zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyk jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Wniosek powinien być podpisany przez pracodawcę oraz zawierać opinię opiekuna/kierownika praktyk dot. zrealizowania odpowiednich efektów uczenia się.

Wymiar zatrudnienia/stażu/wolontariatu nie powinien być mniejszy niż 80 godzin. 

W wyjątkowych okolicznościach student może wnioskować o skrócenie wymiaru odbywania praktyk zawodowych pod warunkiem możliwości zrealizowania wszystkich efektów uczenia się. Student w takim przypadku kieruje stosowne podanie do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia zaopiniowane przez kierownika/opiekuna praktyk.

IV. Zaliczenie praktyk

W ciągu 14 dni po zakończeniu praktyki należy złożyć kierownikowi/opiekunowi praktyk dokumentację potwierdzającą odbycie praktyki, tj. 

 • Dzienniczek praktyki studenckiej
 • Ocenę przebiegu praktyki
 • Kartę zaliczenia praktyk 
 • Dokumentacja praktyk pozostaje w archiwum uczelni.

Wpisanie zaliczenia praktyk do indeksu elektronicznego następuje w sesji egzaminacyjnej semestru 6.

Brak zaliczenia praktyki uniemożliwia ukończenie studiów i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie Wydziału Filologicznego w zakładce studenci/praktyki/dokumenty: https://fil.ug.edu.pl/studenci/praktyki/dokumenty

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 15:07; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 20:01; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz