Rosjoznawstwo

Praktyki Rosjoznawstwo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Rosjoznawstwo w roku akademickim 2022/2023

WSZYSTKIE DOKUMENTY PRAKTYK POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE KOMPUTEROWO!

§1 

Odbywanie studenckich praktyk zawodowych ma na celu: 

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
 • poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, 
 • pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki, 
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji itp., 
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, 
 • stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy. 

§2 

Od studentów realizujących praktyki zawodowe oczekuje się zaangażowania i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków, wysokiej kultury osobistej, ubioru stosownego do miejsca odbywania praktyki i wykonywania wszystkich prac poleconych przez opiekunów praktyk. 

Zadaniem praktyki jest zapoznanie studentów z: 

 • jednostką organizacyjną (strukturą organizacyjną, zadaniami poszczególnych komórek i ich 
 • wzajemnymi powiązaniami), 
 • obowiązującymi w organizacji przepisami wewnętrznymi (wewnętrznym regulaminem jednostki organizacyjnej, przepisami o dyscyplinie pracy, statutem itp.), 
 • organizacją sekretariatu, instrukcją i obiegiem korespondencji oraz jej klasyfikacją, 
 • sposobami dokumentacji pracy, 
 • procedurami rekrutacji, selekcji, motywowania i szkolenia pracowników, 
 • sposobem wymiany informacji poprzez sieć lokalną, pomiędzy poszczególnymi komórkami jednostki. 

Przykładowe zagadnienia realizowane w czasie praktyk: 

 • praca przy organizacji konferencji, seminariów oraz szkoleń, 
 • realizacja i analiza badań rynkowych (praca w terenie, opracowywanie ankiet), 
 • udział w pracach związanych z pisaniem projektów, 
 • tworzenie baz danych, 
 • redakcja tekstów, dokumentów, 
 • pełnienie funkcji przewodnika grupy obcojęzycznej. 

§3 

Student dokonuje wyboru miejsca praktyki zgodnie z własnymi preferencjami. 

Studenci mogą odbyć obowiązkową praktykę zawodową w: 

 • urzędach centralnych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego (na wszystkich szczeblach), organach administracji rządowej (na wszystkich szczeblach), organach administracji lokalnej, placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, 
 • jednostkach sądownictwa krajowego i międzynarodowego, 
 • izbach przemysłowo-handlowych, 
 • wydawnictwach, domach medialnych, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych, biurach prasowych, 
 • jednostkach gospodarczych (krajowych i korporacjach transnarodowych),
 • w uzasadnionych przypadkach i stanach wyższej konieczności praktyka może być realizowana zdalnie.

§4 

Student odbywa praktykę nie wcześniej niż przed rozpoczęciem I roku studiów i nie później niż przed ukończeniem III roku studiów (zwykle na II i III roku). Praktyka studencka jest realizowana na podstawie Porozumienia na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych. Praktyka studencka odbywa się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (ferie, wakacje, weekendy, itp.). Studenci planujący realizację praktyki w czasie wakacji (szczególnie w okresie od lipca do września) mają obowiązek złożyć dokumenty kierownikowi praktyk do dnia 10 lipca. Porozumienie należy złożyć co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk. Student pobiera z witryny Instytutu (zakładka Rosjoznawstwo/Praktyki) trzy dokumenty:

 1. Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji);
 2. Skierowanie na praktykę jako załącznik do Porozumienia, które musi podpisać kierownik praktyk i Dziekan Wydziału.
 3. Informację o planowanej praktyce. 

Wypełnione komputerowo dokumenty należy złożyć kierownikowi praktyk, czyli dr Lilianie Kalicie.

Po podpisaniu dokumentu przez Dziekana oba egzemplarze porozumienia przekazywane są przez studenta do zakładu pracy, a po podpisaniu ich przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz porozumienia wraca do dziekanatu (pani Aleksandra Ciechanowicz). Zaliczenie odbywa się na podstawie złożonej przez studenta u kierownika praktyk Oceny przebiegu praktyki studenckiej oraz Dzienniczka praktyki studenckiej (dokumenty do pobrania z witryny Instytutu). Student powinien złożyć te dokumenty kierownikowi praktyk w ciągu 14 dni od jej zakończenia praktyki, a jeżeli praktyka odbywała się w czasie wakacji to w terminie wrześniowej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia dokonuje kierownik praktyki potwierdzając ten fakt wpisem w indeksie. Zaliczenie praktyki musi nastąpić przed obroną pracy licencjackiej. 

§5 

Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie: 

 • prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 
 • zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
 • uczestnictwa w stażach, 
 • wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej. 

W tym celu student składa u kierownika praktyk Prośbę o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki.

§6 

Student odbywający praktyki na terenie RP podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 16:15; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Czerwiec 2023 - 08:46; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz