Sinologia

Praktyki Sinologia

Studenci sinologii (studia I stopnia) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 80h.

Celem praktyk jest przygotowanie studenta do aktywności zawodowej z wykorzystaniem praktycznej znajomości języka chińskiego, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, do pracy zespołowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów. Szczegółowy program praktyk oraz regulamin znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

ZASADY OGÓLNE

Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student zgłasza się do kierownika praktyk z wypełnionymi elektronicznie i wydrukowanymi:
• planem praktyk
Załącznik 1
• porozumieniem w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w 2 egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji) Załącznik 2
• skierowaniem na praktykę Załącznik 3
• formularzem ubezpieczenia Załącznik 4 – student odbywający praktyki na terenie RP podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Po podpisaniu dokumentów przez Kierownika, student udaje się z całością dokumentacji do dziekanatu (opiekę nad praktykami kierunku sinologia od strony dziekanatu sprawuje p. Magdalena Smagieł, p. 033. Po podpisaniu dokumentów przez Dziekana, oba egzemplarze porozumienia przekazywane są przez studenta do zakładu pracy, a po podpisaniu ich przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz porozumienia wraca do dziekanatu.

Student w ciągu tygodnia od zakończenia praktyk składa do podpisania przez kierownika praktyk:

• Dziennik praktyki studenckiej Załącznik 5
• Ocenę przebiegu praktyki studenckiej Załącznik 6
• Kartę zaliczenia praktyk Załącznik 7

 Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie:
• prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
• zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
• uczestnictwa w stażach,
• wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej.

W tym celu student składa do kierownika praktyk i Dziekana prośbę o zaliczenie pracy zawodowej Załącznik 8

DOKUMENTY:

• muszą być dokładnie i prawidłowo wypełnione – bez skreśleń,
• muszą zawierać kompletne dane: dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki – te same na skierowaniu, ubezpieczeniu i porozumieniu na czas określony, pełne nazwy szkół/firm, adresy, imię i nazwisko dyrektora szkoły/reprezentanta firmy.
WAŻNE!!! Nieprawidłowo wypełnione dokumenty nie będą przyjmowane!

Funkcję kierownika praktyk na kierunku sinologia pełni dr Anna Gryszkiewicz, anna.gryszkiewicz@ug.edu.pl (p. 4.14, godziny konsultacji na stronie instytutu)

Dokumenty niezbędne przy realizacji praktyk na kierunku sinologia oraz regulamin praktyk znajdują się w załącznikach. Na stronie wydziału zamieszczone są: program praktyk (zakładka Program Praktyk) oraz wzory wniosków o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej oraz o przedłużenie terminu realizacji praktyk (zakładka Dokumenty).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 14:43; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 29. luty 2024 - 19:49; osoba wprowadzająca: Marta Noińska