Studia Wschodnie

Praktyki Studia Wschodnie

 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych dla kierunku STUDIA WSCHODNIE

I. Informacje ogólne o praktykach 

Praktyki studenckie są integralną i obligatoryjną częścią procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych I stopnia, na kierunku Studia wschodnie Uniwersytetu Gdańskiego. 

Student odbywa praktykę nie wcześniej niż przed rozpoczęciem 1 semestru studiów i nie później niż przed ukończeniem 5 semestru studiów. Praktyka realizowana jest w wymiarze 80 godzin.

Praktyka studencka odbywa się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Informacja o praktykach zawarta jest w Programie praktyk, dostępnym na stronie internetowej IRSW, zakładka Studenckie praktyki zawodowe > Studia Wschodnie > Załączniki

II. Cele praktyk:

Odbywanie studenckich praktyk zawodowych ma na celu: 

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
 • poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, 
 • pogłębienie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki, 
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji itp., 
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, 
 • stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy. 

III. Zadania praktyk

Od studentów realizujących praktyki zawodowe oczekuje się zaangażowania i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków, wysokiej kultury osobistej, ubioru stosownego do miejsca odbywania praktyki i wykonywania wszystkich prac poleconych przez opiekunów praktyk. 

Zadaniem praktyki jest zapoznanie studentów z: 

 • jednostką organizacyjną (jej strukturą organizacyjną, zadaniami poszczególnych komórek i ich wzajemnymi powiązaniami), 
 • obowiązującymi w organizacji przepisami wewnętrznymi (wewnętrznym regulaminem jednostki organizacyjnej, przepisami o dyscyplinie pracy, statutem itp.), 
 • organizacją sekretariatu, instrukcją i obiegiem korespondencji oraz jej klasyfikacją, 
 • sposobami dokumentacji pracy, 
 • procedurami rekrutacji, selekcji, motywowania i szkolenia pracowników, 
 • sposobem wymiany informacji poprzez sieć lokalną, pomiędzy poszczególnymi komórkami jednostki. 

Przykładowe zagadnienia realizowane w czasie praktyk: 

 • praca przy organizacji konferencji, seminariów oraz szkoleń, 
 • realizacja i analiza badań rynkowych (praca w terenie, opracowywanie ankiet), 
 • udział w pracach związanych z pisaniem projektów, 
 • tworzenie baz danych, 
 • redakcja tekstów, dokumentów, 
 • pełnienie funkcji przewodnika grupy obcojęzycznej. 

IV. Miejsce praktyki 

Student dokonuje wyboru miejsca praktyki zgodnie z własnymi preferencjami. Studenci mogą odbyć obowiązkową praktykę zawodową w: 

 • urzędach centralnych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego (na wszystkich szczeblach), organach administracji rządowej (na wszystkich szczeblach), placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, 
 • jednostkach sądownictwa krajowego i międzynarodowego, 
 • izbach przemysłowo-handlowych, 
 • wydawnictwach, domach medialnych, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych, biurach prasowych, 
 • jednostkach gospodarczych (krajowych i korporacjach transnarodowych)
 • przykłady i miejsca wskazane w Bazie porozumień > (jeżeli student wybierze miejsce praktyki z wykazu, nie ma potrzeby wypełniania formularza Porozumienia)

V. Zaliczenie praktyk

Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student informuje kierownika praktyk o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji. Informacja ma charakter pisemny i zawiera krótki opis planowanej praktyki, z naciskiem na umiejętności, jakie student zamierza nabyć dzięki praktyce (załącznik 1). 

Co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk student składa kierownikowi praktyk następujące dokumenty:

 • Porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (druk 2 egzemplarze  – dla Uczelni i dla instytucji) (załącznik 2),
 • skierowanie na praktykę jako załącznik do porozumienia (druk 1 egzemplarzzałącznik 3).
 • formularz ubezpieczenia (druk 2 egzemplarze - załącznik 4) – student odbywający praktyki na terenie RP podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Po podpisaniu dokumentów przez Dziekana oba egzemplarze porozumienia przekazywane są przez studenta do zakładu pracy, a po podpisaniu ich przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz porozumienia wraca do kierownika praktyk.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie złożonej przez studenta u kierownika praktyk Oceny przebiegu praktyki studenckiej (druk 1 egzemplarz - załącznik 5) oraz Dzienniczka praktyki studenckiej (druk 1 egzemplarz załącznik 6). Student powinien złożyć te dokumenty kierownikowi praktyk w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki, a jeżeli praktyka odbywała się w czasie wakacji to w terminie wrześniowej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia dokonuje kierownik praktyk potwierdzając ten fakt wpisem w indeksie elektronicznym.

 Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie: 

 • prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 
 • zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
 • uczestnictwa w stażach, 
 • wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej. 

W tym celu student składa do kierownika praktyk i Dziekana prośbę o zaliczenie pracy zawodowej (załącznik 7).

DOKUMENTACJĘ  WYPEŁNIAMY NA KOMPUTERZE

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 14:31; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 29. luty 2024 - 18:46; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz