Fil.Ros.II st. Język-Kultura-Media

Praktyki Filologia rosyjska, II st., spec. Język-Kultura-Media

Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku Filologia rosyjska na studiach stacjonarnych II stopnia

Specjalność:  Język-Kultura-Media

 

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia studentów i podlega zaliczeniu.

Praktyka zawodowa jest realizowana zgodnie z programem studiów w wymiarze 80 godzin.

Cele praktyki zawodowej:

 • doskonalenie umiejętności stosowania języka obcego oraz wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów w działalności praktycznej (w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych – integracja wiedzy teoretycznej z praktyką);
 • poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach;
 • kształtowanie umiejętności praktycznych, takich jak dobra organizacja pracy, kreatywność, innowacyjność, samodzielność, rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole, a także odpowiedzialności za powierzone zadania.

Organizacja praktyki:

 • praktyki mogą być realizowane w różnorodnych instytucjach, w których student, w ramach powierzonych obowiązków, będzie miał kontakt z językiem rosyjskim (w mowie i piśmie);
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje Kierownik praktyk;
 • termin praktyki nie może kolidować z realizacją planu studiów;
 • Student może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z konieczności odbywania praktyk, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe (prowadzona działalność gospodarcza, praca świadczona w ramach wolontariatu lub na etacie, części etatu, w oparciu o inną formę zatrudnienia) zgodne z kierunkiem studiów i gwarantujące uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych. Wniosek o zwolnienie z praktyk Student składa do Kierownika praktyk. Do wniosku powinno być dołączone stosowne zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy o przebiegu zatrudnienia (z podaniem okresu, wymiaru godzinowego pracy oraz zakresie wykonywanych czynności).
 • Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki Student informuje Kierownika praktyk o zamiarze rozpoczęcia praktyki w danej instytucji (załącznik nr  1: Informacja o planowanej praktyce);
 • Co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki student składa Kierownikowi praktyk:
  • Porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji). Porozumienie może zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony; 
  • Skierowanie na praktykę oraz 
  • Formularz ubezpieczenia (załącznik 4) – student odbywający praktyki na terenie RP podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
  • po podpisaniu dokumentów przez Dziekana oba egzemplarze porozumienia przekazywane są przez studenta do zakładu pracy, a po podpisaniu ich przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz porozumienia wraca do Kierownika praktyk;
  • zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie złożonej przez Studenta u Kierownika praktyk Oceny przebiegu praktyki studenckiej oraz Dzienniczka praktyki studenckiej.
 • Student powinien złożyć te dokumenty Kierownikowi praktyk w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki, a jeżeli praktyka odbywała się w czasie wakacji to w terminie wrześniowej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia dokonuje Kierownik praktyk potwierdzając ten fakt wpisem w indeksie elektronicznym

Formularze do wypełnienia znajdują się również na stronie Wydziału Filologicznego, zakładka Studenci/Praktyki/Dokumenty;

WAŻNE!!! Dokumenty:

 • muszą być dokładnie i prawidłowo wypełnione – bez skreśleń,
 • muszą zawierać kompletne dane: dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki – te same na skierowaniu, ubezpieczeniu i porozumieniu na czas określony, pełne nazwy szkół/firm, adresy, imię i nazwisko dyrektora szkoły/reprezentanta firmy.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 21:58; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Październik 2022 - 22:10; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz