Fil.Ros.II st. Język-Kultura-Media

Praktyki Filologia rosyjska, II st., spec. Język-Kultura-Media

Regulamin  praktyk  zawodowych

filologia rosyjska

studia ii stopnia

specjalność: Język-kultura-media

 1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia studentów i podlega zaliczeniu.
 2. Praktyka zawodowa jest realizowana zgodnie z programem studiów w wymiarze 80 godzin.
 3. Cele praktyki zawodowej:
 • doskonalenie umiejętności stosowania języka obcego oraz wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów w działalności praktycznej (w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych – integracja wiedzy teoretycznej z praktyką);
 • poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach;
 • kształtowanie umiejętności praktycznych, takich jak dobra organizacja pracy, kreatywność, innowacyjność, samodzielność, rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole, a także odpowiedzialności za powierzone zadania.

 

 1. Organizacja praktyki:
 • praktyki mogą być realizowane w różnorodnych instytucjach, w których student, w ramach powierzonych obowiązków, będzie miał kontakt z językiem rosyjskim (w mowie i piśmie) oraz będzie miał możliwość realizacji zakładanych dla praktyki zawodowej efektów;
 • podczas odbywania praktyki na terytorium RP student jest ubezpieczony. Koszt ubezpieczenia pokrywa uczelnia. W przypadku praktyk stacjonarnych odbywanych poza granicami student powinien ubezpieczyć się samodzielnie;
 • praca wykonywana w ramach praktyki ma charakter nieodpłatny, chyba że organizator praktyki zdecyduje o przyznaniu studentowi wynagrodzenia;
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje Kierownik praktyk;
 • termin praktyki nie może kolidować z realizacją planu studiów;
 • co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki Student informuje kierownika praktyk o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji. Informacja w formie pisemnej powinna zawierać krótki opis planowanej praktyki wraz ze wskazaniem umiejętności, jakie student zamierza nabyć dzięki praktyce (załącznik 1). 
 • co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki student składa Kierownikowi praktyk: 
  • Porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji). Porozumienie może zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony (załącznik 2)
  • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz) (załącznik 3) oraz 
  • Formularz ubezpieczenia (2 egzemplarze) ( załącznik 4) – student odbywający praktyki na terenie RP podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • po podpisaniu dokumentów przez Dziekana oba egzemplarze porozumienia przekazywane są przez Studenta do zakładu pracy, a po podpisaniu ich przez pracodawcę i zaopatrzeniu w pieczęcie zakładu pracy jeden egzemplarz porozumienia należy zwrócić do Dziekanatu. Skierowanie na praktykę (wraz z Programem Praktyk) pozostaje w zakładzie pracy.
 • zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie złożonej przez Studenta u Kierownika praktyk Oceny przebiegu praktyki studenckiej (załącznik nr 5) oraz Dzienniczka praktyki studenckiej (załącznik nr 6).
 • Student powinien złożyć te dokumenty Kierownikowi praktyk w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki, a jeżeli praktyka odbywała się w czasie wakacji to w terminie wrześniowej sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia dokonuje Kierownik praktyk potwierdzając ten fakt wpisem w indeksie elektronicznym.
 • Student może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z konieczności odbywania praktyk, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe (prowadzona działalność gospodarcza, praca świadczona w ramach wolontariatu lub na etacie, części etatu, w oparciu o inną formę zatrudnienia) zgodne z kierunkiem studiów i gwarantujące uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych. Wniosek o zwolnienie z praktyk Student składa przez Kierownika praktyk do Dziekana. Do wniosku powinno być dołączone stosowne zaświadczenie o przebiegu zatrudnienia (z podaniem okresu, wymiaru godzinowego pracy oraz zakresie wykonywanych czynności), dzienniczek praktyk oraz ocena przebiegu praktyk (załącznik nr 7).
 • Wpisanie zaliczenia praktyk do indeksu elektronicznego następuje w sesji egzaminacyjnej semestru 4.
 • Brak zaliczenia praktyki uniemożliwia ukończenie studiów i przystąpienie do egzaminu magisterskiego. 
 • Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie Wydziału Filologicznego w zakładce studenci/praktyki/dokumenty: https://fil.ug.edu.pl/studenci/praktyki/dokumenty

WAŻNE!!! Dokumenty:

 • muszą być dokładnie i prawidłowo wypełnione – bez skreśleń;
 • muszą zawierać kompletne dane: dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki – te same na skierowaniu, ubezpieczeniu i porozumieniu na czas określony, pełne nazwy szkół/firm, adresy, imię i nazwisko dyrektora/reprezentanta firmy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 21:58; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 12. Październik 2023 - 14:01; osoba wprowadzająca: Marta Noińska