fbpx O kierunku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

O kierunku

Filologia klasyczna - o kierunku

Studia na kierunku: Filologia klasyczna prowadzone są na Uniwersytecie Gdańskim od roku 1984. Początkowo oferowane jako jednolite, pięcioletnie studia magisterskie, po przyjęciu systemy bolońskiego od r. 2006 w ofercie edukacyjnej znalazły się studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia - magisterskie studia uzupełniające.

 

Filologia klasyczna - studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Studia na kierunku Filologia klasyczna obejmują 6 semestrów (3 lata). Wśród przedmiotów wskazanych jako obowiązkowe znajdują się zajęcia gwarantujące znajomość języka łacińskiego oraz greckiego, literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W poznaniu antyku grecko-rzymskiego pomocne są również proponowane wykłady z filozofii oraz konwersatorium poświęcone mitologii i religii świata starożytnego. Program studiów, stworzony w oparciu o konsultacje z zewnętrznymi interesariuszami, zapewnia również Studentom kontakt z zabytkami paleograficznymi i epigraficznymi. Nacisk kładzie się na zaznajomienie Studentów z dostępnymi w regionie, głównie XVI-XVII wiecznymi, odniesieniami do antyku grecko-rzymskiego.

 

Atuty kierunku

Filologia klasyczna poza bogatym programem dotyczącym starożytności proponuje lektorat języka nowożytnego (do wyboru przez Studentów, 120 godz.). Studenci tego kierunku mają również możliwość poznania dalszego rozwoju języka i kultury Italii, dzięki zajęciom Język i kultura Włoch (180 godz.).

Studia na kierunku Filologia klasyczne poprzez swoją wszechstronność przygotowują Studentów do rozumienia i objaśniania zjawisk zakorzenionych w tradycji grecko-rzymskiej. Wiedzę zdobytą w czasie studiów Studenci mają okazję wykorzystać w trakcie praktyk odbywanych w wybranych instytucjach kultury oraz w bibliotekach naukowych, np. w Gdańskiej Bibliotece Polskiej Akademii Nauk. Studia uczą samodzielnej, systematycznej pracy, samodzielnych poszukiwań i porządkowania informacji naukowych. Rozwijają zdolności językowe, stanowią doskonałą bazę dla dalszych studiów lingwistycznych.

 

Specjalności w ramach kierunku

Na studiach I stopnia proponujemy dwie specjalności: Wiedza o literaturze, książce i teatrze oraz Cywilizacja śródziemnomorska.

Pierwsza ze specjalności kieruje uwagę Studentów na literaturę i związane z nią zjawiska i procesy (Teatr i dramat grecki lub rzymski, Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych). Studenci mają okazję wyjść poza ramy starożytności. Zapoznają się ze zdobyczami epok późniejszych, zwłaszcza renesansu w dziedzinie literatury, kultury i sztuki (Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce nowożytnej, Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu, Tradycja klasyczna w muzyce Zachodu).

Specjalność Cywilizacja śródziemnomorska z kolei większy nacisk kładzie na osiągnięcia starożytnych w dziedzinie sztuki (Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu). Także w tej specjalności oferowane przedmioty wychodzą poza ramy starożytności (Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu, Średniowieczna i nowożytna historia wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, Historia kultury zachodnich Bałkanów).

 

Praca po studiach

Wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.Filologia klasyczna - studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Studia na kierunku Filologia klasyczna zapewniają przede wszystkim dostęp do najważniejszych tekstów źródłowych. Na studiach II stopnia kładzie się zatem nacisk na dostęp i samodzielne tłumaczenie najważniejszych tekstów starożytności grecko-rzymskiej. Studenci mają również okazję zapoznać się z obecnością najważniejszych tekstów, idei i osiągnięć  literacko-kulturowych w piśmiennictwie epok późniejszych. Studia te, dzięki blokowi przedmiotów ze specjalności nauczycielskiej (z grupy: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz Przygotowanie w zakresie dydaktycznym; specjalność dostępna dla absolwentów Filologii klasycznej po studiach I stopnia) umożliwiają również podjęcie pracy dydaktycznej. Przygotowują do pracy metodą projektu edukacyjnego.

 

Atuty kierunku

Studia te zapewniają znajomość grecki i łaciny pozwalająca na prowadzenie samodzielnej działalności translatorskiej i edytorskiej, przygotowują do podjęcia pracy naukowej. Poza zdolnościami translatorycznymi, zapewniają wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach kultury, archiwach, wydawnictwach naukowych, a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość świata antycznego oraz biegłość językowa, samodzielność i szybkość uczenia się. Studia filologii klasycznej powinny też być uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

 

Specjalności w ramach kierunku

Na studiach II stopnia proponujemy dwie specjalności: Specjalność nauczycielską (dostępna dla absolwentów Filologii klasycznej na studiach I stopnia) oraz Specjalność translatoryczną. W ramach tej drugiej specjalności Studenci mogą wybierać pomiędzy Specjalizacją klasyczną, pogłębiają swoją wiedzę o antyku, oraz Specjalizacją neolatynistyczną, dzięki której Studenci mają okazję zapoznać się z obecnością grecko-rzymskiego antyku w literaturze, nauce, kulturze i sztuce Gdańska, Pomorza i rejonów nadbałtyckich. 

 

Praca po studiach

Licea, wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: śr., 14.07.2021 r., 15:57
Data publikacji: pt., 11.06.2021 r., 11:43