Wyniki ankiet

Wyniki ankiet kierunku: Filologia klasyczna w roku akademickim 2021/2022

Wyniki ankiet kierunku: Filologia klasyczna w roku akademickim 2021/2022

 

W dniach 09–15 czerwca 2022 roku w Zakładzie Filologii Klasycznej przeprowadzono proces ankietyzacji kierunku. Ankiety dotyczyły wszystkich prowadzonych przez pracowników Zakładu Filologii Klasycznej zajęć na kierunku: Filologia klasyczna.

W sumie uzyskano 122 wypełnione przez Studentów ankiety. Odpowiedzi uzyskano w sposób anonimowy. Studenci otrzymywali ankiety do wypełnienia pod koniec ostatnich zajęć z danego przedmiotu w semestrze. Osoba prowadząca opuszczała salę wykładową na czas wypełniania kwestionariusza przez Studentów. Zapewniało to anonimowość ankiet. Proces przeprowadzenia ankiet powierzono Pani mgr Izabeli Sułeckiej (z Sekretariatu ZFK). Wykładowcy pozbawieni są możliwości wglądu w ankiety studenckie do chwili podania wyników indywidualnych ocen pracowników.

Pracownicy ZFK zostali poproszeni, aby w czasie wypełniania ankiet przez Studentów wyrazili swoje zdanie na temat roku, z którym mieli zajęcia, za pomocą odpowiedniego formularza. Pracownicy zatem mieli również możliwość wypowiedzenia się na temat pracy Studentów oraz ich stosunku do przedmiotu w ramach prowadzonych przez siebie zajęć.

Ankieta została podzielona na trzy części. Pierwsza część, zawierająca 6 pytań, stanowiła ocenę zajęć. Druga, również zamknięta w 6 pytaniach, dotyczyła oceny prowadzących poszczególne zajęcia. Trzecia, na którą złożyły się 3 pytania, odnosiła się do programu studiów.

Na pytanie 1 – Czy zajęcia poszerzyły Twoją wiedzę/ znajomość języka i pozwoliły Ci rozwinąć bądź zdobyć nowe umiejętności?raczej tak i zdecydowanie tak odpowiedziało w sumie 108 osób (88,5% odpowiedzi). Przeciwnego zdania (raczej nie i zdecydowanie nie) było 9 osób (7,38%). Tylko 5 (4,09%) osób nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć).

Na pytanie 2 - Czy warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone na początku zajęć i były stosowane? - raczej tak i zdecydowanie tak odpowiedziało w sumie 107 osób (87,7% odpowiedzi). 6 osób udzieliło odpowiedzi przeczącej, stwierdzając, że nie określono i nie zastosowano warunków zaliczenia (raczej nie i zdecydowanie nie - 4,92%). Aż 9 osób (7,38%) nie potrafiło udzielić sprecyzowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć).

Na pytanie 3 – Czy przewidziany w sylabusie program zajęć został zrealizowany?raczej tak i zdecydowanie tak odpowiedziało w sumie 100 osób (81,97% odpowiedzi). Nie zgodziło się z tym (raczej nie i zdecydowanie nie) 6 osób (4,92 %). Aż 16 (13,12%) osób nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć).

Na pytanie 4 – Czy do zaliczenia przedmiotu wystarczyła znajomość literatury obowiązkowej?– 89 osób (73% odpowiedzi) zaznaczyło odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak. Aż 25 osób (20,5%) nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć). Nie zgodziło się z tym (raczej nie i zdecydowanie nie) 8 osób (6,69 %).

Na pytanie 5 – Czy udostępniane materiały dydaktyczne (w formie drukowanej lub elektronicznej) były pomocne przy zaliczeniu?– 104 osoby (85,25% odpowiedzi) potwierdziło przydatność udostępnianych materiałów (odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak). 4 osoby (3,28%) oceniły oferowane przez nauczycieli ZFK materiały jako nieprzydatne do zaliczenia  (raczej nie i zdecydowanie nie). 14 osób (11,48%) nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć).

Na pytanie 6 – Czy podczas realizacji zajęć zdarzały się zbędne powtórzenia treści?– aż 85 osób (69,67% odpowiedzi) zaznaczyło odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak. Przeciwnego zdania były 24 osoby (19,67%) (raczej nie i zdecydowanie nie). 13 osób nie miało zdania w tym temacie (10, 66%; trudno powiedzieć).

 

Druga część (Ocena prowadzącego) kwestionariusza zawierała pytania dotyczące nauczycieli akademickich zatrudnionych w ZFK.

Na pytanie 1 – Czy nauczyciel był przygotowany do zajęć i dobrze wykorzystał czas przeznaczony na zajęcia?– 106 osób (86,88% odpowiedzi) zaznaczyło odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak. 7 osób (5,74%) nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć). Nie zgodziło się z tym (raczej nie i zdecydowanie nie)  9 osób (7,38%).

Na pytanie 2 – Czy nauczyciel rozpoczynał i kończył zajęcia punktualnie?– 112 osób (91,80% odpowiedzi) zaznaczyło odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak. 4 osoby (3,28%) nie wybrało odpowiedź: trudno powiedzieć. Nie zgodziło się z tym (raczej nie i zdecydowanie nie)  6 osób (4,92%).

Na pytanie 3 – Czy nauczyciel przekazywał wiedzę w sposób jasny i zrozumiały?– 102 osoby (83,61% odpowiedzi) uznało sposób przekazywania wiedzy przyjęty przez pracowników ZFK za jasny i zrozumiały  (odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak). 7 osób (5,74%) nie potrafiło dokonać oceny w tej materii (trudno powiedzieć). 13 osób (10,65%) uznało przekazywanie wiedzy za niejasne i niezrozumiałe (raczej nie i zdecydowanie nie).

Na pytanie 4 – Czy nauczyciel zachęcał do czynnego udziału w zajęciach, stawiania pytań, rozwijania zainteresowań?– 98 osób (80,33% odpowiedzi) zaznaczyło odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak. Aż 15 osób (12,29%) nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć). Nie zgodziło się z tym (raczej nie i zdecydowanie nie) 9 osób (7,38%).

Na pytanie 5 – Czy nauczyciel odnosił się do studentów z szacunkiem?– 113 osób (92,62% odpowiedzi) zaznaczyło odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak. Nie zgodziło się z tym (raczej nie i zdecydowanie nie) 6 osób (4,92%). 3 osoby (2,46%) nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć).

Na pytanie 6 – Czy była możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień, informacji od nauczyciela – w trakcie lub poza zajęciami?– 108 osób (88,52% odpowiedzi) potwierdziło możliwość kontaktu poza zajęciami w formie konsultacji lub indywidualnych rozmów po zajęciach (odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak). Aż 8 osób (6,56%) nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie (trudno powiedzieć). Nie zgodziło się z tym (raczej nie i zdecydowanie nie) 6 osób (4,92%).

 

W trzeciej części formularza znalazły się pytania dotyczące programu studiów. Znalazły się w niej trzy pytania zamknięte oraz dwa dające możliwość do proponowania przez Studentów konkretnych zmian.

Na pierwsze pytanie – Czy układ proponowanych przedmiotów (kolejność, semestr, rok) jest właściwy? – przeważyły odpowiedzi pozytywne (raczej tak i zdecydowanie tak) – 61 osób (50%). Aż 48 osób (39,34) nie potrafiło ocenić proponowanego w ZFK programu studiów (odpowiedź – trudno powiedzieć). 13 osób (10,66%) uznało konieczność wprowadzenia zmian w programie studiów (odpowiedź: raczej nie i zdecydowanie nie).

Na pytanie 2 – Czy studia wymagają pracy własnej? – 101 osób (82,79%) odpowiedziało twierdząco (odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak). Tylko 1 osoba (0,82%) nie widzi konieczności pracy własnej na kierunku Filologii klasycznej (odpowiedź: zdecydowanie nie). Aż 20 osobom (16,39%) nie udało się ocenić, czy potrzebny jest własny wkład pracy w studiowanie (odpowiedź – trudno powiedzieć).

Na pytanie 3 – Czy poleciłbyś studia na kierunku innym osobom? – 74 osoby (60,65%) odpowiedziały twierdząco (odpowiedź: raczej tak i zdecydowanie tak). Aż 39 osób (31,97%) wybrało odpowiedź: trudno powiedzieć. 9 osób nie poleciłoby studiowania Filologii klasycznej innym osobom (7,38%).

W pytaniu 4 i 5 pojawiały się konkretne propozycje rozwiązań. Na pytanie 4 - Czy zrezygnowałbyś z jakichś zajęć? Jeśli tak, to z jakich? – wskazano następujące przedmioty: Lektorat/język angielski (16 głosów), w-f (6 głosów), Programy z Power nie na dyplomowym semestrze (6 głosów), Inspiracje antyczne (14 głosów), edytorstwo (7 głosów), Gramatyka porównawcza – zrezygnować lub na późniejszych semestrach (35 głosów), Wszystkie ABC (17 głosów), Tradycja klasyczna w muzyce zachodu (14 głosów), Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych (16 głosów), mniej liryki (1) oraz Historia sztuki  (1 głos).

Na pytanie 5 - Czy dodałbyś jakieś zajęcia? Jeśli tak? To jakie? – pojawiły się następujące propozycje przedmiotów: Historia starożytna (20 głosów), mitologia  (grecka i rzymska) lub przedłużenie o 1 semestr (22 głosy), Filozofia starożytna (21 głosów + Filozofia starożytna przez cały okres trwania studiów + 5 głosów), Religia starożytnych Greków i Rzymian (11 głosów+ Nauka o wierze starożytnych + 1 głos), nowożytna greka (23 głosy), Literatura historyczna (?) (3 głosy), Cywilizacja śródziemnomorska – specjalizacja (8 głosów), Podstawy języka perskiego (7 głosów) oraz Kultura i historia bizantyjska (7 głosów).

 

 

Ankiety pozwoliły na wysnucie wniosków i wdrożenie konkretnych rozwiązań w roku akademickim 2022/2023.  Przeprowadzenie rozmów z osobami wskazanymi jako te, które nie wykazywały się szacunkiem wobec studentów. Ustalenie konkretnych warunków zaliczenia, przedstawienie ich studentom oraz potwierdzenie przyjęcia do wiadomości poprzez złożenie podpisu przez każdego ze studentów. Zapoznanie się z sylabusem przedmiotowym przez prowadzących zajęcia oraz studentów potwierdzone podpisami. Rewizja proponowanych materiałów przez prowadzących zajęcia. Na spotkaniu pracowników przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego poruszony zostanie problem zbędnych powtórzeń treści poruszanych na zajęciach.

W październiku roku akademickiego 2022/2023, gdy Rada programowa kierunku rozpocznie prace nad kolejną edycją programu studiów, zostaną podane do rozważenia zmiany zaproponowane przez studentów. Część postulatów już uwzględniono.  Zniesienie przedmiotów z programu POWER zostało zrealizowane (wygaśnięcie grantu). W programie studiów na rok 2022/2023 nie ma już również lektoratu z języka angielskiego.

 

 

           

 

Załącznik Rozmiar
ankiety_-_opracowanie.doc 46.5 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Lipiec 2022 - 10:32; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 6. Lipiec 2022 - 10:32; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka