Sprawozdania z działalności Rady Programowej

Sprawozdanie z działalności Rady programowej w roku akademickim 2022/2023

Sprawozdanie z działalności Rady programowej

kierunku: Filologia klasyczna

w roku akademickim 2022/2023

 

 

            W roku akademickim 2022/2023 odbyło się sześć spotkań Rady programowej kierunku: Filologia klasyczna Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Rady programowej tego kierunku wchodzą: dr hab. Anna Marchewka, prof. UG; dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG; mgr Elżbieta Starek; Pani Alicja Czarnotta (przedstawiciel Studentów), dr Maria Michalska) przedstawiciel interesariusza zewnętrznego PAN BG) oraz dr Agnieszka Witczak (przewodnicząca rady).

            Pierwsze zebranie odbyło się w dniu 13 października 2022 roku, jego tematem przewodnim były zmiany w Zasadach dyplomowania, ponieważ dotychczasowe zapisy odnoszące się do czasów pandemii i zdalnego egzaminu dyplomowego zdezaktualizowały się. Zmieniono termin podawania do wiadomości Studentów nazwisk promotorów (w ZFK praktykowany jest zwyczaj wyboru pomiędzy seminarium latynistycznym a hellenistycznym). Rada programowa uznała za zasadne wskazanie osoby promotora do końca kwietnia semestru czwartego. W przypadku magistrantów (studia II stopnia), za zgodą władz dziekańskich, członkowie Rady przyjęli zapis o odbywaniu seminarium na zasadach tutoringu (co oznacza wolny wybór promotora, niezależny od ilości osób w grupie) i podawaniu przez Studenta nazwiska promotora (za jego zgodą) kierownikowi ZFK do końca marca semestru drugiego. Na tym samym posiedzeniu Rada programowa doprecyzowała również różnice pomiędzy tematami i wymagania wobec prac licencjackich oraz prac magisterskich. Wprowadzono dwa terminy zgłaszania przez promotorów tematów prac – koniec listopada semestru piątego dla prac licencjackich oraz koniec października semestru trzeciego w przypadku prac magisterskich, co ma umożliwić Radzie programowej przyjęcie tych tematów, zgłoszenie do nich uwag lub wydanie decyzji o konieczności zmiany tematu bardzo zbliżonego teoretycznie lub badawczo. Wypunktowano także różnice pomiędzy pracą licencjacką a magisterską – zakres (ograniczenie do jednego dzieła lub motywu – praca przekrojowa), możliwość pracy nad tekstem oryginalnym z wykorzystaniem (lub bez) tłumaczeń; obszerność i zawartość bibliografii; brak możliwości kontynuowania tematu pracy licencjackiej; tłumaczenie i komentarz tylko jako aneks do pracy. Doprecyzowano również zapis o dostępności recenzji dla Studentów i określono, że recenzje będą dostępne do wglądu przez autora pracy dyplomowej w odpowiednim dziekanacie najpóźniej na dwa dni robocze przed egzaminem dyplomowym. Zobowiązano dr Agnieszkę Witczak do sporządzenia załącznika do Zasad dyplomowania zawierającego pytania na egzamin magisterski z literatury greckiej i rzymskiej.

Kolejne zebranie Rady programowej odbyło się w dniu 5 grudnia 2022 roku, jego tematem były prace licencjackie. Promotor wraz ze Studentami podali Radzie programowej do rozważenia następujące tematy prac licencjackich: „Przekleństwo zemsty na przykładzie mitu o Atrydach”; „Wzorce fabularne bajek starożytnych w wybranych baśniach braci Grimm”; „Onejrokrytyka grecka. Casus Artemidora”; „Kirke i Galatea – greckie heroiny w ujęciu Madeline Miller”; „Powab Egiptu: państwo nad Nilem w oczach Greków i Rzymian. Wybrane aspekty”, „Słowianie w traktacie militarnym cesarza Maruitiusa O sztuce dowodzenia oraz „Różne oblicza Nerona”. Zaproponowane tematy prac zostały przyjęte.

Trzecie zebranie Rady programowej odbyło się w dniu 10 stycznia 2023 roku, dotyczyło ono zmian w programie studiów od roku akademickiego 2023/2024 oraz w Efektach uczenia się. Dr Witczak przedstawiła Radzie zalecenia WZdSJK co do podziału przedmiotów na semestry, ujednolicenia zapisu odnośnie praktyk zawodowych, wykładu wydziałowego i ogólnouczelnianego itp. Członkowie Rady programowej ustalili rozpoczęcie prac od programu studiów I stopnia. W przypadku ćwiczeń językowych, historii sztuki, historii kultury, teatru i dramatu zaproponowano numerację rzymską dla poszczególnych semestrów. W przypadku literatury rzymskiej wprowadzone zostało nazewnictwo związane z podziałem na epoki, zaś greckiej – na prozę i poezję z liczebnikami rzymskimi. Przesunięto na wyższy semestr przedmiot Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich. Na wniosek dra Jacka Pokrzywnickiego i zgodnie z opinią członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej z programu studiów usunięto przedmiot: „Edytorstwo tekstów antycznych i nowołacińskich” oraz dokonano innych, pomniejszych zmian. Następnie dr Michalska zaproponowała wprowadzenie w to miejsce nowego przedmiotu, przygotowanego we współpracy z drem Pokrzywnickim „Badania proweniencyjne książki dawnej”. Wskazała na korzyści płynące z tego przedmiotu zarówno dla Studentów, jak i dla interesariusza zewnętrznego (PAN BG). Po dyskusji dokonano stosownych zmian w programie studiów, po czym przystąpiono do zmian w Efektach uczenia się. Celem przyświecającym tej pracy było znaczące uproszczenie i uporządkowanie efektów oraz szczegółowy przegląd przedmiotów, w ramach których Student może zrealizować dany efekt.

            W dniu 17 stycznia 2023 roku, na kolejnym spotkaniu Rady programowej, podjęto działania w obszarze programu studiów II stopnia od Efektów uczenia się dla tego poziomu. Ujednoliceniu do używanej w programie studiów Filologii Romańskiej (przedmiot tamże realizowany) – uległa nazwa przedmiotu: Metodologia badań literackich (do Metodologia badań literaturoznawczych). Wprowadzono usunięty z programu studiów I stopnia przedmiot: Edytorstwo tekstów antycznych i nowołacińskich, ograniczając jednocześnie – zgodnie z głosami Studentów – godziny przedmiotu Chrześcijaństwo w kulturze europejskiej. Z uwagi na literaturoznawczy charakter przedmiotów wyrażony w sylabusach przedmiotów zalecił, by zrezygnowano z nazwy: specjalność translatoryczna, natomiast powrócono do dawnych nazw specjalizacyjnych – specjalność klasyczna oraz neolatynistyczna.

Po rozdzieleniu przedmiotów na semestry i zaznaczenie tego poprzez numerację rzymską oraz wprowadzeniu pomniejszych przesunięć, przystąpiono do zmian w Efektach uczenia się. Efekty te zostały uporządkowane oraz uproszczono je, w znaczący sposób ograniczono również liczbę przedmiotów realizujących każdy z efektów.

            W dniu 29 czerwca 2023 roku odbyło się krótkie spotkanie Rady programowej poświęcone komisji egzaminacyjnej powoływanej w celu odbycia egzaminu dyplomowego. Ponieważ zaproponowany przez promotora skład komisji zgodny był z Regulaminem członkowie Rady programowej zdecydowali o jej powołaniu.

            W dniu 7 września 2023 roku odbyło się kolejne krótkie spotkanie Rady programowej poświęcone powołaniu komisji egzaminacyjnej w celu odbycia egzaminu dyplomowego. Ponieważ zaproponowany przez promotora skład komisji zgodny był z Regulaminem członkowie Rady programowej zdecydowali o jej powołaniu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Grudzień 2023 - 11:02; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 1. Grudzień 2023 - 11:03; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Sprawozdanie z działalności Rady programowej w roku akademickim 2021/2022

Sprawozdanie z działalności Rady programowej

kierunku: Filologia klasyczna

w roku akademickim 2021/2022

 

W roku akademickim 2021/2022 odbyło się 5 spotkań Rady programowej kierunku: Filologia klasyczna Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Rady programowej tego kierunku wchodzą: dr hab. Anna Marchewka, prof. UG; dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG; mgr Elżbieta Starek; Pani Alicja Czarnotta (przedstawiciel Studentów), dr Maria Michalska (przedstawiciel interesariusza zewnętrznego PAN BG) oraz dr Agnieszka Witczak (przewodnicząca rady).

Pierwsze zebranie odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku, jego tematem przewodnim były prace licencjackie i ich tematy. Promotor wraz ze Studentami podali Radzie programowej do rozważenia następujące tematy prac licencjackich: „Gajusz Cilniusz Mecenas w poezji Horacego”, „Sztuka kochania jako odbicie obyczajowości rzymskiej w epoce Oktawiana Augusta”, „Dawne hymny chrześcijańskie” oraz „Wizerunki władców polskich u Galla Anonima i Wincentego Kadłubka”. Wszystkie tematy przyjęty. W przypadku jednego z nich członkowie Rady wyrazili obawy o objętość tematyczną i polecili jego zawężenie do wybranej postaci.

Kolejne zebranie Rady programowej odbyło się w dniu 10 grudnia 2021 roku (on-line), gościem był Prodziekan WF ds. studenckich dr Grzegorz Kotłowski. Wskazał on na konieczność wyodrębnienia w programach studiów I i II stopnia, zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dr Kotłowski przypomniał również o konieczności usunięcia specjalności nauczycielskiej oraz innych zaleceniach PKA. Zaproponował również wprowadzenie modułów, które pozwalałyby na łączenie Studentów I i II roku studiów II stopnia na niektórych przedmiotach. Dr Witczak zaproponowała, by członkowie Rady programowej przygotowali swoje propozycje zmian i modułów.

Trzecie zebranie Rady programowej odbyło się w dniu 21 stycznia 2022 roku, dotyczyło ono zmian w programie studiów od roku akademickiego 2022/2023.  Na podstawie nadesłanych propozycji dr A. Witczak przedstawiła zakres koniecznych zmian w programach studiów. W programie studiów I stopnia przeniesiono wykład Historia książki i bibliotek do nowej grupy – Przedmioty z zakresu nauk społecznych, obok wprowadzonego Wykładu wydziałowego z tego zakresu, ma za zadanie wypełnienie zaleceń PKA. Zwiększono liczbę godzin z przedmiotu: Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową (1 semestr, z 30 na 60 godz.), co ma zapewnić Studentom regularność nauki oraz zwiększenie godzin początkowej, najtrudniejszej (z powodu zmiany alfabetu oraz zasad czytania) nauki. Zgodnie z sygnałami otrzymanymi od Studentów połączono przedmioty: Lektorat języka nowożytnego oraz Język i kultura Włoch, aby zapewnić Studentom możliwość osiągnięcia poziomu B2. Usunięto trzy przedmioty: Historia starożytnego Wschodu oraz Historia kultury zachodnich Bałkanów i Średniowieczna i nowożytna historia wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego (semestr 4, 15 godz., wykład, 2 ECTS, konwersatorium, zaliczenie z oceną) (ze specjalności: Cywilizacja śródziemnomorska), na co wpływ miała dodanie jako obowiązkowego dla wszystkich specjalności przedmiotu Historia książek i bibliotek, a co za tym idzie – podniesienie ilości godzin obowiązkowych. Podjęto się kolejnej zmiany liczby punktów w kilku przedmiotach, by dostosować je do realnego zaangażowania studentów w samodzielną pracę nad czytaniem metrycznym utworów oraz stopnia trudności zaliczenia z tego przedmiotu. Przeniesiono kilka przedmiotów, co wynika z dostosowania siatki do etapów studiowania, ma ułatwić Studentom zaliczenie tych przedmiotów poprzez równomierne rozłożenie materiału w poszczególnych semestrach.

W programie studiów II stopnia dokonano znaczących zmian. Wszystkie zaproponowane w programie studiów zmiany wymuszone zostały wskazaniami PKA. Rezygnacja ze specjalności nauczycielskiej nastąpiła z uwagi na brak możliwości realnego wyboru specjalności przez studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym niż filologia klasyczna kierunku studiów. Wprowadzenie przedmiotów z zakresu nauk społecznych również zostało podyktowane chęcią dostosowania programu do zaleceń PKA. Zaproponowany przedmiot socjolingwistyka wybrany został z uwagi na możliwość dołączenia studentów filologii klasycznej do istniejących już na Wydziale Filologicznym grup, a co za tym – zapewnia oszczędność środków finansowych. Wprowadzenie modułów jest związane z optymalizacją połączenia zajęć na I i II roku, co w praktyce oznacza, że studenci obu lat będą uczęszczać wspólnie na niemal wszystkie zajęcia. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zastosowaniu modułów, na które składa się od jednego- po kilka zajęć. Są to następujące moduły: Moduł literacki I i II, Moduł specjalnościowy - translatoryczny I, II, III, IV oraz Modułów specjalizacyjnych klasycznych (I,II,III, IV). Działanie i wymienność tych modułów przebiega w następujący sposób: student rozpoczynający naukę w roku akademickim 2022/23 będzie uczęszczał na I roku na zajęcia z wybranego Modułu translatorycznego I (lub III), w semestrze letnim II (lub IV), a na roku II z kolei na te moduły, których nie wybrał w roku ubiegłym (I lub III w semestrze 3, II lub IV w semestrze 4). Jeśli student w roku akademickim 2022/23 wybierze moduły I i II, w roku akademickim będzie odbywał moduł III i IV. Natomiast studenci, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2023/24, dołączą do niego w module III i IV, a na II roku z modułu I i II (wspólnie ze studentami z I roku rekrutowanymi w roku akademickim 2024/25). Ta zasada dotyczy również pozostałych modułów. Drobne zmiany w punktacji ECTS podyktowane zostały chęcią urealnienia przyznawanych punktów. Zaproponowane przez przewodniczącą Rady programowej zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

            W dniu 14 czerwca 2022 roku odbyło się krótkie spotkanie Rady programowej poświęcone komisji egzaminacyjnej powoływanej w celu odbycia egzaminu dyplomowego. Ponieważ zaproponowany przez promotora skład komisji zgodny był z Regulaminem członkowie Rady programowej zdecydowali o jej powołaniu.

            W dniu 7 września 2022 roku odbyło się kolejne krótkie spotkanie Rady programowej poświęcone powołaniu komisji egzaminacyjnej w celu odbycia egzaminu dyplomowego. Ponieważ zaproponowany przez promotora skład komisji zgodny był z Regulaminem członkowie Rady programowej zdecydowali o jej powołaniu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Grudzień 2023 - 11:00; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 1. Grudzień 2023 - 11:01; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka