fbpx Filologia angielska II stopień specjalność nauczycielska specjalizacja językoznawcza | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Filologia angielska II stopień specjalność nauczycielska specjalizacja językoznawcza

FILOLOGIA ANGIELSKA II STOPIEŃ SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA SPECJALIZACJA JĘZYKOZNAWCZA

FILOLOGIA ANGIELSKA
DRUGI STOPIEŃ

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA SPECJALIZACJA JĘZYKOZNAWCZA

Serdecznie zachęcamy Państwa do wyboru ścieżki językoznawczej na studiach II stopnia w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Studia trwają dwa lata i prowadzą do zdobycia tytułu magistra filologii angielskiej.

Na pierwszy rok studiów przewidziane są następujące przedmioty:

 1. kurs zintegrowany, podczas którego będą Państwo doskonalić swoją znajomość języka angielskiego;
 2. Academic Writing, czyli kurs, którego celem jest nauczenie, jak pisać teksty naukowe w języku angielskim (30 godz.);
 3. językoznawstwo ogólne z uwzględnieniem teorii języka; kurs ten nie tylko oferuje pogłębienie wiedzy o głównych działach językoznawstwa, lecz również obejmuje historię tej dyscypliny nauki oraz wybrane teorie języka (90 godz.);
 4. językoznawstwo kognitywne; kurs ten zapozna Państwa z jednym z najbardziej popularnych w ostatnich latach nurtem językoznawstwa (120 godz.);
 5. socjolingwistyka, czyli dział językoznawstwa zajmujący się związkami języka ze społeczeństwem; podczas kursu będzie można poznać bliżej m.in. język kobiet i język mężczyzn, dialekty (nie tylko regionalne) oraz slang (60 godz.);
 6. etnolingwistyka, badająca związki języka z szeroko rozumianą kulturą; kurs skupia się m.in. na takich zagadnieniach jak słownictwo barw, pojęcie czasu i przestrzeni w różnych językach (60 godz.);
 7. metody badawcze; podczas tego kursu poznają Państwo podstawy zbierania i analizowania danych językowych (ankiety, wywiady, badania korpusowe, itp.) (15 godz.).

Podczas drugiego roku studiów oferujemy następujące przedmioty:

 1. język w mediach; kurs ten ma na celu analizę charakterystycznych cech języka prasy, telewizji i radia oraz Internetu (30 godz.);
 2. język w polityce i reklamie; celem tego kursu jest zapoznanie z językowymi środkami perswazji (m.in. należy do nich metafora) (30 godz.);
 3. leksykografia, czyli dział językoznawstwa zajmujący się słownikami; podczas kursu poznają Państwo m.in. typy słowników i zasady układania haseł, a także z historię tej gałęzi językoznawstwa (60 godz.);
 4. psycholingwistyka, badająca związki między zachowaniem językowym a zjawiskami psychologicznymi i fizjologicznymi, a także nabywanie języka przez dzieci (30 godz.);
 5. językoznawstwo stosowane, obejmujące wiele działów, m.in. nauczanie języków obcych, teorię przekładu, badania nad poprawnością językową i kulturą języka, logopedię, badania w zakresie polityki językowej (60 godz.);
 6. tłumaczenia, praktyczne zajęcia z przekładu różnych tekstów z języka polskiego na język angielski i w drugą stronę (30 godz.).

Przez całe studia będą Państwo uczestniczyć w seminarium magisterskim (120 godz.), podczas którego promotor będzie służył Państwu radą – będzie można z nim porozmawiać o wyborze tematu pracy magisterskiej, a potem o problemach merytorycznych i technicznych związanych z pisaniem pracy. Seminarium służy również pogłębieniu wiedzy i refleksji nad wybranym przez Państwa tematem, wymagać więc będzie od Państwa aktywnego udziału w dyskusjach i przygotowania prezentacji.

INSTITUTE OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES
SECOND-CYCLE (M.A.) STUDIES
LINGUISTICS

We would like to invite you most sincerely to choose the Linguistics option for your second-cycle (M.A.) studies at the Institute of English and American Studies at the University of Gdańsk. The studies last two years and lead to the obtaining of the degree of Master of Arts in English Philology.

The first year of studies will cover the following subjects:

 1. Integrated course: during which you will be able to improve still further your knowledge of the English language;
 2. Academic Writing: namely a course whose aim is to teach you how to write academic texts in the English language;
 3. General linguistics, including theory of language: this course not only offers you the opportunity to further your knowledge of the main fields of linguistics but it also embraces the history of this field of science and selected theories of language;
 4. Cognitive linguistics: this course will acquaint you with one of the most popular trends in linguistics in recent years;
 5. Sociolinguistics: namely the area of linguistics dealing with the connections between language and society; during this course you will become more closely acquainted with, among other things, the language of men, the language of women, dialects (not only regional ones) and slang;
 6. Ethnolinguistics: namely research into the connections between language and culture in its broadest sense, concentrating on such issues as the vocabulary of colours, time and space in various languages etc.;
 7. Research methods: on this course you will learn about the fundamentals of gathering and analysing linguistic data (questionnaires, interviews, corpus research etc.).

The second year of studies will cover the following subjects:

 1. Language in the media: on this course you will analyse the characteristic features of the language of the press, television, radio and the Internet;
 2. Language in politics and advertising: this course will acquaint you with linguistic methods of persuasion (including metaphor);
 3. Lexicography: namely the field of linguistics dealing with dictionaries; on this course you will find out about types of dictionaries, the principles governing the composition of entries and also the history of this branch of linguistics;
 4. Psycholinguistics: research into the connections between linguistic behaviour and psychological and physiological phenomena, and language acquisition by children;
 5. Applied linguistics: many fields, including teaching foreign languages, translation theory, research into linguistic correctness and the culture of language, speech therapy, research into linguistic policy;
 6. Translation: practical activities in translating various texts from Polish into English and vice versa.

Throughout your studies you will also participate in Master’s seminars, during which your supervisor will advise you on your choice of a subject for your Master’s thesis and then on technical and material issues connected with the writing of the thesis. The seminar also serves to broaden your knowledge and to provoke reflection on the subject you have chosen and will, therefore, demand active participation in discussions and the preparation of a presentation.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Hanna Niżnik
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 15.11.2014 r., 10:34
Data publikacji: czw., 28.08.2008 r., 0:00