Filologia angielska II stopień

ATUTY KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy specjalistycznej w języku angielskim w dziedzinie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i U.S.A., w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego i translatoryki oraz w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Studenci mają możliwość wyboru jednego z trzech modułów specjalnościowych: translatorycznego, nauczycielskiego oraz przetwarzania języka naturalnego.

Moduł specjalnościowy translatoryczny daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Ponadto wybór modułu translatorycznego pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych, a także umożliwia współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz publikacje studenckie i udział w konkursach translatorycznych. Rozwijając warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

Moduł specjalnościowy nauczycielski oferuje wybór z dwóch specjalizacji: literaturoznawczej i językoznawczej. Studenci specjalizacji literaturoznawczej rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu literatury i kultury krajów anglojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień adaptacji oraz relacji literatury z kulturą (kino, nowe media). Specjalność językoznawcza pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa ogólnego i kognitywnego, a także etno-, socjo- i psycholingwistyki. Studenci poznają także innowacyjne narzędzia dydaktyczne (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK), mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz mają możliwość poznania praktycznych aspektów pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Ponadto wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych oraz publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Moduł specjalnościowy przetwarzanie języka naturalnego prowadzony jest przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. W ramach modułu oferujemy kursy z zakresu językoznawstwa, komputerowych zasobów lingwistycznych, systemów i narzędzi stosowanych do przetwarzania języka naturalnego, a także teorii komunikacji i prawno-etycznych aspektów sztucznej inteligencji. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki oraz nowych technologii, odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych, a także w ramach naukowej współpracy międzyinstytutowej, co może zaowocować publikacjami studenckimi w czasopismach polskich i zagranicznych. Ponadto oferujemy wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, współpracę z firmami IT, warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych, a najlepszym studentom pomoc w zdobyciu stażu w firmach zajmujących się wykorzystaniem języka naturalnego w nowych technologiach.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska wszystkich modułów specjalnościowych mogą kontynuować studia na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska zatrudniani są przez wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), media, instytucje kultury i organizacje międzynarodowe. Absolwenci specjalności nauczycielskiej znajdują pracę w rozmaitych typach szkół: w szkołach publicznych, społecznych i językowych. Absolwenci modułu przetwarzanie języka naturalnego zatrudniani są w firmach i korporacjach zajmujących się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz w firmach zajmujących się pracą nad sztuczną inteligencją.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 2. luty 2022 - 19:18; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny