fbpx Filologia angielska I stopień | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Filologia angielska I stopień

FILOLOGIA ANGIELSKA I STOPIEŃ, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA LUB TRANSALORYCZNA

FILOLOGIA ANGIELSKA I STOPIEŃ
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA LUB TRANSLATORYCZNA

I. UWAGI NA TEMAT ZAWODU NAUCZYCIELA
Rozpoczynając studia filologiczne większość studentów postrzega perspektywę wykonywania zawodu nauczyciela jako swego rodzaju zło konieczne. Studiowanie języka wydaje się być przyjemnością, za którą najczęściej przychodzi płacić przez resztę życia zmaganiem się z nisko-płatnym zawodem nauczyciela. Takie podejście jest nie tylko szkodliwe dla samego zawodu oraz ludzi je wykonujących ale również coraz mniej aktualne.
Wraz z rosnącą popularnością języka angielskiego, zwiększa się zapotrzebowanie na jego nauczycieli a nie tylko profesjonalnych użytkowników, zatem przed absolwentem filologii angielskiej otwiera się wiele różnych możliwości. Ponadto wraz ze zmianami organizacyjnymi w siatce studiów, zdobycie kwalifikacji do wykonywania tego zawodu związane jest z koniecznością świadomego wyboru i wysiłku, gdyż obecnie uprawnienia nauczycielskie nie są przyznawane automatycznie każdemu absolwentowi.
Obecnie przed dokonaniem wyboru trzeba spojrzeć na ten zawód z zupełnie innej perspektywy. Przede wszystkim aby go wykonywać skutecznie nie wystarczy posiadać praktycznej znajomości języka. Znajomość ta jest jedynie punktem wyjściowym, niezbędnym przy każdym zawodzie opartym na języku. Wiedza taka musi być podparta świadomością teorii i metodyki nauczania ale nie tylko. Do skutecznego wykonywania tego zawodu niezbędny jest talent nauczycielski. Talent w naszym rozumieniu to coś znacznie więcej niż tylko znajdowanie przyjemności w przebywaniu z uczniami. To rzeczywiste poczucie i potrzeba przekazania aktywnej znajomości języka połączona z koniecznością sprawdzenia skuteczności swoich działań. Innymi słowy, potencjalny nauczyciel powinien zadać sobie pytanie co może dać innym wykonując ten zawód, a nie co może od tego zawodu oczekiwać.
Jednak poczucie, że bycie nauczycielem jest obarczone wyrzeczeniami i cierpieniem byłoby równie błędne. Po pierwsze, prawdziwie utalentowany nauczyciel to jednocześnie osoba o autentycznych zamiłowań filologicznych, a zawód nauczyciela, jak mało który, daje okazję do rozwoju tych zamiłowań. Zarówno zainteresowania w kierunku językoznawstwa jak i literatury, czy tłumaczeń, o kulturze nie wspominając, dają dużo większą wiarygodność nauczycielowi, a co za tym idzie i skuteczność. Ponadto, najrozmaitsze zainteresowania dodatkowe, np. muzyką rockową, teatrem, filmem, poezją itd. dają niezliczone okazje do realizacji i rozwoju w trakcie lekcji lub zajęć dodatkowych. Jeśli spojrzeć na zawód nauczyciela z tej perspektywy to stanowi on nie ograniczenie, ale wręcz przeciwnie najlepszy możliwy punkt wyjściowy do dalszej edukacji przyszłego filologa.
Pozostaje jedno ostatnie pytanie, które na pewno zadaje sobie niejeden potencjalny nauczyciel; mianowicie, w jaki sposób realia i twarda rzeczywistość będą w stanie zrewidować szczytne ideały i najlepsze chęci nauczyciela. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, należy jednak zauważyć że w dużym stopniu to nauczyciel tworzy warunki i realia życia w klasie. To zapał do przedmiotu ze strony nauczyciela i jego szacunek wobec uczniów są w stanie wydobyć z uczniów zainteresowanie przedmiotem i szacunek do osoby go uczącej a nie odwrotnie zainteresowanie uczniów powodowałoby zmianę nastawienia nauczyciela. I choć istnieje pewna ilość szkół niczym z koszmarów sennych, to po pierwsze nie ma ich tak wiele; po drugie, nawet w nich jest wielu uczniów potencjalnie zainteresowanych nauką; a po trzecie, nawet najkoszmarniejsze klasy są w stanie zmienić swoje oblicze w rękach utalentowanego nauczyciela.

II. INFORMACJE OGÓLNE O SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ
Studia ze specjalnością nauczycielską prowadzone są w trybie dwuprzedmiotowym. W rezultacie absolwenci otrzymują uprawnienia do wykonywania coraz bardziej poszukiwanego zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze. Program „Wiedzy o kulturze” jest zgodny z minimum programowym dla kulturoznawstwa – absolwenci ze specjalnością nauczycielską będą mogli studiować kulturoznawstwo na studiach II stopnia (magisterskich).

Zajęcia z pedagogiki i metodyki (prowadzone w jęz. angielskim) oprócz merytorycznego przygotowania do zawodu, rozwijają krytyczne myślenie poprzez porównanie różnych podejść w glottodydaktyce oraz zestawienie ich z postulatami gdańskiej szkoły metodyki nauczania języków obcych. Pozostałe zajęcia obejmują psychologię, informatykę w dydaktyce szkolnej, emisję głosu, prawo oświatowe oraz praktyki pedagogiczne w wymiarze:
- Język angielski: 150 godz.
- Wiedza o kulturze: 30 godz.
60 godz. – II rok
50 godz. – druga połowa września na III roku
70 godz. – III rok

III. INFORMACJE O PRZEDMIOTACH

Metodyka - ćwiczenia
Kurs trwa dwa semestry, podzielony jest na zajęcia dotyczące wdrażania umiejętności (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie) oraz głównych aspektów kodu językowego (gramatyka, słownictwo oraz wymowa). W trakcie kursu studenci przygotowują cztery projekty (15- minutowe ćwiczenia), których celem jest wdrożenie jednej z umiejętności, lub element któregoś z aspektów kodu językowego. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, zaliczenie wymaganych projektów oraz przeprowadzenie ich na zajęciach szkolnych w trakcie praktyk pedagogicznych.

Pedagogika - ćwiczenia
Program ćwiczeń z pedagogiki jest programem autorskim Instytutu Anglistyki i został stworzony z myślą o przygotowaniu studentów filologii angielskiej do zawodu nauczyciela – językowca. Z tego względu, tematyka koncentruje się na zagadnieniach ściśle powiązanych z kształceniem językowym, np. oprócz historii rozwoju myśli pedagogicznej, kurs rozwija zagadnienia akwizycji języka obcego, trendów w kształceniu językowym, roli pamięci, motywacji i innych czynników wpływających na przyswajanie języka drugiego. Wszystkie te zagadnienia są zintegrowane z problematyką ogólno-pedagogiczną i dotyczą takich kwestii jak indywidualizacja pracy, dyscyplina, praca z uczniem trudnym, etc. Podczas ćwiczeń możliwe jest należyte uświadomienie sobie przez studentów tak ważnych kwestii jak powołanie nauczyciela do zawodu oraz talent nauczycielski. W trakcie zajęć z pedagogiki, studenci maja możliwość dyskusji na tematy związane z etyką nauczycielską, jak również wymiany poglądów na rozmaite kwestie kontrowersyjne jeżeli chodzi o zachowania uczniów i nauczycieli.

Dyskusje podczas ćwiczeń prowadzone są w języku angielskim, co daje studentom sposobność do używania języka w sposób autentyczny . Możliwe jest to dzięki skupieniu na omawianej problematyce. Można zatem powiedzieć, ze ćwiczenia z pedagogiki służą dwóm celom, po pierwsze, rozwojowi struktur kognitywnych studentów w zakresie teorii uczenia i nauczania, i po drugie, autentycznemu użyciu języka przez uczniów, podczas którego studenci skupiając się na treści mają okazje do zastosowania poznanych konstrukcji językowych

Technologia informacyjna
Celem kursu jest wieloaspektowa analiza wybranych zagadnień wykorzystywania nowych technologii - w nauczaniu języka angielskiego jako języka L2 - uwzględniając złożone zagadnienia m.in inteligencji uczniów z odniesieniem do teorii inteligencji wielorakich Gardner, teorii Piageta, Brunera, Donaldson i innych. W skład kursu wejdą również takie zagadnienia jak wczesna akwizycja L2 w ujęciu pedagogiczno-psychologicznym a predyspozycje do uczenia się języków obcych, zagadnienie P4C (filozofii dla dzieci), wybrane współczesne teorie neurofizyczne i psychofizyczne dotyczące akwizycji języków L1, L2, LK i wiele innych. Wszystkie te kwestie zostaną omówione i przedstawione w praktycznej formie w odniesieniu do zastosowania najnowszych technologii w dydaktyce. Przez pojęcie nowe technologie rozumie się tutaj przede wszystkim użycie komputerów, programów multimedialnych i Internetu z zastosowaniem opcji wykorzystania poczty elektronicznej do przesyłania danych. Należy również uwzględnić wykorzystanie autorskich prezentacji uczniów w postaci blogów z odpowiednim nadzorem nauczyciela.
Korzystając z nowych rozwiązań technologicznych edukacja szkolna przybliża uczniowi rzeczywistość informatyczną, w której funkcjonuje. Uczniowie, którzy na co dzień posługują się komputerem, programami multimedialnymi i Internetem często nie potrafią zastosować tych rozwiązań do celów edukacyjnych. Nowoczesna technologia uatrakcyjnia nauczanie od strony wizualno-graficznej, rozwiązuje problem zróżnicowanych poziomów wiedzy, wprowadza stopniowo autonomizację i indywidualizację w edukację publiczną. Odchodząc od pamięciowych schematów nauczania edukacja wkracza w dobę indywidualizacji i informatyzacji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 28.08.2008 r., 0:00