fbpx Praktyki | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku Kulturoznawstwo

Kierownik Studenckich praktyk zawodowych:
dr Helena Draganik
e-mail: filhd@univ.gda.pl
dyżury: wg dyżurów i konsultacji pracowników Zakładu Kulturoznawstwa

Opiekun Studenckich praktyk zawodowych:
dr Barbara Forysiewicz
e-mail: finbw@ug.edu.pl
dyżury: wg dyżurów i konsultacji pracowników Zakładu Kulturoznawstwa 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: sob., 03.10.2020 r., 20:17
Data publikacji: wt., 14.03.2017 r., 22:41

Regulamin studenckich praktyk zawodowych - kierunek Kulturoznawstwo

Zgodnie z uaktualnionymi standardami kształcenia dla kierunku Kulturoznawstwo nasi Słuchacze są zobowiązani do odbycia praktyki w instytucjach o profilu zgodnym z charakterem studiów, według zasad i w formie ustalonej przez Uczelnię.

Praktyki można realizować w czasie trwania roku akademickiego.

Praktyki realizowane są osobno na pierwszym i na drugim stopniu studiów.
Zaliczenie praktyk powinno nastąpić przed zakończeniem rozliczenia danego stopnia studiów.

Regulamin praktyk 

PRAKTYKA ZAWODOWA – JAK, KIEDY, PO CO?

Zasada 1: CEL PRAKTYKI.

Praktyka zawodowa służy poznaniu pracy i problemów instytucji kultury oraz nabyciu przez studentów umiejętności i kompetencji zawodowych i społecznych. Student sam szuka miejsca odbywania praktyki zawodowej. W grę wchodzą instytucje kultury - domy kultury, kluby, wydziały kultury, fundacje, teatry, prasa czy ogólnie media (o ile student będzie pracował w redakcji stricte kulturalnej).

Przykładowe instytucje przyjmujące na praktykę - pobierz plik

Praktyka zawodowa jest bezpłatna, tzn., że ani student nie pobiera pensji, ani Uczelnia nie wypłaca honorarium dla instytucji przyjmującej studenta.
____________________________________________________________

Zasada 2: TERMINY FORMALNOŚCI.

Najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem okresu praktyki student jest zobowiązany do dopełnienia w Zakładzie wszelkich formalności, umożliwiających jej odbycie.

Studenci zgłaszają terminy odbywania praktyk oraz załatwiają (w Zakładzie) wszelkie formalności z tym związane:

 • w okresie od początku roku akademickiego do końca zajęć w semestrze letnim 
 • w terminach sesji zimowej, letniej oraz letniej poprawkowej.

_____________________________________________________________


Zasada 3: ZAGRANICA. Praktykę planowaną w instytucji zagranicznej można zaliczyć w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, na podstawie dokumentu z praktyk. Uczelnia nie ubezpiecza jednak pobytu studenta zagranicą i nie pokrywa kosztów przejazdy i pobytu.

Zasada 4: BADANIA TERENOWE. Praktyka w formie badań terenowych może być zaliczona pod warunkiem opieki ze strony kompetentnego pracownika Zakładu (dr Aleksandry Wieruckiej). W odniesieniu do badań terenowych nie obowiązuje zasada nr 6 o czasie odbywania praktyk (tzn. dwutygodniowe, solidne badania terenowe mogą być uznane za praktykę w wymiarze 160 godzin).

Zasada 5: CZAS. Praktyka powinna trwać - stosownie:
160 godzin - w wypadku studentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy rozpoczęli naukę na kierunku Kulturoznawstwo w roku akademickim 2018/2019;
120 godzin - w wypadku studentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy rozpoczęli naukę na kierunku Kulturoznawstwo w roku akademickim 2019/2020 i w latach kolejnych;
80 godzin - w wypadku studentów studiów magisterskich (II stopnia), którzy rozpoczęli naukę na kierunku Kulturoznawstwo w roku akademickim 2019/2020 i w latach kolejnych.
Czas odbywania praktyk może być podzielony na porcje tygodniowe. Tydzień rozumiany jest jako roboczy - pięć dni po osiem godzin. Istotne są daty od - do. Okres odbywania praktyki musi dać się przeliczyć na tak rozumiane tygodnie (niezależnie od przypadającej w danych tygodniach liczby dni wolnych). Praktyka może być także realizowana w czasie roku akademickiego.

_____________________________________________________________

CO ROBI STUDENT, BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRAKTYKI?

Krok 1: INFORMACJA. Student informuje Opiekuna lub Kierownika praktyk zawodowych o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji.
W tym celu Student pobiera z witryny Zakładu dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" i wypełnia go komputerowo.

Dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" powinien być wypełniony komputerowo i zawierać następujące informacje: 

 • imię i nazwisko, stopień i rok studiów, nr albumu, 
 • datę i miejsce urodzenia, 
 • dokładny termin odbywania praktyki (od-do w formacie dzień/miesiąc/rok), 
 • dane instytucji przyjmującego studenta na praktykę (nazwa i dokładny adres) 
 • krótki opis planowanej praktyki, z naciskiem na umiejętności, jakie student
 • zamierza nabyć dzięki praktyce. 

Podpisaną informację należy dostarczyć do Kierownika lub Opiekuna praktyk.

Pobierz plik informacja studenta o planowanej praktyce.doc

__________________________________________________________
 

Krok 2: SKIEROWANIE na praktykę, UMOWA w sprawie jej odbywania oraz druk ubezpieczenia.
Student pobiera z witryny Zakładu trzy dokumenty i samodzielnie wypełnia je (komputerowo):

1. Skierowanie na praktykę (w jednym egzemplarzu) jako załącznik do Porozumienia, które muszą podpisać opiekun lub kierownik studenckich praktyk zawodowych.
(Pole "numer skierowania" pozostaje niewypełnione)

2. Porozumienie na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji);
(Pole numeru porozumienia pozostaje niewypełnione)

3. Ubezpieczenie na czas odbywania obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych (w jednym egzemplarzu). Druk muszą podpisać opiekun lub kierownik studenckich praktyk zawodowych;
(Pola "suma ubezpieczenia" i "Składka" pozostają niewypełnione.)

________________________________________________________

Krok 3: KONTAKT MIĘDZY UCZELNIĄ A INSTYTUCJĄ.

Student przedstawia wypełnione komputerowo druki:

 1. skierowania (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych),
 2. porozumienia na czas określony,
 3. formularz ubezpieczenia (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych)

w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (u pani Aleksandry Ciechanowicz - budynek Neofilologii, I piętro, p. 162). 
Po podpisaniu przez Dziekana student otrzymuje dokumenty z powrotem. Instytucja przyjmująca na praktykę podpisuje pisma i opatruje je pieczątką. Jeden egzemplarz dokumentu porozumienia podpisanego przez instytucję, w której student odbywa praktykę powinien zostać dostarczony do Dziekanatu.

PRAKTYKA I JEJ ZALICZENIE

Krok 4: PRAKTYKA. Student uczestniczy w pracy instytucji kultury, odnotowując swoją pracę i postępy w samodzielnie prowadzonym dzienniku praktyk. Dziennik zawiera szczegółowe informacje nt. wykonywanych zadań i nabywanych umiejętności. Dziennik podpisywany jest przez opiekuna praktyki ze strony instytucji przyjmującej. Uzupełnieniem dziennika są foldery, zdjęcia, artykuły etc. dotyczącej wykonanej pracy i poznanej instytucji.

Wzór dziennika praktyk: Pobierz druk Dzienniczek praktyki studenckiej.docx


Krok 5: OPINIA. Na zakończenie praktyki w danej instytucji student prosi o opinię osobę, pod opieką której odbywał praktykę. Opinia ma opisywać pracę studenta i nabyte przez niego umiejętności i kompetencje, a także zawierać informację nt. terminu praktyk i ilości przepracowanych godzin.
Opinia powinna być opatrzona w podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej za przebieg praktyki zawodowej studenta.

Pobierz druk:  Ocena przebiegu praktyki studenckiej.docx


Krok 6: ZALICZENIE. Zaliczenie praktyk zawodowych student powinien uzyskać najpóźniej w semestrze ostatnim semestrze ostatniego roku studiów (odpowiednio I i II stopnia) – optymalnie jednak zaraz po zakończeniu praktyki. Zaliczenie praktyki wystawia Kierownik praktyk (dr Helena Draganik) w godzinach konsultacji w semestrze zimowym i letnim (oraz w sesji), na podstawie kompletu dokumentów:

 1. Dostarczony uprzednio druk "Informacja studenta o planowanej praktyce";
 2. Dziennik praktyk;
 3. Opinia instytucji przyjmującej nt. praktykanta (wypełniony przez opiekuna praktyk w tej instytucji druk "Ocena przebiegu praktyki  studenckiej".

Krok 7: PODZIĘKOWANIE. Na wniosek studenta Kierownik praktyk może wysłać do odpowiedniej instytucji podziękowanie za opiekę nad praktykantem.

MONITORING PRAKTYK

W celu zapewnienia osiągnięcia efektów kształcenia studenckich praktyk zawodowych oraz wyłonienia placówek, które oferują studentom najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy, praktyki zawodowe są monitorowane.

W tym celu:

a. Student wypełnia ankietę, w której dokonuje oceny placówki, w której odbywał praktykę, pod kątem uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie przebiegu praktyki.

b. Wybrane placówki, w których studenci odbywają praktyki są hospitowane przez Opiekuna/Kierownika praktyk.

c. Instytucje, w których studenci odbywają praktyki są informowane o efektach jej odbywania przez danego studenta (w tym o wynikach wypełnionej przez studenta ankiety oceny praktyk w tej placówce).

 

UWAGI KOŃCOWE

Praktyki zrealizowane na tzw. drugim kierunku nie są uważane za praktyki odbywane w ramach studiów na Kulturoznawstwie.

We wszystkich sprawach spornych rozstrzyga Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika Zakładu Kulturoznawstwa. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: pt., 22.10.2021 r., 18:07
Data publikacji: wt., 14.03.2017 r., 22:40

Oferty miejsc odbywania studenckich praktyk zawodowych w Katedrze Kulturoznawstwa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: pon., 11.10.2021 r., 14:13
Data publikacji: wt., 14.03.2017 r., 22:36