Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku Kulturoznawstwo

Kierownik Studenckich praktyk zawodowych:
dr Helena Draganik
e-mail: helena.draganik@ug.edu.pl
dyżury: wg dyżurów i konsultacji pracowników Zakładu Kulturoznawstwa

Opiekun Studenckich praktyk zawodowych:
dr Barbara Forysiewicz (w roku akademickim 2022/2023 urlop)
e-mail: barbara.forysiewicz@ug.edu.pl
dyżury: wg dyżurów i konsultacji pracowników Zakładu Kulturoznawstwa 

Opiekun Studenckich praktyk zawodowych:
Zastępstwo w roku akademickim 2022/2023

dr Dariusz Szymański
e-mail: dariusz.szymanski@ug.edu.pl
dyżury: wg dyżurów i konsultacji pracowników Zakładu Kulturoznawstwa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14 Marzec, 2017 - 22:41; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: czwartek, 6 Październik, 2022 - 18:35; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

Regulamin studenckich praktyk zawodowych - kierunek Kulturoznawstwo

Zgodnie z uaktualnionymi standardami kształcenia dla kierunku Kulturoznawstwo nasi Słuchacze są zobowiązani do odbycia praktyki w instytucjach o profilu zgodnym z charakterem studiów, według zasad i w formie ustalonej przez Uczelnię.

Praktyki można realizować w czasie trwania roku akademickiego.

Praktyki realizowane są osobno na pierwszym i na drugim stopniu studiów.
Zaliczenie praktyk powinno nastąpić przed zakończeniem rozliczenia danego stopnia studiów.

PRAKTYKA ZAWODOWA – JAK, KIEDY, PO CO?

Zasada 1: CEL PRAKTYKI.

Praktyka zawodowa służy poznaniu pracy i problemów instytucji kultury oraz nabyciu przez studentów umiejętności i kompetencji zawodowych i społecznych. 

Praktyka zawodowa jest bezpłatna, tzn., że ani student nie pobiera pensji, ani Uczelnia nie wypłaca honorarium dla instytucji przyjmującej studenta.

____________________________________________________________

Zasada 2: TERMINY FORMALNOŚCI.

Najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem okresu praktyki student jest zobowiązany do dopełnienia w Zakładzie wszelkich formalności, umożliwiających jej odbycie.

Studenci zgłaszają terminy odbywania praktyk oraz załatwiają (w Zakładzie) wszelkie formalności z tym związane:

 • w okresie od początku roku akademickiego do końca zajęć w semestrze letnim 
 • w terminach sesji zimowej, letniej oraz letniej poprawkowej.

_____________________________________________________________

Zasada 3: ZAGRANICA. Praktykę planowaną w instytucji zagranicznej można zaliczyć w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, na podstawie dokumentu z praktyk. Uczelnia nie ubezpiecza jednak pobytu studenta zagranicą i nie pokrywa kosztów przejazdy i pobytu.

Zasada 4: BADANIA TERENOWE. Praktyka w formie badań terenowych może być zaliczona pod warunkiem opieki ze strony kompetentnego pracownika Zakładu (dr Aleksandry Wieruckiej). W odniesieniu do badań terenowych dwutygodniowe, solidne badania terenowe mogą być uznane za praktykę w wymiarze obowiązującym na I lub II stopniu studiów..

Zasada 5: CZAS. Praktyka powinna trwać - stosownie:

120 godzin - w wypadku studentów studiów licencjackich (I stopnia;
80 godzin - w wypadku studentów studiów magisterskich (II stopnia),
Czas odbywania praktyk może być podzielony na dwie części. W wypadku takiego podziału do każdego z terminów odbywania praktyk/do każdej z instytucji niezbędny jest odrębny komplet dokumentów.
_____________________________________________________________

CO ROBI STUDENT, BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRAKTYKI?

Krok 1:Student samodzielnie szuka miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz ustala z wybraną placówką kultury termin odbywania praktyk.. 

W grę wchodzą instytucje kultury - domy kultury, kluby, wydziały kultury, fundacje, teatry, prasa czy ogólnie media (o ile student będzie pracował w redakcji stricte kulturalnej).

Przykładowe instytucje przyjmujące na praktykę - pobierz plik

KROK 2: INFORMACJA. Student informuje Opiekuna lub Kierownika praktyk zawodowych o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji.

W tym celu Student pobiera z witryny Zakładu dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" i wypełnia go komputerowo.

Dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" powinien być wypełniony komputerowo, zawierać następujące informacje i zostać opatrzony podpisem Studenta: 

 • imię i nazwisko, stopień i rok studiów, nr albumu, 
 • datę i miejsce urodzenia, 
 • dokładny termin odbywania praktyki (od-do w formacie dzień/miesiąc/rok), 
 • dane instytucji przyjmującego studenta na praktykę (nazwa i dokładny adres) 
 • krótki opis planowanej praktyki, z naciskiem na umiejętności, jakie student zamierza nabyć dzięki praktyce. 

Podpisaną informację należy dostarczyć do Kierownika lub Opiekuna praktyk.

Pobierz plik informacja studenta o planowanej praktyce

__________________________________________________________
 

Krok 3: SKIEROWANIE na praktykę, POROZUMIENIE w sprawie jej odbywania oraz druk ubezpieczenia.
Student pobiera z witryny Zakładu, samodzielnie wypełnia (komputerowo), drukuje i przedstawia do podpisu kierownikowi/opiekunowi studenckich praktyk zawodowych w Zakładzie Kulturoznawstwa następujące dokumenty:

1. Skierowanie na praktykę (w jednym egzemplarzu) 

Pola "numer skierowania" i „data” pozostają niewypełnione; proszę podać dokładny termin odbywania praktyki (od-do w formacie dzień/miesiąc/rok); proszę podać szczegółowe dane instytucji przyjmującej na praktykę (nazwa i dokładny adres).

2. Porozumienie na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (wydruk w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji);
Pole numeru porozumienia i data pozostają niewypełnione. 

Proszę tylko wypełnić pola:

– 2. nazwa i adres zakładu pracy (dane instytucji przyjmującego studenta na praktykę – proszę wpisać pełną nazwę i dokładny adres) oraz dane osoby reprezentującej instytucję (imię i nazwisko, funkcja);
– § 2. wymiar praktyki (liczba godzin – stosownie 120 lub 80);
– § 7. dokładny termin odbywania praktyki (od-do w formacie dzień/miesiąc/rok).

Studenckie praktyki zawodowe powinny odbywać się zgodnie z programem praktyk określonym przez Uczelnię (Zakład Kulturoznawstwa).
Student drukuje jeden egzemplarz i dostarcza do instytucji, w której odbywa praktykę – stosownie – Program obowiązkowych praktyk zawodowych MSU lub Program obowiązkowych praktyk zawodowych LICENCJAT, stanowiący załącznik do porozumienia na czas określony.

3. Ubezpieczenie na czas odbywania obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych (w jednym egzemplarzu).

Proszę uzupełnić pole "Kierunek" oraz wpisać swoje dane do rubryk "Imię i nazwisko studenta", "Data urodzenia" i "Czas praktyki" (od-do w formacie dzień/miesiąc/rok - dzień/miesiąc/rok). Pozostałe rubryki proszę pozostawić niewypełnione.

4. W wypadku, gdy czas trwania praktyk przekracza miesiąc (31 dni), Student wypełnia Wniosek o przedłużenie terminu realizacji praktyk, szczegółowo uzasadniając taką potrzebę (jeden egzemplarz).

(Po zaopiniowaniu wniosku przez kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych Student dostarcza wniosek do Dziekanatu razem z pozostałymi dokumentami.


 

__________________________________________________

Krok 4: KONTAKT MIĘDZY UCZELNIĄ A INSTYTUCJĄ.

Student przedstawia wypełnione komputerowo druki:

 1. skierowanie (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Zakładzie Kulturoznawstwa),
 2. porozumienie na czas określony,
 3. formularz ubezpieczenia (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych w Zakładzie Kulturoznawstwa)

w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (u pani Aleksandry Ciechanowicz - budynek Neofilologii, I piętro, p. 162). 
Po podpisaniu przez Dziekana student otrzymuje dokumenty z powrotem. Instytucja przyjmująca Studenta na praktykę podpisuje pisma i opatruje je pieczątką.

Uwaga: Po odbyciu praktyk jeden egzemplarz dokumentu "Porozumienie na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk"  podpisanego przez Prodziekana ds Studenckich i przez instytucję, w której student odbywa praktykę musi zostać dostarczony przez Studentado Dziekanatu lub do kierownika/opiekuna praktyk.

PRAKTYKA I JEJ ZALICZENIE

Krok 5: PRAKTYKA. Student uczestniczy w pracy instytucji kultury, odnotowując swoją pracę i postępy w samodzielnie prowadzonym dzienniku praktyk.

Dziennik powinien zostać opatrzony pieczątkami instytucji, w której Student odbywa praktykę i zawierać:
- szczegółowe informacje nt. wykonywanych zadań i nabywanych umiejętności (opisy w dzienniku powinny zajmować 2-3 strony),
- liczbę godzin spędzonych na wykonywaniu poszczególnych czynności i nabywaniu umiejętności (liczba wykazanych godzin = wymiar godzin praktyki – odpowiednio 120 lub 80, w zależności od stopnia studiów).

Poszczególne wpisy w dzienniku powinny być opatrzone podpisem opiekuna praktyki w instytucji, w której Student ją odbywa oraz jego pieczątką imienną. (Jeśli opiekun nie będzie miał takiej pieczątki, należy wpisać czytelnie jego imię i nazwisko).

Uzupełnieniem dziennika są foldery, zdjęcia, artykuły etc. dotyczącej wykonanej pracy i poznanej instytucji.

Wzór dziennika praktyk: Pobierz druk Dzienniczek praktyki studenckiej.docx

Krok 6: OPINIA. Na zakończenie praktyki w danej instytucji student prosi o opinię osobę, pod opieką której odbywał praktykę. Opinia ma opisywać pracę studenta i nabyte przez niego umiejętności i kompetencje, a także zawierać informację nt. terminu praktyk i ilości przepracowanych godzin.

 

Opinia powinna być opatrzona pieczątką instytucji oraz podpisem i imienną pieczątką osoby odpowiedzialnej za przebieg praktyki zawodowej studenta. (W razie braku imiennej pieczątki proszę czytelnie wpisać imię i nazwisko opiekuna praktyk).

Student pobiera wzór opinii stosownie do stopnia studiów, na których odbywa praktykę:

Pobierz plik:  Kulturoznawstwo Ocena przebiegu praktyki studenckiej LICENCJAT

Pobierz plik:  Kulturoznawstwo Ocena przebiegu praktyki studenckiej MSU

Krok 7: ZALICZENIE. Zaliczenie praktyk zawodowych student powinien uzyskać najpóźniej w semestrze ostatnim semestrze ostatniego roku studiów (odpowiednio I i II stopnia) – optymalnie jednak zaraz po zakończeniu praktyki. Zaliczenie praktyki wystawia Kierownik praktyk (dr Helena Draganik) w godzinach konsultacji w semestrze zimowym i letnim (oraz w trakcie sesji), na podstawie kompletu dokumentów:

 1. Dostarczony uprzednio druk "Informacja studenta o planowanej praktyce";
 2. Dziennik praktyk;
 3. Opinia instytucji, w której Student odbywał praktykę nt. praktykanta (wypełniony przez opiekuna praktyk w tej instytucji druk "Ocena przebiegu praktyki studenckiej";
 4. Jeden egzemplarz „Porozumienia na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk" podpisany przez Prodziekana ds. Studenckich i przez instytucję, w której Student odbywał praktykę (jeśli Student nie złożył go w Dziekanacie).

Krok 8: PODZIĘKOWANIE. Na wniosek studenta Kierownik praktyk może wysłać do odpowiedniej instytucji podziękowanie za opiekę nad praktykantem.

MONITORING PRAKTYK

W celu zapewnienia osiągnięcia efektów kształcenia studenckich praktyk zawodowych oraz wyłonienia placówek, które oferują studentom najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy, praktyki zawodowe są monitorowane.

W tym celu:

a. Student wypełnia ankietę, w której dokonuje oceny placówki, w której odbywał praktykę, pod kątem uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie przebiegu praktyki.

b. Wybrane placówki, w których studenci odbywają praktyki są hospitowane przez Opiekuna/Kierownika praktyk.

c. Instytucje, w których studenci odbywają praktyki są informowane o efektach jej odbywania przez danego studenta (w tym o wynikach wypełnionej przez studenta ankiety oceny praktyk w tej placówce).

 

UWAGI KOŃCOWE

Praktyki zrealizowane na tzw. drugim kierunku nie są uważane za praktyki odbywane w ramach studiów na Kulturoznawstwie.

We wszystkich sprawach spornych rozstrzyga Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika Zakładu Kulturoznawstwa. 

Oferty miejsc odbywania studenckich praktyk zawodowych w Katedrze Kulturoznawstwa

Aktualnie nadsyłane oferty miejsc odbywania praktyk

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14 Marzec, 2017 - 22:40; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: środa, 16 Listopad, 2022 - 16:32; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka

Oferty miejsc odbywania studenckich praktyk zawodowych w Katedrze Kulturoznawstwa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14 Marzec, 2017 - 22:36; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11 Październik, 2021 - 14:13; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka