fbpx Praktyki | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Praktyki

Sposób załatwiania formalności dot. studenckich praktyk zawodowych w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2


Studenci kulturoznawstwa mogą odbywać praktyki w trakcie kolejnych lat swojego toku studiów (na studiach licencjackich - w trakcie 1, 2 i 3 roku studiów; na studiach magisterskich - w trakcie 1 i 2 roku studiów).

Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych wpisywane jest do Państwa indeksów elektronicznych w sesji letniej ostatniego semestru Państwa toku studiów. Uzyskanie zaliczenia ze studenckich praktyk zawodowych jest niezbędne, by złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową (podobnie jak w wypadku pozostałych przedmiotów toku studiów).

W 1. semestrze roku akademickiego 2020/2021
(w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2).

I.
Jeśli ktoś z Państwa odbył studencką praktykę zawodową a nie dostarczył jeszcze dokumentów umożliwiających uzyskanie jej zaliczenia, może - w semestrze zimowym obecnego roku akademickiego - przesyłać je elektronicznie, w formie skanów (jpg, tif, png, pdf) na ręce opiekuna praktyk (dr Barbara Forysiewicz barbara.forysiewicz@ug.edu.pl) lub moje (dr Helena Draganik helena.draganik@ug.edu.pl).
Jeśli z powodu trudności ze sprzętem jakość skanów nie jest zbyt dobra, uprzejmie proszę o podanie w treści maila następujących danych:
- poziom studiów, nr indeksu,
- dokładna nazwa i adres instytucji, w której odbywała się praktyka,
- imię i nazwisko opiekun praktyk,
- daty: od kiedy do kiedy trwała praktyka, liczba godzin.

II.

Jeśli ktoś z Państwa planuje odbycie praktyk w bieżącym semestrze, uprzejmie proszę o dopełnienie nw. formalności.
Uprzejmie proszę zrobić to z odpowiednim - co najmniej dwutygodniowym - wyprzedzeniem.
Proszę pobrać z ww. strony zakładu i wypełnić komputerowo następujące druki:
- informacja o planowanej praktyce
- skierowanie na praktykę (oprócz swoich danych jako praktykanta proszę podać pełny adres instytucji, w której będzie się odbywać praktyka, "w okresie" daty w formacie dd-mm-rrr - dd-mm-rr)
- umowa praktyki (nie wpisujemy daty i n-ru, uzupełniamy pkt. 2 z pełną nazwą i adresem oraz imieniem i nazwiskiem osoby reprezentującej instytucję, w par.3. wpisujemy liczbę godzin praktyki oraz w par. 7 dokładne daty od-do w formacie dd-mm-rrr - dd-mm-rr)
- formularz ubezpieczenia (wypełniamy tylko rubryki "imię i nazwisko", "data urodzenia" i "czas praktyki" - od-do w formacie dd-mm-rrr - dd-mm-rr)

i przesłać na mail mój (helena.draganik@ug.edu.pl) bądź opiekuna praktyk (barbara.forysiewicz@ug.edu.pl).

Dokumenty otrzymane mailem od Państwa są wysyłane elektronicznie do dziekanatu, na ręce p. Aleksandry Ciechanowicz, która zajmuje się praktykami. Od tego momentu mogą Państwo odbywać praktyki.

Jeśli będą Państwo potrzebować podpisanych przez dziekana dokumentów (np. instytucja, w której będzie się odbywać praktyka będzie tego wymagać), proszę uprzejmie skontaktować się bezpośrednio z p. Aleksandrą Ciechanowicz.
Tel. do p. Ciechanowicz +48 58 523 30 17,
mail: aleksandra.ciechanowicz@ug.edu.pl

Po odbyciu praktyk proszę przesłać elektronicznie dokumenty umożliwiające zaliczenie studenckich praktyk zawodowych (zgodnie z regulaminem praktyk na kierunku kulturoznawstwo: dziennik praktyk i opinia podpisane przez instytucję, w której odbywała się praktyka) jak w pkt. I.

Powyższy sposób załatwiania formalności związanych ze studenckimi praktykami zawodowymi obowiązuje w 1. semestrze roku akademickiego 2020/2021, w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2.
Sposób postępowania w semestrze 2. będzie zależny od decyzji władz uczelni (związanej z zagrożeniem koronawirusem).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: pon., 05.10.2020 r., 8:12
Data publikacji: pon., 05.10.2020 r., 7:59

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku Kulturoznawstwo

Kierownik Studenckich praktyk zawodowych:
dr Helena Draganik
e-mail: filhd@univ.gda.pl
dyżury: wg dyżurów i konsultacji pracowników Zakładu Kulturoznawstwa

Opiekun Studenckich praktyk zawodowych:
dr Barbara Forysiewicz
e-mail: finbw@ug.edu.pl
dyżury: wg dyżurów i konsultacji pracowników Zakładu Kulturoznawstwa 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: sob., 03.10.2020 r., 20:17
Data publikacji: wt., 14.03.2017 r., 22:41

Regulamin studenckich praktyk zawodowych - kierunek Kulturoznawstwo

Zgodnie z uaktualnionymi standardami kształcenia dla kierunku Kulturoznawstwo nasi Słuchacze są zobowiązani do odbycia praktyki w instytucjach o profilu zgodnym z charakterem studiów, według zasad i w formie ustalonej przez Uczelnię.

Praktyki można realizować w czasie trwania roku akademickiego.

Praktyki realizowane są osobno na pierwszym i na drugim stopniu studiów.
Zaliczenie praktyk powinno nastąpić przed zakończeniem rozliczenia danego stopnia studiów.

Regulamin praktyk 

PRAKTYKA ZAWODOWA – JAK, KIEDY, PO CO?

Zasada 1: CEL PRAKTYKI.

Praktyka zawodowa służy poznaniu pracy i problemów instytucji kultury oraz nabyciu przez studentów umiejętności i kompetencji zawodowych i społecznych. Student sam szuka miejsca odbywania praktyki zawodowej. W grę wchodzą instytucje kultury - domy kultury, kluby, wydziały kultury, fundacje, teatry, prasa czy ogólnie media (o ile student będzie pracował w redakcji stricte kulturalnej).

Przykładowe instytucje przyjmujące na praktykę - pobierz plik

Praktyka zawodowa jest bezpłatna, tzn., że ani student nie pobiera pensji, ani Uczelnia nie wypłaca honorarium dla instytucji przyjmującej studenta.
____________________________________________________________

Zasada 2: TERMINY FORMALNOŚCI.

Najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem okresu praktyki student jest zobowiązany do dopełnienia w Zakładzie wszelkich formalności, umożliwiających jej odbycie.

Studenci zgłaszają terminy odbywania praktyk oraz załatwiają (w Zakładzie) wszelkie formalności z tym związane:

 • w okresie od początku roku akademickiego do końca zajęć w semestrze letnim 
 • w terminach sesji zimowej, letniej oraz letniej poprawkowej.

_____________________________________________________________


Zasada 3: ZAGRANICA. Praktykę planowaną w instytucji zagranicznej można zaliczyć w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, na podstawie dokumentu z praktyk. Uczelnia nie ubezpiecza jednak pobytu studenta zagranicą i nie pokrywa kosztów przejazdy i pobytu.

Zasada 4: BADANIA TERENOWE. Praktyka w formie badań terenowych może być zaliczona pod warunkiem opieki ze strony kompetentnego pracownika Zakładu (dr Aleksandry Wieruckiej). W odniesieniu do badań terenowych nie obowiązuje zasada nr 6 o czasie odbywania praktyk (tzn. dwutygodniowe, solidne badania terenowe mogą być uznane za praktykę w wymiarze 160 godzin).

Zasada 5: CZAS. Praktyka powinna trwać - stosownie:
160 godzin - w wypadku studentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy rozpoczęli naukę na kierunku Kulturoznawstwo w roku akademickim 2018/2019;
120 godzin - w wypadku studentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy rozpoczęli naukę na kierunku Kulturoznawstwo w roku akademickim 2019/2020 i w latach kolejnych;
80 godzin - w wypadku studentów studiów magisterskich (II stopnia), którzy rozpoczęli naukę na kierunku Kulturoznawstwo w roku akademickim 2019/2020 i w latach kolejnych.
Czas odbywania praktyk może być podzielony na porcje tygodniowe. Tydzień rozumiany jest jako roboczy - pięć dni po osiem godzin. Istotne są daty od - do. Okres odbywania praktyki musi dać się przeliczyć na tak rozumiane tygodnie (niezależnie od przypadającej w danych tygodniach liczby dni wolnych). Praktyka może być także realizowana w czasie roku akademickiego.

_____________________________________________________________

CO ROBI STUDENT, BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRAKTYKI?

Krok 1: INFORMACJA. Student informuje Opiekuna lub Kierownika praktyk zawodowych o zamiarze rozpoczęcia praktyk w danej instytucji.
W tym celu Student pobiera z witryny Zakładu dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" i wypełnia go komputerowo.

Dokument "Informacja studenta o planowanej praktyce" powinien być wypełniony komputerowo i zawierać następujące informacje: 

 • imię i nazwisko, stopień i rok studiów, nr albumu, 
 • datę i miejsce urodzenia, 
 • dokładny termin odbywania praktyki (od-do w formacie dzień/miesiąc/rok), 
 • dane instytucji przyjmującego studenta na praktykę (nazwa i dokładny adres) 
 • krótki opis planowanej praktyki, z naciskiem na umiejętności, jakie student
 • zamierza nabyć dzięki praktyce. 

Podpisaną informację należy dostarczyć do Kierownika lub Opiekuna praktyk.

Pobierz plik informacja studenta o planowanej praktyce.doc

__________________________________________________________
 

Krok 2: SKIEROWANIE na praktykę, UMOWA w sprawie jej odbywania oraz druk ubezpieczenia.
Student pobiera z witryny Zakładu trzy dokumenty i samodzielnie wypełnia je (komputerowo):

1. Skierowanie na praktykę (w jednym egzemplarzu) jako załącznik do Porozumienia, które muszą podpisać opiekun lub kierownik studenckich praktyk zawodowych.
Pobierz druk skierowanie_na_praktyke.doc
(Pole "numer skierowania" pozostaje niewypełnione)

2. Porozumienie na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą (w dwóch egzemplarzach – dla Uczelni i dla instytucji);
Pobierz druk umowa_praktyki_obowiazkowe_-_czas_okr.doc
(Pole numeru porozumienia pozostaje niewypełnione)

3. Ubezpieczenie na czas odbywania obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych (w jednym egzemplarzu). Druk muszą podpisać opiekun lub kierownik studenckich praktyk zawodowych;
Pobierz druk formularz_ubezpieczenia.doc
(Pola "suma ubezpieczenia" i "Składka" pozostają niewypełnione.)

________________________________________________________

Krok 3: KONTAKT MIĘDZY UCZELNIĄ A INSTYTUCJĄ.

Student przedstawia wypełnione komputerowo druki:

 1. skierowania (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych),
 2. porozumienia na czas określony,
 3. formularz ubezpieczenia (podpisany przez Kierownika/Opiekuna studenckich praktyk zawodowych)

w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (u pani Aleksandry Ciechanowicz - budynek Neofilologii, p. 012). 
Po podpisaniu przez Dziekana student otrzymuje dokumenty z powrotem. Instytucja przyjmująca na praktykę podpisuje pisma i opatruje je pieczątką. Jeden egzemplarz dokumentu porozumienia podpisanego przez instytucję, w której student odbywa praktykę powinien zostać dostarczony do Dziekanatu.

PRAKTYKA I JEJ ZALICZENIE

Krok 4: PRAKTYKA. Student uczestniczy w pracy instytucji kultury, odnotowując swoją pracę i postępy w samodzielnie prowadzonym dzienniku praktyk. Dziennik zawiera szczegółowe informacje nt. wykonywanych zadań i nabywanych umiejętności. Dziennik podpisywany jest przez opiekuna praktyki ze strony instytucji przyjmującej. Uzupełnieniem dziennika są foldery, zdjęcia, artykuły etc. dotyczącej wykonanej pracy i poznanej instytucji.

Wzór dziennika praktyk: Pobierz druk Dzienniczek praktyki studenckiej.docx


Krok 5: OPINIA. Na zakończenie praktyki w danej instytucji student prosi o opinię osobę, pod opieką której odbywał praktykę. Opinia ma opisywać pracę studenta i nabyte przez niego umiejętności i kompetencje, a także zawierać informację nt. terminu praktyk i ilości przepracowanych godzin.
Opinia powinna być opatrzona w podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej za przebieg praktyki zawodowej studenta.

Pobierz druk:  Ocena przebiegu praktyki studenckiej.docx


Krok 6: ZALICZENIE. Zaliczenie praktyk zawodowych student powinien uzyskać najpóźniej w semestrze ostatnim semestrze ostatniego roku studiów (odpowiednio I i II stopnia) – optymalnie jednak zaraz po zakończeniu praktyki. Zaliczenie praktyki wystawia Kierownik praktyk (dr Helena Draganik) w godzinach konsultacji w semestrze zimowym i letnim (oraz w sesji), na podstawie kompletu dokumentów:

 1. Dostarczony uprzednio druk "Informacja studenta o planowanej praktyce";
 2. Dziennik praktyk;
 3. Opinia instytucji przyjmującej nt. praktykanta (wypełniony przez opiekuna praktyk w tej instytucji druk "Ocena przebiegu praktyki  studenckiej".

Krok 7: PODZIĘKOWANIE. Na wniosek studenta Kierownik praktyk może wysłać do odpowiedniej instytucji podziękowanie za opiekę nad praktykantem.

MONITORING PRAKTYK

W celu zapewnienia osiągnięcia efektów kształcenia studenckich praktyk zawodowych oraz wyłonienia placówek, które oferują studentom najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy, praktyki zawodowe są monitorowane.

W tym celu:

a. Student wypełnia ankietę, w której dokonuje oceny placówki, w której odbywał praktykę, pod kątem uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie przebiegu praktyki.

b. Wybrane placówki, w których studenci odbywają praktyki są hospitowane przez Opiekuna/Kierownika praktyk.

c. Instytucje, w których studenci odbywają praktyki są informowane o efektach jej odbywania przez danego studenta (w tym o wynikach wypełnionej przez studenta ankiety oceny praktyk w tej placówce).

 

UWAGI KOŃCOWE

Praktyki zrealizowane na tzw. drugim kierunku nie są uważane za praktyki odbywane w ramach studiów na Kulturoznawstwie.

We wszystkich sprawach spornych rozstrzyga Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika Zakładu Kulturoznawstwa. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.02.2021 r., 13:17
Data publikacji: wt., 14.03.2017 r., 22:40

Oferty miejsc odbywania studenckich praktyk zawodowych w Katedrze Kulturoznawstwa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: sob., 11.11.2017 r., 14:48
Data publikacji: wt., 14.03.2017 r., 22:36