Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zakład Kulturoznawstwa, edukując kolejne pokolenia młodych ludzi i prowadząc działalność naukową w ramach stale rozwijającego się Instytutu Badań nad Kulturą UG, dokłada starań, by w sposób możliwie optymalny powiązać programy studiów i efekty uczenia się z potrzebami zarówno kraju i regionu, jak też potencjalnych pracodawców absolwentów kulturoznawstwa. W tym celu nawiązuje i utrzymuje żywe kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego: przedsiębiorstwami, instytucjami kulturalnymi i społecznymi, sektorem administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi, które prowadzą aktywność zbieżną z charakterem oferowanych przez Zakład studiów oraz podejmują inicjatywy i realizują projekty w zakresie zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Zakładu.

Z drugiej strony pracownicy naukowi Zakładu Kulturoznawstwa – doświadczeni w prowadzeniu kompleksowych, innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań i projektów, których efekty przekładają się na jakość i poziom życia kulturalnego i społecznego oraz działalność instytucji kulturalnych i oświatowych, przedsiębiorstw różnych branż, agend władzy państwowej i samorządowej itp. – pragną służyć partnerom z otoczenia społeczno-gospodarczego wysokim poziomem kompetencji kadry wykładowców, ich bogatym doświadczeniem naukowym oraz najnowocześniejszymi metodami i efektami badań z różnych dziedzin nauk humanistycznych.

Poszukiwanie obszarów wspólnych zainteresowań i pól działalności opiera się na dialogu i partnerstwie pracowników naukowych i dydaktycznych Zakładu, studentów i absolwentów oraz instytucji i przedsiębiorstw otoczenia społeczno-gospodarczego.

Jednym z zasadniczych celów współpracy jest dostosowywanie oferty edukacyjnej Zakładu Kulturoznawstwa do potrzeb zmieniającego się rynku pracy poprzez konsultacje treści i przebiegu procesu kształcenia z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Ich przedstawiciele zasiadają w Radzie Programowej Kierunku Kulturoznawstwo oraz Radzie Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego Zakładu Kulturoznawstwa, opiniując w ramach prac tych zespołów i na drodze nieformalnych kontaktów roboczych ofertę edukacyjną, koncepcje kształcenia i założenia programowe, projekty programów studiów i specjalności oraz działalność dydaktyczną, jak również wskazując pożądane kompetencji i umiejętności absolwentów w celu ich doskonalenia i dostosowywania do realiów współczesnego życia.

Innym celem współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego jest uzyskanie z ich strony wsparcia dla Zakładu w zakresie realizacji przez studentów obowiązkowych praktyk zawodowych, w tym m.in. dostosowania ich programu i związanych z nimi efektów uczenia się do potrzeb i możliwości pracodawców, rozszerzania oferty instytucji, w których studenci mogą odbywać praktyki i staże w sposób zgodny z ich zainteresowaniami i planami rozwoju, a także zapewnienia jak najwyższej jakości i efektywności praktyk.

Wreszcie, celem współpracy Zakładu z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego jest pozyskanie do prowadzenia na studiach kulturoznawczych zajęć dydaktycznych (zwłaszcza specjalizacyjnych) oraz różnego rodzaju wykładów, warsztatów czy projektów osób z profesjonalną wiedzą i praktycznym doświadczeniem w branżach i obszarach zainteresowań zawodowych powiązanych z programem studiów, których nie mogą w podobnym stopniu zapewnić pracownicy Zakładu.

Zakład Kulturoznawstwa od początku swego istnienia efektywnie współpracuje z licznymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, traktując je jako doradców i swoistych gwarantów jakości prowadzonych studiów, zwłaszcza w zakresie specjalistycznego przygotowania zawodowego studentów, oraz jako wsparcie w działalności dydaktycznej i naukowej. Do grona współpracujących w ostatnim okresie z Zakładem instytucji i przedsiębiorstw należą między innymi: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie, Drukarnia Misiuro w Gdańsku, Fundacja Meakultura w Warszawie, Muzeum Miasta Gdyni i Gdański Archipelag Kultury. Oprócz tego współpracę z instytucjami społeczno-kulturalnymi i przedsiębiorstwami podejmują studenci kulturoznawstwa w ramach obowiązkowych praktyk studenckich; w ciągu ostatnich trzech lat odbyli je w ponad stu podmiotach zaliczanych do otoczenia społeczno-gospodarczego i grup interesariuszy zewnętrznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedstawiciele podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego biorą udział w opiniowaniu i współtworzeniu programów studiów, zwłaszcza w zakresie przedmiotów specjalizacyjnych. Na przykład program specjalności „Zarządzanie kulturą” na studiach magisterskich został skonsultowany i skorygowany zgodnie z uwagami pracowników Muzeum Miasta Gdyni i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na temat potrzeb rynku pracy. W rezultacie dodano nowe przedmioty „Budowanie zespołu” i „Kultura komunikacji”, co spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony studentów, oraz dokonano zmian w treściach programowych niektórych pozostałych przedmiotów. Z kolei w ramach specjalizacji „Kultura audiowizualna”, na skutek sugestii przedstawicieli Filmoteki Narodowej, nadano przedmiotom „Dziedzictwo kultury w epoce cyfryzacji” i „Warsztat audiowizualny” wysoce specjalistyczny charakter, adekwatny do aktualnych wymagań i standardów związanych z tymi zagadnieniami.

Specjaliści reprezentujący różne instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego prowadzą również na kulturoznawstwie zajęcia lub są na nie zapraszani jako goście. Na przykład w 2022 roku część zajęć z przedmiotu „Krytyka i performatyka muzyczna” przeprowadzili redaktorzy Karolina Kolinek-Siechowicz i Krzysztof Stefański z „Ruchu Muzycznego”; natomiast w roku 2023 gościem zajęć z „Upowszechniania kultury audiowizualnej” była Anna Równy, koordynatorka ogólnopolskiego projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, trenerka edukacji filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i liderka Filmoteki Szkolnej na Mazowszu. 

W instytucjach i przedsiębiorstwach z otoczenia społeczno-gospodarczego odbywają się także wizyty studyjne w ramach zajęć (np. w Drukarni Misiuro na „Procesie i rynku wydawniczym w Polsce”, Filmotece Narodowej na „Dziedzictwie kultury w epoce cyfryzacji” czy Muzeum Kinematografii na „Upowszechnianiu kultury audiowizualnej”), jak również realizowane są studenckie projekty animacyjne, artystyczne i społeczno-kulturalne w ramach specjalności i prac dyplomowych. Przykładem może być zrealizowany w 2022 roku we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku (w ramach przedmiotu „Projekt kuratorski” na specjalności „Krytyka i popularyzacja kultury”) animacyjny projekt społeczny pt. „Śmieciaki”, w którym dzieci różnych narodowości z dzielnic Gdańska zagrożonych wykluczeniem stworzyły, a następnie wystawiły w przestrzeniach „Łaźni” obiekty artystyczne z plastikowych odpadów, integrując się, a równocześnie poznając zasady proekologicznego gospodarowania śmieciami. Innym przykładem jest projekt magisterski „Weekend z kulturą”, który studentka Laura Wołoszyn zrealizowała w 2023 roku we współpracy z Centrum Kultury „Zamek” w Nowem w formie trzydniowego cyklu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasteczka po uprzednich badaniach ich potrzeb i oczekiwań. Ponadto od roku 2014 studenci Zakładu Kulturoznawstwa prowadzą w ramach projektu „Historyczne nasadzenia w ogrodach przydomowych na Mazowszu” coroczne badania naukowe dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, których wyniki są wykorzystywane do odtwarzania nasadzeń przydomowych w prowadzonym przez Muzeum skansenie.

Przedstawiciele podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego zasiadają w powołanej na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Filologicznego UG z 10 października 2020 roku Radzie Programowej Kierunku Kulturoznawstwo oraz powołanej w 2024 roku Radzie Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego Zakładu Kulturoznawstwa, opiniując w ramach prac tych zespołów i na drodze nieformalnych kontaktów roboczych ofertę edukacyjną, koncepcje kształcenia i założenia programowe, projekty programów studiów i specjalności oraz działalność dydaktyczną, jak również wskazując pożądane kompetencji i umiejętności absolwentów w celu ich doskonalenia i dostosowywania do realiów współczesnego życia. 

W obecnej kadencji w Radzie Programowej, jako reprezentantki współpracujących z Zakładem Kulturoznawstwa podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego, zasiadają Karin Moder (dyrektorka Muzeum Miasta Gdyni) i Małgorzata Kraszewska. Osoby te – z uwagi na specjalistyczne wykształcenie i wieloletnie, bogate doświadczenia zawodowe – doskonale orientują się w specyfice kulturoznawstwa i możliwościach jego zawodowego wykorzystania.

 

KONTAKT

Koordynator współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zakładu Kulturoznawstwa UG

dr Karol Dariusz Szymański

e-mail: dariusz.szymanski@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Listopad 2023 - 18:22; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: sobota, 13. Styczeń 2024 - 10:41; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski