Najnowsze publikacje pracowników

Nowa książka profesora Edwarda Jakiela pt. "Biblia w wybranych dramatach okresu Młodej Polski"

Książka przedstawia studium nieznanych dramatów z początków XX wieku o tematyce pasyjnej. Analizuje się w niej zawartość materiału biblijnego, jego przekształcenia, z odniesieniami o charakterze filologicznym w zakresie przekładu archetekstu biblijnego.

 

 

Książkę mogą Państwo zakupić tutaj:

Biblia w wybranych dramatach okresu Młodej Polski - Wydawnictwo (ug.edu.pl)

 

Autorowi serdecznie gratulujemy, a Czytelników zapraszamy do lektury!

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Kwiecień 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Kwiecień 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka

Nowa książka dr Katarzyny Borkowskiej pt. "Horoskop prasowy. Gatunek – język – działanie"

„Książka jest tomem oryginalnym i cennym, poszerza i znakomicie pogłębia problematykę z zakresu genologii porównawczej (kontrastywnej), w Polsce krystalizującej swe założenia. […] Mamy zatem do czynienia z precyzyjnym zaprojektowaniem analizy genologicznej jako wielowątkowego postępowania badawczego. Autorka w pełni zrealizowała zakładane cele poznawcze, prezentując warsztat badawczy najwyższej próby, osadzony w ramach genologii językoznawczej, umożliwiającej pełną i wielowątkową charakterystykę gatunku, przekraczającego przestrzenie kulturowe. Poszerzenie stanu badań o opracowania z licznych krajów i języków w znaczącym stopniu pogłębiły podjętą problematykę. […] Społeczność badaczy genologów powinna przyjąć monografię Pani Katarzyny Borkowskiej z aprobatą ze względu na: walory poznawcze opracowania; perspektywy, jakie ono wyznacza (ścieżki analiz porównawczych); stylistyczną atrakcyjność autorskiego wywodu (książkę czyta się z przyjemnością!); utwierdzenie w słuszności podstawowych przekonań, które tworzą wspólnotę poznawczą wspomnianych badaczy; analizy drobiazgowe, wielowątkowe, precyzyjne, bogato ilustrowane materiałem egzemplifikacyjnym, starannie dobieranym; uogólnienia oraz konkluzje, które mogą funkcjonować jako podstawa do formułowania dalszych hipotez badawczych, a więc poszerzania horyzontów poznawczych dyscypliny. Książka powinna też zainteresować międzynarodową społeczność badaczy, reprezentujących różne dyscypliny, zajmujących się problematyką funkcjonowania horoskopu w przestrzeni medialnej. Całościowy, precyzyjnie przedstawiony portret gatunku, pokazujący walory językoznawczego warsztatu badawczego, powinien tej społeczności dostarczyć bodźców do poszerzenia przestrzeni poznawczych […]. Monografia pokazuje Autorkę jako badaczkę o szerokich horyzontach, skrupulatną w analizach i dociekliwą, dysponującą znakomitym warsztatem poznawczym z zakresu lingwistyki, a także umiejętnościami nie tylko formułowania hipotez badawczych, lecz ich analitycznej i interpretacyjnej weryfikacji”.
 
Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Wojtak
 

 

borkowska horoskopy

 

Książkę mogą Państwo zakupić tutaj:

Horoskop prasowy. Gatunek – język – działanie - Wydawnictwo (ug.edu.pl)

 

 

 

Autorce serdecznie gratulujemy, a Czytelników zapraszamy do lektury!

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Grudzień 2021 - 14:21; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka Ostatnia zmiana: środa, 15. Grudzień 2021 - 14:21; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka

Nowa książka prof. Grażyny B. Tomaszewskiej pt. "Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach"

 

Monografia jest zbiorem czytelniczych spotkań przedstawionych w formie esejów i przykładów wolnego, uważnego czytania, które można zaadoptować do praktyki szkolnej. Przedmiotem uwagi są głównie teksty Mickiewicza i Miłosza, które ukazuje się w nowym interpretacyjnym kontekście.    

O ile pierwsza część książki (Niepokoje) ma charakter eseistyczny, o tyle druga (Apokalipsy: jawne, ukryte i pomijane) oraz trzecia (Iluminacje i zaklęcia) to propozycje łączące w sposób organiczny wybrane elementy poetyki tekstu z jego zawartością sensotwórczą. Można je wykorzystać do rozwijania umiejętności interpretacyjnych uczniów, by przełamać barierę wyosobnionego kształcenia elementów analitycznych i interpretacyjnych, która to praktyka przyczynia się w znacznym stopniu do formalizacji materiału analitycznego, a w konsekwencji prowadzi do interpretacyjnych uproszczeń, w których nie ma już przestrzeni sensotwórczej ani dla utworu, ani dla nauczyciela, a tym bardziej dla ucznia.

Książka wyrasta z protestu wobec praktyki powierzchownego (pospiesznego) czytania, podobnie jak i z protestu wobec powierzchownego (pospiesznego) spojrzenia na człowieka, jakie zaczyna niebezpiecznie dominować w świecie globalnych reguł i praw, w którym ludzką wielowarstwowość próbuje się „domknąć” w zbiorze gotowych odpowiedzi.

 

 

okładka

 

Autorce serdecznie gratulujemy, a Czytelników zapraszamy do lektury!

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Lipiec 2021 - 10:07; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Lipiec 2021 - 10:07; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka

Nowa książka prof. Barbary Zwolińskiej pt. "Czas – przestrzeń – egzystencja. Tożsamość w podróży. Szkice o literaturze"

okładka

Rok wydania: 2021

Wersja pierwotna publikacji: papierowa

Prace Barbary Zwolińskiej potwierdzają wieloaspektowość dyskursu tożsamościowego. Jej metodę badawczą cechują: wrażliwość, imponująca wiedza, proponowanie trybu interpretacyjnego nacechowanego uważnym odczytaniem tekstu, wieloetapowym odkrywaniem jego złożoności, które wzbogaca uwzględnienie szerokich kontekstów. Powyższe cechy naukowej refleksji odnaleźć można w opiniowanej książce. To cenna propozycja odczytania skonkretyzowanych w różnego typu utworach komunikatów o położeniu współczesnego człowieka, jego percypowaniu siebie i świata w sytuacji silnie odczuwanej zmiany, utraty, naruszenia elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Autorka, wnikliwie diagnozując projektowane w literaturze od XIX do XXI wieku próby zrozumienia siebie, uwydatnia m.in. potrzebę akceptacji, bliskości, kieruje uwagę na komplikacje wywołane poczuciem inności, przeżyciem piętnowanej społecznie intymności, dostrzega niebezpieczeństwo tkwiące w tradycyjnych wyobrażeniach relacji społecznych i międzygatunkowych. Analizując próby dookreślenia siebie przez bohaterów tekstów intymistycznych  i fikcjonalnych, przybliża zjawiska implikowane doznaniami sensualnymi, emocjami, odsłania rolę wyobraźni, mechanizmów mentalnych, potrzebę autokreacji i ich korelację z wnikliwą obserwacją zmieniającego się otoczenia.

Omawiana książka składa się z trzech obszernych części, w których zagadnienia ogniskują się wokół problematyki rozmaicie rozumianej podróży, jej roli w procesie kształtowania tożsamości. Interpretacja, eksponując wpływ peregrynacji na różnorodne aspekty budowania relacji jednostki z samą sobą i Innymi, prezentuje interesujące ujęcie podmiotowej cielesności, zmysłów, cierpienia, bólu, przemijania, choroby, śmierci i melancholii. Podkreśla znaczenie skomplikowanych, pełnych dramatyzmu momentów przesilenia w życiu jednostki. […] Wspomnianemu tu rejestrowi zagadnień patronuje rozpoznawanie ich rangi w kontekście tytułowych kategorii: podmiotowej tożsamości i podróży (rozumianej w sposób dosłowny oraz symboliczny, metaforyczny).

Z recenzji dr hab. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, prof. UKW 

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/104369/czas_-_przestrzen_-_egzystencja_tozsamosc_w_podrozy_szkice_o_literaturze

 

 

Autorce serdecznie gratulujemy, a Czytelników zapraszamy do lektury!

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Lipiec 2021 - 09:14; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Lipiec 2021 - 09:14; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka

Tom pokonferencyjny pt. "(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku"

okładka

Redaktorzy: Barbara Zwolińska, Krystian Maciej Tomala

Streszczenie

W czasach niepokoju, w których przyszło nam się spotkać, by wskazać chociażby najważniejsze lęki społeczne XXI wieku, możemy odnaleźć trafne diagnozy i głosy pocieszenia, ślady historii i wizje przyszłości. W kolejnych rozdziałach proponujemy artykuły poświęcone niepokojom dawnych literatów, wątkom wojennym, a zwłaszcza tematyce Zagłady, budzącej niepokój sztuce i  dramatom scenicznym, kwestiom genderowym i aktualnym dziś niepokojom cywilizacyjnym. Wielorakie zapisy owych doświadczeń, utrwalone w tekstach kultury, stają się barometrem przemian społecznych oraz celnym rozpoznaniem stanu współczesnego świata, zanurzonego w konsumpcyjnym pośpiechu, w pobieżności i miałkości doznań duchowych, będących niejednokrotnie mniej ważnym dodatkiem do wygodnego życia, pozbawionego intelektualnego trudu.

Słowo wstępne Redaktorów

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/104025/niepokoj_w_tekstach_kultury_xix-xxi_wieku

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Lipiec 2021 - 09:08; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Lipiec 2021 - 09:08; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka

Nowa książka prof. Edwarda Jakiela

Zapraszamy do lektury najnowszej książki prof. Edwarda Jakiela W biblijnym kręgu twórczości Józefa Jankowskiego. Kohelet.

Książka składa się z czterech części. Pierwszą stanowi przegląd polskich przekładów Księgi Koheleta do początków XX wieku. Następnie przedstawiono tematykę biblijną w twórczości Józefa Jankowskiego, w ostatniej części charakteryzując jego przekład, konfrontując go z wcześniejszymi tłumaczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu Wujka, Wulgaty i tekst hebrajskiego. Na końcu znajduje się tekst przekładu, odczytany z rękopisu.

 

Okładka

Autorowi serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do lektury!

W biblijnym kręgu twórczości Józefa Jankowskiego. Kohelet | Wydawnictwo UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Marzec 2021 - 11:55; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka Ostatnia zmiana: piątek, 19. Marzec 2021 - 12:00; osoba wprowadzająca: Martyna Wielewska-Baka

Nowa książka profesora Feliksa Tomaszewskiego!

Prezentowana monografia jest zbiorem szkiców ukazujących różne dawne oraz współczesne próby definiowania Syberii i rosyjskiej/radzieckiej Północy, a także odmienne formy doświadczania i sposoby uchwycenia tego obszaru w słowie i obrazie. Jednak przede wszystkim jest to rozprawa o nieustannym świadomym albo nieświadomym palimpsestowym zakrywaniu i odsłanianiu prawdy o tych terenach. Bohaterami poszczególnych rozdziałów są: poeci, prozaicy, historycy, ekonomiści oraz socjologowie ludzie, którzy trafili na Syberię czy radziecką/rosyjską Północ w poszukiwaniu lepszego życia, ale też tacy, których doprowadziły tam wyroki NKWD. Są wśród nich podróżnicy z wyboru i podróżnicy zniewoleni, są zwabieni przez liczne biura podróży poszukiwacze przygód i samotni globtroterzy. Każdy z nich na swój sposób doświadcza tych terenów, prawie każdy usiłuje to doświadczenie utrwalić i przekazać. O tych świadectwach rozpiętych między interpretacyjnym rozumieniem a afektywną opinią, między prawdą a fałszem, między ukrywaniem a odkrywaniem opowiada ta książka.