fbpx Bogusław Kreja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Bogusław Kreja

Bogusław Kreja

Bogusław Józef Kreja
(17 III 1931 – 26 XII 2002)

Biografia

Bogusław Józef Kreja urodził się 17 marca 1931 r. w Skórczu na Kociewiu, zmarł 26 grudnia 2002 r. w Gdańsku.

Jego naukę w szkole powszechnej przerwał (po pierwszej klasie) wybuch II wojny światowej, podczas której ze względu na zawód ojca (nauczyciel) i jego przynależność do Związku Zachodniego ukrywał się wraz z rodziną kolejno w Kranku k. Skórcza, Osieku, Wycinkach i Okarpcu. Po wojnie, w latach 1945–1950, uczęszczał do gimnazjum w Starogardzie Gdańskim. W latach 1950–55 studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. T. Brajerskiego, poświęcił gwarom lubelskim. Lata 1955–56 spędził w Krakowie, w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich PAN u prof. K. Nitscha; podczas wakacji był osobistym sekretarzem Profesora. Do końca życia był dumny z opinii, którą w 1956 r. wystawił mu – jako debiutującemu magistrowi – prof. Nitsch: „Mgr Bogusław Kreja jest całkowicie samodzielnym pracownikiem naukowym”. W latach 1956–1961 pracował jako stażysta i adiunkt (od 1960 r.) w Katedrze Języka Polskiego UAM w Poznaniu, pod kierownictwem prof. W. Kuraszkiewicza. W 1960 r. uzyskał doktorat (za rozprawę pt. Oboczne formy zaimkowe typu jego // go i jeji // ji, której promotorem był prof. W. Kuraszkiewicz), a w 1969 r. – już po przeniesieniu się na gdańską WSP – habilitację (za książkę pt. Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim. Formacje na ‑ik, ‑k‑, ‑isko‑ina).

W 1961 r. związał się naukowo z Gdańskiem (z WSP i następnie UG). W latach 1970–78 i 1981–2002 sprawował funkcję kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego UG (do 1991 r.: Zakładu Języka Polskiego), kierując też (w latach 1973–2001) Telefoniczną Poradnią Językową UG. Ponadto prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (od r. 2000 Pomorska Akademia Pedagogiczna) oraz w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. W 1976 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 r. – zwyczajnego. Wypromował 8 doktorów (w UG), ok. 500 magistrów (w UG i w WSP w Słupsku) i kilkudziesięciu licencjatów (w UG, w WSP w Słupsku i w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie). Napisał kilkanaście opinii profesorskich, około 20 recenzji habilitacyjnych i ponad 20 recenzji rozpraw doktorskich, opiniował ponad 15 wniosków KBN. W latach 1961–1969 pełnił funkcję – pierwszego w dziejach gdańskiej WSP – opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.

Był członkiem m.in. Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Rady Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa PAN i Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1977 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (w 1980 r.), honorową odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (w 1971 r.) i Medalem Księcia Mściwoja II (w 2000 r.); w r. 1989 otrzymał Nagrodę im. W. Doroszewskiego za działalność w zakresie kultury języka polskiego.

Jego dorobek naukowy to 17 książek oraz prawie 350 rozpraw i artykułów.

Przedmiotem Jego badań były na ogół różnorodne zagadnienia polonistyczne, niekiedy też kaszubistyczne i innosłowiańskie, mieszczące się na ogół w nurcie językoznawstwa synchronicznego, rzadziej historycznego. Obejmowały one przede wszystkim problematykę słowotwórczą, etymologiczną, morfonologiczną, leksykologiczną, onomastyczną (toponimiczną i antroponimiczną), dialektologiczną i z zakresu kultury języka polskiego, rzadziej prozodyczną, fleksyjną i składniową.

 

Swoją biografię do momentu rozpoczęcia pracy w gdańskiej WSP przedstawił B. Kreja w szkicu pt. Kurykuł mojego życia, [w:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej, Gd. 2001, s. 9–52.

Życiorysy, wspomnienia, omówienie dorobku naukowego Bogusława Krei zawierają następujące artykuły: E. Rogowska-Cybulska, Bogusław Józef Kreja (17 III 1931 – 26 XII 2002), [w:] Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 343–349; E. Breza, Profesor Bogusław Kreja (1931–2002), „Gazeta Uniwersytecka” 2003, nr 2, s. 26–27; tegoż, Profesor Doktor Habilitowany Bogusław Kreja, ZNUG Pr. Jęz. 1994 nr 17–18, s. 9–14; H. Górnowicz, Bogusław Kreja jako językoznawca, ZNUG Pr. Jęz. 1981 nr 7, s. 3–6; Kleszczowa K., Profesor Doktor Bogusław Józef Kreja (17 marca 1931 – 26 grudnia 2002), PorJ 2003, nr 2, s. 3–7; tejże, Прaфecap Богycлаў Ёзaф Крэя (17.03.1931–26.12.2002), [w:] Праблeмы тэopыi i гicтoыi cлoвaўтваpэння, pэд. A. A. Лyкaшaнец, З. A. Хapытoнчык, Miнcк 2004, c. 9–10; W. Makarski, Wspomnienie. Profesor Bogusław Kreja (1931–2002), „Przegląd Uniwersytecki [KUL]”, 2003 nr 2; B. Milewska, Wspomnienie o Profesorze Bogusławie Krei, PorJ 2003, nr 2, s. 8–10; M. Milewska, In memoriam prof. dr. Bogusław Kreja, „Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur” 50, nr 1, Bautzen, 2003, s. 180–181; M. Milewska-Stawiany, Bogusław Kreja (1931–2002), [w:] Namenkundliche Informationen 85/86, Lipsk, Leipziger Universitätsverlag 2004, s. 383–387; H. Popowska-Taborska, Bogusław Kreja – przedstawiciel „pokolenia wczesnych lat trzydziestych” (1931–2002), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XXXVIII, 2002/3, s. 9–11; E. Rogowska, Bogusław Kreja (19 III 1931 – 26 XII 2002), JPol LXIII, 2003, z. 2, s. 81–85; tejże, Bogusław Kreja (19 III 1931 – 26 XII 2002), Jant. Szl. 2003, nr 2, s. 33–34; tejże, Bogusław Kreja (19 III 1931 – 26 XII 2002) jako badacz języka na Pomorzu, „Acta Cassubiana” V, 2003, s. 373–381; tejże, Bogusław Kreja – językoznawca i miłośnik polszczyzny (1931–2002), „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, 2003, nr 1, s. 1–2; tejże, Profesor Bogusław Kreja, twórca Telefonicznej Poradni Językowej UG, jako badacz kultury języka, [w:] WSiZ, 2005, s. 11–17; tejże, Kreja Bogusław Józef, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement (w druku); J. Treder, Badacz dialektów Pomorza, „Pomerania” 2003, nr 3, s. 43–44; tegoż, Onomastyczne prace śp. Profesora Bogusława Krei, „Onomastica” XLVII, 2002, s. 253–260; Złota Księga Nauki Polskiej 1999, Gliwice 1999, s. 159.

ERC

Wykaz publikacji

Książki

 1. Oboczne formy zaimkowe typu jego // go i jeji // ji w języku polskim, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1962, ss. 73.
 2. Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim. Formacje na -ik, -k-, -isko i -ina, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1969, ss. 223.
 3. Wybrane zagadnienia polskiego słowotwórstwa, Uniwersytet Gdański, Skrypty uczelniane, Gdańsk 1985, ss.117.
 4. Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Gdańsk 1988, ss. 158.
 5. Z morfonologii i morfotaktyki współczesnej polszczyzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1989, ss. 110.
 6. Studia z polskiego słowotwórstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, ss. 271.
 7. J. Kochanowski, Proza, [w:] J. Kochanowski, Dzieła wszystkie, Wydanie sejmowe, t. VII, cz. 2, oprac. B. Kreja, B. Otwinowska, M. Szymański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1997, ss. 532.
 8. Księga nazwisk ziemi gdańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 304.
 9. Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim. Studia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, ss. 227.
 10. Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, ss. 222.
 11. Z zagadnień ogólnych polskiego słowotwórstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, ss. 268.
 12. Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, ss. 243.
 13. Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001, ss. 277.
 14. Studia i szkice słowotwórcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ss. 337.
 15. Wyrazy i wyrażenia. Studia i szkice z historii słownictwa, ze słowotwórstwa i kultury języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ss. 321.
 16. Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 3, do druku przygotowała E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ss. 156.
 17. Studia onomastyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ss. 344. 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:21
Data publikacji: śr., 29.07.2009 r., 0:00

Bogusław Kreja

Rozprawy i artykuły

1952

1. Tekst gwarowy ze Spytkowa, pow. giżycki, Poradnik Językowy, z. 3, s. 34.

1955

2. [Rec.] J. Lehr-Spławiński, Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa 1954, Tygodnik Powszechny, nr 35, s. 7.
3. [Rec.] Mszał niedzielny i świąteczny, oprac. Ks. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1955, Tygodnik Powszechny, nr 39, s. 7.
4. [Rec.] F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, z. 4, Kraków 1955, Tygodnik Powszechny, nr 31, s. 11.

1956

5. Czasowniki z sufiksem -ną we współczesnym języku polskim, Język Polski XXXVI, s. 285–289.
6. Metody mapowania zjawisk gwarowych, Język Polski XXXVI, s. 178–183.

1957

7–8. Drobiazgi kociewskie: 1. Pewien typ rzeczowników z suf. -ek; 2. Problem czasowników hipokorystycznych, Język Polski XXXVII, s. 46–49.
9. Funkcje sufiksu -idło, Język Polski XXXVII, s. 268–272.
10. Geneza funkcji przymiotnikowego sufiksu -awy (typ białawy, gorzkawy), Język Polski XXXVII, s. 351–357.
11. [Rec.] Słownik polszczyzny XVI wieku, zeszyt próbny, Wrocław 1956, Lingua Posnaniensis, t. 6, s. 204–209.

1958

12. O gwarowych formach jeji, jejich, Język Polski XXXVIII, s. 27–38.
13–14. Propozycje etymologiczne: 1. Wymsknąć się; 2. Naleśnik, Język Polski XXXVIII, s. 204–206.

1959

15–16. Drobiazgi słowotwórcze: 1. Dzieciarnia; 2. Profesura ‘profesorowie’, Język Polski XXXIX, s. 132–136.
17. [Rec.] F. Lorentz: Pomoranisches Wörterbuch. Bd. 1. Berlin 1958, Język Polski XXXIX, s. 143–148.
18. [Rec.] S. Reczek, Nasz język powszedni, Wrocław 1957, Język Polski XXXIX, s. 155–160.

1960

19–20. Drobiazgi słowotwórcze: 3. Gwar. bożymęka; 4. Jaskrawy, JP XL, s. 44–46.
21. Formy oboczne zaimkowe typu jego // go i jeji // ji w języku polskim, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 5, s. 325–329.

1962

22. Barburka, Głos Wybrzeża, nr 288, s. 5.
23. Do siego roku, Głos Wybrzeża, nr 308, s. 4,5.
24. Lepiej jechać do Gniewa czy do Gniewu?, Głos Wybrzeża, nr 300, s. 4.
25. Mówimy i piszemy poprawnie, Głos Wybrzeża, nr 286, s. 5.

1963

26. Czy państwo wiedzą, że..., Głos Wybrzeża, nr 58, s. 4.
27. O tzw. depluralizacji w języku polskim, Język Polski XLIII, s. 27–36.
28. Pojęcie derywacji wymiennej, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Językoznawstwo II, s. 133–140.
29. Profesura ‘profesorowie’, [w:] Polszczyzna piękna i poprawna. Porady językowe, Wrocław, s. 203–205.
30. Rok – historia słowa, Głos Wybrzeża, nr 38, s. 3.

1964

31. O RumiChyloni uwagi ortograficzne, Język Polski XLIV, s. 293–299.
32. Problem systemu słowotwórczego, [w:] Sesja naukowa (WSP w Gdańsku) z okazji XX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Tezy referatów), Gdańsk, s. 47–49.
33. Słowotwórstwo nazw żeńskich we współczesnym języku polskim. (Wybrane zagadnienia), Język Polski XLIV, s. 129–140.
34. Staropolskie nań czy nani? (Forma biernika zaimka anaforycznego po przyimku), Prace Filologiczne XVIII, cz. 3, s. 163–169.

1965

35. Dokumentalny czy dokumentarny?, Język Polski XLV, s. 107–110.
36. Jeszcze raz: Rumii czy Rumi?, Głos Wybrzeża, nr 259, s. 5.
37. Oboczność tobie // ci w języku staropolskim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej V, s. 347–353.

1966

38. Gdzie urodził się Wybicki? (Etym. n. m. Będomin), Głos Wybrzeża, nr 72, s. 5.
39. O RumiChyloni uwagi ortograficzne, [w:] Polszczyzna piękna i poprawna. Porady językowe, Wrocław, wyd. 2, s. 509–515.
40. Profesura ‘profesorowie’, [w:] Polszczyzna piękna i poprawna. Porady językowe, Wrocław, wyd. 2, s. 191–193.
41. Sąde(c)czyzna i nazwy podobne w świetle ortografii, Język Polski XLVI, s. 208–214.
42. [Rec.] Prace Filologiczne XVIII, cz. 3, [w:] Poradnik Językowy, s. 261–272.

1967

43. Barbórka. (O pisowni po raz ostatni), Głos Wybrzeża, nr 287, s. 3.
44. Imiona staropolskie w nazwiskach pomorskich, Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego IV, nr 6, s. 10–13.
45. Nazwy pomieszczeń na -(a)lnia w języku polskim, Język Polski XLVII, s. 182–193.
46. Nazwy pomieszczeń na -arnia w języku polskim, Język Polski XLVII, s. 259–276.
47. Nazwy przestrzenne na -owisko w języku polskim, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Prace Językoznawcze, nr 2, s. 45–61.
48. O błędach językowych w szkole. (Na marginesie książki U. Wińskiej, Błędy językowo-stylistyczne uczniów szkół podstawowych województwa gdańskiego, Gdańsk 1966), Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Prace Pomorzoznawcze, nr 15, s. 315–327.
49. [Odp. na ankietę „Językoznawcy” dt. kierunków, osiągnięć i potrzeb językoznawstwa polskiego oraz uniwersyteckich studiów językoznawczych], Językoznawca, nr 16/17, s. 3.
50. O V Ogólnopolskim Seminarium Studenckich Kół Językoznawczych w Gdańsku, Językoznawca, nr 16/17, s. 3.
51. Zniemczone formy nazwisk polskich na Pomorzu, [w:] Pomorze Gdańskie IV, Gdańsk, s. 173–202.

1968

52. Co znaczy wyraz kaszubszczyzna?, Głos Wybrzeża, nr 9, s. 5.
53. Dlaczego należy pisać do Rumi?, Dziennik Bałtycki, XXIV, nr 184, s. 5.
54. Do Charzyków, Głos Wybrzeża, nr 15, s. 5.
55. Jeszcze raz w sprawie Rumi, Dziennik Bałtycki, XXIV, nr 202, s. 5,7.
56. O budowie słowotwórczej wyrazu Sąde(c)czyzna, Język Polski XLVIII, s. 372–373.
57. O funkcyjnej jednoznaczności tzw. formantów wieloznacznych, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Językoznawstwo, ser. 3, s. 17–22.
58. O nazwach Starogard, Gorzędziej i podobnych, Dziennik Bałtycki, XXIV, s. 4.
59. O tym, jak Biała RzekaBiałą Rukę się zmieniła, Dziennik Bałtycki, XXIV, nr 189, s. 3.
60. Produktywność przyrostka ‑izna we współczesnym języku polskim, Slavia Occidentalis XXVII, s. 111–118.
61. Rzeczowniki ekspresywne na ‑sko w języku polskim, Język Polski XLVIII, s. 202–216.
62. W obronie formy Pomorania, Dziennik Bałtycki, XXIV, s. 4.

1969

63. Na marginesie nowego wydania „Zasad pisowni polskiej” [S. Jodłowskiego i W. Taszyckiego. Wyd. 16], Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Prace Językoznawcze, z. 4, s. 81–97.
64. O jednolitą pisownię nazw miejscowości typu Boże Pole, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Prace Językoznawcze, z. 4, s. 33–42.
65. O łacińskiej nazwie Pomorza Pomorania, Pomerania, VI, nr 3/4, s. 11–15.
66. O nazwach miejscowości na Kociewiu, [w:] Pomorze Gdańskie VI. Kociewie, Gdańsk, s. 33–58.
67. O przesadnej poprawności językowej, [w:] Język polski. Poprawność – piękno – ochrona, Bydgoszcz, s. 165–178.
68. Ze studiów nad toponomastyką Kociewia, Rocznik Gdański XXVIII, s. 113–158.

1970

69. Budowa słowotwórcza a budowa fonetyczna wyrazów, Język Polski L, s. 25–34,119–131.
70. Co wiemy o nazwie Gdańsk, Dziennik Bałtycki XXVI, nr 39, s. 3,8.
71. Kopernikowski czy kopernikański?, Dziennik Bałtycki XXVI, nr 307, s. 4.
72. Nazwisko Maludy i gwar. maludy < malutki, Poradnik Językowy, s. 386–389.
73. O tzw. derywacji wstecznej odrzeczownikowej we współczesnym języku polskim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej IX, s. 61–94.
74. Poprawność językowa jako problem naukowy, [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa, s. 307–315.
75. …, J. Kowalewska, Komunikat naukowy Studenckiego Koła Językoznawczego WSP w Gdańsku, Językoznawca nr 21/22, s. 222–223.

1971

76. Działalność Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (lata 1963–1970), Rocznik Gdański XXXI, z. 2, s. 273–301.
77. O polskich nazwiskach pochodzących od imion, Dziennik Bałtycki XXVII, nr 51, s. 6.
78. O specyficznych konstrukcjach słowotwórczych typu złoty medalista, Język Polski LI, s. 248–255.
79. Pisownia nazw typu Boże Pole, Dziennik Bałtycki XXVII, nr 19, s. 4,6.
80. Skąd się wzięło rożno?, Język Polski LI, s. 30–36.

1972

81. O formacjach na -anina typu bieganina i typu mieszanina, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XII, s. 53–73.
82. O rodzaju gramatycznym polskich rzeczowników, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Językoznawstwo, ser. 4, s. 233–248.
83. O syngulatywach na -inka typu śnieżynka we współczesnym języku polskim, Poradnik Językowy, s. 61–66.
84. O trybie rozkazującym we współczesnym języku polskim, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze nr 1, s. 71–87.
85. Z zagadnień analizy słowotwórczej, [w:] Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 59–78 [ i odpowiedź na głosy w dyskusji], 109–114.
86. Zagadnienia słowotwórstwa w terminologii technicznej [głos w dyskusji], [w:] Problemy terminologiczne języka polskiego w technice. Materiały z konferencji 2 grudnia 1971, Bydgoszcz, s. 35–36.

1973

87. [Informacja o bieżących i planowanych pracach własnych], Językoznawca nr 26/27, s. 128.
88. O rodzaju gramatycznym polskich rzeczowników, [w:] VII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Warszawa 21–27 VIII 1973. Streszczenia referatów i komunikatów, Warszawa, s. 237–239. [Tekst w jęz. niem.]
89. Rola desufiksacji w tworzeniu nazw pospolitych i własnych, Onomastica XVIII, s. 197–244.
90. Związki składniowe podstawy słowotwórczej a ich odbicie w derywacie, Język Polski LIII, s. 112–118.

1974

91. By język był piękny i sprawny, Głos Wybrzeża, nr 23, s. 4.
92. Czy każdy mąż może być małżonkiem? [ O wyrazach: mąż, małżonek, żona, małżonka], Głos Wybrzeża, nr 25, s. 5.
93. Nowe formy językowe jako skutek zmiany opozycji. (Na przykładach z języka polskiego), Język Polski LIV, s. 171–184.
94. Pociąg na Malbork?, Głos Wybrzeża, nr 38, s. 3.
95. Słowotwórcza rola fleksji we współczesnym języku polskim, Studia Śląskie XXVI, s. 193–205.
96. Wartość funkcjonalna spółgłosek tzw. historycznie miękkich we współczesnym języku polskim, Prace Filologiczne XXV, s. 83–86.
97. Z zagadnień morfologii i ortografii nazw własnych, Onomastica XIX, s. 67–84.

1975

98–101. Drobiazgi słowotwórcze: 5. Międlica, cierlica; 6. Wierzchonek ‘wierzchnia część międlicy’; 7. Wijatka ‘przyrząd do zwijania przędzy’; 8. Beśka ‘owca’ a psieczka, siuta itd., Język Polski LV, s. 119–124.
102. Kategorie fleksyjne w funkcji słowotwórczej we współczesnym języku polskim, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 3, s. 49–55.
103. O strukturze formalnej formacji typu chodzenie, pływanie, Poradnik Językowy, s. 246–248.
104. Problem jednolitości fleksji i derywacji nazw miejscowych na ziemiach zachodnich i północnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Prace Wydz. Hum., nr 5, s. 133–138 [ i odpowiedź na głosy w dyskusji] s. 169.
105. Słowotwórstwo nazw miejsca we współczesnym języku polskim, Gdańskie Studia Językoznawcze I, s. 63–98.
[Red.] Gdańskie Studia Językoznawcze I, s. 251.

1976

106. O derywacji substytucyjnej, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 4, s. 71–73.
107. O kociewsko-malborskich formach typu deli, kredli, Slavia Occidentalis XXXIII, s. 37–40.
108. O pewnych typach derywacji słowotwórczej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXIV, s. 41–53.
109. Próba słownika normatywnego nazw miejscowości byłego województwa koszalińskiego, [w:] Ze studiów nad toponimią Pomorza Środkowego, Koszalin, s. 107–207.
110. Uwagi o nauczaniu słowotwórstwa opisowego w szkole wyższej, [w:] Materiały dyskusyjne ogólnopolskiej konferencji poświęconej realizacji programu gramatyki opisowej języka polskiego w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Puławy 2–3 VI 1976, Lublin, s. 47–55.
111. Z historii polskiego słowotwórstwa. Uwagi o słowotwórstwie rzeczowników, przymiotników i czasowników w Słowniku łacińsko-polskim Jana Mączyńskiego, Studia Polonistyczne UAM III, s. 69–80.

1977

112–117. Drobiazgi słowotwórcze: 9. Starocie (czyli o formacjach na -oć-ocie); 10. Przerębel; 11. Gw. skåla ‘kamień, odłamek skalny’; 12. Gw. pręć ‘witka itp.’; 13. Rodzic ‘ojciec lub matka’; 14. Muzykant (i inne singulativa na -ant), Język Polski LVII, s. 116–124,198–202.
118. Fleksja polskich nazw miejscowych w aspekcie nadawcy i odbiorcy, Prace Naukowe UŚl, Socjolingwistyka I, s. 131–137.
119. O kociewskich czasownikach typu przebudywać ‘przebudowywać’, Język Polski LVII, s. 278–280.
120. Tematyka prac magisterskich z zakresu językoznawstwa polskiego, [w:] Ogólnopolska konferencja dydaktyczna z nauki o języku, Opole 13–14.06. 1977 r., s. 1–6.

1978

121. Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz innych językach słowiańskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Językoznawstwo, ser. 5, s. 61–71. Streszczenie w jęz. niem., [w:] VIII Medjunarodni slavistički kongres. Zagreb 3–9 IX 1978 Ljubljana. Kniga referata. Sažeci t. 1. Zagreb, s. 467; w jęz. pol: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego IV, s. 95–96.
122. Skórcz, Starogard Gdański, Kocborowo, Święty Jan [w Starogardzie Gdańskim] [Etymologie i historia nazw miejscowości], [w:] Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, pod red. H. Górnowicza i Z. Brockiego, Wrocław, s. 130–138.
123. O poradnictwie językowym w Gdańsku i kilku sprawach ogóniejszych. [Referat na konferencji poświęconej zagadnieniom poradnictwa językowego, 7 XII 1977 w Warszawie, i uwagi dyskusyjne wypowiedziane w czasie konferencji], Poradnik Językowy, s. 347–351.
124. Problematyka słowotwórcza derywatów od nazw geograficznych we współczesnym języku polskim, Gdańskie Studia Językoznawcze II, s. 5–18.
125. Prace magisterskie z zakresu językoznawstwa polskiego i problemy opieki, [w:] Problemy językowych seminariów magisterskich i zajęć specjalistycznych na filologii polskiej. Materiały z konferencji w Opolu 13–14 czerwca 1977 roku, Opole, s. 25–29.
126. Z zagadnień struktury polskich skrótowców, Polonica IV, s. 163–174.
[Red.] Gdańskie Studia Językoznawcze II, s. 237.

1979

127. Czasowniki dokonane na -nąć jako źródło nowych form czasowników niedokonanych, [w:] Opuscula Polono-Slavica, Wrocław, s. 183–190.
128. Die Veränderung des morphonologischen Paradigmas als Entwicklungsfaktor der Wortform, Zeitschrift für Slawistik, Bd. 24, s. 83–88.
129. O północnopolskich zdrobnieniach typu Chmielonko (< Chmielno), wisionka (< wiśnia), Studia Polonistyczne UAM VII, s. 67–74.
130. O wtórnych formach iteratywnych w języku polskim, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego V, s. 94–96.
131. O wtórnym znaczeniu i wtórnej motywacji kilku wyrazów zapożyczonych (oportunista, samson, modystka, szarytka, bryza), Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 6, s. 87–91.
132. Problemy systemu morfologicznego w toponomastyce ziem zachodnich i północnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Prace Wydz. Hum., nr 8, s. 45–53.
133. Zagadnienie przeszłości językowej Kaszub i regionów sąsiednich w świetle hiperyzmów, [w:] Konferencja Pomorska (1978), Wrocław, s. 135–147 (i odpowiedź na głosy w dyskusji) s. 174–176.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:26
Data publikacji: śr., 29.07.2009 r., 0:00

Bogusław Kreja

1980

134. Przyrostek -t- – osobliwość słowotwórcza w tworzeniu macedońskich liczebników porządkowych. Makedonski jazyk XXXI, s. 101–103.
135. Rozwój grup typu SS w polskich gwarach, Język Polski LX, s. 121–129.
136. Wpływ formy na znaczenie w wyrazach typu oportunista, sensat we współczesnej polszczyźnie, Język Polski LX, s. 254–259.
137. Z historii polskich wyrazów i zwrotów [urżnąć się ‘upić się’ (mocno)], Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego VI, s. 83–84.

1981

138. Problem normy akcentowej we współczesnej polszczyźnie, Studia Polonistyczne UAM IX, s. 97–110.
139. Zjawisko derywacji substytucyjnej w historii języka polskiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica II, s. 91–101.

1982

140–142. Drobiazgi słowotwórcze: 15. Gwar. plenić ‘wyplenić, wykorzenić, tępić’; 16. Skąpiradło; 17. Nazwisko Dachtera (czyli o przyrostku -era i czasowniku dachtać < gdakotać), Język Polski LXII, s. 123–132.
143. Podstawowe kryteria oceny form językowych okresu powojennego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Prace Wydz. Hum., nr 11, s. 221–235.
144. Słowotwórstwo a problem tworzenia nowych wyrazów, Prace Filologiczne XXXI, s. 103–107.
145. Wpływ czynników rytmicznych na formę jednostek frazeologicznych, [w:] Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. A. M. Lewicki, Lublin, s. 91–96.
146. Zagadkowe wynalawszy ‘wynalazłszy’ u Jana Kochanowskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 8, s. 259–262.
147. Z zagadnień kultury języka w Polsce niepodległej, [w:] Język polski i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości (1918–1978), Wrocław, s. 161–167.

1983

148. Ekspresywny przyrostek -owsko w historii i gwarach języka polskiego, Roczniki Humanistyczne XXX–XXXI, z. 6,1982–1983, s. 77–86.
149. Formacje na -oć w języku polskim, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 9, s. 83–91.
150. Rozważania nad mapami Małego atlasu gwar polskich PAN, Gdańskie Studia Językoznawcze III, s. 119–129.
151. Rzeczowniki z przyrostkiem -niczy w języku polskim i innych językach słowiańskich, Gdańskie Studia Językoznawcze III, s. 5–26.
152. Zagadnienie modeli słowotwórczych, Z polskich studiów slawistycznych VI, s. 203–212.
153. Zmiany w powojennej polszczyźnie jako skutek działania czynników zewnętrznych, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, s. 93–103.
[Red.] Gdańskie Studia Językoznawcze III, s. 191.

1984

154. [Wypowiedź w ankiecie na temat:] Co mi dał KUL, Kierunki, nr 46 z dnia 11 XI, s. 6.
155–157. Drobiazgi słowotwórcze. 18. Czamarka ‘czapka’, 19. Pływy ‘okresowe ruchy mas wodnych’, 20. Sytuacja podstrajkowa, Język Polski LXIV, s. 342–348.
158. Problem ogólnej klasyfikacji nazw własnych, Onomastica Jugoslavica XI, Zagreb, s. 79–91.
159. Problem zmiany typu ż > rz w nazwach miejscowych, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego X, s. 84–85.
160. The Problem of Adjective Types koterski (< Koteże), modliborski (< Modlibożyce). Summary, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 10, s. 117.

1985

161. Gwarowa sośnia ‘sosna’ i podobne nazwy drzew (jedla, olsza, jasień...), Język Polski LXV, s. 349–352.
162. Nazwy miejscowości i co z tego wynika, Dziennik Bałtycki XL, nr z dnia 31 VII.
163. O pierwotnej formie gramatycznej rzeczownika biodro i podobnych, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego XI, s. 69–70.
164. O pochodzeniu nazwy Kociewie, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego XI, s. 67–69.
165. O przymiotniku jary, Dziennik Bałtycki XL, nr z dnia 21 V.
166. Polskie urżnąć się ‘upić się’ (Z historii polskich wyrazów i zwrotów), Prace Filologiczne XXXII, s. 163–168.

1986

167. Buk i nazwy podobne jako podstawa słowotwórcza polskich nazw miejscowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Historycznoliterackie, t. 10–11, s. 91–97.
168. Nazwa Pomorze i jej związek z morzem, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego XII, s. 129–130.
169. Nomina agentis na -ćel-ćer w języku górnołużyckim, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 12, s. 95–104.
170. Śp. Hubert Górnowicz (7 XI 1922 – 2 V 1986), Język Polski LXVI, s. 321–325.
171. Typy słowotwórcze przymiotników derywowanych od rzeczowników na -Tja, Prace Filologiczne XXXIII, s. 163–168.
172. Zagadnienia struktury funkcyjnej i formalnej niektórych derywatów na -ka, [w:] Collectanea linguistica. Prace Komisji Językoznawstwa 53, s. 69–73.

1987

173–174. Drobiazgi słowotwórcze: 21. Wyraz wybrzeże – problem znaczenia i struktury; 22. Gwarowe płytko ‘spławik’, Język Polski LXVII, s. 185–191.
175. Formacje na -aka w języku polskim, Studia Polonistyczne UAM XXIV/XXV, s. 111–122.
176. Formacje na -ownia-(ow)nia we współczesnym języku polskim, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 13, s. 41–52.
177. O nazwie Kociewie, [w:] Kociewie II. Pomorze Gdańskie 17, Gdańsk, s. 9–22.
178. Problem pierwotnej formy gramatycznej ps. *bedra i wyrazów podobnych, [w:] Specimina Philologiae Slavicae. Supplementband 23.Sprach und Kultur-Kontakte im Polnischen. München, s. 255–261.
179. Przedrostek po- w nazwach własnych i pospolitych typu Pomorze, pojezierze w języku polskim i innych językach słowiańskich, [w:] IX slovenská onomastická konferencia – Nitra 26–28 júna 1985. Zbornik referátov. Zostavíl M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav L`udovíta Štúra, s. 131–135.
180. Wątpliwości i rozważania z zakresu kultury języka. 1. Krajowa Dyspozycja – Gazem czy Gazu?; 2. Wyrazy negliż, negliżować i ich znaczenie; 3. Co to jest oko cyklonu?, Język Polski LXVII, s. 41–47.
181. Wyraz wybrzeże – problem znaczenia i struktury, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego XIII, s. 153–154.

1988

182. Czas przyszły złożony w języku Jana Kochanowskiego, Język Polski LXVIII, s. 102–115.
183. O potrzebie standaryzacji fleksyjnej polskich nazw miejscowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 14, s. 137–141.
184. Przymiotniki od rzeczowników zapożyczonych typu gramatyka, egoizm // egoista, biologia w językach słowiańskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, ser. VII, s. 219–229.
185. Problem polskich nazwisk typu Rybicki, Dulski, [w:] V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, red. K. Zierhoffer, Poznań, s. 183–190.
186. Przyrostek -ownia w języku polskim i w innych językach słowiańskich, [w:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław, s. 227–235.
187. Zagadnienie polskich kolektywnych nazw miejscowych typu Brzezie, Pustkowie, Gdańskie Studia Językoznawcze IV, s. 41–82.
[Red.] Gdańskie Studia Językoznawcze IV, s. 224.

1989

188. O przydawkach dzierżawczych typu (syn) pana Przybysławow w języku staropolskim, Język Polski LXIX, s. 115–120.
189. Z historii polskich wyrazów, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 15, s. 43–54.
190. Źródła i typy wahań w odmianie polskich nazw miejscowych, [w:] Aktuálne úlohy onomastíky z hl’adiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickoj konferencie (6.–8. mája 1987 v Smoleniciach). Zostavil M. Majtán. Bratislava, s. 287–293.

1990

191. Wyraz morze i jego derywaty w języku polskim, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego XVI, s. 123–124.
192–194. Ze słownictwa przedwojennej Polonii niemieckiej: 1. Rodło; 2. Polactwo ‘Polacy’; 3. Niemra ‘Niemka’, Słupskie Prace Humanistyczne, nr 10 a, s. 161–170.
195. Z zagadnień dystrybucji przyrostków w polskim słowotwórstwie (Na przykładzie deminutywnego i feminatywnego -ka), [w:] Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympozia konaného v rámci 7. zasadnutia lexikologicko-lexikografickej Komisie pri Mezinárodnom Komitéte Slavistov (Nové Wozokany 24.–26. apríla 1989), Bratislava, Jazykovedný ustáv Ĺudovíta Štura SAV, s. 88–90.
[Rec. omówieniowa tomu] Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Indogermanische Forschungen 95. Band 1990, s. 367–369.

1991

196–198. Drobiazgi słowotwórcze: 23. Dowcipas – problem znaczenia; 24. Wysięgnik – strukturą aglutynacyjną?; 25. Problem formacji typu przedwojna, powakacje, Język Polski LXXI, s. 227–233.
199. Formacje na -as w języku polskim, Roczniki Humanistyczne XXXIX–XL, z. 6,1991–1992, s. 133–145.
200. Kaszubskie i innosłowiańskie przymiotniki typu małuszki ‘maluśki’, Język Polski XXI, s. 115–119.
201. O pewnych różnicach w zakresie funkcji przyrostka -ina (-izna) w językach słowiańskich, Gdańskie Studia Językoznawcze V, s. 129–137.
202. Wyraz morze i jego derywaty w języku polskim i innych językach słowiańskich, Gdańskie Studia Językoznawcze V, s. 1–15.
203. Zdrobnienia na -'(ecz)ek typu chłopieczek w gwarach i historii języka polskiego (na tle słowiańskim), [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Językoznawstwo III, s. 437–445.
204–206. Ze słowotwórstwa kaszubskiego: 1. Kaszubski przyrostek deminutywny ‑(išč)ko, 2. Uwagi o kaszubskich formacjach feminatywnych typu Niemcka ‘Niemka’, 3. Kaszubskie formacje na -ca (< -ica), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, s. 57–64.

1992

207–209. Drobiazgi słowotwórcze: 26. Odczasownikowe przymiotniki na -owy; 27. Błocko problem jego struktury słowotwórczej; 28. Krawczka a dawny zasięg form typu domk, krawc, Język Polski LXXII, s. 154–162.
210–211. Drobiazgi słowotwórcze: 29. Mennica – historia wyrazu; 30. Wyraz mielizna i jego rodzina, Język Polski LXXII, s. 272–278.
212. Formacje apelatywne i imienne na -osz w języku polskim i innych językach słowiańskich. Antroponimiczna geneza przyrostka -osz, Onomastica XXXVII, s. 97–121.
213. O formacjach typu kadzielnica, chrzcielnica w języku polskim i innych językach słowiańskich, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Slawistyka 6, s. 159–170.
214. O kilku problemach słowiańskiej (polskiej) derywacji słowotwórczej, Folia philologica. Supplementum II, Palaeobohemica Immanueli Michálek Septuagenario oblata, Praha, s. 19–24.
215. Problem przymiotników typu (Lublin –) lubelski, (Kościerzyna –) kościerski w języku polskim, Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, seria: Język na Pograniczach, nr 4, Warszawa, s. 93–97.
216. Problemy wyboru: trójmasztowiec czy trzymasztowiec, Prace Filologiczne XXXVII, s. 91–97.
217. Słowotwórcze związki polszczyzny z innymi językami słowiańskimi [w:] Z polskich studiów slawistycznych, ser. VIII, s. 121–126.
218. Uwagi o polskich nazwach miejscowych na ‑nik, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 16, s. 155–158.
219–221. Wątpliwości i rozważania z zakresu kultury języka polskiego: 4. O różnych podkoszulkach (podkoszulekpodkoszulka); 5. Kłopotliwy protokół; 6. Dlaczego nie w Międzyzdroju, lecz w Międzyzdrojach?, Język Polski LXXII, s. 16–23.

1993

222. Altpolnische Personennamen mit der Endung ‑ej und zeitgenössische polnische Familiennamen, [w:] Onymische Systeme, Zusammenfassungen der Beiträge an der III. Tschechischen Onomastischen Konferenz und an dem V. Seminar “Onomastik und Schule” (12.–14.1.1993 in Hradec Králové), Hradec Králové, s. 77.
223–224. Drobiazgi słowotwórcze: 31. O formancie -gate ‘afera, skandal’; 32. Cienki (itp.) jako problem słowotwórczy, Język Polski LXXVIII, s. 63–69.
225. Drobiazgi słowotwórcze: 33. Autobus i inne formacje na -bus (też ‑wóz), Język Polski LXXIII, s. 181–187.
226. Drobiazgi słowotwórcze: 34. Oglądalność, cytowalność i inne formacje ‑aln(‑)ość, Język Polski LXXIII, s. 282–292.
227. Formacje na -anin-an w języku polskim i w innych językach słowiańskich, Onomastica XXXVIII, s. 107–131.
228. Niemieckie formy polskich nazw własnych na Pomorzu, [w:] Munera litteraria Richardo von Weizsäcker a philologis et historicis Universitatis Gedanensis oblata, Wrocław, s. 37–46.
229. O formacjach na -aszek typu wujaszek, kuraszek w języku polskim i innych językach słowiańskich, [w:] Munera linguistica L. Kuraszkiewicz dedicata, s. 171–181.
230. Słowotwórstwo apelatywne pochodzenia proprialnego w języku polskim, [w:] Namenkundliche Information, Beiheft 17. Antroponymica Slavica. Hrsg.von Walter Wenzel, Leipzig, s. 150–155.
231. Święcone jaja i dyngówki, Pomerania 1993, nr 3 (227), s. 9–10.
232. Wyraz ryba i jego derywaty w języku polskim (na tle słowiańskim), Spr GTN, s. 130–132.
233. Z morfo[no]logii kaszubskiej. Formacje typu ubósztwo, Spr GTN, s. 134–135.

1994

234. Drobiazgi słowotwórcze: 35. O zróżnicowaniu wśród formacji na -ynka (zegarynka, figurynka, wieczorynka...), Język Polski LXXIV, s. 34–39.
235. Drobiazgi słowotwórcze: 36. Służbista, jego geneza i miejsce wśród formacji na ‑ista, Język Polski LXXIV, s. 93–96.
236. Drobiazgi słowotwórcze: 37. Problem zmiany morfologicznej typu Kokoszkowy > Kokoszki, Język Polski LXXIV, s. 192–198.
237. Drobiazgi słowotwórcze: 38. Nazwisko Drzeżdżon na tle kaszubskich formacji na -on, Język Polski LXXIV, s. 293–298.
238–239 [Odp. red. 661. (1.):] Filologia polska czy polonistyka? (też język polski czy polszczyzna?), [odp. red. 662. (2.):] Zawodowszczyzna i formacje ekspresywne na ‑szczyzna, Język Polski LXXIV, s. 77–79.
240–246. [Odp. red. 663. (3.):] O języku reklamy: opozycja my – ty, [odp. red. 664. (4.):] Czekoladowy jedwab czyli ‘czekolada jak jedwab’, [odp. red. 665. (5.):] Fokarium ‘basen dla fok’ i inne formacje na -arium, [odp. red. 666. (6.):] Podłośćpodłota, [odp. red. 667. (7.):] Bydgoszcz – bydgoski, ale Wrzeszcz – wrzeszczański, [odp. red. 668. (8.):] Ulubiony – imiesłów czy przymiotnik?, [odp. red. 669. (9.):] Osowa – problem fleksyjny: w Osowie czy w Osowej?, Język Polski LXXIV, s. 149–154.
247–251. [Odp. red. 671. (11.):] Problem rodzaju gramatycznego rzeczowników, [odp. red. 672. (12.):] Wyraz obora i jego znaczenia, [odp. red. 673. (13.):] Pracoholicyseksoholicy, [odp. red. 674. (14.):] Czy można ubrać płaszcz?, Język Polski LXXIV, s. 396–398, [odp. red. 676. (15.):] Jakubjakobini a sprawy ortograficzne, Język Polski LXXIV, s. 399.
252. Nazwisko Terlecki, [w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 19–20, s. 111–112.
253. Problem genezy wybranych przyrostków antroponimicznych (-im itp., -ost), Onomastica XXXIX, s. 145–155.
254. Problem słowotwórczej struktury nazw rezultatów czynności, [w:] Rocznik naukowo-dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Językoznawcze VIII, z. 168, s. 107–110.
255. Przymiotniki typu (Modlibożyce>) modliborski (>Modliborzyce) a problem rozwoju grup -rsk- > -szk- i -szk- > -rsk-, Onomastica XXXIX, s. 79–93.
256. Przyrostki złożone w języku polskim – problemy ich genezy i rozwoju, Slavia LXIII, Praha, s. 483–490.
257. Syntagmatyczny aspekt słowotwórstwa (Na materiale polskim), Slavia LXIII, Praha, s. 345–350.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:27
Data publikacji: czw., 30.07.2009 r., 0:00

Bogusław Kreja

1995

258. Drobiazgi słowotwórcze: 39. O różnych znaczeniach rzeczowników na ‑logia typu psychologia, Język Polski LXXV, s. 115–120.
259. Drobiazgi słowotwórcze: 40. Polskie przymiotniki na -(ań)ski i -ański, Język Polski LXXV, s. 209–215.
260. Drobiazgi słowotwórcze: 41. Obcy przyrostek -yka i jego pochodne (typu akord‑yka, atom-istyka, diet-etyka, organizat-oryka, cyfr-onika…) we współczesnym języku polskim, Język Polski LXXV, s. 321–326.
261–262. Drobiazgi słowotwórcze: 42. Północnopolskie pyszka ‘gruba kasza…’ derywatem odprzymiotnikowym; 43. Podróżnik ‘cykoria (itd.)’, czyli ‘roślina przydrożna’, Język Polski LXXV, s. 327–331.
263. Dziedziniec jako problem słowotwórczy, Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, nr 14, Kraków, s. 93–96.
264. Formacje na -iniec typu babiniec, krowiniec w języku polskim (na tle słowiańskim), Prace Filologiczne XL, s. 7–27.
265. Językowe i pozajęzykowe przyczyny nieodmienności polskich nazwisk, Język Polski LXXV, s. 12–22.
266. Nazwisko Czapiewski a stp. czap’ ‘czapla’, [w:] Język polski – historia i współczesność. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy powstania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Poznań, 4–5 maja 1994), pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 53–56.
267. O nazwach kilku jezior kociewskich (Kałębie, Udzierz), [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, Gdańsk, s. 79–84.
268. [Odp. red. 677. (16.):] Krótko o różnicy między spójnikami ioraz, Język Polski LXXV, s. 154–155.
269–272. [Odp. red. 678. (17.):] Boli dla mnie ząbMam państwu dobre wiadomości (Problemy ze spójnikiem dla), [odp. red. 679. (18.);] Co ma pilot do lotnika? (i o słownictwie lotniczym pochodzenia morskiego), [odp. red. 680. (19.):] Problem gramatyczny z krasnoludkami, [odp. red. 681. (20.):] Proszę pani, on się bije! ( czyli o bić się ‘bić kogoś’), Język Polski LXXV, s. 236–240.
273. Polskie formacje feminatywne. System i uzus, [w:] Kultura języka dziś, red. W. Pisarek i A. Zgółkowa, Poznań, s. 101–107.
274. Rozwój formacji na po -′e typu pojezierze, Pomorze na tle innych języków słowiańskich, Gdańskie Studia Językoznawcze V, s. 67–93.

1996

275. Drobiazgi słowotwórcze: 44. O formacjach z przedrostkiem niedo- typu niedorozwój, niedolisek, Język Polski LXXVI, s. 160–163.
276. Formacje na -ułka a problem pigułki, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, vol. XIV/XV, 1996/1997, s. 149–156.
277. Nadtypy i typy słowotwórcze – ich struktura i dynamika, Język Polski LXXVI, s. 11–16.
278. O formacjach na -ostwo w języku polskim. (Stan dzisiejszy i historia), Język Polski LXXVI, s. 88–96.
279. Problem północnopolskiej formy zajek ‘zając’, Symbolae slavisticae, SOW, Warszawa, s. 186–189.
280. [Nauka o języku w szkole:] Skąd się biorą potrzebne ludziom nazwy? (Krótko o słowotwórstwie), Język Polski LXXVI, s. 369–377.
281. Słowotwórstwo w aspekcie normatywnym, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Forum Kultury Słowa, pod red. J. Miodka, Wrocław, s. 201–212.
282. Zjawisko hiperyzacji w gwarach i problemy jego interpretacji, Studia dialektologiczne I, Kraków, s. 31–39.

1997

283. Formanty -yszka, -iszka w wyrazach pospolitych i w nazwiskach, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, s. 45–52.
284. Nazwisko Do(h)rau – jego warianty i pochodzenie, [w:] Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt, Ernst Eichler von seinen Schülern und Freuden, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, s. 453–462.
285. Nazwiska na -(-)ga itp. a problem tzw. nazwisk dopełniaczowych, [w:] Onomastyka i dialektologia, SOW, Warszawa, s. 167–179.
286. [Odp. red. 684. (21.):] Módl się za nami, Język Polski LXXVII, s. 384.
287. Prząśniczka – jej rodowód słowotwórczy i problem jej nowego znaczenia (Z uwagami na temat etymologii wyrazu przęsło), Rocznik naukowo-dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 192, Prace Językoznawcze IX, s. 133–138.
288. Rzeczownik półgodzina i historia złożeń z pół- (z sugestią ortograficzną), Język Polski LXXVII, s. 32–40.
289. Struktura i znaczenie formacji na -alnik, -alnica, -alka w języku polskim, [w:] Roczniki Humanistyczne, Językoznawstwo XLV–XLVI, z. 6,1997–1998, s. 69–79.
290. Szesnastowieczne pozdrowienia typu pomaga Bóg ‘witaj’ i podobne (Z historii polskich form salutatywnych), Studia slavica et humanistica in honorem Nullo Minissi, Prace Naukowe UŚl, nr 1595, Katowice, s. 272–282.
291. Wyraz pacierz jako nazwa miary czasu, [w:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, Prace Slawistyczne, nr 105, SOW, Warszawa, s. 145–158.
292. Pomorskie nazwiska odmiejscowe (Na przykładzie województwa gdańskiego), Język Polski LXXVII, s. 311–319.
293. Z księgi polskich nazwisk. 1. Aremk(e); 2. Badziąg; 3. Dziomba – Dziemba – Zięba; 4. Nowoczyn; 5. Ocieczek; 7. Oszajca – Osojca; 8. Pertek; 9. Perużyński – Peruga – Peryga – Perucki; 10. Szubarczyk; 11. Widernik; 12. Wietrzykowski, Język Polski LXXVII, s. 169–182.

1998

294. Formacje na -ownictwo-alnictwo we współczesnym języku polskim, Prace Filologiczne XLIII, s. 273–280.
295. Geografia nazwisk a zasięgi cech gwarowych, Język Polski LXXVIII, s. 39–48.
296. Glosy do «Słowotwórstwa języka doby staropolskiej…» pod. red. K. Kleszczowej, Język Polski LXXVIII, s. 188–195.
297. Główne typy i główne cechy nazwisk gdańskich, Z polskich studiów slawistycznych, ser. IX, Językoznawstwo, s. 157–162.
298. [Odp. red. 685. (22.):] Tak mi dopomóż Bóg, [odp. red. 686. (23.):] Chciałem powiedzieć, że, Język Polski LXXVIII, s. 159–160.
299. [Odp. red. 687. (24.):] Jakie mogą być kserografy?, Język Polski LXXVIII, s. 282–283.
300. Problem pochodzenia nazwy miejscowej Gniew, [w:] Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku, pod red. B. Śliwińskiego, Bernardinum Pelplin, s. 17–21.

1999

301. Deminutiva (itd.) na -iczka i augumentativa (itp.) na -ica w perspektywie historycznej, Prace Filologiczne XLIV, s. 319–332.
302. Drobiazgi słowotwórcze: 45. Formacje typu nadworze, nawsie – problem ich natury i genezy, Język Polski LXXIX, s. 259–265.
303. Formacje na -(ow)nica-ownica we współczesnym języku polskim – ich struktura i funkcje, [w:] Szkice literackie i językoznawcze, WSP w Słupsku, Słupsk, s. 199–207.
304. Formy zdrobniałe i spieszczone imion osobowych w języku Adama Mickiewicza, [w:] Mickiewicz interdyscyplinarny, Słupsk, s. 39–56.
305. O akategorialnym przyrostku ekspresywnym -uchn- (por. mat-uchn-a, mal-uchn-y, płak-uchn-ać), [w:] Prace Naukowe Uśl, nr 1775, Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 398–405.
306–307. [Odp. red. 688. (25.):] Ze słownictwa Pana Tadeusza, 1. Obora; 2. Ogrójec, Język Polski LXXIX, s. 158–160.
308. Problem genezy krajniackich nazw drzew owocowych na -arka (typu jabłczarka, kruszczarka), [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze V, cz. 2, Poznań, s. 43–48.
309. Problem genezy i rozwoju typów słowotwórczych (Na przykładach z języka polskiego), [w:] Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung, 2. Tagung der Internationalen Kommision für slavische Wortbildung, Magdeburg, 9.–11.10.97, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 273–281.
310. Problem ogólnej struktury morfologicznej derywatów słowotwórczych, [w:] Florilegium Linguisticum, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 267–273.
311. Problem przymiotników odczasownikowych na ‑ki w języku polskim, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze V, Poznań, s. 69–75.
312. Próba rekonstrukcji rzeczywistości pozajęzykowej w świetle słowotwórstwa (Na przykładzie formacji na -niczy-ostwo), [w:] Synchronia – diachronia, pod red. M. Wojtyły-Świerzowskiej, Kielce, s. 69–79.
313. Śp. Władysław Brzeziński (1922–1998), Język Polski LXXIX, s. 383–384.
[Red.] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 280.

2000

314. Drobiazgi słowotwórcze: 46. Rżysko i problem kategorii ‘pole, na którym coś rosło’, Język Polski LXXX, s. 212–218.
315. Nasze nazwiska. Propozycje interpretacyjne, [w:] Gdańskie Studia Językoznawcze, VII, s. 71–107.
316. O antonimicznej kategorii słowotwórczej czasowników inceptywno-anulatywnych, Prace Filologiczne XLV, s. 301–311.
317–318 [Odp. red. 689. (26.):] Hamburgery i inne formacje na -burger(y), [odp. red. 669. (27.):] Kiedy dwóch, kiedy dwu?, Język Polski LXXX, s. 152–154.
319. [Odp. red. 691. (28.)] O międzyszczycie (komunikacyjnym), Język Polski LXXX, s. 398–399.
320. Problemy genezy typów słowotwórczych polskich nazwisk, [w:] Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand. Materialien der 3. Konferenz der Kommision für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee Innsbruck 28.9. – 1.10.1999, Innsbruck, s. 243– 251.
321. Staropolskie imiona typu Mszczuj a współczesne nazwisko Żdżuj // Zdzuj //Zduj, Język Polski LXXX, s. 10–14.
322. Struktura i znaczenie formacji na -arka oraz problem genezy przyrostka -arka[instr], Studia historycznojęzykowe III. Rozwój polskiego systemu językowego. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków, s. 167–185.
323. Wybrane polskie nazwiska odimienne – problemy ich etymologii, [w:] Język – człowiek – kultura. Rozprawy i artykuły. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Jurkowskiemu, pod red. B. Czopek-Kopciuch, Piotrków Trybunalski, s. 173–188.

2001

324–327. [Odp. red. 691. (29.)] O Świadkach Jehowy, czyli jehowych, jehowach, jehowcach, jehowitach itd., Język Polski LXXXI, s. 159–160; [Odp. red. 692. (30.)] (Poległym) w służbie ojczyzny czy też … w służbie ojczyźnie, Język Polski LXXXI, s. 231–232; [Odp. red. 693. (31.)] Jakie powinny być światła: przeciwmgłowe czy przeciwmgielne?, Język Polski LXXXI, s. 232–233; [Odp. red. 695. (32.)] O prawojazdach (czyli o ‘prawie jazdy’), Język Polski LXXXI, s. 314–315.
328. Problem oboczności: unasienianie // unasiennianie (na tle czasowników na u‑i(a)ć), Język Polski LXXXI, s. 113–116.
329. Współczesne polskie nazwiska „muzyczne”, Onomastica XLVI, s. 191–220.
330. Wyraz nałęcz a problem jego pierwotnego znaczenia i etymologii, Prace językoznawcze 26, Studia historycznojęzykowe, pod red. A. Kowalskiej i O. Wolińskiej, Katowice, s. 128–135.

2002

331. Ewolucja systemu słowotwórczego i jej przyczyny (na materiale polskim), [w:] Swetlana Mengel (Hrsg.), Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialien der 5. Internationalen Konferenz der Kommision fűr slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittenberg, 20.–25. September 2001), Lit Verlag Műnster – Hamburg – London, s. 305–317.
332. Nazwiska tzw. gdańskie i ich pozagdańskie powiązania, [w:] Język w przestrzeni społecznej, red. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk, Opole, s. 297–307.
333. Nieznane staropolskie nazwy osobowe na -mir-sław, ukryte we współczesnych polskich nazwiskach, Roczniki Humanistyczne, t. XL–XLI, z. 6, Lublin 2001–2002, s. 205–217.
334. [Odp. red. 696. (33.)] Problemy z akcentem w formach czasownikowych typu robiliśmy, Język Polski LXXXII, s. 76–77.
335. O przymiotnikach ekspresywnych na ‑utki (częściowo też ‑uśki) w języku polskim, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, folia 6, Studia Linguistica I, s. 165–180.
336. Problem oboczności -Vski // -Vwski w nazwiskach typu Radgoski // Radgowski, Sobieski // Sobiewski, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Deynie, pod red. S. Gali, Łódź, s. 251–259.
337. Z geografii polskich nazwisk (Problem nazwisk od nazw miesięcy i od nazw dni tygodnia; typy słowotwórcze nazwisk na -orz-uś), [w:] Studia dialektologiczne II, red. J. Okoniowa, B. Dunaj, Kraków, s. 137–148.

2003

338. Neologizmy i ich rodzaje, [w:] Wokół struktury słowa, red. nauk. A. Pstyga, Gdańsk, s. 37–49.
339. O nazwiskach od wyrazów pospolitych, oznaczających kuglarzy i karłów, [w:] Słowa jak mosty nad wiekami, red. U. Sokólska, P. Wróblewski, Białystok, s. 243–261.

2004

340. Nazwisko Giedroyc (w dopełniaczu Giedroycia) a problem oboczności ‑c‑//‑ć‑, [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, pod red. I. Kadulskiej i R. Grześkowiaka, Gdańsk, s. 421–429.
340. Słowotwórstwo nazw żeńskich w języku górnołużyckim, Lětopis. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 51, Bautzen, s. 88–97.

2005

341. Kategoria nazw „solemnitatywnych” a problem kategorii słowotwórczych w języku polskim, [w:] De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, edited by D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner, C. Klaus, Gdańsk 2005, s. 99–106.

2008

342. Bieżące regulowanie systemu słowotwórczego, [w:] Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa. Materiały II konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2008, s. 11–24.

MMS

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 20:28
Data publikacji: czw., 30.07.2009 r., 0:00