fbpx Dr Hanna Makurat | Wydział Filologiczny

Dr Hanna Makurat | Wydział Filologiczny

Dr Hanna Makurat

Dr Hanna MAKURAT

Absolwentka filologii polskiej, slawistyki, filologii rosyjskiej i filozofii. W 2011 r. obroniła doktorat napisany na temat: Jinterferencjowé przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie.  W pracy tej przebadała wzajemne wpływy językowe polsko-kaszubskie, rejestrowane w języku przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych. Ponadto jest autorką ponad 90 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu lingwistyki kaszubskiej i słowiańskiej, a także prac filozoficznych. Jest też autorką gramatyki kaszubskiej, publikowanej w częściach na łamach czasopisma „Pomerania”, a także tłumaczką języka kaszubskiego, m.in. przetłumaczyła dramat „Ślub” Gombrowicza na język kaszubski (wyd. 2011), a też mniejsze teksty z języka polskiego, serbskiego, rosyjskiego i słoweńskiego. Wygłaszała referaty na 28 konferencjach naukowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Swoje prace naukowe publikuje głównie w języku kaszubskim. Prowadzi badania dotyczące historii kaszubszczyzny, normalizacji języka kaszubskiego, dialektologii kaszubskiej, bilingwizmu, społecznego funkcjonowania kaszubszczyzny, a także przekładoznawstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Instytutu Kaszubskiego, Rady Języka Kaszubskiego, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

 

Ważniejsze publikacje:

Socjolingwisticznô jeleżnosc na òbéńdze Kaszub. Załómiwawnié sã midzëpòkòleniowi transmisji kaszëbsczégò jãzëka, [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Социолингвистические исследования в теории и практике, Ujęcie interdyscyplinarne, t. I, red. J. Mampe i Ł. Owczinnikowa, Gdańsk 2014, s. 157-167.

Charakterystyka języka utworów zrzeszyńców [w:] J. Trepczyk, A. Labuda, J. Rompski, S. Bieszk, F. Grucza, F. Marszałkowski, Poezja zrzeszyńców, opracowanie i przypisy H. Makurat, wstęp J. Borzyszkowski, D. Kalinowski, H. Makurat, Gdańsk 2013, s. LXXXV-CLVI.

Wpływ szkoły odrodowców oraz szkoły polonizującej na formowanie się literackiej kaszubszczyzny [w:] Język, tradycja, tożsamość, red. E. Rogowska-Cybulska i M. Milewska-Stawiany, Gdańsk 2013, s. 38-44.

Właściwości języka utworów lirycznych młodokaszubów, redakcje zbiorków poetyckich i wyznaczniki standaryzacji przyjęte w obecnej edycji [w:] A. Majkowski, J. Karnowski, L. Heyke, Poezja młodokaszubów, opracowanie i przypisy H. Makurat, wstęp: J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, H. Makurat, Gdańsk 2012, s. 85-141.

Ònticzny status tołmaczeniô cyklu „Jiscënków” Jana Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk w kònteksce òntologii tołmaczënkù, „Acta Cassubiana” t. XIV, 2012, s. 21-27.

Aùtor kaszëbskòjãzëcznégò tekstu, „Studia Germanica Gedanensia” 22, sonderband 6, Studien zur sprachlichen kommunikation. Festschrift aus anlass des 70. geburtstages von prof. dr. habil. Marian Szczodrowski, red. G. Łopuszańska unter Mitwirkung von Doris Wilma, Gdańsk 2010, s. 199-204.

Kaszëbskò-pòlsczé fòneticzné interferencje na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze. Cësk kaszëbiznë na pòlaszëznã, „Studia Slawistyczne” 7, Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe”, red L. Dacewicz i B.E. Dworakowska, Białystok 2008, s. 79-97.

Aksjologiô kaszëbskòjãzëkòwëch tekstów, "Acta Cassubiana", t. IX 2007, s. 29-32.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.02.2015 r., 18:17
Data publikacji: czw., 12.02.2015 r., 18:17