prof. dr hab. Radosław Grześkowiak

Dorobek naukowy

 

I. Publikacje książkowe

 

1. Kasper Twardowski, Lekcyje Kupidynowe, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1997, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 7. 

2. Kasper Twardowski, Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1998, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 11.

3. Szymon Zimorowic, Roksolanki to jest ruskie panny, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 13.

4. Adam Korczyński, Wizerunk złocistej przyjaźnią zdrady, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 2000, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 19.

5. Hieronim Morsztyn, Filomachija, wyd. R. Grześkowiak,  Warszawa 2000, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 20.

6. Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współudziale K. Mrowcewicza, Warszawa 2001, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 23.

7. Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Gdańsk 2003.

8. Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu „Ulenspiegla”, wyd. R. Grześkowiak, E. Kizik, Gdańsk 2005.

9. Hieronim Morsztyn, Historyja ucieszna o królewnie Banialuce, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 2007, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 34.

10. Kadasylan Nowokracki, Fraszki i facecje, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 2009, „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej” 5.

11. Mikołaj Mieleszko, Emblematy, wyd. i oprac. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, Warszawa 2010.

12. Olbrycht Karmanowski, Wiersze i listy, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 2010, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 38.

13. Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, Warszawa 2013.

14. Hieronim Morsztyn, Wiersze padewskie, oprac. R. Grześkowiak, Warszawa 2014, „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej” 14.

15. Jan Dominik Morolski, Pamiątka śmierci małżonki, oprac. R. Grześkowiak, Warszawa 2015, „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej” 22.

16. Hieronim Morsztyn, Wybór poezji, oprac. R. Grześkowiak, Wrocław 2016, „Biblioteka Narodowa” I 326.

17. Józef Bartłomiej Zimorowic, Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej, Warszawa 2017, „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej” 31.

18. Jan Smolik, Utwory zebrane, Warszawa 2018, „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej” 38.

19. Dialogi dzieł dawnych. Studia o intertekstualności literatury staropolskiej, Gdańsk 2018.

20. R. Grześkowiak, J. Gwioździk, A. Nowicka-Struska, Karmelitańskie adaptacje „Pia desideria” Hermana Hugona z XVII i XVIII w., Warszawa 2020.

 

12345789111213141516DIalogi dzieł dawnych     Jan Smolik Utwory zebrane    Zimorowic Hymny  

II. Redakcja publikacji książkowych

1. Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. I. Kadulska, R. Grześkowiak, Gdańsk 2004.

2. „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...” Prace edytorskie pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012. 

21

III. Artykuły 

1. „Summariusz wierszów Morsztyna” – radość z wydania i żale za błędy, „Ogród. Kwartalnik” 4 (1991), 2, s. 185-193.

2. Przewartościowania Hieronima Morsztyna. O nieświetnym świecie „Światowej rozkoszy”, „Barok” 1 (1994), 2, s. 59-70.

3. Przypowieść na dzień św. Marcina. Pomiędzy „Lekcyjami Kupidynowymi” a „Łodzią młodzi” Kaspra Twardowskiego, [w:] Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995, s. 111-129.

4. Hieronim i Bóg. Z dziejów XVII-wiecznej elegii pokutnej, [w:] Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 167-178.

5. Poeta z logogryfu. O „Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady” Adama Korczyńskiego, „Teksty Drugie” 1997, 4 (46), s. 51-67.

6. Z notatek na marginesach „Poezji zebranych” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Barok” 4 (1997), 1, s. 175-185.

7. Ze studiów nad spuścizną Hieronima Morsztyna, „Barok” 4 (1997), 1, s. 163-168.

8. Siedem wierszy okolicznościowych. Ze studiów nad spuścizną Hieronima Morsztyna (II), „Barok” 5 (1998), 2, s. 173-184.

9. Z tekstologicznej problematyki „Roksolanek”. Przyczynek krytyczny, „Pamiętnik Literacki”, 89 (1998), 2, s. 147-164 (wersja książkowa).

10. Cenzor i poeta. Przypadki drukowanego debiutu Kaspra Twardowskiego, [w:] Autor – Tekst - Cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie, w roku 1998, red. J. Pelc, M. Prejs, Warszawa 1998, s. 125-138.

11. „Halcy[l]dis”, ostatnia spośród „Roksolanek” Szymona Zimorowica. Szkic genealogiczny, „Rocznik Przemyski” 34 (1998), 1, s. 39-50.

12. Dwa anonimowe poematy o piersiach z XVII i XVIII w., „Barok” 6 (1999), 2, s. 202-217 (wersja książkowa).

13. Zawsze po nim. Leszek Kukulski jako wydawca „Utworów zebranych” Jana Andrzeja Morsztyna, [w:] Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, red. D. Gostyńska, A. Karpiński, Wrocław 2000, s. 123-149 (wersja książkowa).

14. Śmierć i narodziny: paradoksy spotkania. Trzy epitafia Wacława Potockiego, „Roczniki Humanistyczne” 49 (2001), 1, s. 97-112.

15. Jan Kochanowski przed zamkniętymi drzwiami. „Paraklausithyron” w erotykach ksiąg pierwszych „Pieśni”, [w:] Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. J.K. Goliński, Bydgoszcz 2001, s. 133-152 (wersja książkowa).

16. Poeta przełomu. O sporze atrybucyjnym na przykładzie erotyków z kodeksu Zamoyskich, [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 41-60 (wersja książkowa).

17. Firlejów jako Nowe Ateny. Nieznane emblematy Benedykta Chmielowskiego, [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 489-501.

18. Poeta i piersi. „Jedyna inamoratów kontenteca ... piersi” – anonimowy poemat z XVIII w., „Morze Zjawisk. Pismo Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2003, 2/3, s. 7-24 (wersja książkowa).

19. Pchła – zapoznany temat erotyczny dawnej poezji, [w:] Miniatura i mikrologia literacka, t. 3, red. A. Nawarecki, współudz. B. Mytych, Katowice 2003, s. 9-28 (wersja książkowa).

20. Szatan, świat i ciało – trzej metafizyczni nieprzyjaciele duszy w poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku, [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. I. Kadulska, R. Grześkowiak, Gdańsk 2004, s. 137-148. 

21. Lubomirsciana. Uzupełnienia do poetyckiej twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. A. Karpiński, E.
Lasocińska, Warszawa 2004.

22. Porażenie cielesnością. Poetyckie relacje Hieronima Morsztyna z sekcji zwłok, [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 303-328 (wersja książkowa).

23. Nieznany odpis „Lekcyj Kupidynowych” Kaspra Twardowskiego ze sztokholmskiego Riksarkivet, „Barok” 12 (2005), 1, s. 143-155 (współautorstwo Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

24. Rej między innymi. Rzeczpospolita Babińska a poeci, [w:] Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Wrocław 2006, s. 277-289.

25. „I nie miłować ciężko, i miłować...” Obraz Gdańska w poezji staropolskiej, „Pomerania” 2007, 1, s. 58-61.

26. Śladami padewskiego „soggiorno” Hieronima Morsztyna, [w:] Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, red. A. Borowski, J. Niedźwiedź, Kraków 2007, s. 177-206 (współautorstwo Grzegorz Franczak, 

Università degli Studi di Milano).

27. Lampart i jego poeta. Ze studiów nad spuścizną Hieronima Morsztyna (III), „Barok” 14 (2007), 1, s. 173-198.

28. Związki sygnetów dawnych polskich drukarzy z emblematami Alciatusa, „Barok” 14 (2007), 1, s. 257-277.

29. Bramka Górskiego. O ubezwłasnowolnianiu staropolskich autorów przy wyborze podstawy krytycznego wydania, „Terminus” 9 (2007), 2, s. 103-122.

30. Kanon. Klucz do oznaczania wierszy Daniela Naborowskiego, [w:] Daniel Naborowski. Krakowianin – Litwin – Europejczyk, red. K. Follprecht, K. Gajdka, Katowice 2008, s. 9-26.

31. Okno Cyceryny – wymiary i głębia, [w:] Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008, s. 9-37 (wersja książkowa).

32. W cieniu Kochanowskiego. Próba przezwyciężenia czarnoleskiej jakości w ocenach poetów początku baroku, „Terminus” 10 (2008), 2, s. 123-142.

33. „Przestawać na male”. O kanon poezji Olbrychta Karmanowskiego, „Barok” 16 (2009), 2, s. 131-141.

34. Jan Kochanowski – klasyk i klasycysta. Rzecz czarnoleska jako rzecz pospolita poetów początku baroku, [w:] Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2009, s. 175–192.

35. „Bardzo ją lubił z jej przedziwnych awantur”. O czytelniczej recepcji „Banialuki” do początków XIX w., [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesor Ludwice Lękowej, red. A. Oszczęda, J. Sokolski, Wrocław 2010, s. 268-288.

36. Cytaty, centony, cudze całości. Dachnowski intertekstualny, „Ruch Literacki” 51 (2010), 1, s. 15–33.

37. Płeć „Roksolanek”, [w:] „Libris satiari nequeo”. Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 199–210.

38. „Humanitas” w translacji. Komentarze staropolskich przekładów dzieł pisarzy antycznych na przełomie XVI i XVII wieku i ich humanistyczne źródła, [w:] Humanizm i filologia, red. A. Karpiński, Warszawa 2011, s. 279-312.

39. Cmentarz jednego nagrobka. Zarys dziejów pewnego czterowersu Hieronima Morsztyna, „Litteraria Copernicana” 2012, 1, s. 171-191.

40. Nieznane polskie subskrypcje do emblematów religijnych Ottona van Veen i Hermana Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej, „Terminus” 4 (2012), 1, s. 47-68 (współautorstwo Jakub Niedźwiedź, Uniwersytet Jagielloński).

41. Emblematyczna „pompa nuptialis”. Zbiory „symboli weselnych” z XVII w. na tle emblematyki erotycznej i erudycyjnych argumentów oratorskich, „Terminus” 14 (2012), 1, s. 287-334.

42. „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” – opus magnum Adama Karpińskiego, „Barok” 19(2012), 1, s. 37-50 (współautorstwo Roman Krzywy, Uniwersytet Warszawski). 

43. W. Potocki, „Pojedynek rycerza chrześcijańskiego” (ok. 1645) i „Enchiridion militis Christiani” (ok. 1685), wyd. R. Grześkowiak, M. Lenart, [w:] „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...” Prace edytorskie pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 123-157.

44. Dezyderata edytora tekstów dawnych: głos minorowy, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 3 (2012), 1, s. 173-180.

45. Anonimowe dzieło emblematyczne na kanwie cyklu rycin „Cor Iesu amanti sacrum” Antonia Wierixa z drugiej połowy XVII stulecia, „Pamiętnik Literacki” 104 (2013), 3, s. 217-230.

46. „Czemuż nie masz dać, czego nie ubędzie?”. Długi Jana Andrzeja Morsztyna wobec czarnoleskich fraszek, [w:] Dobrym towarzyszom gwoli. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego, red. R. Krzywy, R. Rusnak, Warszawa 2014, s. 225-239.

47. Przysłowia „są jakoby szpikiem niejakim bystrego rozumu i głębokiego dowcipu ludzkiego”. Nieznane wydanie „Przypowieści polskich, od Solomona Rysińskiego zebranych, dwa tysiąca i dwieście” z roku 1621, [w:] Sarmackie theatrum VII: W kręgu rodziny i prywatności, red. M. Jarczykowa, R. Ryba, Katowice 2014, s. 100-130.

48. „Zwyczajem kawalerów ziemskich postępuje z nią Oblubieniec”. Pierwotna dedykacja „Pobożnych pragnień” Aleksandra Teodora Lackiego jako autorski projekt lektury emblematów Hermana Hugona, „Pamiętnik Literacki” 106 (2015), 1, s. 199-227.

49. Kiła i Muzy. Syfilityczny epizod w twórczości Hieronima Morsztyna, [w:] Literatura i medycyna, red. M. Ganczar, P. Wilczek, Tyniec 2015, s. 47-69.

50. „Sowiźrzał stary zejdzie się w dary”. O rosyjskim „Sowiest-Drale” i jego staropolskim przodku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 2015 (zeszyt specjalny), s. 79-101.

51. „Próżno się kusić, czym nie dano być”. Jak Salomon Rysiński pasował Biernata z Lublina na pierwszego paremiografa Rzeczypospolitej, [w:] Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce, red. J. Dąbkowska-Kujko, A. Nowicka-Struska, Lublin 2015, s. 123-153.

52. Emblems from the Heart: The Reception of the “Cor Iesu Amanti Sacrum” Engravings Series in Polish and Netherlandish 17th-Century Manuscripts, „Werkwinkel” 10 (2015), 2, s. 131-154 (współautorstwo Paul Hulsenboom, Radboud University Nijmegen).

53. Recenzenckie zachwyty i niedyskrecje. Seweryn Bączalski w roli krytyka „Światowej Rozkoszy” Hieronima Morsztyna, „Śląskie Studia Polonistyczne” 5 (2015), 1, s. 23-51.

54. „Po różnych królestwach i prowincyjach Dusza nabożna szukała kochanka swego”. Stratyfikacja staropolskiej recepcji jezuickich druków emblematycznych na przykładzie „Pia desideria” Hermana Hugona, [w:] Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2016, s. 249-299.

55. O dupie Maryni. Rozwiązywanie „Gadki” Jana Kochanowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 60 (2016), s. 111-141.

55a. A Fine Piece of Arse. Solving Jan Kochanowski’s „Gadka”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2016, s. 189-220.

56. Stary druk jako podstawa wydania krytycznego. Preliminaria, [w:] Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017, s. 11-44.

57. Falsyfikowanie „starożytności polskich”. O dwóch legendarnych obyczajach średniowiecznych wzmiankowanych w „Satyrze albo Dzikim mężu” Jana Kochanowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 61 (2017), s. 135-164.

57a. The Forgery of Polish Traditions of Yore. On Two Legendary Medieval Customs Mentioned in „Satyr albo Dziki mąż” by Jan Kochanowski, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 61 (2017), s. 215-244.

58. Wiersze na ryciny jako dominanta polskojęzycznej twórczości Symeona z Połocka. Część 1: Od bajki o starcu, chłopcu i ośle do oślej paraboli ludzkiego ciała, „Pamiętnik Literacki” 108 (2017), 3, s. 185–216.

59. Wstęp, [w:] J. Daniecki, Zabawy, oprac. K. Lojtek, wstęp R. Grześkowiak, Warszawa 2017, s. 5-57, „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej” 35.

60. Na tropie zagadek symboliki sygnetów drukarzy dawnej Rzeczypospolitej (omówienie rozprawy Justyny Kiliańczyk-Zięby „Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe”, Kraków: Wydawnictwo Societas Vistulana, 2015), „Terminus” 20 (2017), 3, s. 691–701.

61. „Przywiodą w swą miarę, co się wykroczyło”. Tradycja tekstu „Zgody” Jana Kochanowskiego i jego poprawne brzmienie, „Pamiętnik Literacki” 109 (2018), 4, s. 207–222.

 

62. Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 1. Stanisław Giermański jako redaktor wydania „Przypowieści polskich” Salomona Rysińskiego z roku 1619, „Terminus” 20 (2018), 4, s. 463‒498.

 

63. Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 2. Paremiograficzny warsztat Stanisława Serafina Jagodyńskiego, „Terminus” 21 (2019), 1, s. 1‒39.

 

64. Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 3. Stanisław Serafin Jagodyński jako redaktor wydania „Przypowieści polskich” Salomona Rysińskiego z roku 1620, „Terminus” 21 (2019), 2, s. 145‒195.

 

65. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, Unknown Polish Subscriptions to the Emblems of Otto van Veen and Herman Hugo. A Study on the Functioning of Western Religious Engravings in the Old-Polish Culture, „Terminus, Special Issue” 1 (2019), s. 1‒29.

 

66. Володимир Пришляк, Радослав Гжеськов’як [Radosław Grześkowiak], Ольга Циганок, «Щасливе пророцтво», або «Прогностик щасливий»: панегірик Пилипа Орлика миргородсьскому полковникові Данилу Апостолу, „Сіверянський літопис” 2019, 1, s. 203‒220.

 

67. Wiersze na ryciny jako dominanta polskojęzycznej twórczości Symeona z Połocka. Część 2: Czworaki, „Pamiętnik Literacki” 111 (2020), 2, s. 227–258.

 

68. Poetycka recepcja rycin do „Tryumfów” Petrarki (druga połowa XVII i XVIII wiek), „Ruch Literacki” 60 (2019), 5, s. 493‒510.

 

69. Odzyskany tekst „Maszkar mięsopustnych i powszechnych, przy tym Kłody popielcowej” Stanisława Serafina Jagodyńskiego, „Pamiętnik Literacki” 111 (2020), 4, s. 113–124.

 

70. Z dziejów poetyckiej recepcji rycin do „Tryumfów” Petrarki: Mikołaj Rej, Maciej Stryjkowski, Stanisław Witkowski, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 64 (2020), s. 7–33.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 12:55; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 1. luty 2021 - 18:18; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka