fbpx dr hab. Izabela Kępka, prof. UG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

Prof. UG, dr hab. Izabela KĘPKA
Pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki rozpoczęłam w 1992 r. W roku 2000 obroniłam rozprawę doktorską Język modlitewników Kalwarii Wejherowskiej z lat 1785 – 1901, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Brezy.
Moje zainteresowania naukowe skupione są wokół języka religijnego (modlitwy, pieśni, kazania, rozważania). Badania i publikacje naukowe dotyczą zagadnień związanych z: historią języka polskiego, onomastyką, genologią, stylistyką, pragmatyką, aksjologią oraz kognitywizmem.
Praca dydaktyczna poświęcona jest przede wszystkim językoznawstwu diachronicznemu (prowadziłam zajęcia z gramatyki języka scs., językoznawstwa diachronicznego, historii języka polskiego), a także leksykologii i leksykografii, dialektologii. Prowadzę także fakultet Rozwój polskiego języka propagandy.
W latach 2005/2006, 2007/2008 i 2009/2010 prowadziłam seminaria licencjackie.
Jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Publikacje naukowe:
a. monografia:
Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785 – 1901) – słownictwo i frazeologia, Gdańsk 2005.

b. ważniejsze artykuły:

 1. Wejherowskie modlitewniki kalwaryjne – uwagi o historii i języku, [w:] Wejherowo. Dzieje, kultura, środowisko. Materiały z konferencji naukowej. Wejherowo 28 – 29.05.1993, Wejherowo 1993, s. 93 102.
 2. Charakterystyka porównawcza języka modlitewników Kalwarii Wejherowskiej (1785 1901), [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. (Zbiór studiów), t. 6, red. K. Handke, Warszawa 1994, s. 131140.
 3. Ortografia i fonetyka modlitewników Kalwarii Wejherowkiej z lat 1785 1901, [w:] Polszczyzna regionalna…, t. 7, Warszawa 1996 , s. 259 – 277.
 4. Fleksja modlitewników Kalwarii Wejherowskiej z lat 1785 – 1901, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza. (Zbiór studiów), red. K. Handke, t. 8, Warszawa 1998, s. 197 – 220.
 5. O dziejach polskich kalwarii, tradycji gdańskich pielgrzymek i historii wejherowskich modlitewników słów kilka, Rocznik Gdański, tom LXI, z. 1, Gdańsk 2001, s. 39 – 46.
 6. Cechy językowe modlitewników Kalwarii Wejherowskiej z lat 1785 – 1901, Gdańskie Studia Językoznawcze, t. VIII, 2003, s. 37 – 58.
 7. Adaptacja imion w Ewangelii wg św. Mateusza w Biblii gdańskiej na tle porównawczym, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, t. 5, s. 197 – 210, Gdańsk 2003.
 8. Biblia gdańska – rewizja Biblii brzeskiej, czy nowy przekład?, „Rocznik Gdański”, z. 1/2, Gdańsk 2004, s. 113 – 122.
 9. Językowy obraz lasu w „Bursztynowym drzewie” E. Puzdrowskiego, [w:] Las w kulturze polskiej IV, IV Ogólnopolska konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”. Materiały z konferencji Mierki koło Olsztynka, 19 – 21 maja 2005, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2006, s. 43 – 49.
 10. Językowy obraz bursztynu w baśniach i legendach z Kaszub, [w:] Dzieje pozyskiwania i wykorzystywania bursztynu na ziemiach polskich. Studia i materiały pod red. J. Hochleitnera i W. Moski, Jantar 2006, s. 90 – 99.
 11. Uwagi o stylu współczesnej piosenki religijnej, [w:] Język – szkoła – religia, t. I, red. A. Lewińska, M. Chmiel. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29 – 30 kwietnia 2005, Pelplin 2006, s. 105 – 112.
 12. Cechy stylistyczne kazania Stanisława Trebnica wygłoszonego podczas mszy pogrzebowej Jakuba Wejhera 22.03.1657 r., [w:] Opuscula Linguistica Georgio Treder Dedicata, red. E. Breza, Z. i A. Licowie, Gdańsk 2007, s. 297 – 304, Wydawnictwo UG.
 13. Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys, O języku pieśni z XVII-wiecznego śpiewnika ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku, [w:] Język – szkoła – religia, t. II, red. A. Lewińska, M. Chmiel. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 7 kwietnia 2006, Pelplin 2007, s. 183 – 196, Wydawnictwo „Bernardinum”.
 14. Językowe formy przesłania w polskim kaznodziejstwie od średniowiecza do baroku, [w:] Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, pod red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 157 – 168, Wydawnictwo UMCS.
 15. Cechy stylistyczne rozważań drogi krzyżowej w modlitewnikach Kalwarii Wejherowskiej z XIX i XX w., [w:] Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I. Materiały z sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej, Gdańsk 2009, s. 100 – 107, Wydawnictwo UG.
 16. Językowe formy perswazji w polskich kazaniach od średniowiecza po XIX wiek (na przykładzie Kazań świętokrzyskich, Kazań sejmowych Piotra Skargi, kazań Fabiana Birkowskiego i Hieronima Kajsiewicza, [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, Kraków 2008, s. 601 – 614, Polska Akademia Umiejętności.
 17. Językowa obecność nadawcy (jako ja oraz pluralis maiestatis my) w dziewiętnastowiecznych kazaniach ks. Hieronima Kajsiewicza”, [w:] Język – szkoła – religia, t. III, red. A. Lewińska, M. Chmiel. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 30 – 31 marca 2007, Pelplin 2008, s. 153 – 164, Wydawnictwo „Bernardinum”.
 18. Trzy kazania o ojczyźnie (ks. Hieronima Kajsiewicza, Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki ) – tradycja i nowoczesność języka, [w:] Tradycja a nowoczesność. Materiały z konferencji 14 – 16 maja 2007 r., Łódź 2008, s. 151 – 162, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 19. Językowa realizacja funkcji perswazyjnej w polskim kaznodziejstwie od oświecenia do współczesności na przykładzie kazań ks. S. Konarskiego, ks. H. Kajsiewicza, Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ks. J. Popiełuszki, [w:] Język – szkoła – religia IV, red. A. Lewińska, M. Chmiel. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 3 – 4 kwietnia 2008, Pelplin 2009, s. 152 – 161 Wydawnictwo „Bernardinum”.
 20. Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785 – 1901) – uwagi o historii, słownictwie i stylu, [w:] Kalwaria Wejherowska. Żywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu. Red. K. Krawiec-Złotkowska, Wejherowo 2008, s. 112 – 117, Urząd Miejski w Wejherowie i Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 21. Aksjologiczny wymiar „walki zbrojnej” w języku kazań ks. Hieronima Kajsiewicza (1812 – 1873), „Poradnik Językowy”, z. 9, 2009.
 22. Aksjologiczny wymiar „walki duchowej” w języku kazań ks. Hieronima Kajsiewicza (1812 – 1873), „Poradnik Językowy”, z. 2, 2010.
 23. Perswazyjny wymiar kazań ks. Hieronima Kajsiewicza, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym IV. Materiały z konferencji, Gniezno 22 – 24 września 2008, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Poznań 2009, s. 295 – 306, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.07.2020 r., 20:27
Data publikacji: śr., 28.07.2010 r., 0:00