dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

 

I. Kępka

 

dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

(mgr – 1989; dr – 2000; dr hab. – 2011)

 • Językoznawczyni – Zakład Języka Polskiego;
 • Senator UG;
 • Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo.

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo historyczne; językoznawstwo kulturowe; teolingwistyka; język literacki.

Monografie:

 1. Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901) – słownictwo i frazeologia, Gdańsk 2005

2.      Przepowiadanie ks. Hieronima Kajsiewicza CR (1812 – 1873). W kręgu analiz genologicznych i aksjologicznych, Gdańsk 2011

3. Językowe kreacje świata transcendentnego i człowieka wobec sacrum w poezji Jacka Kaczmarskiego, Gdańsk 2021

4. A. Lewińska , L. Warda-Radys (współaut.), Kociewie oczami dzieci i młodzieży: językowa kreacja regionu w pracach nadesłanych na Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, 1, Uczeń jako twórca, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2021.

 

Ważniejsze artykuły:

 1.   O dziejach polskich kalwarii, tradycji gdańskich pielgrzymek i historii wejherowskich modlitewników słów kilka, Rocznik Gdański, tom LXI, z.1, Gdańsk 2001, s. 39-46.
 2.  Adaptacja imion w Ewangelii wg św. Mateusza w Biblii gdańskiej na tle porównawczym, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, t.5,s. 197-210,  Gdańsk 2003.
 3.  Biblia gdańska - rewizja Biblii brzeskiej, czy nowy przekład?, „Rocznik Gdański”, z.1/2, Gdańsk 2004, s. 113 – 122.
 4. Językowy obraz bursztynu w baśniach i legendach z Kaszub , [w:] Dzieje pozyskiwania i wykorzystywania bursztynu na ziemiach polskich. Studia i materiały pod red. J. Hochleitnera i W. Moski, s. 90 – 99 , Jantar 2006, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego.
 5.  Uwagi o stylu współczesnej piosenki religijnej , [w:] Język – szkoła – religia, t. I, red. A. Lewińska, M. Chmiel. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29 – 30 kwietnia 2005, s. 105 –112, Pelplin 2006
 6.  Cechy stylistyczne  kazania Stanisława Trebnica wygłoszonego podczas mszy pogrzebowej Jakuba Wejhera 22. 03. 1657r. , [w:] Opuscula Linguistica Georgio Treder Dedicata., red. E. Breza, Z. i A. Liców, s. 297 – 304,Gdańsk 2007, Wydawnictwo UG.  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-430-4
 7.  Cechy stylistyczne rozważań drogi krzyżowej w modlitewnikach Kalwarii Wejherowskiej z XIX i XX w. , [w:] Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I. Materiały z sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej, s. 100 – 107, Gdańsk 2009.
 8.  Językowe formy perswazji w polskich kazaniach od średniowiecza po XIX wiek (na przykładzie Kazań świętokrzyskich, Kazań sejmowych Piotra Skargi, kazań Fabiana Birkowskiego i Hieronima Kajsiewicza, [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, s. 601 – 614, Kraków 2008, Polska Akademia Umiejętności.
 9. Trzy kazania o ojczyźnie ( ks. Hieronima Kajsiewicza, Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki )  - tradycja i nowoczesność języka, [w:] Tradycja a nowoczesność. Materiały z konferencji 14 – 16 maja 2007 r., s. 2151 – 162, Łódź 2008.
 10.  Językowa realizacja funkcji perswazyjnej w polskim kaznodziejstwie od oświecenia do współczesności na przykładzie kazań ks. S. Konarskiego, ks. H. Kajsiewicza, Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ks. J. Popiełuszki, [w:] Język – szkoła – religia IV, red. A. Lewińska, M. Chmiel. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 3 – 4 kwietnia 2008, s. 152 - 161, Pelplin 2009.
 11. Świat wartości zawarty w przepowiadaniu ks. Hieronima Kajsiewicza CR opisany językiem, [w:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812 – 1873): Troska o duchowość troską o dobro społeczności. Red. Ks. W. Misztal, ks. W. Mleczko CR, s.71 – 94, Kraków 2012.
 12.  Językowa kreacja przyjaciela i wroga w przyśpiewkach kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk, [w:] Futbol w świecie sztuki. Red. J. Ciechowicz, W. Moska, s. 447 – 461, Gdańsk 2012.
 13. Językowy profil kapłana w przepowiadaniu ks. Hieronima Kajsiewicza Cr (1812 – 1871), „Poradnik Językowy” 5/2012.
 14. Język kazania ks. Stanisława Trebnica wygłoszonego podczas mszy pogrzebowej Jakuba Wejhera 22 marca 1657 roku na tle epoki, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica, s. 131 – 142, Gdańsk 2013, Wydawnictwo UG. (ISBN 978-83-7865-086-7)
 15. Bo z Aquaparkiem jest jak z akwarium, [w:] Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, s. 33 - 34, Gdańsk 2013, Wydawnictwo UG. (ISBN 978-83-7865-061-4)
 16. Terminalu czy terminala?, [w:] Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, s. 52 – 52, Gdańsk 2013, Wydawnictwo UG. (ISBN 978-83-7865-061-4)
 17. (współautor) Wartościowanie języka polskiego w wybranych pamiętnikach kobiet związanych z okresem romantyzmu, [w:] Język – tradycja - tożsamość, red. E. Rogowska-Cybulska, M. Milewska-Stawiany, s. 73 – 82, Gdańsk 2013, Wydawnictwo UG. (ISBN 978-83-7865-146-8)
 18. Z rozważań nad stylem drogi krzyżowej w modlitewnikach górnołużyckim i polskim z II połowy XX wieku, [w:] Leksigilogiske přinoški II, red. M. Milewska-Stwiany, S. Wőlkowa, s. 124 – 130, Bautzen 2013 , Sorbisches Institut. (ISBN: 978-3-9813244-4-0)
 19.  Warszawa słowem malowana w piosenkach doby PRL, W: Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku, 2 / pod red. Izabeli Kępki, Lucyny Wardy-Radys, Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2014.
 20.  Rola sacrum w języku piosenek polskich kibiców piłki nożnej „Język Polski”, 2015, R. 95, nr 3, s. 270-281
 21. Punkt widzenia a językowe wartościowanie Boga w Sonetach i innych wierszach Hieronima Kajsiewicza, „ Poradnik Językowy” 2015, z. 7, s. 43-54
 22. Nasi i obcy, czyli o językowych kreacjach przyjaciół i wrogów w przyśpiewkach kibiców Legii Warszawa i Polonii Warszawa, [W:] Polszczyzna regionalna, cz. 8 / pod red. Doroty CzyżOstrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika ; Zespół Kolegiów Nauczycielskich, 2015 s. 151-162, ISBN: 978-83-62775-20-0
 23.  Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku  „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, 2016, T. 23, z. 1, s. 39-53. 
 24. Gdy królewską godność zachowały tylko kamienne lwy…,  czyli o językowej kreacji lwa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, 2017, vol. 24, z. 2, s. 59 – 71. 
 25. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego, „Studia Językoznawcze” 2017, T. 16, s. 135-148
 26. My naród - czyli kto? Kategoria my - oni w przemówieniach Jarasława Kaczyńskiego z okazji rocznic smoleńskich, „Media Biznes Kultura = Media Business Culture” 2017, nr 1 (2), s. 119-129
 27. samotności i jej językowym wartościowaniu w utworach ks. Jana Pałygi, „Język, Szkoła, Religia”  2017, R. 12, nr 1, s. 49-59
 28. L. Warda-Radys (współaut.) "A ja powiedam: pierwsze miasto w świecie, Dantzig" - językowa kreacja przestrzeni społecznej XVII-wiecznego Gdańska w powieści Jadwigi Łuszczewskiej Panienka z okienka, W: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 4 / red.: Zenon Lica, Aneta Lica, Karolina Czemplik, Gdańsk 2018, s. 98-118
 29. "Oto jest wilk wolny!" - kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego, „Studia Językoznawcze” 2018, T. 17, s. 177-189
 30. L. Warda-Radys (współaut.): Językowa kreacja Kaszubów w utworze "Śpiewaj ogrody" Pawła Huellego, „Język, Szkoła, Religia” 2018, R. 13, nr 2, s. 66-86.
 31. L. Warda-Radys (współaut.)Językowa kreacja kaszubszczyzny w powieści Pawła Huellego Śpiewaj ogrody, W: Pamięci Profesora Edwarda Brezy / pod red. Andrzeja S. Dyszaka, „Linguistica Bidgostiana. Series Nova”, 1732-8187, vol. 3, s. 101 - 113.
 32. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego, w: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, vol. 16, 2017, ss. 135-148.
 33. Słowa, które ranią, czyli o nietolerancji wobec obcych w komentarzach internetowych, w: Studia Slavica, nr 23/1, 2019, ss. 75-85.
 34. L. Warda-Radys (współaut.) Językowa kreacja gdańskich kamieniczek w powieści Deotymy "Panienka z okienka", w: Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie / Święcicka Małgorzata, Peplińska Monika ( red. ), vol. 7, 2019, ISBN 978-83-8018-218-9, ss. 525-537.
 35. L. Warda-Radys (współaut.), Wzorzec listu jako narzędzie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży w XIX wieku (na podstawie listownika Józefa Chociszewskiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 50, 2020, s. 91 – 108.
 36. Obraz Boga w Raju Jacka Kaczmarskiego, "Studia Językoznawcze" t. 18, s. 75–89.
 37. Świat wartości narodów w "Przymierzu" Zofii Kossak, [w:] Polszczyzna wczoraj i dziś, red. J. Ginter, A. Pstyga, L. Warda-Radys, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 313 – 326.
 38. Językowa kreacja kota w utworach Jacka Kaczmarskiego, [w:] Ojczysta święta mowo!... Wiąże nas twoje słowo: Polszczyzna w perspektywie diachronicznej: studia i szkice, „Białostockie Studia Językoznawcze” nr 16, 2020, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020, s. 249 – 260.
 39. L. Warda-Radys (współaut.), „Bedziem grać, kwiatki rwać, wianki wić” – gdańskie rozrywki na przełomie XVI i XVII wieku (na podstawie „Viertzig Dialogi” Nicolausa Volckmara), [w:] Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, Święcicka Małgorzata, Peplińska Monika ( red. ), vol. 8, 2021, s. 248 - 259.
 40.  Warda-Radys (współaut.), Od "Bogurodzicy" do "Kobiety Świętej" – o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez współczesną młodzież, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2021, t. 20, s. 65 – 77.
 41. Człowiek wobec Boga w wierszach nauczycielek-poetek z Pomorza (konceptualizacje językowe), „Język – Szkoła – Religia”, t. 16, 2021, s. 31 – 44.

 

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego;

 Polskie Towarzystwo Językoznawcze.

 

Wyróżnienia i nagrody:

2012 r. - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2013 r. - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

2016 r. - Nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego – dla najlepszego nauczyciela akademickiego, który w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi

2022 r. - nagroda Rektora UG II stopnia – za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi oraz wzorowe wykonywanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych.

Zainteresowania pozanaukowe: literatura; podróże.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. Lipiec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 5. Kwiecień 2023 - 16:45; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka