dr Maciej Dajnowski

Polonista, literaturoznawca. Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury IFP UG od roku akademickiego 2002-2003. W latach akademickich 2007/08 – 2011/12 Zastępca Dyrektora IFP UG ds. Kształcenia. Członek Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego (od 2007 r.) i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 2008 r.).

Studia:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1991-1996, magisterium Komizm a deziuluzja w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza — promotor prof. dr hab. Jan Błoński; Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1993-1995, studia przerwane; Filologiczne Studium Doktoranckie Uniwersytetu Gdańskiego 1997-2002, doktorat Groteska w twórczości Stanisława Lema — promotor prof. dr hab. Anna Martuszewska.
 
Zainteresowania naukowe:
poetyka prozy współczesnej, antropologia literacka, groteska i fantastyka jako kategorie estetyczne, poetyka przestrzeni i pejzażu w prozie polskiej, geopoetyka

Zajęcia dydaktyczne:
poetyka, analiza i interpretacja dzieła literackiego, podstawowe metody badania tekstów kultury, okazjonalnie teoria literatury, estetyka

Wybrane publikacje:

1. Książki monograficzne

 • Groteska w twórczości Stanisława Lema, Gdańsk 2005.

[Recenzja: Maciej Płaza, Maciej Dajnowski. Groteska w twórczości Stanisława Lema. Gdańsk 2005, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1, s. 230-240.]

 • Pejzażysta Lem. Szkice z motywiki, Gdańsk 2010.

2. Artykuły

 • Z problemów Lemowskiej groteski. O ogólnej natarczywości smoków prawdopodobieństwa, [w:] Stanisław Lem. Pisarz. Myśliciel. Człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003.

 • Zu den Problemen der Groteske Lems: Über die allgemaine Zudringlichkeit der Drachen der Wahrscheinlichkeit (übersetzt von Ulrike Jekutsch), [w:] Stanisław Lem — Mensch, Denker, Schriftschteller. Beiträge einer deutsch-polnischen Konferenz im Jahr 2000 in Greifswald und Szczecin, herausgegeben von Michael Düring und Ulrike Jekutsch, Opera Slavica. Neue Folge 48, Wiesbaden 2005.

 • Miłość w wojennym theatrum. Uwagi na marginesie Warunku Eustachego Rylskiego, [w:] Miłość kobiety. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Wrocław 2008.

 • Zamki zmyślone. Jaśkowa Dolina jako przestrzeń fantazmatyczna, [w:] Przekleństwo rzeczywistości. Rzecz o obsesji i fantazji, red. A. Pawliszyn, K. Szalewska, Gdańsk 2009.

 • Między uniformizacją a formy płynnością. Postać groteskowa w prozie Lema jako vehiculum myśli filozoficzno-społecznej, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 1 (numer monograficzny Lem i technika).

 • Lalka? Emancypacja maszyny w Masce Stanisława Lema, [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data, B. Oleksowicz, Gdańsk 2009.

 • Tolkienowska Moria i symbolika kuźni Natury, [w:] Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2009.

 • „Państwo majaków”. Rzeczywistość przedstawiona jako kulturowa projekcja (na podstawie fragmentu prozy Stanisława Lema), [w:] Prawda w literaturze. Studia red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Lublin 2010.

 • Do czego tęsknią roboty Stanisława Lema? Sztuczny człowiek jako figura refleksji antropologicznej, [w:] Tęsknota. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, Wrocław 2010, s. 269-284.

 • Gdańsk realny i Gdańsk fantasmagoryczny w wybranych utworach współczesnej prozy polskiej, [w:] Neunte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur in zusammenwachsenden Europa. Schriftenreihe der Danziger Naturforschenden Gesellschaft, Bd. 10, hrsg. G.H. Gornig, Lübeck 2010, s. 150-159.

 • „Wyciągnięta otwarcie ręka”. O związkach pejzażu i cielesnego doświadczania przestrzeni w Wypadku Stanisława Lema,  „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 133-148.

 • Asymetria jaźni w Pokoju na Ziemi Stanisława Lema, „Slawistyka” 2010, nr 11, (numer monograficzny„Słowiańskie barwy śmiechu”, red. A. Spagińska-Pruszok, N. Wyszogrodzka-Liberadzka).

 • Od stereotypów pejzażu do pejzażu stereotypów. O uznakowieniu krajobrazu i jego roli we współczesnej prozie polskiej, [w:] Polonistyka bez granic, t. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, red. W. Miodunka, R. Nycz, T. Kunz, Kraków 2010, s. 681-687.

 • Faun w obłędzie. Mowa cierpiąca i mitologia intymna w Dzienniku Wacława Niżyńskiego, [w:] Tajemnica w tekstach kultury, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Pliszka, Siedlce 2011.

 • Cyborg, fantazmat, formosynkrazja, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 2 [numer monograficzny Cyborg. Technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych].

 • Ile razy można wstąpić na Ścieżkę Umarłych? Powtórzenie mitu jako alegoria we Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena, [w:] Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu, t. 2, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2011.

 • Zjawy menonickie w prozie Pawła Huellego, [w:] Deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Forschung im zusammenwachsenden Europa, Bd. 11, hrsg. G.H. Gornig, Marburg  2012.

 • Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3, s. 37-51.

 • Polonistyka jako katachreza inopiae causa, [w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje – Rewizje – Przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice 2013.

 • Zawrót konstelacji i migot przerażeń. Juliana Przybosia Co dzień, [w:] Sztuka interpretacji: poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. Tomaszewska, Gdańsk 2014.

 • Między niedostatkiem tekstu a nadmiarem mitu : Kraków, [w:] Kraków: miejsce i tekst, red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2014.

 • Gość w dom gorszy Tatarzyna... O widzialnych i niewidzialnych wymiarach Tatarszczyzny polskiej, [w:] Geografia wyobrażona regionu: literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kulik-Kalinowska, Kraków 2014.

 • Pejzaże stamtąd, albo niespokojne biodra Łucji z Pokucic Władysławowej Nowackiej z ukosa widziane, [w:] Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice. Tom jubileuszowy dedykowany Pani Profesor Ewie Nawrockiej, red. M. Horodecka, B. Oleksowicz, Gdańsk 2014.

 

3. Hasła w wydawnictwach encyklopedycznych

Abraham Antoni, Bachórz Józef, Chazbijewicz Selim, Chwin Krystyna, Chwin Stefan, Czermińska Małgorzata, Drzeżdżon Jan, Esden-Tempski Stanisław, Fenikowski Franciszek, Grass Günter, Huelle Paweł, Jurewicz Aleksander, Kotarski Edmund, Limon JerzyPrzybyszewska Stanisława, Zawistowski Władysław, [hasła biograficzne w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.

 

4. Recenzje

 • Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, (Wrocław 2007), [recenzja w:] „Slawistyka” 2012, nr 12.

 

5. W Internecie

 • Rękopis znaleziony w popielniku. Zamiast wstępniaka, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2015, nr 3

 

6. Redakcja

 • Współredakcja, razem z Martyną Wielewską-Baką, numeru monograficznego czasopisma „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2015, nr 3 („«My, Naród...» Polski mit narodowy dzisiaj”).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Maj 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:39; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz