fbpx Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska | Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska | Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

 

dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska, prof. zw.

Kierownik Katedry Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej UG, kierownik Pracowni Badań Edukacyjnych i Innowacji Dydaktycznych; prowadzi zajęcia z Dydaktyki literatury, Dydaktyki kształcenia kulturowego /Dydaktyki tekstów kultury, Estetyki, Myśli estetycznej w naukach o kulturze, Stylistyki, fakultety (np. Sztuka interpretacji na lekcjach polskiego, Obrazy duszy), seminaria magisterskie, doktorskie, seminarium otwarte „Pośród nas”.

Interesuje się również filmem, muzyką, plastyką, turystyką (góry – jakiekolwiek…)

 

Zainteresowania naukowe:

 

  1. Literatura XIX wieku i różne formy jej kontynuacji w literaturze XX i XXI wieku.
  2. Sztuka interpretacji.
  3. Metodyka literatury i tekstów kultury.
  4. Estetyka.
  5. Relacje między literaturą a innymi tekstami kultury.
  6. Badania edukacyjne związane z poziomem kompetencji uczniowskich i nauczycielskich na różnych etapach kształcenia oraz koncepcje wykorzystywania współczesnej wiedzy literaturoznawczej w edukacji polonistycznej.

 

Dorobek naukowy:

 

Monografie:

1. Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficzne, Wyd. UG, Gdańsk 2000.

Mickiewicz - Krasińśki

2. Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu”, Wyd. UG, Gdańsk, 2007.

Jak widzo dusza

3. Zagubiona przestrzeń i co dalej…., Wyd. UG, Gdańsk 2013.

zagubiona przestrzeń

 

 

Współredakcja książek:

 

4 x Nobel, Wyd. STENTOR, Warszawa 2002.

Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, Wyd. UG, Gdańsk 2009.

Skoro i tak gram… Edukacja kulturowa poprzez teatr, Wyd. UG, Gdańsk 2009.

Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, Wyd. UG, Gdańsk 2012.

Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia,  Wyd. UG, Gdańsk 2014.

Sztuka interpretacji. Polska poezja XX i XXI wieku, fundacja terytoria książki, Gdańsk 2014.

Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, red. G. F. Tomaszewscy, M.S. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2016.

 

Współautorstwo podręcznika do szkoły ponadgimnazjalnej: Między tekstami. Część 3. Romantyzm (echa współczesne), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

 

 

Projekty badawcze:

  1. Ekspert w projekcie związanym z modernizacją podstawy programowej (2008).
  2. Ekspert w projekcie badawczym  „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego”, finansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (za pośrednictwem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej); październik 2010- grudzień 2011).
  3. Kierownik merytoryczny Zespołu badawczego projektu IBE „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”, realizowanego we współpracy z Przedsiębiorstwem Badań Społecznych w Sopocie, obejmującego region I (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, podlaskie), realizowanego w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1 – Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1 – Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty (2012 -2015).
  4. Kierownik projektu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”: „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka” (2016 – 2019).

 

Wybrane artykuły i rozdziały:

Zabawa w gości czyli uroki zniewolenia, [w:] Grass. Punkty widzenia, oprac. M. Janion, S. Rosiek, W. Maksymowicz, Warszawa 1984.

Prowincja uczy pokory i trzeźwości, „Polonistyka” 1997, nr 9.

Utrata niewinności. Reymontowe wygnanie z Sienkiewiczowego raju, „Język Polski w Szkole Średniej” 1998/99,  z. 4.

Nie rozstrzygnięty sąd... Hiobowe dylematy Mickiewicza, „Tytuł” 1999, nr 2-3.

Między stratą a cudem. O rzeczywistości „tymczasem”. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz” – „Inwokacja”, „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 1/32/.

„I popłoch i przepych i kłopot...”, „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 4.

Albo miecz albo krzyż... S. Grochowiak – „Święty Szymon Słupnik”, „Tytuł” 2000, nr 3/39/.

Tylko w obcości nadzieja: Cz. Miłosz, „Zaklęcie”, [w:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydaktyki literatury. Tom poświęcony Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. W. Dynaka, Wyd. UW, Wrocław 2001.

Potrzeba magii a projekty nowych matur, [w:] Nowa matura a egzamin wstępny z języka polskiego, pod red. R. Pawłowskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2001.

Może odejdziemy spokojnie... Ariana Nagórska „u progu (propozycja metodyczna), „Język Polski w Liceum” 2001/2002, nr 4.

Utrata niewinności. Reymontowe wygnanie z Sienkiewiczowego raju, [w:] 4 X NOBEL, Wyd. STENTOR, Warszawa 2002.

Między hukiem a ciszą apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji), „Język Polski w Liceum” 2004/2005, nr 3.

Pochwała znudzenia, „Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna” 2005, nr 2.

Sacrum i wykroczenie, „Kresy” 2003, nr 53.

Przymus turystyki zbiorowej a potrzeba pielgrzymowania, „Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna” 2003, nr 2.

Co widzi Hrabia w ogrodzie, czyli współczesne kłopoty z rzeczywistością, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2005.

O tajemnicach harmonii: Adam Mickiewicz i Günter Grass, [w:] Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, pod red. D. Michułki i K. Bakuły, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Pasmo barw tęsknoty: A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, [w:] „Z kraju nawagrudskawa...” ( małaja ajczyna w życci i tworczasci Adama Mickiewicza). Zbornik nawukowych prac, pod red. S. P. Musijenki, Wyd. Uniwersytetu w Grodnie, Grodno 2006.

 I nienawiść jest z Boga. O „ponownie narodzonych’ bohaterach Mickiewicza, [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005, pod red. J. Bachórza i B. Oleksowicza, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2006.

Wysoka nieobecność. O Zosi w „Panu Tadeuszu” i kobiecej tożsamości, [w:] Księga Janion, oprac. Z. Majchrowski i S. Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk [2007].

Odmienni w „Panu Tadeuszu”. O rozmowie różnych estetyk w poemacie Mickiewicza, [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Metodyka, pod red. B. Myrdzik, I. Morawskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Światło i dynamizm czerni w “Panu Tadeuszu”, [w:] Miełodii, kraski, zapachi „małoj rodiny” Adama Mickiewicza, red. S. Musijenko, Wyd. Uniwersytetu w Grodnie, Grodno 2008.

Dante a Mickiewicz. „Boska Komedia” a III część „Dziadów”, [w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Wyd. UG, Gdańsk 2009.

Uwagi wstępne, [w:] Skoro i tak gram… Edukacja kulturowa poprzez teatr, pod red. G. Tomaszewskiej, D. Szczukowskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2009.

Dwuznaczna lekcja pisania, [w:] Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Wyd. UG,  Gdańsk 2009.

 Romantyczny ogród Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” i III części „Dziadów”, [w:] Tworczestwo Adama Mickiewicza i sowriemiennaja mirowaja kultura, pod red. S. Musijenko, Wyd. Uniwersytetu w Grodnie, Grodno 2010.

Jak patrzeć w dwa okna? „Niebo” Wisławy Szymborskiej a szkolne interpretacje, [w:] „Annales Uniwersitatis Pedagogicae Cracoviensis (71) Studia at  Didacticam Litterarum Polonarum et Lingue Polonae Pertinentia I”, pod red. M. Jędrychowskiej, M. Sienko, J. Waligóry, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2010.

Katedry, nenufary i mięso, [w:] Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik, red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

Etyka i tożsamość. Szkoła i uniwersalia, [w:] Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, Wyd. KUL, Lublin 2011.

Gdzie jest Północ? Miłoszowy spór o Istnienie, [w:] Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2011.

 Prawdy nieszczęścia a nowoczesna podmiotowość (na podstawie III części „Dziadów” Adama Mickiewicza). [w:] Romantyczne repetycje i powroty, pod red. A. Czajkowskiej i A. Żywiołka, Wyd. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011.

Wędrująca dusza. „Pan Tadeusz” a szabat, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec i S. J. Żurka, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Czytanie i nieszczęście, [w:] Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, Wyd. UG, Gdańsk 2012.

Mickiewicza i Miłosza tańce miłości-nicości, [w:] Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikiciuk, Gdańsk 2012.

 Bliskość i obcość w lekturze. „Do Robinsona Jeffersa” Czesława Miłosza, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki i A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

 Kobiety – przedmioty – demony w „Nie-boskiej komedii” Z. Krasińskiego, w: Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, pod red. naukową E. Jaskółowej i K. Jędrych, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

(współautorstwo z D. Szczukowskim), Sztuka interpretacji a lekcja polskiego. Uwago wstępne, w: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. B. Tomaszewska, Wyd. fundacja terytoria książki, Gdańsk 2014.

(współautorstwo z F. Tomaszewskim), Słowo bandosa o Stalinie. Władysław Broniewski, „Słowo o Stalinie”, w: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. B. Tomaszewska, Wyd. fundacja terytoria książki, Gdańsk 2014.

Władza białej magii. Czesław Miłosz, „Zaklęcie”, w: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. B. Tomaszewska, Wyd. fundacja terytoria książki, Gdańsk 2014.

 Potrzeba wielości, [w:] Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia, red. G. B. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Wyd. UG, Gdańsk 2014.

Światło, które niczego nie oświeca. Obraz Boga wNie-Boskiej komedii”, [w:] Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, pod red. A. Markuszewskiej, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2014.

Wielkość i błąd, w: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, WN UMK, Toruń 2014.

Opukiwanie Niewiadomej. Reinterpretacje romantycznego mitu północy w «Mojej Europie» Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka [w:] Ucrainistica, Збірник наукових праць, том 12; за ред. Миколи Вербового, Ярослава Поліщука, Кривий Ріг 2014.

Zamknięcie w opozycjach. Studenckie wprawki interpretacyjne na studiach licencjackich, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 1, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, UNIVERSITAS, Kraków 2014.

O czytaniu romantycznych arcydzieł, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014.

O zagrożeniach świata zamkniętego w jednoznacznych opozycjach na podstawie gimnazjalnych wypowiedzi interpretacyjnych, „Edukacja” 2015, nr 2.

Miejsce dwuznaczne – Grodno Zofii Nałkowskiej, w: Choriewskije czytenija. Pamiać kultury: Grodno w żyzni i tworczestwie Zofii Nałkowskoj, t. 1, pod red. S. Musijenko, Grodno 2015.

[w: Horevskie čtenia, vyp. 2, Pamiat' kultury. Grodno v Žizni i tvorčestve Zof'i Nalkovskoj, t. 1 : sbornik naučnyh rabot / pod red. S. F. Musienko, Grodno 2015].

G. B. Tomaszewska, „Pan Tadeusz” a pochwała niedoskonałości. Komunikacja między sprzecznościami, w: „Pan Tadeusz”. Poemat – Postacie – Recepcja, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, Wyd. UW, Warszawa 2016.

4.G. B. Tomaszewska, Motyli przystanek. Odessa Mickiewicza („Dumania w dzień odjazdu”), w: Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, red. J. Ławski, N. Maliutina, Wyd. PRYMAT, Białystok-Odessa 2016, s. 555-575.

5. G. B. Tomaszewska, Mickiewicza i Miłosza polowania na Rzeczywistość, w: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi, pod red. R. Waksmunda i D. Michułki, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016, (recenzenci: prof. dr hab. K. Kossakowska - Jarosz, prof. dr hab. J. Lyszczyna), s. 235- 252.

6.G. B. Tomaszewska, Miłość w kontekście symboliczno-alegorycznych uwikłań, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2016, nr 6, s. 117-135.

7. G. B. Tomaszewska, Działania na górze Syzyfa. Przeciw „brykom” z człowieka. O książce Anny Janus-Sitarz W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje”, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2016 nr 2, s. 155-166.

G.B. Tomaszewska, Uwagi wstępne (współautorstwo z F. Tomaszewskim), w: Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, red. G. F. Tomaszewscy, S. M. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2016, s. 7-18.

G. B Tomaszewska, Dar sprzeczności a dwuznaczność szczęścia: Stefan Chwin, „Kartki z dziennika” i Krystyna Lars, „Proste wiersze o szczęściu”, w: Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, red. G. F. Tomaszewscy, S. M. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2016, s. 198-213.

G. B. Tomaszewska, A Word locked In simplistic oppositions. The interpretivestatements of Lower secondary school students, “Edukacja” 2017, nr 2, s. 136-145.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 03.11.2017 r., 22:22
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00