fbpx prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

 

dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska, prof. zw.

dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska, prof. zw.

Kierownik Zakładu Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej UG, kierownik Pracowni Badań Edukacyjnych i Innowacji Dydaktycznych; prowadzi zajęcia z Dydaktyki literatury, Dydaktyki kształcenia kulturowego i medialnego/Dydaktyki tekstów kultury, Estetyki, Kategorii estetycznych we współczesnej kulturze, Stylistyki; jej oferta fakultetowa dotyczy sztuki interpretacji związanej z literaturą oraz innymi tekstami kultury na różnych poziomach edukacji polonistycznej; prowadzi seminaria magisterskie, doktorskie, seminaria otwarte (np. w ramach projektu „Pośród nas”, współprowadziła seminarium poświęcone promocji twórców i twórczyń pomorskich związanych z Uniwersytetem Gdańskim).

Interesuje się również filmem, muzyką, plastyką, turystyką (góry – jakiekolwiek…)

 Zainteresowania naukowe:

 1. Literatura XIX wieku i różne formy jej kontynuacji w literaturze XX i XXI wieku.
 2. Sztuka interpretacji.
 3. Metodyka literatury i tekstów kultury.
 4. Estetyka.
 5. Relacje między literaturą a innymi tekstami kultury.
 6. Naukowe badania edukacyjne związane z poziomem kompetencji uczniowskich i nauczycielskich na różnych etapach kształcenia oraz koncepcje wykorzystywania współczesnej wiedzy literaturoznawczej w edukacji polonistycznej/ kulturowej, związanej również z promocją literatury i kultury polskiej poza granicami kraju.

Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza w Grodnie (Białoruś – od 2009 r.), Polskiego Towarzystwa Studiów nad Europejskim Romantyzmem (od 2014, członek Zarządu), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych (od 2014)

oraz Członkiem Rady Naukowej  ds. Polonistycznej Edukacji Szkolnej i Akademickiej przy Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2020; przedtem członek sekcji dydaktycznej przy KNoL PAN).

 

Dorobek naukowy:

 

Monografie:

1. Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficzne, Wyd. UG, Gdańsk 2000.

Mickiewicz - Krasińśki

2. Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu”, Wyd. UG, Gdańsk, 2007.

Jak widzo dusza

3. Zagubiona przestrzeń i co dalej…., Wyd. UG, Gdańsk 2013.

zagubiona przestrzeń

 

4. Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła, Wyd UG, Gdańsk 2019.

 

 https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Tomaszewska-Praktyki-czytania-do-druku.pdf

 

5. Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach, Wyd. UG, Gdańsk 2021.

 

 

Współredakcja naukowa książek:

 1.  4 x Nobel, Wyd. STENTOR, Warszawa 2002 (współredakcja z F. Tomaszewskim)
 2. Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, Wyd. UG, Gdańsk 2009

 (współredakcja z B. Kapelą-Bagińską, Z. Pomirską).

 1. Skoro i tak gram… Edukacja kulturowa poprzez teatr, Wyd. UG, Gdańsk 2009 (współredakcja z D. Szczukowskim).
 2. Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, Wyd. UG, Gdańsk 2012 (współredakcja z B. Kapelą-Bagińską, Z. Pomirską).
 3. Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia,  Wyd. UG, Gdańsk 2014 (współredakcja z B. Kapelą-Bagińską, Z. Pomirską).
 4. Sztuka interpretacji. Polska poezja XX i XXI wieku, fundacja terytoria książki, Gdańsk 2014 (współredakcja z D. Szczukowskim).
 5. Adaptacje. Szkolne użycia ponowoczesnych (anty)teorii literatury, Wyd. UG,  Gdańsk 2018 (współredakcja z D. Szczukowskim).
 6. Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, Wyd. UG, Gdańsk 2016 (współredakcja z F. Tomaszewskim oraz M.S. Modrzewskimi).
 7. Pośród nas II. Spotkania z twórcami pomorskimi i gdańskimi. Rozmowy niedokończone, Wyd. UG, Gdańsk 2018 (współredakcja z F. Tomaszewskim oraz M.S. Modrzewskimi).
 8. Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, Gdańsk 2019 (współredakcja z F. Tomaszewskim oraz M.S. Modrzewskimi).

 

Udział w Komitecie Redakcyjnym opracowującym podręcznik do literatury  polskiej na Białorusi: Historia literatury polskiej. Podręcznik – wypisy dla klas 10 – 11 na Białorusi, Mińsk 1997.

Współautorstwo podręcznika do szkoły ponadgimnazjalnej: Między tekstami. Część 3. Romantyzm (echa współczesne), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

 

Naukowe projekty badawcze:

 1. Ekspert w projekcie związanym z modernizacją podstawy programowej (2008).
 2. Ekspert w projekcie badawczym  „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego”, finansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (za pośrednictwem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej); październik 2010- grudzień 2011).
 3. Kierownik merytoryczny Zespołu badawczego projektu IBE „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”, realizowanego we współpracy z Przedsiębiorstwem Badań Społecznych w Sopocie, obejmującego region I (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, podlaskie), realizowanego w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1 – Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1 – Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty (2012 -2015).
 4. Kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka” nr 0183/NPRH4/H2a/83/2016.

Efektem projektu jest m.in. publikacja pięciotomowej serii „Ponowoczesna Dydaktyka Polonistyczna. Teoria i Praktyka”:

t. 1: Laura Szczepaniak-Sobczyk, E-learning w edukacji humanistycznej, Wyd. UG, Gdańsk 2016

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Szczepaniak-Sobczyk-eLearning-do-druku_v2.pdf

 

t. 2: Adaptacje. Szkolne użycia ponowoczesnych (anty)teorii literatury, red. G. B. Tomaszewska, D. Szczukowski, Wyd. UG, Gdańsk 2018

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Adaptacje.pdf

 

t. 3: Maria Szoska, Trudna obecność. Film w edukacji polonistycznej a interpretacja, Wyd. UG, Gdańsk 2019

 https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Szoska-Maria-trudna-obecnosc.pdf

 

t. 4: Grażyna B. Tomaszewska, Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła, Wyd. UG, Gdańsk 2019

 https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Tomaszewska-Praktyki-czytania-do-druku.pdf

 

t. 5: Dariusz Szczukowski, Praktykowanie lektury, Wyd. UG, Gdańsk 2019

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/szczukowski-praktyk_lektury_8_11.pdf

 

Serię „Ponowoczesnej Dydaktyki Polonistycznej” można pobrać na stronie: https://wydawnictwo.ug.edu.pl/kategoria-produktu/serie-wydawnicze/p/ponowoczesna-dydaktyka-polonistyczna-teoria-i-praktyka/

 

Wybrane artykuły i rozdziały:

Zabawa w gości czyli uroki zniewolenia, [w:] Grass. Punkty widzenia, oprac. M. Janion, S. Rosiek, W. Maksymowicz, Warszawa 1984.

Prowincja uczy pokory i trzeźwości, „Polonistyka” 1997, nr 9.

Utrata niewinności. Reymontowe wygnanie z Sienkiewiczowego raju, „Język Polski w Szkole Średniej” 1998/99,  z. 4.

Nie rozstrzygnięty sąd... Hiobowe dylematy Mickiewicza, „Tytuł” 1999, nr 2-3.

Między stratą a cudem. O rzeczywistości „tymczasem”. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz” – „Inwokacja”, „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 1/32/.

„I popłoch i przepych i kłopot...”, „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 4.

Albo miecz albo krzyż... S. Grochowiak – „Święty Szymon Słupnik”, „Tytuł” 2000, nr 3/39/.

Tylko w obcości nadzieja: Cz. Miłosz, „Zaklęcie”, w: Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydaktyki literatury. Tom poświęcony Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. W. Dynaka, Wyd. UW, Wrocław 2001.

Potrzeba magii a projekty nowych matur, w: Nowa matura a egzamin wstępny z języka polskiego, pod red. R. Pawłowskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2001.

Może odejdziemy spokojnie... Ariana Nagórska „u progu (propozycja metodyczna), „Język Polski w Liceum” 2001/2002, nr 4.

Utrata niewinności. Reymontowe wygnanie z Sienkiewiczowego raju, w: 4 X NOBEL, Wyd. STENTOR, Warszawa 2002.

Między hukiem a ciszą apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji), „Język Polski w Liceum” 2004/2005, nr 3.

Pochwała znudzenia, „Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna” 2005, nr 2.

Sacrum i wykroczenie, „Kresy” 2003, nr 53.

Przymus turystyki zbiorowej a potrzeba pielgrzymowania, „Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna” 2003, nr 2.

Co widzi Hrabia w ogrodzie, czyli współczesne kłopoty z rzeczywistością, w: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2005.

O tajemnicach harmonii: Adam Mickiewicz i Günter Grass, w: Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, pod red. D. Michułki i K. Bakuły, Wyd. UWr, Wrocław 2005.

Pasmo barw tęsknoty: A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, w: „Z kraju nawagrudskawa...”. Małaja ajczyna w życci i tworczasci Adama Mickiewicza). Zbornik nawukowych prac, pod red. S. P. Musijenki, Wyd. Uniwersytetu w Grodnie, Grodno 2006.

I nienawiść jest z Boga. O „ponownie narodzonych’ bohaterach Mickiewicza, w: Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005, pod red. J. Bachórza i B. Oleksowicza, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2006.

Wysoka nieobecność. O Zosi w „Panu Tadeuszu” i kobiecej tożsamości, w: Księga Janion, oprac. Z. Majchrowski i S. Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk [2007].

Odmienni w „Panu Tadeuszu”. O rozmowie różnych estetyk w poemacie Mickiewicza, w: Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Metodyka, pod red. B. Myrdzik, I. Morawskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Światło i dynamizm czerni w “Panu Tadeuszu”, w: Miełodii, kraski, zapachi „małoj rodiny” Adama Mickiewicza, red. S. Musijenko, Wyd. Uniwersytetu w Grodnie, Grodno 2008.

Dante a Mickiewicz. „Boska Komedia” a III część „Dziadów”, w: Album Gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Wyd. UG, Gdańsk 2009.

Dwuznaczna lekcja pisania, w: Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Wyd. UG,  Gdańsk 2009.

 Romantyczny ogród Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” i III części „Dziadów”, w: Tworczestwo Adama Mickiewicza i sowriemiennaja mirowaja kultura, pod red. S. Musijenko, Wyd. Uniwersytetu w Grodnie, Grodno 2010.

Jak patrzeć w dwa okna? „Niebo” Wisławy Szymborskiej a szkolne interpretacje, w: „Annales Uniwersitatis Pedagogicae Cracoviensis (71) Studia at  Didacticam Litterarum Polonarum et Lingue Polonae Pertinentia I”, pod red. M. Jędrychowskiej, M. Sienko, J. Waligóry, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2010.

Katedry, nenufary i mięso, w:]Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik, red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

Etyka i tożsamość. Szkoła i uniwersalia, w: Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, Wyd. KUL, Lublin 2011.

Gdzie jest Północ? Miłoszowy spór o Istnienie, w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2011.

 Prawdy nieszczęścia a nowoczesna podmiotowość (na podstawie III części „Dziadów” Adama Mickiewicza). w: Romantyczne repetycje i powroty, pod red. A. Czajkowskiej i A. Żywiołka, Wyd. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011.

Wędrująca dusza. „Pan Tadeusz” a szabat, w: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec i S. J. Żurka, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Czytanie i nieszczęście, w: Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, Wyd. UG, Gdańsk 2012.

Mickiewicza i Miłosza tańce miłości-nicości, w: Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikiciuk, Gdańsk 2012.

 Bliskość i obcość w lekturze. „Do Robinsona Jeffersa” Czesława Miłosza, w: Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki i A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

 Kobiety – przedmioty – demony w „Nie-boskiej komedii” Z. Krasińskiego, w: Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, pod red. E. Jaskółowej i K. Jędrych, Wyd. UŚ, Katowice 2013.

(współautorstwo z D. Szczukowskim), Sztuka interpretacji a lekcja polskiego. Uwagi wstępne, w: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. B. Tomaszewska, Wyd. fundacja terytoria książki, Gdańsk 2014.

Władza białej magii. Czesław Miłosz, „Zaklęcie”, w: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. B. Tomaszewska, Wyd. fundacja terytoria książki, Gdańsk 2014.

Potrzeba wielości, w: Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia, red. G. B. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Wyd. UG, Gdańsk 2014.

Światło, które niczego nie oświeca. Obraz Boga wNie-Boskiej komedii”, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, pod red. A. Markuszewskiej, Wyd. UMK, Toruń 2014.

Wielkość i błąd, w: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, WN UMK, Toruń 2014.

Opukiwanie Niewiadomej. Reinterpretacje romantycznego mitu północy w «Mojej Europie» Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka [w:] Ucrainistica, Збірник наукових праць, том 12; за ред. Миколи Вербового, Ярослава Поліщука, Кривий Ріг 2014.

Zamknięcie w opozycjach. Studenckie wprawki interpretacyjne na studiach licencjackich, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 1, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, UNIVERSITAS, Kraków 2014.

O czytaniu romantycznych arcydzieł, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014.

O zagrożeniach świata zamkniętego w jednoznacznych opozycjach na podstawie gimnazjalnych wypowiedzi interpretacyjnych, „Edukacja” 2015, nr 2.

Miejsce dwuznaczne – Grodno Zofii Nałkowskiej, w: Choriewskije czytenija. Pamiać kultury: Grodno w żyzni i tworczestwie Zofii Nałkowskoj, t. 1, pod red. S. Musijenko, Grodno 2015.

Pan Tadeusz” a pochwała niedoskonałości. Komunikacja między sprzecznościami, w: „Pan Tadeusz”. Poemat – Postacie – Recepcja, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, Wyd. UW, Warszawa 2016.

Motyli przystanek. Odessa Mickiewicza („Dumania w dzień odjazdu”), w: Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, red. J. Ławski, N. Maliutina, Wyd. PRYMAT, Białystok-Odessa 2016.

Mickiewicza i Miłosza polowania na Rzeczywistość, w: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi, pod red. R. Waksmunda i D. Michułki, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016.

Miłość w kontekście symboliczno-alegorycznych uwikłań, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2016, nr 6.

Działania na górze Syzyfa. Przeciw „brykom” z człowieka. O książce Anny Janus-Sitarz W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje”, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2016 nr 2.

Dar sprzeczności a dwuznaczność szczęścia: Stefan Chwin, „Kartki z dziennika” i Krystyna Lars, „Proste wiersze o szczęściu”, w: Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, red. G. F. Tomaszewscy, S. M. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2016.

A Word locked In simplistic oppositions. The interpretivestatements of Lower secondary school students, “Edukacja” 2017, nr 2.

Melancholia przejścia: Julia Hartwig, Odchodzisz z krainy kwiatów, w: Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek, Wy d UŚ, Katowice 2018.

(współautorstwo z D. Szczukowskim), Szkolne laboratorium – uwagi wstępne, w: Adaptacje. Szkolne użycia ponowoczesnych (anty)teorii literatury, red. G. B. Tomaszewska, D. Szczukowski, Wyd. UG,  Gdańsk 2018.

(współautorstwo z D. Szczukowskim), Utwory elektroniczne a interpretacja. Uwagi obserwatorów, w: Adaptacje. Szkolne użycia ponowoczesnych (anty)teorii literatury, red. G. G. Tomaszewska, D. Szczukowski, Wyd. UG,  Gdańsk 2018.  

Nowe media i technologie cyfrowe a kształcenie interpretacji, „Jednak książki”, nr 10 (2018): Ponowoczesne lekcje polskiego-rozpoznania i propozycje.  https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/issue/view/155

Miłości spopielałe: „Koronczarka” Andrzeja Kasperka, w: Pośród nas II. Spotkania z twórcami pomorskimi i gdańskimi. Rozmowy niedokończone, red. G. F. Tomaszewscy, M. S. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2018.

Kategoria doświadczenia a III cz. „Dziadów” w szkole, [w:] Polonistyka XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, red. całości J. Tambor, t V: W kręgu (glotto)dydaktyki, red. A. Achtelik, K. Graboń, Wyd. UŚ, Katowice 2018.  

Co mówi święto? „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, w: Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury. Studia i głosy, red. J. Ławski, S. Musijenko, Białystok-Grodno 2019.

(Współautorstwo z F. Tomaszewskim), Wspólnota porozumienia. Wprowadzenie, w: Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, Wyd. UG, Gdańsk 2019.

Kłopoty „świadomej osobliwości”. Ryszard Horodecki i gwiazdy, w: Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, Wyd. UG, Gdańsk 2019.

Drogi proste i kręte. Mickiewicz a wartości i niepokoje współczesnej młodzieży, w: Studia Polonica. Tom Jubileuszowy poświęcony Swietłanie Musijenko, pod red. M. M. Chmialnickiego, A. U. Brazgunowa, Wyd. Knigazbor, Mińsk 2019.

(Współautorstwo z M. Modrzewską), The Institution of Romanticism in Polish Culture: Trends and Politics, in: The Politics of Romanticism, Pascal Fischer, Christoph Houswitschka (Eds.), WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2019.

Wygnanie i wdzięczność:  Czesław Miłosz „Po wygnaniu”   i Józef Chełmoński – „Bociany”, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. J. Żurek, przy współpracy M. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2019.

Że nienawiść jest… Ojczyzna i obczyzna w kręgu wzajemnych podejrzeń:  Stefan Chwin, „Srebrzysko”, Hieronim Bosch, „Niesienie krzyża”, „Polonistyka. Innowacje” 2020, nr 11; rozwinięty wariant tekstu w: Lekcja POLSKI(ego). Praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, t. II, red. A. Gis, K. Koc, M. Kwiatkowska-Ratajczak, M. Wobalis, Poznań 2021.

Robinson Cruzoe i problem bohatera: opowieść obrazkowa Ajubela, „Filoteknos” 2020, nr 10.

Męka dwuznaczności i egzorcyzmy, „Annales N - Educatio Nova”  2020, nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Wielewska-Baka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 15.11.2021 r., 10:16
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00