dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG

dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG

 

Absolwent gdańskiej polonistyki. Po ukończeniu studiów pracował kilka jako nauczyciel oraz redaktor w jednym  z gdańskich wydawnictw. W 2005 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego (promotor prof. dr hab. M. Czermińska, recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. UG, dr hab. Zbigniew Majchrowski). Od 2005 pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, w Katedrze Polonistyki Stosowanej

 

Zainteresowania badawcze: literatura nowoczesna (szczególnie twórczość Tadeusza . Różewicza i Bolesława Leśmiana), dydaktyka literatury w perspektywie poststrukturalizmu

 

PUBLIKACJE

Monografia:

Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego,  Kraków 2008

 

Redaktor tomów:

Skoro i tak gram….Edukacja kulturowa poprzez teatr (wspólnie z G. Tomaszewska), Gdańsk 2009

Sztuka interpretacji XX i XXI wieku (wspólnie z G. Tomaszewską), Gdańsk 2014

 

Redaktor naukowy (wspólnie z G. Tmaszewską) serii wydawniczej Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka, w której ukazała się książka L. Szczepanik-Sobczyk E-learning w edukacji humanistycznej, Gdańsk 2016

(kolejne tomy w przygotowaniu)

 

Artykuły

 1. Recenzja książki Roberta Cieślaka, Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych „Ruch Literacki”, 2001 nr 2.
 2. Chrystus Tadeusza Różewicza, „Ruch Literacki”, nr 4–5.
 3. Tadeusza Różewicza milczenie poezji, w: W kręgu wartości. Materiały z VI sesji „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 21-23 października 2002, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2003.
 4. Tadeusza Różewicza język pragnienia w: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007, s. 250-264.
 5. Jak mówić o sacrum na lekcjach języka polskiego?, w: Język, szkoła, religia, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2008, s. 323-332
 6. Dyskurs miłosny Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 1, s. 105-119,
 7. Tajemnica filozofa. Tadeusz Różewicz a Wittgenstein, w: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, pod red. M. Skwary, K. Krasoń i J. Kazimierskiego, Szczecin 2008, s. 183-194
 8. Tołstoj w oczach Tadeusza Różewicza, w: Miełodii, kraski, zapachi „małoj rodiny”, pod red. S. Musijenko, Grodno 2008
 9. Teatralne odnawianie znaczeń na lekcji języka polskiego w: Skoro i tak gram… Edukacja kulturowa poprzez teatr, wyd. UG, Gdańsk 2009
 10. Przyjemność lektury. Od czytania do pisania i od pisania do czytania, w: Piszę – więc jestem. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2009.
 11. Dwóch poetów i dwóch papieży (Jan Paweł II Czesława Miłosza, Jan XXIII Tadeusza Różewicza, w: Język, szkoła, religia, tom 3, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2008,
 12. Recenzja książki W. Kruszewskiego, Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza „Ruch Literacki” 2007, nr 4
 13. Autoportret (nie)możliwy. Strategie podmiotowości w dziele Różewicza, w: Powracając do Różewicza. Studia i szkice, pod red. Z. Majchrowskiego, przy współpracy M. Żółkoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
 14. Granice języka religijnego w twórczości Tadeusza Różewicza w: Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie (kwietnia 2006r.), t.2, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2007, s. 361-374;
 15. Mickiewicz nowoczesny, w: Tworczestwo Adama Mickiewicza i sawriemiennaja mirowaja kultura, red.S. Musijenko, Grodno 2010, s. 162-168.
 16. Interpretacja jako rozmowa, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum at Linguae Polonae Pertinentia” 2010, nr 70, s. 71-79.
 17. Recenzja książki Anny Spólnej, Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka. Kraków 2007, „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 4, s. 209-2013.
 18. Przybliżanie Szoa – świadectwo poezji w: Prawda w literaturze. Studia, red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Lublin 2009, s. 453-472.

 

 1. Paradoksy wiary. Czesława Miłosza zmagania z księgą Hioba,  Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie, tom 4. (17-18 kwietnia 2009.), red. M. Chmiel, A. Lewińska, Pelplin 2010, s. 361-370.

 

 1. Opowieść ocalonego (Z Auszwicu do Belsen Mariana Pankowskiego), w: Wojna i postpamięć, pod red. Zbigniewa Majchrowskiego i Wojciecha Owczarskiego, Gdańsk 2011, s. 107-115.

 

 1. Żem inny niepodobny i dziw”. Tożsamość ekstatyczna Bolesława Leśmiana, w: Zbliżenie: literatura - kultura - język - translatoryka, red. Irena Fijałkowska-Janiak i inni,  Gdańsk 2011, s. 55-61

 

 1. Pomnik jako figura pamięci w twórczości Tadeusza Różewicza, w: Ewangelia odrzuconego: szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. red.. Józef Maria Ruszar, Warszawa 2011, s. 421-436.

 

 1. Święto wiosny. Bolesława Leśmiana taniec poezji, w: Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. E. Mikiciuk, S. Karpowicz-Słowikowskiej, Gdańsk 2012,

 

 1. W poszukiwaniu utraconej przyjemności czytania, w: Jestem –więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, pod red. G. Tomaszewskiej,. B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomierskiej, Gdańsk 2012, s. 207-216

 

 1. Konsekwencje  neopragmatyzmu dla dydaktyki szkolnej, w: Doświadczenie lektury: między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki i A.Janus-Sitarz. Kraków, 2012, s. 199-208

 

 1. Bolesława Leśmiana pieśń kalekująca, w: Radomskie Monografie Filologiczne. Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red.. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Radom 2012, s. 129-138.

 

 1. Podróż do kresu nocy. Tadeusza Różewicza podglądanie śmierci, w: „Wielogłos” 2013, nr 1, s. 63-77.

 

 1. Bolesława Leśmiana sygnatury inności, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, ser. 1, Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko,  idea i wstęp Jarosław Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 385-395.

 

 1. Sztuka interpretacji a lekcje polskiego (wspólnie z G. Tomaszewską,   „Polonistyka” 2013, nr 11, s. 4-8

 

 1. Na ołtarzu literatury". Symbolika ofiary w „Pułapce” i „Do piachu” „Pamiętnik Teatralny” 2013, nr 3-4, s. 239-252.

 

 1. Nauczanie literatury jako wyzwa(la)nie i wyznanie, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. Tom 1-3, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014. t. 1., 409-419.

 

 1. Bezradność wiersza. Hiob 1957 Tadeusza Różewicza, w: Sztuka interpretacji XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. Tomaszewska Gdańsk 2014, 213-221.

 

 1. Gdyby tak można... Krystyna Lars, Umieranka z pszczołą (wspólnie z Justyną Sobolewską) w: Sztuka interpretacji XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. Tomaszewska, Gdańsk 2014, s. 349-349.
 2. Sztuka interpretacji a lekcja polskiego. Uwagi wstępne w: Sztuka interpretacji XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. Tomaszewska, Gdańsk, 2014, s. 5-18.
 3. Twarz poety. O kilku motywach narcystycznych w twórczości Tadeusza Różewicza, w: Tadeusz Różewicz i obrazy, pod red. A. Stankowskiej, M. Śniedziewskiej i M. Telickiego, Poznań 2014, s. 145-155.
 4. Przepisywanie Różewicza. Przypadek Tadeusza Dąbrowskiego, w: Nowa poezja polska wobec tradycji, pod red. S. Buryły, M. Flakowicz-Szczyrby, Warszawa 2015, s. 221-235.
 5. "Bajka, która baje". O kilku motywach w klechdach polskich Bolesława Leśmiana, w: „Jednak Książki”, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 7, s. 97-109.

(http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/article/download/651/513)

 1. Lektura według ministerstwa. Kilka uwag do koncepcji kształcenia literacko-kulturowego w nowej szkole podstawowej, w: Jednak Książki”, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 7, s. 211-217. (http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/article/download/660/522)
 2. Bolesław Leśmian i zwierzęta, w: Tożsamość, kultura, nowoczesność, t. 1, pod red. B. Morzyńskiej-Wrzosek, M.Kurkiewicza, I. Szczukowskiego
  Bydgoszcz 2017, s. 32-47
 3. Nauczyciel-ignorant czyta poezję współczesną, w: Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I. Morawska, M. Latoch-Zielinska, Lublin 2017, 115-126.


 

Projekty badawcze

 

Członek zespołu badawczego w projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”, realizowanego przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z firmą PBS w Sopocie, obejmującego region I (województwa: pomorskie, warmińskomazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, podlaskie).

Nazwa projektu: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość

systemu oświaty, Działanie 3.1 – Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1 – Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty (2012 -2015).

 

Główny wykonawca grantu Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka (kierownik prof. dr hab. G. Tomaszewska) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2016-2019)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Lipiec 2022 - 09:33; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz