dr hab. Zofia Pomirska

dr hab. Zofia Pomirska

Zakład Dydaktyki Języka Polskiego

Instytut Filologii Polskiej UG

 

Dorobek naukowy za lata 2005-2017

 

Książki:

 1. Wygraj z dysortografią, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2005, ISBN 83-7173-079-9

 2. Pomirska Z., Wieczorek D., Wygraj z dysgrafią, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2006, ISBN 83-7173-119-1

 3. Wokół czytania. Proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania, DIFIN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7641-358-7.

 

Redakcje książek:

Jestem - więc piszę, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISBN 9788373266360, (współredaktorki: G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska).

Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej, DIFIN, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7641-264-1.

Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, Wyd. UG, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7326-894-4 (współredakcja z Grażyną Tomaszewską i Beatą Kapelą – Bagińską).

Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia, Wyd. UG, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7865-224-3 (współredakcja z G. Tomaszewską i B. Kapelą – Bagińską).

 

Rozdziały w książkach:

 1. Akatyst i litania loretańska w duchowości maryjnej, „Język –szkoła – religia VIII/1, 2013, ISSN 977-2080-3403-07, s. 147– 155.

 2. Awantury kosmiczne” Edmunda Niziurskiego jako metafora czasów schyłkowego PRL, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, 2017 nr 7, eISSN 2353-4699, s. 165 – 177.

 3. Błędy językowe w pracach uczniów z dysleksją rozwojową, [w:] Z problematyki kształcenia językowego w szkole IV, red. E. Awramiuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-334-6, s. 161-178.

 4. Charakterystyka usterek językowych w wypowiedziach uczestników programu telewizyjnego Duże dzieci [w:] Dziecko – język – tekst, pod red. B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2818, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1974-X, s. 132 – 146.

 5. Diagnoza dysortografii a poziom umiejętności ortograficznych uczniów, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. B. Niesporek-Szamburska, Wyd. UŚ, Katowice 2012, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2051-9, s. 225 – 238.

 6. Dziecięcy uśmiech w Kościele (kościele), [w:] Język –szkoła – religia 4, red. A Lewińska, M.Chmiel, Wyd. „Bernardinum”, Pelplin 2009, ISBN 9788373806856, s. 250-258.

 7. Dziecko jako humorysta,[w:] Zrozumieć humor, red. S. Dżereń-Głowacka i A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, vol. 2/1, ISBN 978-83-89935-95-3, s. 121 – 131.

 8. Edukacyjne uwarunkowania dysleksji wśród polskich uczniów [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2006 (ukazała się w 2007 roku), s. 231-242, ISBN 83-89663-67-8

 9. Humor dziecięcych wypowiedzi, [w:] Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia, red. G. Tomaszewska, B. Kapela – Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7865-224-3, s. 49 – 57.

 10. Humor w dydaktyce szkolnej, [w:] Język –szkoła – religia 5, red. A Lewińska, M.Chmiel, Wyd. „Bernardinum”, Pelplin 2010, ISBN 977-2080-3400-00, s. 279 - 285.

 11. Humor w procesie nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [w:] Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Agnieszki Rypel, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-7096-775-8, s. 454-461.

 12. Jakość czy „jakoś” – organizowanie ćwiczeń w czytaniu przez studentów polonistyki [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Metodyka, red. B. Myrdzik, I. Morawska, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 311-317, ISBN 978-83-227-2733-1

 13. Językowo-kulturowa kreacja szkoły w Awanturach kosmicznych Edmunda Niziurskiego, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Tom 14”, red. M. Białoskórska, ISSN 1730-4180, Szczecin 2015, s. 297 – 310.

 14. Leksyka współczesnych podręczników do nauczania zintegrowanego a kształtowanie umiejętności czytania u dzieci [w:] „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej III, pod red. Marceliny Grabskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7531-144-0, s. 227-237.

 15. Leksykalne sposoby wyrażania dezaprobaty dla kontrahenta w komentarzach serwisu aukcyjnego „Allegro”, [w:] Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, red. B. Milewska, S. Rzedzicka, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISBN 9788373265998, s. 215-221.

 16. Ludyczne aspekty polonistyki szkolnej, [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7338-529-0, s. 61 – 69.

 17. Media a kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży (Media and their role in building entrepreneurial attitudes of young people) [w:] Badania nad językiem i funkcją mediów (Research on language and the function of the media), red. M. Łosiewicz, A. Ryłko – Kurpiewska, Kinvara Co. Galway – Gdynia 2015, ISBN irlandzki: 978-0-9927953-0-6 oraz polski: 978-83-7942-494-8, s. 429-447 (współautor J. Sadkowska).

 18. Muzea literackie: interpretacje studenckie, [w:] Tworczestwo Adama Mickiewicza i sowriemiennaja mirowaja kultura (Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура), red. S. Musijenko, Wyd. „Łamark”, Grodno 2010, ISBN 978 – 985 – 90187 – 2 – 5, s. 306 – 311 (współautor Eugeniusz Pańkow).

 19. Muzea literackie w świadomości studentów polonistyki w Polsce i na Białorusi, [w:] Muzea literackie. Historia, edukacja, perspektywy, red. G. Żuk, E. Łoś, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-226-3, s. 25-33.

 20. Na styku życia i śmierci, nieba i piekła, rzeczywistości i złudzenia w balladach Mickiewicza o Świtezi, [w:] Fenomen pogranicza. słowiańskie języki, literatury i kultury: etos w świetle historii i współczesności (Феномен памежжа. Славянския мовы, литаратуры и культуры: этнас в святле гисторыи и сучаснасци), red. S. Musijenko i in., wyd. GrDU, Grodno 2009, ISBN 978 – 985 – 515 – 223 -2, s. 55 – 63.

 21. Niezamierzony humor zeszytów szkolnych uczniów kaszubskiego gimnazjum, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza. Część VI, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2010, ISBN 978-83-86122-99-8, s. 200-214.

 22. Pedagogika św. Jana de la Salle propozycją dla współczesnej szkoły [w:] Język. Szkoła. Religia III, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2008, ISBN 978-83-7380-570-5, s. 237- 245.

 23. Popularyzowanie czytania i czytelnictwa wśród uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu (z dysleksją rozwojową), [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, t. 1, red. E. Jaskółowa. D. Krzyżyk, B. Niesporek – Szamburska, M. Wójcik – Dudek, Wyd. UŚ, Katowice 2016, ISBN 978-83-8012-953-5, s. 447 – 459.

 24. Poradnia językowa, słucham… Wybór odpowiedzi Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. E. Rogowskiej – Cybulskiej, M. Milewskiej – Stawiany, ISBN 978-83-7865-356-1, Gdańsk 2016 – opracowanie 10 pytań poradnianych: s. 14-15, 16, 18, 29, 34, 35, 38, 79, 82, 90.

 25. Porównanie sprawności czytania uczniów klas szóstych szkół podstawowych z dysleksją i bez specjalnych zaburzeń w czytaniu [w:] Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. J. Porayski – Pomsta, Studia Pragmalingwistyczne t.4, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, ISBN 83-7151-702-5, s. 324-333.

 26. Przygotowanie studentów do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w teorii i praktyce dydaktycznej, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, cz. I: Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, red. I. Morawska, M. Latoch – Zielińska, B. Jarosz, M. Ausz, Lublin 2014, ISBN 978-83-63503-18-5, s. 83 – 94.

 

 1. Psycholingwistyczny aspekt diagnozowania zaburzeń w czytaniu i pisaniu (dysleksji rozwojowej), [w:] Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, ISBN 9878389663634, s. 179-189.

 2. Radość czytania: utracona i odzyskana. Refleksje wokół programu „Czytamy razem” adresowanego do uczniów z dysleksją rozwojową, [w:] Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, red. G. Tomaszewska, B. Kapela – Bagińska, Z. Pomirska, wyd. UG, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7326-894-4, s. 43 – 54.

 3. Realizacja formy streszczenia przez uczniów z dysleksją rozwojową [w:] Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym, red. G. Krasowicz-Kupis, I. Pietras, Operon, Gdynia 2008, ISBN 978-83-7461-802-1, s. 66-78.

 4. Stan przygotowania studentów edukacji wczesnoszkolnej do kształcenia świadomości językowej uczniów klas I-III [w:] Język a edukacja III. Świadomość językowa w perspektywie edukacyjnej, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2014.

 5. Starszy uczeń z dysleksją rozwojową – problemy i wyzwania dla systemu edukacyjnego, [w:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Harmonia Universalis, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7744-131-2, s. 703 – 721.

 6. Strategia ludyczna w rozwijaniu twórczości językowej dzieci i młodzieży, [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ISBN 978-83-7784-011-5, s. 331 – 339.

 7. Sylwetka Jana Pawła II w wierszach uczniów poświęconych Papieżowi [w:] Język. Szkoła. Religia. II, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2007, s. 281-292, ISBN 978-83-7380-346-6

 8. Sztuka czytania i sztuka pisania jako podstawa kompetencji przyszłego polonisty [w:] Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2009, s. 354 – 360, ISBN 978-83-7326-636-0.

 9. Środki słowotwórcze w dziecięcym humorze językowym (na przykładach z mediów) [w:] Słowotwórstwo a media. Wokół słów i znaczeń IV, pod red. Ewy Badydy, Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7326-785-5, s. 297-306.

 10. Technika szybkiego czytania wobec lingwistycznej teorii nauki czytania, [w:] Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź, Wyd. UŁ, Warszawa, Wyd. SBP, 2017, ISBN SBP 978-83-64203-87-9, ISBN WUŁ 978-83-8088-715-2, s. 169 – 179.

 11. Treści humorystyczne w podręcznikach gimnazjalnych do języka polskiego a specyfika poczucia humoru młodzieży [w:] Humor w kulturze i edukacji, red. E. Dunaj, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS, 2014, s. 217 – 238.

 12. Trudności w nauce czytania i pisania jako konsekwencja zaniedbań systemu edukacyjnego [w:] Z problematyki kształcenia językowego w szkole V, red. E. Awramiuk, Białystok 2014, ISBN 978-83-7431-417-6, s. 253 – 264.

 13. Wizja Boga w balladzie Adama Mickiewicza „Świteź”, [w:] „Język. Szkoła. Religia VI”, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Wyd. „Bernardinum”, Pelplin 2011, ISSN 977-2080-3400-00, s. 300 – 308.

 14. Wychowanie ideologicznie w dawnych podręcznikach do języka polskiego, „Język –szkoła – religia VII/1, 2012, ISSN 977-2080-3400-00, s. 119 – 127.

 15. Wymiar pragmatyczny słownictwa w tekście elementarza „Stokrotkowe Podwórko”, [w:] Pragmatyczne aspekty tekstu i dyskursu, pod redakcją Bożeny Matuszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-7326-844-9, s. 113 – 124.

 16. Zmiana czy długie trwanie? Dylematy związane z metodami kształcenia językowego, [w:] Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2017, ISBN 978-83-7784-979-8, s. 253 – 263.

 

Projekty popularyzujące naukę:

 

 1. Baśń regionalna w kształtowaniu poczucia tożsamości u dziecka, Język Polski w Szkole IV-VI, nr 1, r. 2007/2008, s. 40-46, ISSN 1642-8749.

 2. Czy niepowodzenia w czytaniu dotyczą tylko osób z dysleksją rozwojową?, Język Polski w Szkole IV – VI, nr 1, 2004/2005, s. 7-19, ISSN 1642-8749.

 3. Czy szkoła uczy czytać?, Między nami polonistami, nr 6/2006, s. 14-18, ISSN 1734-0268.

 4. Czy szkoła uczy pisać?, Między nami polonistami, nr 7, 2007, s. 4-8, ISSN 1734-0268.

 5. Ćwiczenia w cichym czytaniu na lekcjach języka polskiego, Język Polski w Szkole IV-VI, nr 2, r.szk. 2006/2007, s. 23-28, ISSN 1642-8749.

 6. Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych, „Język Polski w Szkole IV – VI”, nr 2, 2004/2005, s. 7-17, ISSN 1642-8749.

 7. Hodujemy dyslektyków, Między nami polonistami, nr 5/2006, s., ISSN 1734-0268.

 8. Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? (część I), Język Polski w Szkole IV-VI, nr 3, r.szk. 2005/2006, s. 44-55, ISSN 1642-8749.

 9. Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? (część II), Język Polski w Szkole IV-VI, nr 4, r.szk. 2005/2006, s. 9-21, ISSN 1642-8749.

 10. Muzea literackie w świadomości studentów polonistyki w Polsce i na Białorusi, Lublin. Kultura i społeczeństwo, nr 5-6/2008, s. 45-47, ISSN: 1733-4330.

 11. Podręcznik na miarę epoki, Między nami polonistami, nr 8, 2007, s. 6-9, ISSN 1734-0268.

 12. Problematyka czytania w oficjalnych dokumentach szkolnych (współautorstwo z Małgorzatą Chmiel), Język Polski w Szkole IV-VI, nr 4, r. 2006/2007, s. 74-83, ISSN 1642-8749.

 13. Trudna lekcja omawiania lektur, Między nami polonistami, nr 10, 2007, s. 5-9, ISSN 1734-0268.

 14. Uczymy się pięknie mówić, Między nami polonistami, nr 9, 2007, s. 8-12, ISSN 1734-0268.

 15. Z poezją jak z dzieckiem, czyli o szkolnych problemach z tekstem poetyckim, „Język Polski w Szkole IV – VI”, nr 1, 2005/2006, ISSN 1642-8749.

 

Projekty metodyczne:

 

 1. Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski,
  Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
  dla klasy pierwszej gimnazjum
  , Nowa Era Sp. z o.o., Straszyn k. Gdańska
  2008. ISBN 978-83-7547-160-1.

 

 1. Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski,
  Słowa na czasie. Program nauczania języka polskiego w klasach I-III
  gimnazjum.
  Numer dopuszczenia: DKOS-5002-11/08. Nowa Era Sp. z o.o., Straszyn k. Gdańska 2008, ISBN 978-83-7547-163-2.

 

 1. Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski,
  Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
  dla klasy drugiej gimnazjum
  , wyd. Nowa Era Spółka z o.o., Straszyn k. Gdańska 2009, ISBN 9788375472202, nr dopuszczenia 95/3/2009.

 

 1. Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski,
  Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
  dla klasy trzeciej gimnazjum
  , wyd. Nowa Era Spółka z o.o., Straszyn k. Gdańska 2009, ISBN 978-83-7547-255-4.

 

 1. Magdalena Podjaska, Zofia Pomirska, Między tekstami. Język polski. Sprawdziany do liceum i technikum. Cz. 3 Romantyzm (echa współczesne). Cz. 4 Pozytywizm. Młoda Polska (echa współczesne), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7420-098-1.

 

 1. Między tekstami. Język polski. Sprawdziany do liceum i technikum. Cz. 5 Wiek XX. Współczesność, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7420-148-3.

 2. Literatura i sztuka Holocaustu w szkole ponadgimnazjalnej. Scenariusze lekcji. Projekt zrealizowany w ramach programu Uniwersytet Młodych Wynalazców, [dostępny on line]: www.shoah.edu.pl – opracowanie 8 scenariuszy lekcji: s. 28 – 44.

 

 

Projekty edukacyjne:

 1. Rok 2015: Projekt „Literatura i sztuka Holocaustu w szkole ponadgimnazjalnej” przeprowadzony w ramach programu MNiSW „Uniwersytet Młodych Wynalazców” – sprawowanie opieki naukowej nad projektem z ramienia UG (wraz z koordynatorem projektu dr B. Dąbrowskim), autorstwo scenariuszy lekcji poświęconych Holocaustowi do publikacji będącej częścią projektu (w toku).

 2. Rok 2015: Projekt „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe Wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża z siedzibą w Sopocie - prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz bibliotekarzy Jak skutecznie zachęcić dzieci do czytania (styczeń – czerwiec 2015).

 3. Rok 2015: Projekt „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach zadania publicznego zleconego przez MEN realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża z siedzibą w Sopocie - prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół białoruskich Strategie czytelnicze służące rozwijaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu 23.08. 2015 oraz Kształtowanie sprawności ortograficznej poprzez działania praktyczne 24.08 2015 w ramach realizacji zadania: „Wiedza o kulturze polskiej, metodyka nauczania języka polskiego”.

 

 

Wystąpienia na konferencjach:

 

 1. Konferencja „Skąd dysleksja? Nauka czytania i pisania w klasach początkowych”, Warszawa 27 marca 2006 roku, organizatorzy: Biuro Edukacji rzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza – referat: Początkowa nauka czytania w świetle podręczników szkolnych.

 

 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język – Szkoła – Religia”, Pelplin 7 kwietnia 2006, organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UG i Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie – referat: Sylwetka Jana Pawła II w wierszach uczniów poświęconych papieżowi.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole”, Warszawa 22-24 maja 2006, organizatorzy: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – referat: Edukacyjne uwarunkowania dysleksji wśród polskich uczniów.

 

 1. Dysleksja problemem całego życia”, konferencja z udziałem gości zagranicznych, Gdańsk 15-16 września 2006, organizatorzy: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon – prowadzenie warsztatu: Sztuka efektywnego czytania.

 

 1. Czytanie” tekstów kultury: metodologia, badania, metodyka, konferencja z udziałem gości zagranicznych, Lublin 25-26 września 2006, organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego – referat: Jakość czy „jakoś” – organizowanie ćwiczeń w czytaniu przez studentów polonistyki.

 

 1. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży”, Warszawa 19-20 października 2006, organizatorzy: Pracownia Językoznawstwa Stosowanego, Zakład Fonetyki i Logopedii oraz Zakład Edukacji Językowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – referat: Psycholingwistyczny aspekt diagnozowania zaburzeń w czytaniu i pisaniu (dysleksji rozwojowej).

 

 1. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język. Szkoła. Religia”, Instytut Filologii Polskiej UG i Collegium Marianum Liceum Katolickie, Pelplin 30-31 III 2007 – referat: Pedagogika św. Jana de la Salle propozycją dla współczesnej szkoły.

 

 1. III Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza „W świecie słów i znaczeń”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 16-17 IV 2007 – referat: Leksykalne sposoby wyrażania dezaprobaty dla kontrahenta w komentarzach serwisu aukcyjnego „Allegro”.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jestem, więc piszę”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 27-28 IX 2007 – referat: Sztuka czytania i sztuka pisania jako podstawa kompetencji polonisty.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dysleksja – problem znany czy nieznany?”, Instytut Psychologii UMCS Lublin i Polskie Towarzystwo Dysleksji, UMCS Lublin 24-26 X 2007 – referat: Realizacja formy streszczenia przez uczniów z dysleksją rozwojową.

 

 1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język. Szkoła. Religia”, Instytut Filologii Polskiej UG i Collegium Marianum Liceum Katolickie, Pelplin 03-04 IV 2008 – referat: Dziecięcy uśmiech w Kościele (kościele).

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym”, Pracownia Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 15-16 maja 2008 – referat: Zaburzenia umiejętności nadawczo-odbiorczych uczniów dyslektycznych na przykładzie formy streszczenia.

 

 1. Konferencja naukowa „Pragmatyczne aspekty tekstu i dyskursu”, Zakład Pragmatyki i Tekstologii Językoznawczej Uniwersytetu Gdańskiego 26 V 2008, referat: Wymiar pragmatyczny słownictwa w tekście elementarza "Stokrotkowe podwórko".

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Humor – teoria, praktyka, zastosowania”, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej, Akademia Świętokrzyska  w Piotrkowie Trybunalskim 29-31 V 2008 – referat: Dziecko jako humorysta.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Leksyka w komunikacji językowej III. Skuteczność słowa”, organizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Jastrzębia Góra 1-5 IX 2008 – referat: Leksyka współczesnych podręczników do nauczania zintegrowanego a kształtowanie umiejętności czytania u dzieci.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fenomen pogranicza. słowiańskie języki, literatury i kultury: etos w świetle historii i współczesności”, organizowana przez Uniwersytet Grodzieński, Grodno 22-24 IX 2008 – referat: Na styku życia i śmierci, nieba i piekła, rzeczywistości i złudzenia w balladach Mickiewicza o Świtezi.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzea literackie – tradycja, współczesność, perspektywy”, organizowana przez Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza oraz Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Lublin 23-24 X 2008 – referat: Muzea literackie w świadomości studentów polonistyki w Polsce i na Białorusi.

 

 1. Konferencja naukowa „Edukacja szkolna i akademicka w Polsce. Elastyczność i sztywność systemu oświatowego w świetle idei uczenia się przez całe życie i dostępności studiów wyższych”, organizowana przez Uniwersytet Gdański oraz Polski Zespół Ekspertów Bolońskich, Gdańsk – Leźno 28 XI 2008 – głos w dyskusji o modelu kształcenia nauczycieli.

 

 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język – szkoła – religia” organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego i Collegium Marianum 17-18 IV 2009 Pelplin, referat : Humor w dydaktyce szkolnej.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Istnieć w kulturze… Między teorią a praktyką edukacyjną” organizowana przez Zakład Stylistyki i Pragmalingwistyki Językowej i Pracownię Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 20-22 IV 2009 Bydgoszcz - referat: Humor w procesie nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Tam także prowadziłam warsztaty Sztuka efektywnego czytania.

 

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja polonistyczna w dobie kultury masowej – polisensorycznej” organizowana przez Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 19-20 V 2009 Rzeszów – referat: Ludyczne aspekty polonistyki szkolnej.

 

 1. IV Konferencja Językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci prof. Bogusława Krei pt. „Słowotwórstwo a media” organizowana przez Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, Zakład Języka Mediów Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 2-3 VI 2009 Gdańsk – referat: Środki słowotwórcze w dziecięcym humorze językowym (na przykładach z mediów).

 

 1. Konferencja naukowa „Muzea biograficzne w Polsce a edukacja szkolna” organizowana przez Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, 6-8 VI 2009 Koninki k. Mszany Dolnej – referat: Muzea literackie – białe plamy w kształceniu przyszłych polonistów.

 

 1. Konferencja naukowa z cyklu „Polszczyzna regionalna” pt. „Polszczyzna regionalna Mazowsza północno-wschodniego” organizowana przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich i Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 13-14 XI 2009 Ostrołęka – referat: Niezamierzony humor zeszytów szkolnych uczniów kaszubskiego gimnazjum.

 

 1. Konferencja naukowa „Dziecko – język – tekst” organizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 19-20 XI 2009 Katowice – referat: Charakterystyka usterek językowych w wypowiedziach uczestników programu telewizyjnego „Duże dzieci”.

 

 1. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży” organizowana przez Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej oraz Pracownię Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 26-27 XI 2009 Warszawa – referat: Językowy humor zeszytów szkolnych gimnazjalistów.

 

 1. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język – szkoła – religia” organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego i Collegium Marianum, 11-12 VI 2010 Pelplin - referat : Wizja Boga w balladzie Adama Mickiewicza „Świteź”.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia” organizowana przez Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego UMCS , 20-21 IX 2010 Lublin - referat: Strategia ludyczna w rozwijaniu twórczości językowej dzieci i młodzieży.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością” organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego, 21-22 X 2010 Gdańsk – referat: Radość czytania.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów” organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego KDJiLP Uniwersytetu Śląskiego, 18-19 XI 2010 Katowice – referat: Diagnoza dysortografii a poziom sprawności ortograficznych uczniów.

 

 1. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język-szkoła-religia” organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie”, 10 – 11 czerwca 2011 Pelplin - referat: Wychowanie ideologicznie w dawnych podręcznikach do języka polskiego.

 

 1. VII Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza z cyklu „Polszczyzna regionalna” organizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika we współpracy z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, 25 - 26 listopada 2011 Ostrołęka - referat: Dyskurs ludyczny w nauczaniu języka polskiego (na przykładzie serii podręczników gimnazjalnych Bliżej słowa).

 

 1. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język-szkoła-religia”, organizowana przez Katedrę Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie, 25-26 V 2012 Pelplin - referat: Akatyst i litania loretańska w duchowości maryjnej.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczna „Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze”, organizowana przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 24-25 IX 2012 Lublin - referat: Treści humorystyczne w podręcznikach gimnazjalnych do języka polskiego a specyfika poczucia humoru młodzieży.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia” organizowana przez Katedrę Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 25-26 X 2012 Gdańsk – referat: Humor dziecięcych wypowiedzi.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog chrześcijaństwa, literatury, kultury” zorganizowana przez Katedrę filologii polskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu im. J. Kupały, 18-19 IV 2013 Grodno – referat: Akatyst ku czci Bogurodzicy jako synteza teologii i poezji.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język a edukacja II. Świadomość językowa w perspektywie edukacyjnej” organizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa i Zakład Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Opolskiego, 15–16 V 2013 Opole – referat: Stan przygotowania studentów edukacji wczesnoszkolnej do kształcenia świadomości językowej uczniów klas I-III.

 

 1. EIIC 2013 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference 2013, sekcja 26: Education, Science Education, Home Schooling, Math Education, Environmental Education, Distance Education, 02 – 06 IX 2013, artykuł: Difficulties in learning to read and write as a consequence of negligence of the educational system.

 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język literatury pięknej w perspektywie historycznej i współczesnej” organizowana przez Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 06 – 08. 10. 2014 – referat: Językowo – kulturowa kreacja szkoły w Awanturach kosmicznych Edmunda Niziurskiego.

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mentor w literaturze, kulturze i edukacji – czy dziś potrzebny? organizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 24- 25.10.2014 – referat: Nauczyciel czy mentor w twórczości Edmunda Niziurskiego.

 2. Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Integracja i/czy inkluzja zorganizowana przez Uniwersytet Gdański i Związek Nauczycielstwa Polskiego 26.09. 2015 – referat: Specjalne potrzeby czy specjalne przywileje? Refleksje na temat sytuacji prawnej uczniów z dysleksją.

 3. II Kongres Dydaktyki Polonistycznej Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki organizowany przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Instytut Języka Polskiego UŚ, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Katowice 18 – 21 XI 2015 – referat: Dobre praktyki w promocji czytania i czytelnictwa uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu (dysleksją rozwojową).

 4. Ogólnopolska konferencja naukowa „Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach… Między teorią a praktyką edukacyjną”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 21–23 kwietnia 2016, referat: Postrzeganie dysleksji i dyslektyków przez użytkowników forów internetowych.

 5. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Język a Edukacja „Uczenie języka ojczystego w czasach (po)nowoczesnych”, Uniwersytet Opolski, Opole 19 – 20 maja 2016, referat: W pułapce bierności, czyli jak odczarować nauczanie języka polskiego w szkole. Refleksje wokół studenckich uwag na temat kształcenia językowego na III i IV etapie edukacyjnym.

 6. Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja polonistyczna – metamorfozy”, UMCS w Lublinie, Lublin 26-27 września 2016, referat: Zmiana czy długie trwanie? Dylematy związane z metodami kształcenia językowego.

 7. IV międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 20-21 października 2016, referat: Technika szybkiego czytania wobec lingwistycznej teorii nauki czytania.

 8. Ogólnopolska Konferencja NaukowaPrzestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 24-25 kwietnia 2017, referat: Przestrzeń szkoły w „Jeżycjadzie” Małgorzaty Musierowicz.

 

 1. Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej”, Uniwersytet Gdański, 3 czerwca 2017, referat: „Zraniona” tożsamość osób z dysleksją rozwojową.

 

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA, Uniwersytet Gdański, Pelplin 2–3 czerwca 2017, referat: Wciąż jestem obcy, czyli o stereotypie dysleksji i dyslektyka w dyskursie internetowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:54; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz