prof. dr hab. Marek Cybulski

prof. dr hab. Marek CYBULSKI
Jego zainteresowania naukowe obejmują:

  • morfonologię kaszubską (w książce Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny na przykładzie samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 378 oraz m.in. w artykułach np. Opozycja  a: á w deklinacji kaszubskich rzeczowników, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś 4,2001; Alternacje morfonologiczne w kaszubszczyźnie Jana Trepczyka, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś 5,2003; Alternacje morfonologiczne w języku Aleksandra Labudy, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VIII, Łomża 2004);
  • składnię kaszubską (w pracy magisterskiej pt. „Opozycja biernik – dopełniacz w kaszubszczyźnie”, napisanej na seminarium językoznawczym prof. dra hab. Leszka Moszyńskiego w 1983 r.; w pracy doktorskiej pt. „Rząd czasowników w kaszubszczyźnie”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Brezy w 1996 r., wydanej w r. 2001; m.in. w artykułach Genetivus partitivus w kaszubskich tekstach literackich, ZNWH UG. Fil. Pol. Pr. Jęz. 15, Gdańsk 1989; Przypadek dopełnienia po czasowniku zaprzeczonym w kaszubskich tekstach literackich Majkowskiego, Budzisza i Drzeżdżona, GSJ VII, 2000; we współautorstwie z Różą Wosiak-Śliwą pt. Składnia kaszubska [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, Opole 2001);
  • inne zagadnienia kaszubologiczne (m.in. w artykułach O kaszubskim tłumaczeniu Biblii, [w:] Pomorsky slowiany, Ternopil 1990; Fleksja czasowników w „Żëcym i przigodach Remusa” A. Majkowskiego a powstawanie kaszubskiego znormalizowanego języka literackiego, [w:] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego, Słupsk 1999; Fazowe czasniczi w kaszëbiznie, [w:] Jazyki małyje i bolszije... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Slacvica Tartuensia IV, Tartu 1998; Kaszubszczyzna w nazwach firm w województwie pomorskim, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. X: Polszczyzna miast i miasteczek, pod red. H. Sędziak, Łomża 2006; Kaszubszczyzna w Gdańsku, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2006; Praktyczne aspekty Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (6 I 2005. Dz. U. 2005 Nr 17 poz. 141.), [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. Jerzego Tredera, Warszawa 2006; Słownictwo religijne w „Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym” Eugeniusza Gołąbka, [w:] Język – szkoła – religia II. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 7 kwietnia 2006, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2007; Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty jako źródło informacji o kaszubskich mikrotoponimach, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XI: Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak, M. Dajnowicz, Łomża 2007; Obraz człowieka religijnego w „Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym” Eugeniusza Gołąbka, [w:] Język – Szkoła – Religia. III. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 30–31 marca 2007, Pelplin 2008, red. A. Lewińska i M. Chmiel; we współautorstwie z E. Rogowską-Cybulską: Rola przysłów w kaszubskim elementarzu, [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Doktor Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007).
Dydaktykę kaszubszczyzny literackiej uprawiał i uprawia też w praktyce: 1) jako współautor (z Różą Wosiak-Śliwą) podręczników do nauki języka kaszubskiego: Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów (Gdańsk 1992) i Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza dla klas starszych (Gdańsk 2001,2005, 2007) oraz współredaktor (z Wandą Kiedrowską, Danutą Pioch i Różą Wosiak-Śliwą) materiałów pomocniczych dla nauczycieli języka kaszubskiego: Ùczimë pò kaszëbskù. Materiałë dlô szkólnëch. Rozkłady, konspekty i scenariusze (Gdańsk 2004); 2) prowadząc na UG od r.ak. 1996/97 lektorat kaszubskiego języka literackiego (gdy zbierze się grupa chętnych studentów); 3) jako współautor (z Eugeniuszem Gołąbkiem) telewizyjnych lekcji języka kaszubskiego pt. Godomë po kaszëbsku, emitowanych w pr. II TV w latach 1990–1992.

Książki:

  1. Rząd czasowników w kaszubszczyźnie, Gdańsk – Rumia 2001, ss. 201.
  2. Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny na przykładzie samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 378.
  3. [we współautorstwie z R. Wosiak-Śliwą:] Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów, Gdańsk 1992, ss. 84.
  4. [we współautorstwie z R. Wosiak-Śliwą:] Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza dla klas starszych, Gdańsk 2001, ss. 103; wyd. II, Gdańsk 2005, ss. 109; Gdańsk 2007, wyd. 3, ss. 118.

Redakcje książek:

  1. [współred.:] Ùczimë pò kaszëbskù. Materiałë dlô szkólnëch. Rozkłady, konspekty i scenariusze, òbróbk M. Cybulski, W. Kiedrowska, D. Pioch, R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 2004.
  2. Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych. Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnych ë geògrafnëch mión, red. A. Chludziński, opracował zespół w składzie: E. Breza, M. Cybulski, J. Treder, R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 2006.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Lipiec 2022 - 09:55; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz