fbpx dr hab. Ewa Badyda, prof. UG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr hab. Ewa Badyda, prof. UG

dr hab. Ewa Badyda, prof. UG

dr hab. Ewa BADYDA, prof. UG
Zainteresowania naukowe: semantyka tekstu artystycznego, leksyka współczesnej polszczyzny, interferencje językowe.

Publikacje:
Monografie:
Świat barw – świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 2008.
Artykuły:
 • Niebieskie oczy matki i błękitne oczy królowej Amazonek, czyli funkcje koloru niebieskiego w poezji Zbigniewa Herberta, „Język Polski” LXXXI, 2001, nr 1-2, s. 68-75.
 • Czy czerń musi być zła? O poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta, „Język Polski” LXXXVI, 2006, nr 2, s.116-125.
 • Od Ozyrysa po Sleep Time. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich zakładów pogrzebowych, „Język Polski”, LXXXVII, 2007, nr 1, s. 29-36.
 • Dwa języki – dwa obrazy. Współczesna lektura opisu średniowiecza w podręcznikach do języka polskiego dla szkół średnich z końca lat lat siedemdziesiątych, [w:] Język – szkoła – religia III. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 30-31 marca 2007, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2008, s. 11-20.
 • Indywidualny obraz semantyczny słowa w idiolekcie poety jako czynnik potęgujący trudność tłumaczenia – na przykładzie nazw barw w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. III, red. A. Pstyga, Gdańsk 2008, s. 145-150.
 • Konotacje semantyczne jako sposób ujawniania wartościowania w tekście poetyckim – na przykładzie złotego w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Cygal-Krupa, Kraków – Tarnów 2008, s. 333-342.
 • Problemy morfologicznej adaptacji w języku polskim angielskich nazw własnych o postaci dopełniaczowej, „Poradnik Językowy” 2008, nr 5, s. 42-51.
 • Reklama nart na internetowych stronach ich producentów, [w:] Język – społeczeństwo – wartości, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr XVIII, pod red. E. Laskowskiej, I. Benenowskiej, M. Jaracz, Bydgoszcz 2008, s. 13-21.
 • Między informacją a reklamą. Jak przemawiają do klienta broszury i ulotki bankowe dotyczące produktów finansowych?, [w:] Język – biznes – media. Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XIX, pod red. A. Rypel, D. Jastrzębskiej-Golonki, G. Sawickiej, Bydgoszcz 2009, s. 367-376.
 • Operacje na metaforze pojęciowej jako źródło efektu żartobliwego (na przykładzie eufemistycznych określeń śmierci wykorzystujących pojęciową metaforę podróży), [w:] Języki metafory, red. K. Jarosińska-Buriak, Elbląg 2009, t. 2, s. 211-221.
 • Rozterki fonetyczne – obraz wybranych zjawisk i postulaty normatywne we współczesnych słownikach i podręcznikach akademickich, [w:] Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2009, s. 174-183, (współautor S. Rzedzicka).
 • Zwięzłość jako trudność formy streszczenia (na materiale prac studentów filologii), [w:] Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2009, s. 281-288.
 • Aktywność słowotwórcza leksemu ŚMIECH we współczesnej polszczyźnie potocznej, „Slawistyka” 2010, nr 11. Słowiańskie barwy śmiechu, red. A. Spagińska-Pruszak, N. Wyszogrodzka-Liberadzka, Gdańsk 2010, s. 15-21.
 • Bliżej dziecka czy rodzica? O trójmiejskich nazwach przedszkoli i żłobków, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, cz. VI, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka, 2010, s. 9-20.
 • O semantycznych pułapkach języka poezji Herberta na przykładzie nazw barw w anglojęzycznych tłumaczeniach jego utworów, [w:] Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Heydel, E. Wójcik-Leese i M. Woźniak, Kraków 2010, s. 179-186.
 • Oaza wartości? O języku młodzieży skupionej w katolickim Ruchu Światło-Życie, [w:] Język – szkoła – religia 5. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 17-18 kwietnia 2009, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2010, s. 21-31.
 • Pop czy ksiądz? O problemie współczesnego nacechowania tradycyjnej nazwy duchownego prawosławnego, „Poradnik Językowy” 2010, z. 9, s. 57-72.
Recenzje i sprawozdania:
Studia z semantyki leksykalnej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, cz. I, pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa 2000, „Poradnik Językowy” 2002, z. 9, s. 82-85.
Aneta Lewińska: Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w „Inwentarzu Ekonomii Malborskiej” z 1745 roku, Gdańsk 2005, „Poradnik Językowy” 2009, z. 4, s. 90-92.
VII Forum Kultury Słowa (kronika), „Język Polski” LXXXIX, 2009, nr 3, s. 239-244, (współautorzy: M. Milewska-Stawiany, L. Warda-Radys).

Materiały dydaktyczne:
Podręcznik:
Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach, Gdańsk 2009, (współautor S. Rzedzicka).
Opracowania:
Najczęstsze problemy ortograficzne dotyczące pisowni łącznej i rozdzielnej, [w:] Umiej obiecadło swoje… Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004-2008), pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, Pelplin 2009, s. 81-88.
Z czego się uczyć ortografii i interpunkcji?, [w:] Umiej obiecadło swoje… Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004-2008), pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, Pelplin 2009, s. 89-90.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.07.2020 r., 20:18
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00